SANAYİ SİCİL BELGESİ OLMAYAN DÖNEMLERE AİT İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN KDV İADESİ

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Bu konuyu Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz: Facebook Twitter
SANAYİ SİCİL BELGESİ OLMAYAN DÖNEMLERE AİT İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN KDV İADESİ
13.11.2018, 15:23, (Bu konu en son: 13.11.2018, 16:03 Tarihinde, Saat: {2} düzenlenmiştir. Düzenleyen: Ahmet Barlak.)
#1
SANAYİ SİCİL BELGESİ OLMAYAN DÖNEMLERE AİT İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN KDV İADESİ
SANAYİ SİCİL BELGESİ (İMALATÇI BELGESİ) OLMAYAN DÖNEMLERE AİT İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR NEDENİYLE YÜKLENİLEN KDV'NİN TECİL -TERKİN İŞLEMLERİ


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 06.09.1997
SAYI : B.07.0.GEL.0.53/5311-2108/46892
KONU : Tecil-terkin uygulamasında Sanayi sicil
belgesi haiz olması gereken imalatçıların,
Sanayi Bakanlığına müracaat edip belgeyi
alacakları yönünde görüş verilenler hk.
SAKARYA VALİLİĞİNE
(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğü)

..... Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımıza verilen ../../.... tarihli yazı ve eklerinin birer örneği ilişikte gönderilmiştir.

27 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile tecil-terkin uygulamasından yararlanacak imalatçıların nitelikleri belirlenmiş ve bunların sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesine haiz olmaları gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca yine aynı Genel Tebliğ ile sanayi sicil belgesine haiz olmamakla birlikte sanayi sicil belgesi almak için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na başvurup, sanayi sicil belgesi verileceği yolunda, bu Bakanlıktan olumlu görüş alanların, diğer nitelikleri taşımaları şartıyla sanayi sicil belgesinin verilmesini beklemeden imalatçı kabul edilerek tecil-terkin uygulamasından yararlandırılmaları sağlanmıştır.

Öte yandan, sanayi sicil belgesine haiz olmamakla birlikte bu belgeyi almak için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na başvuran ve kendilerine sanayi sicil belgesi verileceğine ilişkin olumlu görüş verilen yükümlülerin bu olumlu görüş yazısının verildiği tarihten önceki dönemlerde de diğer tüm koşulları taşıdıklarının bir vergi dairesi müdür yardımcısı başkanlığındaki yoklama grubu eliyle belirlenmesi kaydıyla, olumlu görüş yazısının verildiği tarihten önceki dönemlere ait ihraç kaydıyla mal teslimlerine ilişkin tecil-terkin uygulamasından yararlandırılmaları gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve konunun yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde yeniden değerlendirilerek gereğini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı
13.11.2018, 15:24,
#2
RE: SANAYİ SİCİL BELGESİ OLMAYAN DÖNEMLERE AİT İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN KDV İADESİ
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)Sayı

:

B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2010/5-66

02/12/2010

Konu

:

İHRAÇ KAYITLI TESLİM

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; imalatçı olduğunuz, 2008 yılı Ağustos döneminden günümüze kadar ihraç kayıtlı olarak satış yaptığınız, kapasite raporunu imalata başlamadan aldığınız, sanayi sicil belgesini ise yeni aldığınız belirtilerek, sanayi sicil belgesi almadan önceki dönemlerde yapmış olduğunuz ihraç kayıtlı satışlarınız nedeniyle Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 11/1-c maddesinde belirtilen uygulama kapsamında ihracatçılara teslimde bulunup bulunamayacağınız hususunda görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesinde, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafindan kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisinin, ihracatçılar tarafindan ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı, söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen verginin terkin olunacağı hüküm altına alınmıştır.

Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 27 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde; tecil-terkin uygulamasından yararlanacak imalatçıların nitelikleri belirlenmiş ve bunların sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesine sahip olmaları gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca yine aynı Genel Tebliğ ile sanayi sicil belgesine sahip olmamakla beraber sanayi sicil belgesi almak için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvurup, sanayi sicil belgesi verileceği konusunda bu Bakanlıktan olumlu görüş alanların, diğer nitelikleri taşımaları şartıyla sanayi sicil belgesinin verilmesini beklemeden imalatçı kabul edilerek tecil-terkin uygulamasından yararlandırılmaları sağlanmıştır.

Öte yandan, sanayi sicil belgesine ihraç kaydıyla teslimin yapıldığı tarih itibariyle sahip olmayan mükelleflerin, bu belgeyi daha sonra almaları ve ihraç kaydıyla yapılan teslim tarihi itibariyle de söz konusu belgeye sahip olmak dışındaki imalatçı sayılmanın diğer şartlarını taşıdıkları bir vergi dairesi müdür yardımcısı, bir şef ve iki memurdan oluşan yoklama grubu tarafından tespit edilen mükelleflerin, tecil-terkin sistemi kapsamında işlem yapması mümkün görülmektedir.

Bu durumda, firmanız tarafından ihraç kayıtlı teslimde bulunulan dönemde sanayi sicil belgesine sahip olunmaması, ancak belgeye sahip olmak dışındaki imalatçı sayılmanın diğer şartlarının yukarıda belirtilen yoklama grubu tarafından tespit edilmesi halinde, sanayi sicil belgesine sahip olunmayan dönemlerden önceki dönemlerde de tecil-terkin uygulamasından faydalanılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
13.11.2018, 15:25,
#3
RE: SANAYİ SİCİL BELGESİ OLMAYAN DÖNEMLERE AİT İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN KDV İADESİ
KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA EKLENMİŞTİR....

8.3. Tecil-Terkin Uygulamasından Yararlanacak Satıcılar

Tecil-terkin uygulamasından “imalatçı” vasfını haiz satıcılar yararlanabilir.

İmalatçının;

- Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip olması, (Bu belgeler sonraki bölümlerde “imalatçı belgesi” olarak anılacaktır.)

- İlgili meslek odasına kayıtlı bulunması,

- Üretimin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Tebliğlerinde öngörülen sayıda işçi çalıştırması ve gerekli araç parkına sahip olması veya kapasite raporundaki üretim altyapısına sahip olması,

gerekmektedir.

Bu şartlara sahip olan imalatçılarca, ihraç kaydıyla ihracatçılara mal teslim edilen dönemde ve bir defa olmak üzere “imalatçı belgesi” ve ilgili meslek odasına üyelik belgesinin birer örneği, ilgili dönem KDV beyannamesinin verilme süresine kadar bağlı oldukları vergi dairesine bir dilekçe ekinde verilir.

İmalatçı niteliğindeki değişiklikler ve imalatçı niteliğinin kaybedilmesi halleri ayrıca vergi dairesine bildirilir.

İmalatçılar, ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların bir kısmını piyasadan hazır olarak satın alabilirler. Bu durumda, imalatçıların bizzat ürettikleri mallar için tecil-terkin uygulaması yapılır. Piyasadan hazır olarak alıp sattıkları mallar için tecil-terkin işlemi uygulanmaz.

Örnek: Bir Anonim Şirket, ihraç kaydıyla satış bağlantısı kurduğu 10.000 adet gömlekten, 6.000 adedini bizzat üretmiş, 4.000 adedini de hazır olarak piyasadan satın almıştır. Bu mükellefin ihraç kaydıyla ihracatçıya teslim ettiği 10.000 adet gömleğin, bizzat imalatçısı olduğu 6.000 adedi için tecil - terkin işlemi uygulanır, kalan 4.000 adet gömlek için bu uygulamadan yararlanılamaz.

Bu durumda, ihracatçıya satış yapan imalatçılar, bizzat ürettikleri mallar ile piyasadan hazır olarak satın aldıkları malları, düzenleyecekleri faturada ayrı gösterebilecekleri gibi, bu mallar için ayrı fatura da düzenleyebilirler.

İmalatçı belgesinde yer alan üretim kapasitesine göre imal edilebilecek mallar ile bu kapsamda fason olarak imal ettirilen mallar için tecil-terkin uygulamasından yararlanılabilir.Dolayısıyla, imalatçı belgesindeki üretim konusu malların tamamının fason olarak imal ettirilmesi, ihraç kaydıyla teslime engel değildir. Fason hizmet, bir malın mülkiyet ve tasarruf hakkının devralınmaksızın ücreti karşılığı belirli işlemlere tabi tutularak/işlemlerden geçirilerek, tasarruf veya mülkiyet hakkı sahibine iade edilmesidir.

İmalatçı kapsamına girmeyen mükellefler, tecil-terkin uygulamasından yararlanamaz. Ancak, diğer şartları taşımakla beraber, sadece imalatçı belgesine sahip olmayan mükelleflerden, ilgili Kuruma başvuran ve bu Kurumdan söz konusu belgenin verileceğine ilişkin olumlu görüş alanlar da bu belgelerin verilmesi beklenilmeden tecil-terkin uygulamasından yararlanırlar.

İlgili Kurumdan olumlu görüş alan mükelleflerin, olumlu görüş yazısının verildiği tarihten önceki dönemlerde (ilgili kuruma başvuru tarihinden sonraki) diğer tüm şartları taşıdığının ilgili vergi dairesince tespit edilmesi kaydıyla, olumlu görüş yazısının verildiği tarihten önceki söz konusu teslimlerinde de tecil-terkin uygulamasından yararlandırılmaları mümkündür.
13.11.2018, 15:29,
#4
RE: SANAYİ SİCİL BELGESİ OLMAYAN DÖNEMLERE AİT İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN KDV İADESİ
Tarih : 08.01.2016
Yayın Dönemi : Ekim 2016
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı: 39044742-010.01-1811

08/01/2016

Konu: Sanayi Sicil Belgesi ve Kapatise Raporu bulunmayan dönemlerde ihraç kayıtlı teslimi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizce kapasite raporu ve sanayi sicil belgesinin olmadığı dönemlerde ihraç kayıtlı satış yapıldığı ve ihraç kayıtlı satıştan sonra kapasite raporu ve sanayi sicil belgesinin alındığı belirtilerek vergi dairesine yapılan tecil terkin talebinizin yerine getirilip getirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesinde, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisinin, ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı, söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen verginin terkin olunacağı hüküm altına alınmıştır.Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı mülga 27 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde;"Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tanımı yapılan imalatçı kapsamına girmeyen mükellefler, tecil - terkin uygulamasından yararlanamayacaklardır. Ancak, diğer şartları taşımakla beraber, sadece sanayi sicil belgesine sahip olmayan mükelleflerden, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvuran ve bu Bakanlıktan söz konusu belgenin verileceğine ilişkin olumlu görüş alanlar da, sanayi sicil belgesi verilmesi beklenilmeden tecil-terkin uygulamasından yararlandırılabilecektir."açıklamalarına yer verilmiştir.Sanayi sicil belgesine ihraç kaydıyla teslimin yapıldığı tarih itibariyle sahip olmayan mükelleflerin, bu belgeyi daha sonra almaları ve ihraç kaydıyla yapılan teslim tarihi itibariyle de söz konusu belgeye sahip olmak dışındaki imalatçı sayılmanın diğer şartlarını taşıdıkları bir vergi dairesi müdür yardımcısı, bir şef ve iki memurdan oluşan yoklama grubu tarafından tespit edilen mükelleflerin, tecil-terkin sistemi kapsamında işlem yapması mümkün görülmektedir.Buna göre, Şirketiniz tarafından ihraç kayıtlı teslimde bulunulan dönemde (KDV Genel Uygulama Tebliğinin yürürlüğünden önceki) sanayi sicil belgesi ve kapasite raporuna sahip olunmaması, ancak imalatçı sayılmanın diğer şartlarının gerçekleştiğinin yukarıda belirtilen yoklama grubu tarafından tespit edilmesi halinde, sanayi sicil belgesine sahip olunmayan dönemlerden önceki dönemlerde de tecil-terkin uygulamasından faydalanılması mümkündür.Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
13.11.2018, 16:01,
#5
RE: SANAYİ SİCİL BELGESİ OLMAYAN DÖNEMLERE AİT İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN KDV İADESİ
"SANAYİ SİCİL BELGESİ"NİN OLMAMASI

DANIŞTAY ESAS NO: 2001/5389 KARAR NO: 2004/844

İÇTİHAT METNİ

ÖZET :

Teslimlerini yurt dışına yaptığı tartışmasız olan yükümlünün salt "sanayi sicil belgesi"nin olmaması nedeniyle yaptığı yurt dışı mal teslimlerinin yurt içi teslim gibi değerlendirilmek suretiyle kabul edilmemesinde isabet görülmemiştir. Sanayi sicil belgesi olmadan yapılan yurt dışı satışların yurt içi satış sayılamıyacağı, KDV iade alacağından mahsup talebinin kabulü gerektiği hakkında

İstemin Özeti : Yükümlünün katma değer vergisi alacağından vergi borçlarının mahsubu talebinin kabul edilmemesi nedeniyle 1998 yılı için tarh edilen muhtelif vergi borçlarının tahsili amacıyla tanzim ve tebliğ edilen ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davayı; dosyanın incelenmesinden yükümlünün yapmış olduğu teslim konusu emtiayı üretebilecek kapasiteye sahip olduğu, bununla ilgili ana, yardımcı ve ambalaj maddeleri tüketim kapasitesi ile üretimde kullanılacak makine ve tesisat ile 20.10.1999 tarihli Sanayi Sicil Belgesinin mevcut olduğunun anlaşıldığı, teslimlerini yurt dışına yaptığı tartışmasız olan yükümlünün salt "sanayi sicil belgesi"nin olmaması nedeniyle yaptığı yurt dışı mal teslimlerinin yurt içi teslim gibi değerlendirilmek suretiyle kabul edilmemesinde isabet görülmediği gerekçesiyle kabul eden ... Vergi Mahkemesinin 20.9.2001 tarih ve 2001/942 sayılı kararının; cezalı tarhiyatın yasal olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi .... Düşüncesi: İleri sürülen iddialar usule ve hukuka uygun Vergi Mahkemesi kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı ... Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp Vergi Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında, anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemiştir.

Açıklanan nedenle temyiz isteminin reddi ile Vergi Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü:

KARAR :

Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar, sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından,

SONUÇ :

Temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına 29.01.2004 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
30.05.2019, 14:16,
#6
RE: SANAYİ SİCİL BELGESİ OLMAYAN DÖNEMLERE AİT İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN KDV İADESİ

3.Sanayi Sicil Belgesinin Vize İşlemlerinin Yaptırılmamasının Sonuçları


SGM 2017/15 sayılı Tebliğin 4'üncü maddesi ile değiştirilen SGM 2014/11 sayılı Tebliğin 9'uncu maddesinde aynen;

"(1) Sanayi Sicil Belgesi veriliş tarihi itibarıyla iki yılda bir elektronik ortamda vize yapılır. Vizenin düzenli yapılması esastır. Vize süresi ile ilgili olarak işletmeler elektronik posta yolu ile bilgilendirilir.

(2) Vizenin yapılmasında işletmeye ait bilgilerin güncel olması esastır. Vize işlemi sırasında, işletme veya mücbir sebeplerden dolayı İl Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda işletmenin tüm bilgileri güncellenir. İl Müdürlükleri tarafından Sanayi Sicil Belgesi üzerindeki unvan, nevi, adres ve ürün bilgileri, en son yıla ait yıllık işletme cetvelinde yer alan bilgiler ile karşılaştırılır. Bilgilerin farklı olması halinde bu Tebliğin 7'nci ve 8'inci maddeleri kapsamında işlem yapılır.

(3) Vize işlemi sırasında, İl Müdürlüğü tarafından gerekli görüldüğü takdirde kontrol amaçlı ilave bilgi ve belge istenebilir.

(4) Vize süresini geçiren işletmeler hakkında ilgili kurumlara bilgi verilir."

denilmektedir. Düzenlemeye göre sanayi sicil belgesinin verildiği tarih esas alınarak 2 yıl içinde vize yaptırılması gerekecektir.

6948 sayılı Kanunun hiçbir maddesinde, vize işleminin yaptırılmaması halinde bir ceza öngörülmemiştir. Ancak vize süresini geçiren işletmeler hakkında ilgili kurumlara bilgi verileceğinden, süresi geçmiş sanayi sicil belgelerinin kullanılması ve dolayısıyla elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarifesinden ödeme gibi sanayi sicil belgesine bağlanmış imkânlardan yararlanılması mümkün olmayacaktır.
25.01.2022, 22:42,
#7
RE: SANAYİ SİCİL BELGESİ OLMAYAN DÖNEMLERE AİT İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN KDV İADESİ
Yoklama ve Değerlendirme İlk defa iade talebinde bulunan mükellefler ile iade taleplerinde kayda değer bir artış olan mükelleflerin iade talepleri, gerekli belgelerin elektronik ortamda gönderilmesi ve/veya vergi
dairesine verilmesinden sonra, vergi dairesince yapılacak yoklama ve değerlendirme sonunda yerine getirilir. Yoklama ve değerlendirme işlemi vergi dairelerince 30 günü geçmemek üzere en kısa süre içinde tamamlanır. Mükellefler hakkında aşağıda belirtilen kapsamda yoklama yapılarak
tutanak düzenlenir.

a) İmalatçı niteliğindeki mükelleflerin iade işlemleri yapılmadan önce, ilgili vergi dairesi müdür yardımcısı başkanlığında oluşturulacak yoklama grubu tarafından en az aşağıdaki bilgileri içeren bir yoklama tutanağı düzenlenir ve bu tutanak, mükellefin dosyasına konulur.
i) Mükellefin adı, soyadı veya unvanı, faaliyet konusu ile varsa ortaklarının adı, soyadı ve adresleri (ikametgah adresleri dahil) varsa bağlı oldukları vergi dairesi ve vergi kimlik numaraları ile faaliyet konuları,
ii) Şirketin kayıtlı ve ödenmiş sermaye tutarı, mevcut en son tarihli bilanço örneği,
iii) Ticaret sicil kaydı ve numarası,
iv) Haberleşme araçlarının (e-posta, telefon, faks gibi) adedi ve numaraları,
v) Mükellefin teslim ettiğini beyan ettiği malları üretecek kapasiteye sahip olup olmadığı,
vi) İşyerinde çalıştırdığı işçi sayısı ile üretim araçlarının istisna kapsamında teslimi yapılan malın imalatı için yeterli bulunup bulunmadığı,
vii) Üretim araçlarının (demirbaşlarının) kanuni defterlerde kayıtlı olup olmadığı, viii) Bir önceki yıl üretim miktarı,
ix) Son bir yıl içinde kredi kullanıp kullanmadığı, kullanmışsa hangi banka şubelerinden ne miktar kredi aldığı,
x) Sanayi sicil belgesi ve kapasite raporu bilgileri.

b) İmalatçıların ihraç kaydıyla ihracatçılara yaptıkları teslimler dolayısıyla vergi iadesi haklarının doğması halinde, bu mükellefler hakkında da (a) numaralı ayrımda yer alan işlemler yapılır.

c) İmalatçı olmayan mükelleflerin iade işlemi yapılmadan önce, ilgili Vergi Dairesi Müdür Yardımcısının Başkanlığında oluşturulacak yoklama grubu tarafından en az aşağıdaki bilgileri içeren bir yoklama tutanağı düzenlenir ve bu tutanak mükellefin dosyasına konulur.
i) Mükellefin adı, soyadı veya unvanı ile varsa ortaklarının adı, soyadı ve adresleri (ikametgah adresleri dahil) varsa bağlı oldukları vergi dairesi ve vergi kimlik numaraları,
ii) Şirketin kayıtlı ve ödenmiş sermaye tutarı, mevcut en son tarihli bilanço örneği,
iii) Ticaret sicil kaydı ve numarası,
iv) Haberleşme araçlarının (e-posta, telefon, faks gibi) adedi ve numaraları,
v) İşyerinin durumu,
vi) Aynı adreste birden fazla firmanın olması halinde, diğer firmaların da yukarıdaki bilgileri içerecek şekilde tutanağa geçirilmesi,
vii) İstisna kapsamındaki teslimlerde, malların sürekli olarak aynı firmalardan alınıp alınmadığı ve bu firmaların adresleri,
viii) Son bir yıl içinde kredi kullanıp kullanmadığı, kullanmışsa hangi banka şubelerinden ne miktar kredi aldığı,
ix) İşyerinde çalıştırılan işçi sayısı,
x) İhracatçılarda bir yıl önceki ihracat miktarı.
Yapılan yoklama sonucunda düzenlenen tutanaklardaki bilgilerin vergi dairesi müdürü tarafından değerlendirilmesinden sonra, mükellefin işletme kapasitesi ile iş hacmi arasında haklı nedenlerle izah edilemeyen bir uyumsuzluk tespit edilmesi halinde mükellefler incelemeye sevk
edilir ve iade taleplerinde Tebliğin (IV/E/3.3) bölümüne göre işlem yapılır.
Daha önce hakkında, KDV iadesi ile ilgili olumlu vergi inceleme raporu bulunan ve bu raporlara göre herhangi bir ceza uygulanmaksızın vergi iadesi yapılan mükellefler hakkında yoklama yapılmaz. Aynı şekilde mükelleflerin YMM tam tasdik sözleşmesi bulunan takvim yılına
ilişkin iade taleplerine bağlı olarak yoklama yapılmaz.


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  İhraç kayıtlı alınan ancak süresinde ihraç edilememesi nedeniyle izleyen yıl rücu yol Ahmet Barlak 1 7,278 09.11.2023, 21:57
Son Yorum: Ahmet Barlak
  KDV İADESİ 5 GÜNDE NASIL ALINIR Ahmet Barlak 2 2,046 21.11.2022, 15:21
Son Yorum: Ahmet Barlak
  Sanayi sicil belgesi bulunması halinde, Kapasite raporunun sonradan alınması hali Ahmet Barlak 0 1,314 21.06.2022, 13:37
Son Yorum: Ahmet Barlak
  İhraç Kayıtlı Satış Faturasının İhracatın Gerçekleştiği Tarihten Sonra Düzenlenmesi Muradiye Karabulut 1 9,653 15.12.2021, 11:05
Son Yorum: Ahmet Barlak
  YARI MAMÜL OLARAK SATIN ALINAN MALIN NİHAİ ÜRÜN HALİNE GETİRİLEREK İHRAÇ KAYITLI SATI Ahmet Barlak 3 17,481 29.11.2021, 10:11
Son Yorum: Ahmet Barlak

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi