İhraç Kayıtlı Satış Faturasının İhracatın Gerçekleştiği Tarihten Sonra Düzenlenmesi

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Bu konuyu Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz: Facebook Twitter
İhraç Kayıtlı Satış Faturasının İhracatın Gerçekleştiği Tarihten Sonra Düzenlenmesi
29.04.2015, 10:28,
#1
İhraç Kayıtlı Satış Faturasının İhracatın Gerçekleştiği Tarihten Sonra Düzenlenmesi
İhraç Kayıtlı Satış Faturasının İhracatın Gerçekleştiği Tarihten Sonra Düzenlenmesi 

- 16.07.2014 - 

Soru: İhraç Kayıtlı Satış Faturasının İhracatın Gerçekleştiği Tarihten Sonra DüzenlenmesiCevap: Özellikle grup şirketlerinde ihraç kayıtlı satış faturasının tarihi bazı dönemlerde fiili ihracatın gerçekleştiği tarihten sonra gerçekleşebilmektedir. Bu durum iadeye engel midir? Geriye dönük olarak düzeltme imkanı bulunmayan bu tür durumlarda Maliyenin görüşü mükellefin lehinedir.26.04.2014 tarihli KDV Genel Uygulama tebliğinde konuya değinilmiş olup yine yakın zamanda verilen bir özelge de tebliğ ile aynı hükümlerdedir. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.11/1-c.25-38226 sayılı muktezasınının ilgili bölümü aşağıdaki gibidir;

“….Benzer bir konuyla ilgili olarak Bakanlık Makamı’ndan alınan 17.02.1999 tarih ve 5495 sayılı yazıda; faturanın zamanında düzenlenmemiş olması nedeniyle hiç düzenlenmemiş sayılması faturada yazılı mal veya hizmetin teslim edilmediği anlamına gelmeyeceği gibi, faturaya konu harcamaların tevsikinde kullanılmasını da engellemeyecektir. Çünkü Vergi Usul Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin hukuki muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. Gerçekte yapılan bir harcamanın kanunun usul hükmüne uyulmadığı gerekçesi ile gider kabul edilmemesi, anılan madde hükmüne uygun düşmemektedir. Bu nedenle zamanında düzenlenmeyen faturanın hiç düzenlenmemiş sayılarak özel usulsüzlük cezası kesilmesi, ancak faturaya konu harcamanın yasal kayıtlara intikalinde geçerli belge olarak kabul edilebilecektir. Bu durumda gider faturasının kayıtlara intikal ettirildiği döneminde bu faturada gösterilen katma değer vergisinin indirim ve iade konusu yapılması mümkün bulunmaktadır” denilmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalara göre ihraç kaydıyla mal teslim alan firmanın düzenlediği ihracat faturasının imalatçı firmanın satış faturasından önceki tarihi taşıması halinde ,ihracatı yapılan malların imalatçı firmanın faturasındaki mallar olduğunun, gümrük beyannamesi, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi varsa Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmesi gereken diğer belgelerden araştırılarak ,tespit edilmesi durumunda iadenin yapılmamasını gerektiren başkaca bir neden yoksa imalatçı firmanın tecil-terkin işlemlerinin genel esaslar çerçevesinde yerine getirilmesi mümkün bulunmaktadır.”


Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.comKaynak: http://www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.
15.12.2021, 11:05,
#2
RE: İhraç Kayıtlı Satış Faturasının İhracatın Gerçekleştiği Tarihten Sonra Düzenlenmesi
İhraç Kayıtlı Teslimlerde Süresinde Düzenlenmeyen e-Faturalar İade ve Terkin Rejimini Değiştiriyor!
29 Mart 2021 tarihinde Vergi Algı’da yer bulan yazımızda, geçmiş tarihli olarak düzenlenen e-faturaların tespitinin ne derece kolay olduğunu, imza tarihi ile fatura tarihi arasında 7 günden fazla bir süre söz konusu ise e-faturanın hiç düzenlenmemiş sayılacağını ve dolayısıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 353/1 maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası ile karşı karşıya kalınacağını ifade etmiştik.

Bu kez, ihraç kayıtlı teslim gerçekleştiren mükellefleri yakından ilgilendiren, son derece önemli ve risk katsayısı yüksek bir konuyu gündeme getireceğiz: Fatura düzenleme sürelerine uyulmaması ihraç kayıtlı teslimlerden kaynaklanan KDV iadeleri ile terkin işlemlerine ilişkin rejimi değiştiriyor.

Kısaca İhraç Kayıtlı Teslim
3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi gereğince; ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur. Tecil edilen vergi ihracatın gerçekleştiği dönemde terkin edilir. İhraç kaydıyla teslimin gerçekleştiği ay toplam indirilecek KDV tutarı toplam hesaplanan KDV tutarından fazla ise, tahsil edilemeyen KDV tutarı kadar ihracatın gerçekleştiği dönemde KDV iadesine hak kazanılır.

Kısaca KDV İadesi
Mükelleflerin ihraç kaydıyla teslimlerinden kaynaklanan mahsuben iade talepleri, KDV Genel Uygulama Tebliğinde (Tebliğ) belirtilen belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

Mükelleflerin ihraç kaydıyla teslimlerinden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

İade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

Fatura Düzenleme Sürelerine Uyulmaması Durumunda KDV İadesi
Yazının bu bölümünde Tebliğin “II.A.8.1. Kapsam” başlıklı bölümünde yer alan bazı açıklamaları dikkatinize sunmak isteriz:

“İhraç kaydıyla teslimlere ait faturanın esas itibarıyla ihracatçı firmanın düzenlediği fatura tarihinden önceki bir tarihte düzenlenmiş olması gerekir. İmalatçı tarafından düzenlenen fatura tarihinin; ihracatçı firmanın düzenlediği fatura tarihi veya fiili ihraç tarihinden sonraki bir tarih olması halinde, 213 sayılı Kanundaki fatura düzenleme sürelerine uyulması kaydıyla tecil-terkin uygulamasından yararlanılabilir.

Ancak, bu durumlar dışında ihraç kaydıyla teslime ilişkin faturanın, fiili ihraç tarihinden sonraki tarihi taşıması halinde işlemin ihraç kaydıyla teslime ilişkin şartlar açısından yapılacak inceleme veya YMM raporu ile tespit edilmesi şartıyla terkin ve/veya iade işlemleri sonuçlandırılır.”

Açıklamalardan anlaşılacağı üzere; ihraç kayıtlı teslimlerde 213 sayılı Kanundaki fatura düzenleme sürelerine uyulmaması, fatura düzenleme tarihinin ihracatçı tarafından düzenlenen fatura tarihi veya fiili ihraç tarihinden sonraki bir tarih olması halinde iade talepleri sadece vergi inceleme raporu veya YMM raporu ile sonuçlandırılacaktır. Dolayısıyla teminat verilmek suretiyle iade seçeneği ortadan kalkacaktır.

Fatura Düzenleme Sürelerine Uyulmadığının Sonradan Saptanması
İhraç kayıtlı teslimler nedeniyle KDV iadesi alacağı doğan mükelleflerin çok büyük bir kısmı nakden iade taleplerinde teminat göstermek suretiyle KDV iadelerini almakta, nakden iade gerçekleştikten ortalama 4 ay sonra vergi dairesine intikal eden YMM raporları ile teminat çözümü gerçekleşmektedir.

Bir e-faturanın düzenlendiği tarih, faturanın imzalanarak e-fatura uygulaması ile muhatabına iletildiği tarihtir. XML dosyasında fatura tarihi bölümüne hangi tarih yazılırsa yazılsın durum değişmeyecektir. Yürütülen bir vergi incelemesi sırasında ihraç kayıtlı teslimlerde 213 sayılı Kanundaki fatura düzenleme sürelerine uyulmadığının ve fatura düzenleme tarihinin ihracatçı tarafından düzenlenen fatura tarihi veya fiili ihraç tarihinden sonraki bir tarih olduğunun tespit edilmesi durumunda:

Eğer ihraç kayıtlı teslime ilişkin KDV iadesi teminat verilerek alınmış ve teminat YMM raporu ile çözülmüş ise, değişen iade rejimi gereği YMM raporu veya vergi incelemesi ile alınabilecek bir vergi iadesi öngörülmeyen bir yöntemle alınmış olacaktır. Teminatın çözümüne ilişkin YMM raporu ihraç kaydıyla teslime ilişkin şartların gerçekleşip gerçekleşmediğini ortaya koyacağından, KDV iadesinin gerçekleşmesi gereken tarih YMM raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih olacaktır. Bu tarih ile fiili iade tarihi arasında oluşacak süre kadar erken iade söz konusu olacaktır. Bu noktada mükelleflerin gecikme zammı yükü ile karşılaşmaları muhtemeldir. (Vergi ziyaı cezası tanımındaki “geç tahakkuk” kavramından yola çıkılarak, erken iade durumunun vergi ziyaı cezası gerektirip gerektirmediği de ayrıca tartışılması gereken bir durumdur.)
Söz konusu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılacağından VUK’un 353/1 maddesi kapsamında özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekecektir.
Son Söz
Hukuken geçerliliği olan bir belgenin hangi tarihte düzenlendiği hayati önem taşımaktadır. O belgenin hukuken doğduğu tarih düzenlendiği tarihtir. Bir hukuki belgeye düzenlendiği tarihten farklı bir tarihte düzenlenmiş gibi tarih bilgisi yazmak etik anlamda üzerinde çokça düşünülmesi gereken bir husustur. Elektronik ortamda düzenlenen ve arkasında onlarca kanıt bırakan bir belge üzerine farklı bir tarih yazmak ise beyhude bir çabadan ibarettir.


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  İhraç kayıtlı alınan ancak süresinde ihraç edilememesi nedeniyle izleyen yıl rücu yol Ahmet Barlak 1 7,911 09.11.2023, 21:57
Son Yorum: Ahmet Barlak
  SANAYİ SİCİL BELGESİ OLMAYAN DÖNEMLERE AİT İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN KDV İADESİ Ahmet Barlak 6 23,668 25.01.2022, 22:42
Son Yorum: Ahmet Barlak
  YARI MAMÜL OLARAK SATIN ALINAN MALIN NİHAİ ÜRÜN HALİNE GETİRİLEREK İHRAÇ KAYITLI SATI Ahmet Barlak 3 18,767 29.11.2021, 10:11
Son Yorum: Ahmet Barlak
  ihraç kayıtlı satışlardan doğan kdv iade alacağının indirim yoluyla giderilmesi Muradiye Karabulut 4 25,091 26.10.2021, 19:23
Son Yorum: Ahmet Barlak
  e-fatura yerine kağıt fatura düzenlenmesi kdv'nin indirim konu yapılması Ahmet Barlak 0 3,002 02.03.2021, 15:27
Son Yorum: Ahmet Barlak

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi