KDV İADESİ 5 GÜNDE NASIL ALINIR

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Bu konuyu Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz: Facebook Twitter
KDV İADESİ 5 GÜNDE NASIL ALINIR
21.11.2022, 15:15,
#1
KDV İADESİ 5 GÜNDE NASIL ALINIR
Konu: Teminat Mektubu veya Kefalet Senedi İle KDV İadesi 5 Günde Nasıl Alınabilir?


11 Seri Numaralı KDV Genel Uygulama Tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-5) bölümüne aşağıdaki bölümler eklenmiştir:

1-İade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından özel esaslara tabi olanlar hariç olmak üzere, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilen nakden KDV iadelerinde, iade talep dilekçesi ile birlikte vergi dairesince istenen belgelerin verilmesi halinde, aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda banka teminat mektubu ya da Kefalet Senedi verilmesi durumunda nakden KDV iade talepleri 5 iş günü içinde yerine getirilir.

Verilecek Teminatlar ------ İTUS Belgesi Var----- İTUS Belgesi Yok
Banka Teminat Mektubu --------%60------------------- %120
Sigorta Kefalet Senedi ------------%60------------------ %120

Örnek-1:
Verilecek Teminatlar---- KDV İade Tutarı-----İTUS Belgesi Var-----TUS Belgesi Yok
Banka Teminat Mektubu-----1.000.000--------- 600.000-------------1.200.000
Sigorta Kefalet Senedi ------1.000.000---------- 600.000 -----------1.200.000
Banka Teminat Mektubu----5.000.000---------- 3.000.000--------6.000.000
Sigorta Kefalet Senedi------5.000.000-------------3.000.000-------- 6.000.000
Banka Teminat Mektubu---8.000.000------------4.800.000----------9.600.000
Sigorta Kefalet Senedi -----8.000.000-------------4.800.000--------------9.600.0002-İadeye ilişkin YMM raporunun iadenin yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde verilmemesi halinde, iade talebi sürenin sonunda ivedilikle incelemeye sevk edilir.

Örnek-2:

KDV İade Dönemi Teminat Mektubu/Kefalet Senedi İle KDV İadesinin Yapıldığı Tarih YMM KDV İade Raporunun İbraz Tarihi Teminat
2022/11 01.01.2023 30.06.2023 Çözülür
2022/11 01.01.2023 01.07.2023 Çözülmez
2022/11 01.01.2023 17.08.2023 Çözülmez


3-İadeye ilişkin YMM raporunun ibraz edilmesi halinde, KDVİRA, YMM raporuna ilişkin kontroller ile vergi dairesince yapılması gereken diğer kontroller 2 ay içerisinde tamamlanır. İade hakkı doğuran işlem bazında yapılan bu kontroller sonucunda herhangi bir eksiklik/olumsuzluk tespit edilmemesi halinde, YMM raporunun ibraz edildiği tarihten itibaren en geç 2 ay içinde teminat mektubu mükellefe iade edilir.

4-Yapılan kontroller sonucunda eksiklik/olumsuzluk tespit edilmesi halinde, bu eksikliğin/olumsuzluğun giderilmesi için mükellefe 30 günlük süre verilir. Süresinde eksiklikleri/olumsuzlukları gidermeyen mükellefe 30 günlük ek süre verilir.

5-Mükellefe verilen bu süreler, teminat mektuplarının iade edilmesine ilişkin 2 aylık sürenin hesabında dikkate alınmaz. Bu süreler içinde eksikliklerin/olumsuzlukların giderilmemesi halinde haksız iade edilen tutar, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranır.
21.11.2022, 15:19,
#2
RE: KDV İADESİ 5 GÜNDE NASIL ALINIR
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ (İTUS)

1. İTUS Sertifikası Kapsamına Giren Mükellefler


Aşağıdaki şartları taşıyan mükelleflere bağlı oldukları Vergi Dairesi
Başkanlığı(bulunmayan yerlerde Defterdarlık) tarafından İTUS sertifikası (EK: 20) verilir.
1.1. Genel Şartlar
Başvuru tarihinden önceki son üç takvim yılı içinde;
a) Vergi mükellefiyetinin bulunması,
b) Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina
edilmemiş olması,
c) Gelir veya kurumlar vergisi, geçici vergi, gelir vergisi stopajı, ÖTV ve KDV (tevkifat hariç)
uygulamalarından her birine ait beyanname verme ödevinin her bir vergi türü
itibarıyla ikiden fazla aksatılmamış olması (süresinden sonra kendiliğinden verilen
beyannameler hariç),
ç) Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma fiili
nedeniyle özel esaslara tabi tutulmamış veya tutulmuşsa genel esaslara dönülmüş olması,
d) Cari takvim yılı da dahil olmak üzere son iki takvim yılına ilişkin tam tasdik
sözleşmesi bulunması.
Başvuru tarihi itibarıyla;
a) KDV iade taleplerinde özel esaslara tabi olmayı gerektiren bir durumunun
bulunmaması,
b) Ödenmesi gereken vergi borcunun bulunmaması (vergilerin tecil edilmiş olması bu
şartın ihlali sayılmaz).
Sertifika başvurusundan önceki, iade talebinin bulunduğu birbirini izleyen son beş
vergilendirme dönemi itibarıyla haklarında yazılmış YMM ve/veya vergi inceleme
raporlarının olumlu olması.
Bu Tebliğin (IV/E) bölümünde belirtilen nitelikteki raporlar "olumlu rapor" olarak kabul
edilir. YMM’lerle süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan mükellefler
hakkında iade hakkı doğuran işlemlerin bulunduğu birbirini izleyen son
beş vergilendirme dönemine ait olumlu YMM raporu bulunması halinde de bu bölüm
bakımından bu şart gerçekleşmiş sayılır.
Birbirini izleyen beş vergilendirme döneminden kasıt, iade hakkı doğuran işlemlerin
yapıldığı birbirini izleyen dönemlerdir. Bu dönemler arasında herhangi bir dönemde vergi
inceleme raporu veya YMM raporu düzenlenmesini gerektiren bir iade hakkı doğuran
işlem bulunmadığı takdirde, bu dönemler, birbirini izleyen beş vergilendirme döneminin
hesaplanmasında dikkate alınmaz.
Birbirini izleyen son beş vergilendirme dönemine ait olumlu raporlardan bir kısmının vergi
inceleme elemanları, bir kısmının ise YMM tarafından düzenlenmiş olması halinde de bu
şartın gerçekleşmiş sayılacağı tabiidir. Ancak beş olumlu rapor şartını kısmen veya
tamamen YMM’lerce düzenlenen raporlarla yerine getiren
mükelleflerin indirimli teminattan yararlanabilmeleri için, iade talebinde bulundukları
dönem için de tam tasdik sözleşmesi yapmış olmaları gerekmektedir. Tam tasdik
sözleşmesi kapsamında bulunmayan dönemlere ilişkin iade taleplerinde
ise Tebliğin ilgili bölümlerinde iadeye ilişkin yer alan açıklamalara göre işlem yapılacaktır.
Son olumlu rapor vergi dairesine intikal ettikten sonra (diğer şartlar da gerçekleşmişse)
raporun ilgili olduğu vergilendirme döneminden sonraki dönemlere ilişkin iade talepleri
için indirimli teminat uygulamasına başlanır. Raporun ait olduğu vergilendirme
döneminden sonraki dönemler için verilen teminatların, indirimli teminat tutarını aşan
kısmı iade edilir.
Yukarıda belirtilen genel şartları sağlayan Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış
Ticaret Şirketi statüsündeki şirketlere başka bir şart aranmaksızın İTUS sertifikası verilir.
4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan tarifelerdeki taşıtların ihracatını yapan,
otomotiv sektöründe faaliyet gösteren dış ticaret sermaye şirketi niteliğindeki
imalatçılarda, iade talebinin bulunduğu birbirini izleyen son beş vergilendirme dönemine
ilişkin olumlu rapor şartı aranmaz.
1.2. Özel Şartlar
Yukarıda (IV/B-1.1) bölümünde belirlenen genel şartlar ile birlikte, kendileri için
öngörülen özel şartları taşıyan aşağıdaki mükellefler İTUS sertifikasına hak kazanırlar.
1.2.1. İhracat İstisnası Kapsamındaki İade Talepleri Bakımından
1.2.1.1. İmalatçılar ve İmalatçı-İhracatçılar:
Genel şartlara ek olarak;
a) İlgili sicile kayıtlı olan,
b) Ödenmiş sermayelerinin veya son bilançolarında kayıtlı ATİK’lerinin (gayrimenkuller
hariç) amortisman düşülmeden önceki toplam tutarı 100.000 TL’yi aşan,
c) Üretim kapasitesi ile bu kapasitenin gerektirdiği iktisadi kıymetlere sahip olduğu
kapasite raporuyla teyit edilen,
ç) İmalat işinde 20 veya daha fazla işçi çalıştıran (İşçi sayısının tespitinde bizzat imalat
işinde çalışan işçiler dikkate alınır. Bunlar dışında kalan yönetici, büro personeli ve
muhasebeci gibi personel dikkate alınmaz. Hesaplamada, ihracatın gerçekleştiği
dönemden önceki 12 aylık ortalama esas alınır.), imalatçı-ihracatçılar ile ihraç kaydıyla
teslimde bulunan imalatçılara, bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa bir
dilekçe ile başvurmaları halinde, başvuru tarihini izleyen 15 gün içinde İTUS sertifikası
verilir.
1.2.1.2. Diğer İhracatçılar (Hizmet İhracatı Yapanlar Hariç):
Genel şartları taşıyan mükelleflerden, son üç takvim yılı itibarıyla yıllık 4 milyon ABD
Doları veya son beş takvim yılı itibarıyla yıllık iki milyon ABD Doları ve üzerinde ihracat
yapanlara, bu şartları sağladıkları tarihi takip eden yılbaşından itibaren geçerli olmak
üzere İTUS sertifikası verilir.
1.2.2. Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Bakımından
Bu Tebliğin (IV/B-1.2.1.) bölümü kapsamında olmayan mükelleflerden;
a) Başvuru tarihinden önce vergi dairesine verilmiş olan son yıllık kurumlar vergisi veya
gelir vergisi beyannamesinin ekinde yer alan bilânçoya göre en az;
- Aktif toplamı 40.000.000 TL,
- Maddi duran varlıkları toplamı 10.000.000 TL,
- Öz sermaye tutarı 20.000.000 TL,
- Net satışları 50.000.000 TL,
b) Cari yıl dahil, başvuru tarihinden önceki takvim yılında vergi dairesine verilmiş
muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısı 50 veya daha fazla,
(Hesaplamada işlemin gerçekleştiği dönemden önceki 12 aylık ortalama esas alınır.)
olanlara, yukarıda (IV/B-1.1.) bölümündeki genel şartları da taşımaları kaydıyla İTUS
sertifikası verilebilir. Bu şartları birlikte taşıyan mükelleflerin bağlı oldukları Vergi Dairesi
Başkanlığına/Defterdarlığa bir dilekçe ile başvurması halinde, başvuru tarihini izleyen 15
gün içinde “İTUS Sertifikası” verilir.
Bu mükelleflerin KDV iade talepleri, sertifika tarihini içine alan dönemden
başlamak üzere yerine getirilir.
21.11.2022, 15:21,
#3
RE: KDV İADESİ 5 GÜNDE NASIL ALINIR
Teminat Mektubu Yerine Kefalet Senedi İle KDV İadesi Nasıl Alınabilir?A- Kefalet Sigortası ve Kefalet Senedi Nedir ve KDV İadelerinde Nasıl İşe Yarar?

1-Teminat mektubu konusunda sorun yaşayan firmalar, KDV İadelerinde teminat mektubu yerine Kefalet Sigortası yaptırabilir ve Kefalet Senedi alabilir.
2-Kefalet senedi, teminat mektubuna bir alternatiftir.
3-Kefalet sigortası, KDV İadelerinde banka teminat mektubu yerine kabul edilmektedir.
4-Kefalet sigortası banka kredi limitlerini etkilememektedir.
5-Kefalet sigortası ile sigorta şirketi, KDV İadesi alacak olan firmanın kefili olmakta ve firmanın taahhüdünü yerine getirmediğinde, vergi dairesinin maruz kaldığı zararları karşılamayı taahhüt altına almaktadır.
6-Kefalet sigortası kapsamında verilen kefalet senedi, sigorta şirketleri tarafından düzenlenen, geçici ve kesin teminat olarak sunulabilen bir belgedir.

B-KDV İadesi Alacak Olan Firmalar, Kefalet Senedini Nasıl Alabilir?

Kefalet senedi almak isteyen firma, sigorta şirketine başvurarak Kefalet Sigortası yaptırmalıdır. Yapılacak işlemler şunlardır:
1- Kefalet Sigortası yaptıracak olan şirket başta, tüm mali tablolarını sigorta şirketine ibraz eder.
2-Sigorta şirketi, firma ile ilgili gerekli incelemeleri gerçekleştirdikten sonra kefil olacağı poliçeyi düzenler.
3- Sigorta Şirketi, kefil olmayı kabul ettikten sonra, üçüncü kişilere verilmek üzere bir kefalet senedi düzenler.

C-Teminat Mektubu Yerine Kefalet Senedi İle KDV İadesi Nasıl Alınabilir?

43 Seri Numaralı KDV Genel Uygulama Tebliğinin 6.Maddesi uyarınca Kefalet Senedi, aynen bankalardan alınan teminat mektupları gibi KDV iadelerinde teminat olarak verilebilir.
Sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin paraya çevrilmeleri konusunda hiçbir sınırlayıcı şart taşımayacak biçimde süresiz ve şartsız, Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No:1) ekindeki örneğe uygun olarak ve Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenmiş olması şarttır.


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  İmalatçı-ihracatçıların imalatları dışında yaptıkları ihracatları nasıl değerlendiril Ahmet Barlak 1 647 13.12.2022, 16:25
Son Yorum: Ahmet Barlak
  SANAYİ SİCİL BELGESİ OLMAYAN DÖNEMLERE AİT İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN KDV İADESİ Ahmet Barlak 6 19,661 25.01.2022, 22:42
Son Yorum: Ahmet Barlak
  KDV İADE ALACAĞINA MAHSUP YOLUYLA ÖDENEN GEÇİCİ VERGİNİN İADESİ Ahmet Barlak 1 9,659 15.05.2019, 07:49
Son Yorum: Ahmet Barlak
  İhraç Kayıtlı E-Faturada KDV'nin Gösterilmemesi Halinde KDV İadesi Alınabilir Mi? Ahmet Barlak 1 7,711 31.12.2018, 08:20
Son Yorum: Ahmet Barlak
  KDV nin terkin ve iadesi için gümrük beyannamelerinin aslı, noter veya YMM onaylı örn Ahmet Barlak 0 6,433 29.04.2015, 11:42
Son Yorum: Ahmet Barlak

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi