6111 SAYILI KANUN’UN 74.MADDESİYLE 4447 SAYILI KANUN’A EKLENEN GEÇİCİ 10.MADDEYE GÖRE

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Bu konuyu Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz: Facebook Twitter
6111 SAYILI KANUN’UN 74.MADDESİYLE 4447 SAYILI KANUN’A EKLENEN GEÇİCİ 10.MADDEYE GÖRE
29.04.2015, 13:14, (Bu konu en son: 26.01.2024, 16:14 Tarihinde, Saat: {2} düzenlenmiştir. Düzenleyen: Ahmet Barlak.)
#1
6111 SAYILI KANUN’UN 74.MADDESİYLE 4447 SAYILI KANUN’A EKLENEN GEÇİCİ 10.MADDEYE GÖRE
4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 10 uncu maddesinde belirtilen destek unsurlarından faydalanmak için;
1. Sigortalı Yönünden;
a) 1.3.2011 ila 31.12.2015         31.12.2020 (UZATILTI)  --- 31.12.2023 ----31.12.2025 UZATILDI tarihleri arasında işe alınmış olması,
b) 18 yaşından büyük olması, (Erkek olması halinde, işe giriş tarihi itibariyle 18 ila 29 yaş aralığında ya da 29 yaşından büyük olup olmadığı)
c) İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,
d) Fiilen çalışması,
2. İşyeri Yönünden;
a) Özel sektör işverenlerine ait olması,
b) Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
c) Yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,
d) Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kurumumuza verilmesi,
e) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi
f) Şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
Ayrıca, işe giriş tarihi itibariyle veya çalışmakta iken; mesleki yeterlilik belgesine sahip olup olmadığı, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirip bitirmediği, Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirmiş olup olmadığı, işe alındığı işyerinde mesleki yeterlik veya mesleki ve teknik öğretim ya da İşkur kurs belgesinde belirtilen mesleklerde ya da alanlarda çalıştırılıp çalıştırılmadığı, 
Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığı hususları destekten yararlanma süresini etkileyen şartlardır.
DESTEK UNSURLARINDAN FAYDALANABİLECEK SÜRE;
1.3.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınan 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadın sigortalılardan, işe giriş tarihi itibariyle;
Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olup belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlardan dolayı, 48 ay süreyle,
Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olup belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan ve ayrıca Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı, 54 ay süreyle,
Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirip belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlardan dolayı, 36 ay süreyle,
Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirip mesleği ile ilgili alanda çalıştırılan ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı, 42 ay süreyle,
Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz de olmayanlardan dolayı, 24 ay süreyle,
Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı, 30 ay süreyle yararlanılabilecektir.
29 yaşından büyük erkek sigortalılar yönünden ise,
4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden 1.3.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınan 29 yaşından büyük erkek sigortalılardan, işe giriş tarihi itibariyle;
Mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren ve belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlardan dolayı, 24 ay süreyle,
Mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren, mesleği ile ilgili alanda çalıştırılan ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı, 30 ay süreyle,
Mesleki yeterlik belgesi almamış veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca işgücü yetiştirme kursunu bitirmemiş, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı 6 ay süreyle, yararlanılabilecektir.
Ayrıca; sigorta primi işveren hissesi desteğinden, belge veya öğrenim durumu haricindeki diğer şartları sağlamış olması nedeniyle yararlanılmakta olan sigortalının, 1.3.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında olmak kaydıyla çalışmakta iken mesleki yeterlik belgesi alması veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirmesi durumunda, belge veya öğrenim durumu ile ilgili şartın çalışmakta iken sağlanmış olması nedeniyle söz konusu sigortalıdan dolayı bahse konu destekten mevcut yararlanma süresine ilave olarak 12 ay süreyle daha yararlanılabilecektir.

DESTEKTEN FAYDALANAMAYACAK SİGORTALI VE İŞYERLERİ;
Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, aday çırak, çırak ve öğrenciler, harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlar, yalnızca işsizlik sigortasına tabi olanlar, yurt dışında çalışanlar, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular, Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler ve iş kaybı tazminatı alanlar hakkında faydalanılamaz. Ayrıca, Genel Bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklara ait işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri, 4734 sayılı kanundan istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerinde/işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı, yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
Teşvik kapsamına giren sigortalıların prime esas kazançları üzerinden tahakkuk eden sigorta primlerinin işveren hissesine ait kısmı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Buna göre, destek unsurundan faydalanan sigortalılardan dolayı anılan maddede öngörülen indirimden yararlanılması sırasında, önceki teşvik unsurlarındaki gibi (4447 sayılı Kanunun geçici 7. ve 9. Maddeleri) bu sigortalıların kazançlarının prime esas kazanç alt sınırını aşıp aşmadığı üzerinde durulmayacaktır.
Sonuç olarak, işverenlerimizin bu teşvik unsurlarından faydalanması için yapması gereken başlıca işlemler; 01.03.2011 tarihinden sonra işe aldıkları sigortalıların http://www.sgk.gov.tr web adresinde e-bildirge sistemindeki sorgulama ekranından destek kriterlerine uyup uymadıklarını incelemektir. Sonrasında işe alınan ve kriterleri uyan sigortalıların işe alındığı tarihten önceki 6 aylık süredeki işyerinin ortalama sigortalı sayısının üzerinde olduğu dönemlerde teşvikten faydalandırılması gerekmektedir. Yani destek kriterlerine uygun bir sigortalının işe alındığı tarihten önceki 6 aylık süredeki o işyerinin ortalaması “50” ise, bu teşvikten faydalanacağı 24 ay boyunca sadece sigortalı sayısı 50’nin üzerinde olan aylarda teşvik indiriminden faydalanılabilecektir. Bunun yanında, ortalama sigortalı sayısının hesabında, işverenin hem kendi çalıştırmış olduğu sigortalıların hem de alt işverenlerin (aracı kodu ile) çalıştırmış olduğu sigortalıların sayısı dikkate alınacaktır. İşverenlerimizin bu kriterlere uygun sigortalı ve işyerleri için Aylık Prim ve Hizmet Belgesini “06111” sayılı kanun numarası ile onaylamaları gerekmektedir. Ayrıca işverenlerimizin, 5510 sayılı Kanun uyarınca yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediği tespit edildiği taktirde, bahse konu sigorta prim desteğinin bir yıl süreyle faydalanamayacağı unutulmamalıdır.

Kaynak: orbay şişli


4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10. MADDESİNDEKİ TEŞVİKTE ORTALAMA SİGORTALI SAYISININ HESAPLANMASI VE TEŞVİKTEN YARARLANMA

Ersin UMDU*

I-GİRİŞ

Ülkemizde Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak, yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek ve çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak, mesleki ve teknik eğitimi özendirmek, kalite ve etkinliğini artırmak amacıyla prim teşviki 6111 sayılı Kanunun 49. Maddesi 4447 sayılı Kanuna eklenen Geçici 10. Maddesi ile yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu teşvik ile bilhassa 18-29 yaş aralığında olan erkek ve 18 yaşından büyük kadın sigortalılardan yeni işe alınanlara ilişkin işveren hissesi sigorta prim teşviki uygulamasının sona ermiş olması ve kamuoyu tarafından söz konusu teşvikin uzatılma taleplerinin olması neticesinde işverenler açısından yeni teşvik devreye girmiştir. Ancak söz konusu teşvikle ilgili henüz yönetmelik dahil diğer idari düzenlemeler yapılmamıştır. Bu sebeple teşvikle ilgili aşağıda yapılan değerlendirme Kanun maddesindeki bilgiler ve söz konusu teşvikten önce uygulanan ve halen uygulanmakta olan teşviklerin idari düzenlemeleri göz önünde tutularak yapılmıştır.

Genel olarak teşvikten yararlanmak için önceki teşviklerdeki yararlanma şartlarına benzer şartlara yer verilmiştir. Söz konusu şartlardan "Sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması" şartı hesaplama açısından tereddütlere sebep olmuştur. Makalemizde sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması şartındaki ortalama sigortalı sayısının 2011/45 sayılı genelge çerçevesinde nasıl hesaplandığı izah edilecektir.

II- GENEL OLARAK TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

Sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması şartın-daki ortalama sigortalı sayısının nasıl hesaplandığı konusuna değinmeden evvel teşvikin genel olarak yararlanma şartları belirtmek gerekirse; Genel olarak söz konusu teşvik ile 4447 sayılı Kanunun muhtelif maddelerinde düzenlenen teşviklerin adeta bir revizyonu yapılmış ve neredeyse niteliklerine ve vasıflarına göre istihdama kazandırılan her bir yeni sigortalı için muhtelif şartlarda ve oranlarda teşvik unsuru oluşturulmuştur.(UMDU, YILDIZ, s;211,2011).

Bununla birlikte; Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak, yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek ve çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak, mesleki ve teknik eğitimi özendirmek, kalite ve etkinliğini artırmak amacıyla;

• 31/12/2015 tarihinde sona ermek,

• Her bir sigortalı için geçerli olmak,

• İşe alındıkları tarihten itibaren ve koşulların devamı süresince uygulanmak,

• Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alınmak ve fiilen çalıştırılmak,

• İşe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmak,

• Aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmak, (Bu sebeple 4/b sigortalı iken başka bir işyerinde hizmet akdi çerçevesinde 4/a sigortalısı olarak çalışan sigortalılarda da teşvikten yararlanacaklardır. (UMDU, 2011)

kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, koşulların devamı süresince İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.(6111 SK Gerekçesi,s;49)

~ Burada hemen belirtmek gerekirse söz konusu teşvikin en önemli özellie

ği sigortalı adına birden fazla teşvikten yararlanılacaktır. Bu şekilde; aynı

kişinin birden fazla teşvikten yararlanacak haklara sahip olması halinde^ öncelikle beş puanlık prim indirimi teşvikinden yararlanacak, daha sonra
ilave istihdam teşviki, özürlü teşviki diğer teşviklerden de faydalanabilecek. Bu da teşvik düzenlemesinde önemli bir hak kaybını önleyecektir (KURT, 2010).

Bununla birlikte; 4447 sayılı Kanuna eklenen Geçici 10. Maddesinde düzenlenen teşvik kapsamında diğer teşviklerde olduğu gibi gerek sigortalı gerekse işveren bazında bazı şartlar öngörülmüştür. Burada hemen belirtmek gerekirse; aşağıda gösterilen bütün şartların sigortalı ve işyeri açısından sağlanması gerekmektedir. Şartlardan birinin sağlanmaması halinde söz konusu teşvikten yararlanılamayacağı unutulmamalıdır.

III- ORTALAMA SİGORTALI SAYISININ NASIL HESAPLANIR?

4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen destekten, maddede aranılan diğer şartların yanı sıra, sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık döneme ilişkin Kurumumuza verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması kaydıyla yararlanılabilecektir. Ortalama Sigortalı sayısı şu şekilde hesaplanır.

3.1. Aritmetik Ortalama İle Hesaplama Yapılır

Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe başladığı işyerinde işe giriş tarihinden önceki altı ayda Kurumumuza bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kurumumuza bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır.

Örnek: 4447/10. Maddeye göre teşvikten yararlandırılarak işe alınan sigortalılardan (A) sigortalı 01.04.2011 tarihinde, işe alınmışsa A'nın 2011/ Mart ve öncesi 6 aydaki, ortalamanın üstünde işe alınmış olması gerekir.

3.2. Küsuratlı Sonuçlar Tama İblağ Edilir

Sigortalıların, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının tespiti sırasında, ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecektir. Buna göre, ortalama sigortalı sayısının ,e küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, ^ 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir.
Örnek; 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesine göre sigortalılar yönünden aranılan şartlara sahip olan (B) sigortalısının, (A) Limited Şirketine 20.03.2011 tarihinde işe alınmıştır. B'nin işe alınmadan önceki 6 aydaki (2011/şubattan geriye doğru) toplam sigortalı sayısı 28 ise ortalama sigortalısı sayısı: 28 / 6 = 4,6 = 5 olacaktır.

3.3. İşçi Çalıştırılmamış Aylar Hesaba Katılmaz

Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan bazı aylarda sigortalı çalıştırılmamış olması halinde, ortalama sigortalı sayısı, bildirim yapılmış aylardaki toplam sigortalı sayısının bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır.

Örnek: 4447/10. Maddeye göre teşvikten yararlandırılarak 01.04.2011 tarihinde işe alınan sigortalıdan önce (2011/3=6, 2011/2=5, 2011/1=Bil-dirim yapılmamış, 2010/12=3, 2010/11=3, 2010/10=bildirim yapılmamış ise) ortalama sigortalı sayısı, (6 + 5 + 3 + 3 = 17/ 4 )= 4,25 = 4 olacaktır.

3.4. Yeni Tescil İşyerlerinde Ortalama Sigortalı Sayısı; Sıfırdır

Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan altı aylık sürede, gerek işyerinin yeni tescil edilmiş olması, gerekse sigortalı çalıştırmaya ara verilmiş olması nedeniyle geriye doğru altı aylık süre içinde sigortalı bildiriminde bulunulmamış olması halinde, sigortalıların, ortalama sigortalı sayısına ilave olup olmadıklarına bakılamayacağından, kapsama giren sigortalıların tamamından dolayı sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilecektir.

Örnek: 5510 sayılı Kanun kapsamına 13.04.2010 tarihinde alınmış olan bir işyerinde, 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde aranılan diğer şartlara sahip (A) sigortalısının 28.04.2011 tarihinde işe alınmış olduğu varsayıldığında, bahse konu işyerinde 2011/Nisan ayı içinde işe alınanlar için, 2011/Mart ve öncesinde sigortalı çalıştırılmamış olması nedeniyle ortalama sigortalı sayısından söz edilemeyeceğinden, söz konusu destekten ^ yararlanılıp yararlanılmayacağının tespitinde 2011/Nisan ayında işe alınan

.i sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınıp alınmadığına lîü

_ı bakılmayacaktır.

3.5. Ortalama Sigortalı Sayısında Bütün Sigortalılar Hesaplamaya

Dahildir

Gerek ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan altı aylık sürede, gerekse destekten yararlanılacak olan aylarda çalışan sigortalı sayısının tespiti sırasında, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan sigortalılar ile çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen (istirahat veya ücretsiz izin gibi nedenlerle aylık prim ve hizmet belgesinde 0 gün ve 0 kazançlı olarak kayıtlı) sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir.

Örnek: Ortalama sigortalı sayısının tespitinde dikkate alınacak olan 2011/0cak ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalıların prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarının;

(A) sigortalısı 20 gün, 1.000,00 TL

(B) sigortalısı 30 gün, 1.200,00 TL

© sigortalısı 0 gün, 0,00 TL

(D) sigortalısı 10 gün, 300,00 TL (SGDPKne tabi çalışan)

olduğu varsayıldığında, 2011/0cak ayında Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının 4 olduğu kabul edilecektir.

3.6. Ortalama Sigortalı Sayısında Asıl, Ek ve İptal Prim ve Hizmet

Belgeleri Topluca Değerlendirilir.

Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının tespiti sırasında, her bir ayda çalışan sigortalı sayısı, ilgili dönemlerde Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle tespit edilecektir.

Örnek: (A) Limited Şirketinin ortalama sigortalı sayısının tespitinde dikkate alınacak aylardan olan 2011/Şubat ayında, 1 nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan "asıl nitelikteki" aylık prim ve hizmet belgesi ile 8 sigortalı, 1 nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan "ek nitelikteki" aylık prim ve hizmet belgesi ile 3 sigortalı, 1 nolu belge := türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan iptal nitelikteki aylık prim ve hiz- e met belgesi ile 2 sigortalı, 2 nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenen ^ "asıl nitelikteki" aylık prim ve hizmet belgesi ile 3 sigortalı bildiriminde ^

bulunulmuş olduğu varsayıldığında, bu işyerinde 2011/Şubat ayında çalıştırılmış olan sigortalı sayısı 8 + 3 - 2 + 3 = 12 olarak kabul edilecektir.

3.7. Aynı ay İçin Aynı İşyerine Giren Aynı işçi Tek Olarak Sayılır

Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan altı aylık döneme ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde, bir sigortalının işten ayrılmasını müteakip aynı ay içinde ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlamış olması halinde, bu sigortalı için ilgili aylık prim ve hizmet belgesinde iki ayrı kayıt yer alacağından, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır. Ay içinde Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının tespitinde, ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir.

Örnek: 2011/Ocak ayında Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinde A sigortalısı 03.01.2011 tarihinde işten çıktığı ve 21.01.2011 tarihinde işe girdiği görülüyorsa bu kişi ortalama sigortalı sayısında 1 işçi olarak hesaba dahil edilir.

IV- ORTALAMA SİGORTALI SAYISINA GÖRE TEŞVİKTEN

YARARLANMA

Ortalama sigortalı sayısına göre teşvikten şu şekilde yararlanılmaktadır.

4.1. Teşvikten Yararlanan Sigortalının Ortalama Sigortalı Sayısının

Üstünde Olması Gerekir

Diğer şartlara sahip olan sigortalılar, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmasalar dahi, sonraki aylarda işyerinde çalışan sigortalı sayısı ortalama sigortalı sayısının üzerine çıktığı takdirde, bahse konu sigortalılardan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen destekten yararlanılabilecektir.

Örnek: 20.03.2011 tarihi itibariyle işe alınan (B) sigortalının işe alındığı 2011/şubat ve öncesi ortala sigortalı sayısının 5 olduğu varsayıldığın-

^ da B sigortalısı ile birlikte çalışan toplam sigortalı sayısının;

J 2011/Mart; 5, 2011/Nisan; 6, 2011/Haziran; 4, 2011/Temmuz; 7 ise B

LU

_ı sigortalısı 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen destek-

ten ortalama sigortalı sayısının aşıldığı 2011/Nisan ve 2011/Temmuz ayına ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı yararlanılabilecektir.

4.2. Ortalama Sigortalı Sayısı Teşvikten Yararlanan Her Sigortalı

İçin Ayrı Hesaplanır

a-) Yeni işe alınan ve maddede aranılan diğer şartlara sahip olan sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olup olmadıkları hususu her bir ayda işe alınan sigortalılar için ayrı ayrı belirlenecektir.

Örnek: 2011/Nisan ayında işe alınan sigortalı için ortalama sigortalı sayısı 2011/Mart ve öncesi 5 aydaki, 2011/Mayıs ayında işe alınan sigortalı için ortalama sigortalı sayısı 2011/Nisan ve öncesi 5 aydaki, ortalama sigortalı sayısının üstünde olmalıdır.

b-) Ortalama sigortalı sayının üstünde işe alınan sigortalı teşvikten yararlanır.

Örnek: 2011/Nisan ayından önceki 6 aydaki (2011/3=5, 2011/2=4, 2011/1=4, 2010/12=5, 2010/11=4, 2010/10=6 olduğu için) ortalama sigortalı sayısı (5+4+4+5+4+6 =28/6 = 4,6 olduğu için) 5 olan işyerinde 2011/Nisan ayında 6. Olarak işe alınan ve diğer şartlara haiz sigortalı teşvikten yararlanır.

c-) Önceki işe alınıp ta teşvikten yararlananlar yeni ortalama sigortalı sayısına eklenir.

Örnek: Yukarıdaki örnekteki işyerinde sonrasında 2011/Nisan ayında 1 işçi daha işe alınırsa bu ikinci işçi de teşvikten yararlanır ve 2011/Nisan ayı işçi sayısı 7 olacaktır. buna göre 2011/Mayıs Ayı için ortalama sigortalı sayısında 2011/Nisan hesaba dahil edilir, 2010/Ekim hesaptan çıkarılır ve ortalama sigortalı sayısı (7+5+4+4+5+4=29/6 = 4,8 olduğu için) 5 olur. 2011/Mayıs ayında yine 6. Olarak işe alınan sigortalı teşvikten yararlanır.

SONUÇ

Yeni teşvik düzenlemesi sonucu 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınların önceki düzenlemede oldu- , e ğu gibi teşvik kapsamında sayılmasının yanında bu teşvik ile 29 yaşından ^ büyük erkeklerin teşvik kapsamına alınabileceği, 5510 sayılı Kanunun 4 ^

ncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta öğretim ile meslek yüksekokulunu bitirenlerin daha avantajlı olarak yararlanmaları sağlanmış ve teşvik sigorta primine esas kazancın işveren hissesinin tamamını karşılamaktadır.

Bu kadar geniş kapsamlı önemli imkan sunan teşvikteki bilhassa ortalama sigortalı sayısı olarak öngörülen şartın ve 2011/45 sayılı genelgedeki açıklanan diğer şartların (yaş, aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı olmama vs.) e-bildirge sisteminde işveren ekranında otomatik olarak gösterilmesinin ve böylece teşvik uygulamanın pratiğe dönüştürülmesinin sağlanması gerektiği kanaatindeyim.

KAYNAKÇA

Kurt, Resul(25.12.2010). "Torba Kanun'la Birden Fazla Teşvikten Yararlanılacak" Dünya Gazetesi.

T.C. Yasalar (16.06.2006). 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. Ankara : Resmi Gazete (26200 sayılı)

TC. Yasalar (25.02.2011). 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Gerekçesi. Ankara : Resmi Gazete (27846 sayılı)

Umdu, Ersin ve Yıldız, Ramazan(2011). Yürürlükteki Sigorta Primi Teşvikleri İle Çalışanlara Sağlanan Ödenekler Ve Mesleki Kurslar. İstanbul : İTO Yayınları.

Umdu, Ersin(20.11.2011). "Bağ-Kur'lu iken SSK'lı olanlar da teşvikten yararlanır" Vatan Gazetesi.
 
02.05.2015, 10:26, (Bu konu en son: 03.06.2020, 15:44 Tarihinde, Saat: {2} düzenlenmiştir. Düzenleyen: Ahmet Barlak.)
#2
RE: 6111 SAYILI KANUN’UN 74.MADDESİYLE 4447 SAYILI KANUN’A EKLENEN GEÇİCİ 10.MADDEYE GÖRE
6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ UYGULAMA ESASLARI

Umut TOPCU

[b][b]I. GİRİŞ

[img=640x108]file:///C:/Users/AHMET/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/img]
[b]İstihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması ve bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesi amacıyla, hükümet tarafından farklı zamanlarda hazırlanan yasa tasarıları TBMM’ye sunularak yasalaşmıştır. Bilhassa 2008 ila 2010 yılları arasında sigorta prim teşviki ile ilgili 8 teşvik uygulanmıştır. Söz konusu teşviklerin bazılarının nihai bir geçerlilik süresi bulunmazken bazılarının ise nihai süreleri mevcuttu. Örneğin; ülkemizde işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması amacıyla çıkarılan 15.05.2008 tarihli ve 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla; kadınların ve 18-29 yaş arası gençlerin istihdamını teşvik amacıyla, mevcut istihdama ilave olarak işe alınmaları halinde 5 yıl boyunca kademeli prim indirimi getirilmiş, 18.02.2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla; teşvikin süresi bir yıl daha uzatılmıştır. Ancak, bu teşvik için başvuru süresi 30.06.2010 tarihi itibarıyla sona ermiştir. Oysaki
söz konusu teşvik kapsamında; 2010/Mart ayı itibariyle SGK kayıtlarından toplamda 30 bin 986 kadın, 29 bin 945 erkek olmak üzere 60 bin 931 kişinin istihdam edildiği görülmektedir. Hatta bu teşvikten ilk uygulama yılında sadece 9 bin 931 işyeri yararlanırken, 2009 yılında bu rakam 19 bin 534’e, Mart ayı itibariyle de 22 bin 82’ye çıkmıştır. Yani teşvikten yararlanma sayısı giderek artmıştır. Bu sebeple bu teşvikin revize edilerek tekrar uygulanmaya konulması kamuoyu tarafından talep edilmiştir. Bu sebeple; kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak, yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek ve çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak, mesleki ve teknik eğitimi özendirmek, kalite ve etkinliğini artırmak amacıyla prim teşviki 13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111 sayılı Bazı Alacakların

[img=98x2]file:///C:/Users/AHMET/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/img]

*     SGK Müfettişi.

Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 74. maddesi ile 4447 sayılı Kanun’a eklenen geçici 10. madde ile yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu teşvikten, 01.03.2011 ila 31.12.2015   31.12.2020 (UZATILTI)[b][b][b][b][b] tarihleri arasında;

1.Yeni işe alınan sigortalılardan,

2.Çalışmakta iken mesleki yeterlik belgesi alanlar ile mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenlerden dolayı yararlanılabilecektir.

Bahse konu prim teşvikinden yararlanabilmek için gerek sigortalılar yönünden, gerekse bu sigortalıların çalıştığı işyerleri yönünden bazı şartlar aranıldığından, bu yazımızda 6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanun’a eklenen geçici 10. maddede öngörülen teşvikten ne şekilde yararlanılabileceği, teşvikten yararlanma süresi ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak olan sigorta primlerinin hesaplanmasına ilişkin hususlara yer verilmiştir.

[b]II.
YENİ İSTİHDAM TEŞVİKİNİN KAPSAMI

Kamuoyunda adına torba kanun denilen ve 13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 74. maddesi ile getirilen söz konusu teşvik ile bilhassa 18-29 yaş aralığında olan erkek ve 18 yaşından büyük kadın sigortalılardan yeni işe alınanlara ilişkin işveren hissesi sigorta prim teşviki uygulamasının sona ermiş olması ve kamuoyu tarafından söz konusu teşvikin uzatılma taleplerinin olması neticesinde işverenler açısından yeni teşvik devreye girmiştir. Genel olarak söz konusu teşvik ile 4447 sayılı Kanun’un muhtelif maddelerinde düzenlenen teşviklerin adeta bir revizyonu yapılmış ve neredeyse niteliklerine ve vasıflarına göre istihdama kazandırılan her bir yeni sigortalı için muhtelif şartlarda ve oranlarda teşvik unsuru oluşturulmuştur.

Buna göre;

Torba Kanunla getirilen teşvik düzenlemesi;

1.18 yaşından büyük kadınlar,

2.18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler,

3.29 yaşından büyük erkekler,

4.Mesleki yeterlik belgesi sahipleri,

5.Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler,

6.Mesleki yeterlik belgesi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim ya da Türkiye İş Kurumu işgücü yetiştirme kurs bitirme belgesine sahip olmayanlar,

7.İşverene bağlı işçi olarak çalışmakta iken 01.03.2011 tarihinden sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler,

8.İŞKUR’ a kayıtlı işsizler arasından işe alınanlar,

9.İŞKUR’ a kayıtlı olmadan işe alınanları, kapsamaktadır.

III.YENİ İŞE ALINAN SİGORTALILARDAN DOLAYI      

[b]      TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

Geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yeni işe alınan sigortalılardan dolayı yararlanılabilmesi için,

Sigortalının;

a.01.03.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınmış olması,

b.İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olması,

c.İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik        Kurumu’na verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı            

            olmaması,

d.Fiilen çalışması,

İşyerinin;

a.Yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun          

            bulunmaması,

b.Sigortalının, ortalama sigorta sayısına ilave olarak işe alınmış                       olması, gerekmektedir.

Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe başladığı işyerinde işe giriş tarihinden önceki altı ayda Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kurum’a bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır.

Dolayısıyla, sigortalının işe başladığı işyerinde işe giriş tarihinden önceki altı ayda Kurum’a bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunan sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması halinde, maddede aranılan diğer şartlarında gerçekleşmiş olması kaydıyla geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yararlanılabilecektir.

[b]IV.
ÇALIŞMAKTA İKEN MESLEKİ YETERLİK BELGESİ 

       ALANLAR İLE İŞGÜCÜ YETİŞTİRME KURSLARINI 

      BİTİRENLERDEN DOLAYI TEŞVİKTEN YARARLANMA             

      ŞARTLARI

Geçici 10. maddede öngörülen teşvikten, çalışmakta iken mesleki yeterlik belgesi alanlar ile mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenlerden dolayı yararlanılabilmesi için,

a.Sigortalının 01.03.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında mesleki

yeterlik belgesini almış/işgücü yetiştirme kursunu bitirmiş olması,

b.Belgelerde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınması veya ça-

lışıyor olması

c.Fiilen çalışması,

d.İşyerinin yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası bor-

cunun bulunmaması, gerekmektedir.

V.TEŞVİKTEN YARARLANMA SÜRESİ

4447 sayılı Kanun’un geçici 10. maddesinde öngörülen teşvikten,

1. Yeni İşe Alınan Sigortalılar Yönünden;

a. Sigortalının işe giriş tarih itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkek  ya da 18 yaşından büyük bayan sigortalı olması durumunda,

1.Mesleki yeterlik belgesi sahibi ise, kırk sekiz ay süreyle,

2.Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmiş ise, otuz altı ay süreyle,

3.Mesleki yeterlik belgesi sahibi değil ise veya işgücü yetiştirme kursunu bitirmemiş ise, yirmi dört ay süreyle,

b.Sigortalının işe giriş tarihi itibariyle 29 yaşından büyük erkek sigortalı olması durumunda, mesleki yeterlik belgesi almış veya işgücü yetiştirme kursunu bitirmiş ise, yirmi dört ay süreyle,

c.Sigortalının (a) ve (b) bentleri kapsamına girmesinin yanı sıra Tür-

kiye İş Kurumu’na kayıtlı işsizler arasından işe alınmış olması halinde, yukarıda belirtilen sürelere ilave olarak altı ay süreyle,

d.Sigortalının işe giriş tarih itibariyle 18 yaşından büyük olmasına rağmen, mesleki yeterlik belgesi almamış veya işgücü yetiştirme kursunu bitirmemiş, ancak Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsizler arasından işe alınmış olması durumunda, altı ay süreyle,

2. Çalışmakta İken Mesleki Yeterlik Belgesi Alanlar İle İşgücü Yetiştirme Kurslarını Bitirenler Yönünden;

Sigortalının çalışmakta iken 01.03.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında mesleki yeterlik belgesini almış/işgücü yetiştirme kursunu bitirmiş olması durumunda, on iki ay süreyle, yararlanılabilecektir.

Söz konusu teşvikten, her bir sigortalı için yalnızca bir defa yararlanılabilecektir. Dolayısıyla, geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yararlanılmış olan bir sigortalının teşvikten yararlanma süresi sona ermeden işsiz kalması halinde, sonradan girdiği işyeri işverenince, geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yararlanılması mümkün olamayacaktır. Ancak, işe giriş tarih itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkek ya da 18 yaşından büyük bayan sigortalı olması nedeniyle geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yararlanılmış sigortalıların teşvikten yararlanma süresi sona ermeden işsiz kalmaları, ardından yeniden işe alınmaları ve mesleki yeterlik belgesini/işgücü yetiştirme kursunu bu dönemde almaları/ bitirmeleri halinde, bahse konu sigortalılardan dolayı geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yeniden yararlanılabilecektir. Bu durumda teşvikten yararlanılmış olan ilk süre ikincisinden düşülecek ve söz konusu sigortalıdan dolayı maddede öngörülen süreden fazla yararlanılması mümkün olamayacaktır.

VI.TEŞVİKTEN YARARLANABİLMEK İÇİN ARANILAN DİĞER

ŞARTLAR

4447 sayılı Kanun’un geçici 10. maddesinde öngörülen teşvikten yararlanılabilmesi için;

1.Sigortalıların sahip oldukları mesleki yeterlik, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim kurumları veya Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarına ilişkin belgelerde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınmaları veya çalışıyor olmaları,

2.İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na vermeleri,

3.Sigorta primlerinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmayan kısmının tamamının yasal süresi içinde ödenmesi, gerekmektedir.

VII.TEŞVİKİN HESAPLANMASI

4447 sayılı Kanun’un geçici 10. maddesine istinaden, kapsama giren sigortalının, 5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinde sayılan ve 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır. Buna göre; teşvik miktarı işyerindeki tehlike-sınıf derecesine göre hesaplanan kısa vade sigorta kolu oranına göre %19,5 ila %25 arasında olmaktadır. Örneğin kısa vadeli sigorta kolları prim oranının %1 olan işyerinde işveren hissesi %19,5 olduğundan kapsamdaki sigortalıların SPEK miktarlarındaki işveren hissesi tamamıyla Fon tarafından karşılanacaktır. Ancak aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen ve adına kamuoyunda beş puanlık işveren hissesi denilen sigorta primi teşvik uygulanması durumunda söz konusu destek unsuru, 5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranı üzerinden, bu maddede belirtilen esaslar dikkate alınarak uygulanır.

Örnek: Kısa vadeli sigorta kolu prim oranı 2 olan bir işyerinde 01.04.2011 tarihinde işe alınan ve 4447 sayılı Kanun’un geçici 10. maddesi kapsamına giren bir sigortalının ilgili aydaki;

Prim ödeme gün sayısının 30,

Prime esas kazanç tutarının ise 1.000,00 TL olduğu varsayıldığında, bahse konu sigortalı için;

1.000,00 x 5 / 100 = 50,00 TL beş puanlık prim indiriminden yararlanılacak tutar olacaktır. Bu durumda, geçici 10. maddede öngörülen teşvikten 1.000,00 TL’nin işveren hissesine isabet eden % 20,5’i üzerinden değil, beş puanlık prim indirimi için yararlanılmış olan 5 puan düşülerek, 20,5 – 5 puan = % 15,5’i üzerinden yararlanılabilecektir.

Dolayısıyla, geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yararlanılacak tutar 1.000,00 x 15,5 / 100 = 155,00 TL olarak hesap edilecektir. Sonuçta, bahse konu sigortalı için tahakkuk eden;

1.000,00 x 34,5 / 100 =  345,00 TL tutarındaki sigorta priminin;

50,00 TL tutarındaki kısmı Hazine’ce, 155,00 TL tutarındaki kısmı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak,

345,00 – 50,00 – 155,00 = 140,00 TL tutarındaki kısmı ise (sigortalı hissesi) işveren tarafından ödenecektir.

Bununla birlikte söz konusu teşvik Yasa gereği “gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru” olarak dikkate alınmayacağından bu tutar gider yazılamayacaktır.

VIII. SONUÇ

Kamuoyunda adına torba kanun denilen ve 13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111 sayılı Kanun’un 74. maddesi ile getirilen söz konusu teşvik ile bilhassa 18-29 yaş aralığında olan erkek ve 18 yaşından büyük kadın sigortalılardan yeni işe alınanlara ilişkin işveren hissesi sigorta prim teşviki uygulamasının sona ermiş olması ve kamuoyu tarafından söz konusu teşvikin uzatılma taleplerinin olması neticesinde işverenler açısından yeni teşvik devreye girmiştir. Söz konusu düzenleme ile 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınların önceki düzenlemede olduğu gibi teşvik kapsamında sayılmasının yanında bu teşvik ile 29 yaşından büyük erkeklerin teşvik kapsamına alınmış, 5510 sayılı
 

Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta öğretim ile meslek yüksek okulunu bitirenlerin daha avantajlı olarak yararlanmaları sağlanmıştır.

Ayrıca teşvikten yararlanılabilmesi için kapsama giren sigortalıların, ortalama (işe alındığı tarihten önceki altı aylık süredeki) sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olmaları ve işyerinin yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması gerekmektedir.

[img=640x108]file:///C:/Users/AHMET/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/img]
18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınların işe alınması ve ayrıca mevcut işçilere ilaveten yeni alınacak işçilerin sigorta primi işveren hissesinin tamamı, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Ayrıca, ihale konusu işler dışında kalan işyerleri için, hem beş puanlık prim indiriminden ve hem de 4447 sayılı Kanun’un geçici 7 ve 9. maddelerinde öngörülen teşviklerden de aynı dönemde yararlanma imkanı getirilmiştir.

Bunlar, istihdamın artırılması ve teşvik edilmesi bakımından bu Kanunun amaca uygun, olumlu sonuçlar doğulacak doğru ve yerinde yapılmış olan düzenlemelerdir. Ancak söz konusu teşvikle ilgili henüz yönetmelik dahil diğer idari düzenlemeler yapılmamış olması uygulamanın netleşmemesine ve kafa karışıklıklarına sebep olmaktadır.

KAYNAKÇA

T.C. Yasalar (25.02.2011). 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık  Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. Ankara : Resmi Gazete (27846 sayılı)
 

İLGİLİ SGK GENELGESİ 2011/45 SAYILI
http://www.alomaliye.com/2011/06/07/sgk-genelgesi-201145-6111-sayili-kanunla-yapilan-sigorta-primi-destegi-duzenlemeleri/
28.12.2015, 10:24,
#3
RE: 6111 SAYILI KANUN’UN 74.MADDESİYLE 4447 SAYILI KANUN’A EKLENEN GEÇİCİ 10.MADDEYE GÖRE
BAKANLAR KURUL UKARARI İLE SÜRE UZATILMIŞTIR. 

Süre Uzatımı MADE 1- (1) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesinin uygulanma süresi 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http%3A%2F%2Fwww.resmigazete.gov.tr%2Feskiler%2F2015%2F12%2F20151228.htm&main=http%3A%2F%2Fwww.resmigazete.gov.tr%2Feskiler%2F2015%2F12%2F20151228.htm 
31.08.2021, 17:22,
#4
RE: 6111 SAYILI KANUN’UN 74.MADDESİYLE 4447 SAYILI KANUN’A EKLENEN GEÇİCİ 10.MADDEYE GÖRE
Teşviğe ait detaylı anlatım

https://archive.ismmmo.org.tr/docs/SeminerNotlar/05042014/6111_SAYILI_KANUN.pdf
26.01.2024, 16:12, (Bu konu en son: 26.01.2024, 16:12 Tarihinde, Saat: {2} düzenlenmiştir. Düzenleyen: Ahmet Barlak.)
#5
RE: 6111 SAYILI KANUN’UN 74.MADDESİYLE 4447 SAYILI KANUN’A EKLENEN GEÇİCİ 10.MADDEYE GÖRE
4447 Sayılı Kanun’un geçici 10 uncu maddesinin (6111 sayılı Kanunla eklenen) 12 inci fıkrası
değiştirilerek “Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvikten”
yararlanma süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

Cumhurbaşkanı bu maddenin uygulama süresini 31/12/2026 tarihine kadar uzatmaya
yetkilidir.[/b]
6111 SAYILI KANUN NUMARALI TEŞVİKLERİN UZATILMASI:
31/12/2023 tarihinde sona eren 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde düzenlenen
“Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik”
uygulamasının süresi 25/01/2024 tarihinde kabul edilen 7495 sayılı Kanun ile 31/12/2025
tarihine kadar uzatılmıştır.
Aynı Kanunla yapılan düzenlemeyle Cumhurbaşkanı bu süreyi 31/12/2026 tarihine kadar
uzatmaya yetkilidir.
Buna göre, Kanunda belirtilen şartları taşıyan sigortalılar için özel sektör işverenleri tarafından,
01.03.2011-31.12.2025 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için, sigorta primine esas
kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamı İşsizlik Sigortası
Fonundan karşılanacaktır.
26.01.2024/42-2
Bu teşvikten yararlanmak için;
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin/ Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi
içerisinde verilmesi, primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi, SGK’ ya borcun olmaması,
kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması, sigortalının, işe alındığı tarihten önceki son altı aylık
dönemde SGK’ya bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
01.03.2011- 31.12.2025 tarihleri arasında işe alınmış olması, 18 yaşından büyük olması, işe
alındığı tarihten önceki 6 aylık dönemde işsiz olması, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak
işe alınması,
Gerekmektedir.
Saygılarımızla…


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  6486 SAYILI KANUNLA 10 VE ÜZERİ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞ YERLERİNE GETİRİLEN YENİ TEŞVİK Ahmet Barlak 7 28,432 19.02.2022, 09:43
Son Yorum: Ahmet Barlak
  7319 SAYILI KANUN 50 işçiden az işçi çalıştaran işyerlerinde kredi faiz indirimi Ahmet Barlak 2 5,635 18.11.2021, 08:48
Son Yorum: Ahmet Barlak
  6322 SAYILI KANUN TEŞVİĞİ Ahmet Barlak 1 3,884 12.10.2021, 20:40
Son Yorum: Ahmet Barlak
  6661 SAYILI TEŞVİK- ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 5510 SK. GEÇİCİ 68. MADDE ve 71. MADDE Ahmet Barlak 11 58,873 05.09.2021, 11:00
Son Yorum: Ahmet Barlak
  6704 SAYILI KANUN Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Ahmet Barlak 1 9,256 07.06.2021, 11:27
Son Yorum: Ahmet Barlak

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 2 Ziyaretçi