6661 SAYILI TEŞVİK- ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 5510 SK. GEÇİCİ 68. MADDE ve 71. MADDE

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Bu konuyu Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz: Facebook Twitter
6661 SAYILI TEŞVİK- ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 5510 SK. GEÇİCİ 68. MADDE ve 71. MADDE
29.01.2016, 12:26, (Bu konu en son: 23.02.2017, 11:25 Tarihinde, Saat: {2} düzenlenmiştir. Düzenleyen: Ahmet Barlak.)
#1
6661 SAYILI TEŞVİK- ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 5510 SK. GEÇİCİ 68. MADDE ve 71. MADDE
6661 Sayılı TORBA YASA Resmi Gazetede yayımlandı
MADDE 17- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 68- (1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2016 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır.

(2) Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2016 yılı için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.

(3) İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2016 yılına ilişkin olarak, aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hâllerinde bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanmaz. Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır.

(4) Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiş olması hâlinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınır. 2015 yılından önce bu Kanun kapsamına alınmış ancak 2015 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri hakkında birinci fıkranın (b) bendi hükümleri uygulanır.

(5) Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin Hazinece karşılanacak tutardan az olması hâlinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılır.

(6) 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun ek 9 uncu maddesi uyarınca ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için birinci fıkranın uygulanmasında (a) bendinde belirtilen 85 TL günlük kazanç iki kat olarak ve 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınır.

(7) Bu madde hükümleri, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için uygulanmaz.

(8) 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), © ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra uyarınca Hazine tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilir.

(9) 2016 yılı Ocak ila Aralık aylarına/dönemlerine ilişkin yasal süresi dışında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmaz.

(10) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının görüşleri alınmak suretiyle Kurum tarafından belirlenir.”

MADDE 18- 15/3/2007 tarihli ve 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “yedi gün” ibaresi “beş gün”, “yedinci günün” ibaresi “beşinci günün” şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan “Gümrük idareleri” ibaresi “Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri” şeklinde, sekizinci fıkrasında yer alan “son gününden itibaren üçüncü günün” ibaresi “son gününü izleyen günün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak %50’den fazla olan” ibaresi “sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı olan” şeklinde değiştirilmiş ve fıkranın sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“(a) ve (b) bentleri kapsamına giren şirketlerden doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı %50’den az olup ilgili mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi olan; şirketler, bunların iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının denetimi, ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenen ve Sayıştaya gönderilecek olan bağımsız denetim raporları esas alınarak yapılır. Sayıştay, münhasıran kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alarak hazırlayacağı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.”
06.02.2016, 12:38,
#2
RE: 6661 SAYILI TEŞVİK
 [img=150x80]file:///C:/Users/AHMET/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg[/img]
T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

05/02/2016


ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ DUYURU

Bilindiği üzere, 6661 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 68 inci maddede, haklarında uzun vadeli sigorta kolu hükümleri uygulanan sigortalılardan dolayı işverenlerimize 2016/Ocak ila 2016/Aralık aylarına münhasır olmak üzere Hazine desteği verilmesine imkan sağlanmıştır.

Bu Kanunda öngörülen asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerden başvuru şartı aranmayacak olup, usul ve esası genelgede açıklanacak olan şartları taşıyan işverenlerimiz, Kanun hükümlerinden herhangi bir işlem yapmaksızın yararlanacaklardır.

Anılan madde uyarınca verilecek destek tutarı takip eden ayda tahakkuk edecek prim borçlarına mahsup edileceğinden, 2016/Ocak ayında çalıştırılan sigortalılardan dolayı verilecek olan Hazine desteği de 2016/Şubat ayına ilişkin prim borçlarından mahsup edilecektir. Dolayısıyla mahsuplaşma işlemi 2016/Mart ayında yapılacaktır.

Konuyla ilgili uygulamanın usul ve esasları hazırlanmış olup, Kanunda belirtilen ilgili kamu kuruluşlarının görüşlerine sunulmuştur. İlgili kamu kuruluşlarının görüşleri alındıktan sonra genelge yayınlanacak olmakla birlikte, anılan madde uyarınca 2016/Ocak ayına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi ve muhteviyatı primlerin ödenme şeklinde herhangi bir değişiklik olmayacağından, 2016/Ocak ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi ve muhteviyatı primlerin ödenmesi ile ilgili işlemler mevcut uygulamalar çerçevesinde yürütülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Birim Adı: Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü/ İşverenler Daire Başkanlığı İrtibat :İbrahim ÖZÇELİK Tel: (0312) 458 71 10 Faks: (0312) 432 12 37 e-posta isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr

Adres: Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye / ANKARA

 
02.03.2016, 09:55, (Bu konu en son: 02.03.2016, 09:58 Tarihinde, Saat: {2} düzenlenmiştir. Düzenleyen: Ahmet Barlak.)
#3
RE: 6661 SAYILI TEŞVİK
SGK GENELGESİ

2016-04

 

KONU: ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

 

              MEVZUAT

            6661 sayılı kanun 27.01.2016 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun 17.maddesi 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla, 5510 sayılı kanuna geçici 68.maddeyi ekleyerek asgari ücret desteğinin kapsamını ve tarifini yaptı.

              Ardından 10.02.2016 tarih ve 2016-4 Sayılı SGK Genelgesi ile asgari ücret destek konusu netlik kazandı.

 

              DESTEĞİN KAPSAMI VE SÜRESİ

            Destekten, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler yararlanacak. Yararlanacak belge türleri genelge ekinde mevcut olup SGDP ‘ne tabi çalışan sigortalılar kapsam dışı bırakıldı.

Asgari ücret desteği 01.01.2016 tarihinde başlayıp 2016 Aralık ayı bildirgesinin mahsubunun gerçekleşeceği süre sonu olan 28.02.2017 tarihinde son bulacaktır.

 

              İŞYERİ TESCİL DÖNEMİ

 

              İşyerinin 01.01.2016 öncesi tescil edilmiş veya sonrası tescil edilmiş yada edilecek olması uygulamada farklılık göstermektedir.

 

              01.01.2016 ÖNCESİ TESCİL EDİLMİŞ OLUP FAALİYETİNE DEVAM EDEN İŞYERLERİ AÇISINDAN

 

·       Destekten yararlanma şartları;

 

1-       2016 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde verilmesi

2-       2016 yılı için çalıştırdığı kişilerin sigorta primine esas kazançlarının tam olarak bildirilmesi, gerekmektedir.

 

 

 

 

 

·       Hesaplama;

 

1-       2015 yılının ilgili ayında prime esas kazancı 85.00 TL’nin altında olan çalışanlar tespit edilecek ve bu çalışanlar için ödenen toplam PEK gün sayısı 2016 yılının ilgili ayında yararlanılabilecek maksimum sınırı belirleyecek.

2-       2016 yılı ocak ayında yararlanılabilir gün sayısı 2015 yılı ocak ayından fazla ise 2015 yılı ocak ayında bulunan toplam prim gün sayısı dikkate alınacak.

3-       2016 yılı ocak ayında yararlanılabilir gün sayısı az ise 2016 yılı ocak ayındaki toplam prim gün sayısı dikkate alınacak.

4-       2015 yılının baz alınacak aylarına ait yasal süresinde verilen veya yasal süresi dışında verilen veya kurum tarafından re’sen düzenlenen asıl nitelikteki APHB’ne ek nitelikte verilen APHB eklenecek ve iptal nitelikteki APHB düşüldülten sonra kalan sigorta günleri üzerinden destekten yararlanılacaktır.

5-       2015 yılında günlük PEK 85,00 TL altındaki çalışanlar dikkate alınıp toplam prim gün sayısı tespit edilirken 2016 yılında belge türü doğru olan tüm çalışanlar dikkate alınacak. Karşılaştırmada 2016 yılının hiçbir ayında 85,00 TL sınırına bakılmayacak.

6-       Destekten yararlanılacak toplam sigorta gün sayısı tespit edildikten sonra 3,33 TL tutarı ile çarpılarak asgari ücret destek tutarı bulunacak.

7-       2016 yılı ocak ayı için baz alınacak 2015 yılı ocak ayı için AHPB verilmemiş ise yahut verilmesine rağmen bildirgede prim gün sayısı yok ise 2015 yılı ocak ayını takip eden aylardan ilk şartları taşıyan ay baz ay olarak kabul edilecek. 2015 yılı ocak ayından sonra ilk verilen ve şartları taşıyan baz ay 2015 Aralık ayı dahi olabilecektir.

8-       2016 yılının herhangi bir ayı için 2015 yılından baz alınacak bir ay bulunamıyorsa 01.01.2016 sonrası tescil edilmiş işyerlerine uygulanacak işlemler devreye girecek.

9-       Örneğin 2015 yılı için ocak, şubat, mart, eylül ve ekim aylarında bildirge verilmiş ise 2016 yılı nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylül ayları 2015 yılı eylül ayı ile karşılaştırılacak.  Kasım ve aralık için 2015 baz ay olmadığından bu aylar için 01.01.2016 sonrası tescil edilmiş işyerleri için uygulanacak işlemlere bakılacak.

10-    29.02.2016 tarihine kadar 2015 yılına ait APHB için yapılan düzeltmeler dikkate alınacak. Bu tarihten sonra yapılan ek nitelikteki APHB düzeltmeleri hiçbir şekilde hesaplamalarda dikkate alınmayacak. İptal nitelikteki APHB leri destek hesabından düşülecek. Fazla yararlanılan destek hazineye iade edilecek.

11-    Mahkemesi devam eden davalarda 29.02.2015 tarihi öncesi mahkeme kararı kesinleşmiş olsa dahi bu tarih sonrası kuruma intikal eden kayıtlar için işlem yapılmayacak.

 

01.01.2016 SONRASI TESCİL EDİLMİŞ / TESCİL EDİLECEK OLAN İŞYERLERİ AÇISINDAN

 

·       Destekten yararlanma şartları;

 

1-       2016 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde verilmesi,

2-       Cari ay primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

3-       İşverenin, Kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması veya söz konusu borcun 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirmiş olması,

4-       2016 yılı için çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmesi, bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırması ve prime esas kazançlarını eksik bildirmemesi, gerekmektedir.

 

(APHB’si yasal süresinde verilmeyen ay destekten yararlanılmayacak. Ancak takip eden aylarda yasal süresinde verilen APHB’leri destekten yararlanacak. Prim borcu, idari para cezası borcu, gecikme cezası ve gecikme zammı borcu olan işyerleri destekten yararlanamayacak. Ancak borcun ödendiği veya taksitlendirildiği tarihten itibaren yararlanabilecek)

 

 

 

 

·       Hesaplama;

 

1-      İşyeri 01.01.2016 tarihinden sonra ilk defa tescil olduğundan 2015 yılı baz alınmayacaktır.

2-      Destekten yararlanmak için belge türünün doğru olması yani genelge ekindeki belge türlerinden olması yeterli olacak.

3-      Günlük prime esas kazanç asgari ücret tabanı ile tavanı arasında olacak. Yani 85.00 TL sınırı 2016 yılında uygulanmayacak.

4-      Toplam sigorta günü 3,33 TL ile çarpılacak.

5-      10 sigortalı çalışanı olan ve bu sigortalılar için toplam 295 gün uzun vadeli sigorta primi ödeyen işyeri sahibi 295 gün x 3,33 tl = 982,35 tl asgari ücret desteğinden yararlanacak.

6-      Hesaplama yapılırken yasal süresinde verilen (Asıl nitelikteki APHB + Ek nitelikteki APHB - İptal nitelikteki APHB) bildirgelerin niteliğine dikkat edilecek.

 

·       Ev Hizmetlerinde Çalıştırılanların Destek Karşısındaki Durumu;

 

1-     İşyeri dosyası bulunup işveren niteliğinde APHB tahakkuk ettirmeye devam eden işverenler yönünden bir değişiklik olmayıp genelgede anlatılan 01.01.2016 öncesi ve sonrası tescil durumlarına göre destekten yararlanacaklar.

 

2-     01.04.2015 tarihinden sonra 5510 ek 9.madde kapsamında başvuru yaparak APHB’si vermeyi durduran ve çalışanı için aynı ay içinde 10 gün ve üzerinde prim ödeyen işverenler,başvuru tarihi öncesinde verdiği APHB’leri 2016 yılının ilgili ayları için baz ay sayılacak. Destek hesaplamalarında dikkate alınacaktır

.

Ancak başvuru tarihi sonrası takip eden aylar için APHB verilmediğinden başvuru esnasında bildirilen PEK ın 85,00 tl altında olması şartıyla 2016 yılının ilgili ayları için bildirilen sigorta günü ile 3,33 tl nin çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar destekten yararlanabileceklerdir.

 

3-     01.01.2016 tarihinden sonra ilk defa ek 9.madde kapsamında başvuru yapan işverenlerin, destekten yararlanabilmek için vadesi geçmiş sgk prim borcu bulunmaması  ve cari ay prim borçlarını ödemesi gerekmektedir. 2016 yılında günlük 85,00 tl PEK sınırına bakılmaksızın çalışan için ödenen sigorta priminin 3,33 tl tutarıyla çarpımı sonucu bulunacak destek tutarından yararlanabileceklerdir.

 

·       Devlet Yardımları Kararları Çerçevesinde Diğer Desteklerden Yararlananlar;

 

Devlet yardımları kararları çerçevesinde sigorta primlerinin işveren ve işçi hisselerinin tamamının devlet tarafından karşılandığı durumlarda eğer işverene sigorta prim ödemesi çıkıyorsa ödeme çıkan kısmı kadar asgari ücet desteğinden yararlandırılacaklar.

 

·       Asıl ve Alt İşverenlerin Destek Karşısındaki Durumu;

 

5510 sayılı kanun uyarınca alt işverenlere müstakil işyeri dosyası tescil edilmediğinden bilindiği üzere asıl işveren dosyası üzerinden dosya işlemlerini yürütmektedirler.

01.01.2016 tarihinden önce faaliyetine devam eden alt işveren işyerleri ile 01.01.2016 tarihinden sonra tescil edilen veya edilecek olan işyerleri için bu genelge hükümlerine göre destekten yararlanabilecek.

Destekten yararlanılacak sigorta günü hesabı, her bir alt işveren tarafından çalıştırılan ve kapsama giren sigortalıların prim ödeme gün sayıları asıl işveren ve diğer alt işveren çalışanları dikkate alınmadan yapılacaktır.

Alt işverenlerin sigorta prim borcunun bulunması veya sigorta primine esas kaçançlarını eksik bildirdiğinin tespiti veya kayıt dışı çalışan istihdam ettiğinin tespiti hallerinde hem asıl hem alt işveren destekten yararlandırılmayacaktır. Diğer alt işverenler destekten yararlanmaya devam edebilecektir.

Asıl işverenler ile alt işverenlerin destekten yararlanabilmek için ararlarında gerçekleştirdiği muvazaalı işlemlerin tespiti halinde hem asıl hem alt işverenler destekten yararlandırılmayacaktır.

 

·       Linyit ve Taşkömürü Çıkarılan İşyerleri;

 

Linyit ve taşkömürü çıkarılan iş yerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için 85,tl lik günlük kazanç 2 kat olarak uygulanacak. Ancak 2015 yılı baz alınan aya ilişkin verilen aylık hizmet prim belgesindeki prim ödeme gün sayısının yüzde ellisini geçmeyecek şekilde uygulanacak.

 

·       Başvuru Şartı ve Destekten Yararlanma Şekli

 

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için ayrıca bir başvuru şartı aranmayacak. Genelgedeki şartları taşıyan işverenler destekten yararlanabilecek.

Genelgede asgari ücret teşviğinin nasıl hesaplanacağı detaylı bir şekilde açıklanmış olup işverene destekten yararlanma konusunda ek bir yük getirilmediği görülmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu, 05.02.2016 tarihinde internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı duyuru ile işverenlerin asgari ücret desteğinden herhangi bir işlem yapmaksızın yararlanacağını belitmiştir.

 

·       Asgari Ücret Desteğinin Prim Borçlarına Mahsubu

 

Hesaplanan destek tutarı, indirim tutarı şeklinde takip eden ay / aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecek. İşverenin 28.02.2017 tarihine kadar mahsup edilecek prim borcunun olmaması halinde alacaklı olduğu tutar işverenin diğer işyerlerindeki prim borçları veya idari para cezalarına mahsup edilecek. Mahsup edilecek başka borcu olmaması halinde 5510 sayılı kanunun 89.maddesine göre işverene alacak tutarı iade edilecektir.

 

·       ORTAK HÜKÜMLER

 

1-       Asgari ücret desteğinden yararlanmak için mevcut işyerini kapatıp görünürde yeni bir işyeri gibi muvazaalı yapılan işlemlerin tespiti halinde işyeri destekten yararlandırılmayacak ve yararlandırılan destek tutarı hazinece geri alınacak.

 

2-       İşyerinin devri veya aynı il içinde yahut farklı bir ile nakli gerçekleştiğinde işyeri destekten yararlanmaya devam edecek. Sadece farklı ile nakilde sigorta dosya numarası değişeceğinden nakil işleminde adres değişikliği bölümü işaretlenecek.

 

3-       2016 yılına ilişkin eksik veya hiç bildirilmediği denetim veya kontrol memurlarınca yapılan inceleme veya mahkeme kararı yada kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan tespit olunursa, işyeri 2016 yılında destekten yararlandırılmayacak ve  öncesinde yararlandırılan destek turarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile geri alınacak.

 

4-      Yasal süresi dışında verilen düzeltmelerde ek nitelikte olup SGK gün sayısını arttırıcı mahiyetteki bildirgeler destek hesabına dahil edilmeyecek, iptal nitelikteki bildirgeler destek hesabından çıkarılacak ve mahsup gerçekleştikten sonra verilen iptal nitelikteki düzeltme var ise hesaplanan destek tutarı hazineye iade edilecek.

 

kaynak : http://www.maligundem.com/gundem/haberdetay.asp?ID=734
07.01.2017, 16:48, (Bu konu en son: 23.02.2017, 11:17 Tarihinde, Saat: {2} düzenlenmiştir. Düzenleyen: Ahmet Barlak.)
#4
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILMASI - 5510 SK. GEÇİCİ 71. MADDE
SGK PRİM ÖDEMELERİNİN ERTELENMESİ
2016/ARALIK-2017/OCAK - 2017/ŞUBATSGK 2017 Ocak, Şubat ve Mart Primleri Son Ödeme Tarihleri
Bilindiği üzere her aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin takip eden ay sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Şöyle ki 2017 Ocak ayına ait işveren ssk primlerinin 28.02.2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Ancak Başbakan Binali YILDIRIM tarafından açıklanan 08.12.2016 tarihli Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararına göre işverenlerin 4/a yani ssk kapsamında çalıştırdıkları sigortalılarına ait 2016 Aralık, 2017 Ocak ve Şubatprimleri için son ödeme süresi 9 ay ertelenecek. Buna göre işverenlerin 2016 Aralık, 2017 Ocak ve Şubat aylarına ait primlerini son ödeme tarihleri şu şekilde olacak;

 Geçici Madde 72. – Bu kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinden , 2016 yılı Aralık ayı için geçici 68 inci, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için geçici 71 inci madde kapsamında Hazine katkısına müstehak olanların, anılan maddeler uyarınca Hazine katkısı hesabında ilgili aylarda alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde Kurumca belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılır. Bu maddenin uygulanmasında, 2016 ve 2017 yılı içerisinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerleri için sigorta primlerinin yasal süresinde ödeme şartı aranmaz.
28.01.2017, 16:14,
#5
RE: 6661 SAYILI TEŞVİK
6770 SAYILI KANUNLA 2017 YILI İÇİN UZATILDI..
23.02.2017, 11:14, (Bu konu en son: 23.02.2017, 11:15 Tarihinde, Saat: {2} düzenlenmiştir. Düzenleyen: Ahmet Barlak.)
#6
RE: SGK PRİMLERİNİN ERTELENMESİ - ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILMASI
 
T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

Tarih: 23/02/2017

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN DUYURU

 

18/1/2017 tarihli, 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 27 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 71 nci madde eklenmiştir.

Söz konusu madde ile;

“Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

a) 2016 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenen tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2017 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2017 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2017 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır.”

Hükümleri getirilmiştir.


Bakanlar Kurulunun 21/02/2017 tarihli ve 2017/9865 sayılı kararında, 2017 yılı için sağlanacak olan asgari ücret destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarını 110 TL, aynı fıkra uyarınca desteğe esas günlük tutarı ise 3,33 TL olarak tespit etmiştir.

Buna göre 2017 yılında, 2017 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 110 TL ve altında olan, 2017 yılında tescil edilen işyerleri için ise tüm sigortalıların çalışma gün sayısının 3.33 ile çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar şartları taşıyan işverenlerimize sigortalı başına asgari ücret desteği verilecektir.

Bu Kanunda öngörülen asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerden başvuru şartı aranmayacak olup, usul ve esasları genelgede açıklanan şartları taşıyan işverenlerimiz, Kanun hükümlerinden herhangi bir işlem yapmaksızın yararlanacaklardır. Anılan madde uyarınca verilecek destek tutarı takip eden ayda tahakkuk edecek prim borçlarına mahsup edilecektir

Kamuoyuna önemle duyurulur.

 

 
02.03.2017, 09:22,
#7
RE: 6661 SAYILI TEŞVİK- ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 5510 SK. GEÇİCİ 68. MADDE ve 71. MADDE
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2017 YILI UYGULAMASINA İLİŞKİN SGK GENELGESİ 
2017-09 NL. SGK GENELGESİ

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/96578?AspxAutoDetectCookieSupport=1
20.05.2017, 09:05,
#8
RE: 6661 SAYILI TEŞVİK- ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 5510 SK. GEÇİCİ 68. MADDE ve 71. MADDE
2017 Yılı 5510 Geçici 71 inci Madde Desteği
20 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 30071
Karar Sayısı : 2017/10326
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 71 inci maddesi uyarınca 2017 yılında sağlanacak destek tutarının belirlenmesine ilişkin Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 3/5/2017 tarihli ve 5818732 sayılı yazısı üzerine, 5510 sayılı Kanunun geçici 71 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/5/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
16/5/2017 TARİHLİ VE 2017/10326 SAYILI KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1– 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 71 inci maddesi uyarınca 2017 yılında sağlanacak destek tutarının belirlenmesine ilişkin 6/2/2017 tarihli ve 2017/9865 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Birinci fıkra kapsamında tespit edilen prime esas günlük kazanç tutan, 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için, 1/5/2017 tarihinden geçerli olmak üzere 164,70 TL olarak uygulanır.”
MADDE 2– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütü
22.06.2018, 09:07,
#9
RE: 6661 SAYILI TEŞVİK- ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 5510 SK. GEÇİCİ 68. MADDE ve 71. MADDE
20.06.2018 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
.
2018/11668 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI
.
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 75 inci Maddesi Uyarınca 2018 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Karar
.
BAKANLAR KURULU KARARIResmi Gazete Sayısı

30454

Resmi Gazete Tarihi

20.06.2018Karar Sayısı : 2018/11668

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 75 inci maddesi uyarınca 2018 yılında sağlanacak destek tutarının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 6/4/2018 tarihli ve 2326699 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 75 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

9/4/2018 TARİHLİ VE 2018/11668 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARARDestek Tutarı

MADDE 1- (1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 2018 yılı Ocak ila Eylül ayları/dönemleri için sağlanacak olan destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 120 TL olarak, aynı fıkra uyarınca desteğe esas günlük tutar ise 3,33 TL olarak tespit edilmiştir.

(2) Birinci fıkra kapsamında tespit edilen prime esas günlük kazanç tutarı, 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için, 180 TL olarak uygulanır.Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
22.06.2018, 09:29,
#10
RE: 6661 SAYILI TEŞVİK- ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 5510 SK. GEÇİCİ 68. MADDE ve 71. MADDE
2018 YILI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN 2018/20 SAYILI SGK GENLESİ 21.06.2018 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMANDI
.
AŞAĞIDAKİ LİNKTEN SGK GENELGESİNE ULAŞABİLİRSİNİZ.
.
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/142865


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  7166 sayılı kanun teşviki (01.02.2019-30.04.2019) arası işe alınan İŞÇİLER İÇİN Ahmet Barlak 2 1,577 06.04.2019, 12:17
Son Yorum: Ahmet Barlak
  6645/25.MADDE Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerine işsizlik sigortası prim teşviki Ahmet Barlak 3 4,735 05.01.2019, 16:12
Son Yorum: Ahmet Barlak
  7143 sk. madde 22 GENÇ GİRİŞİMCİLERDE BAGKUR PRİM TEŞVİKİ Ahmet Barlak 1 3,734 28.07.2018, 09:52
Son Yorum: Ahmet Barlak
  7103 SK. TEŞVİKİ- 4447 SAYILI KANUN GEÇİCİ 19. MADDE TEŞVİKİ Ahmet Barlak 1 5,347 27.06.2018, 11:20
Son Yorum: Ahmet Barlak
  6645 SK. (4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 15. MADDESİ İLE GETİRİLEN SGK PRİM TEŞVİĞİ) Ahmet Barlak 3 13,448 22.06.2018, 10:01
Son Yorum: Ahmet Barlak

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 2 Ziyaretçi