687 S. KHK. 4447 SK. GEÇİCİ 17. MADDE TEŞVİKİ

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Bu konuyu Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz: Facebook Twitter
687 S. KHK. 4447 SK. GEÇİCİ 17. MADDE TEŞVİKİ
09.02.2017, 09:10, (Bu konu en son: 07.04.2017, 11:47 Tarihinde, Saat: {2} düzenlenmiştir. Düzenleyen: Ahmet Barlak.)
#1
687 S. KHK. 4447 SK. GEÇİCİ 17. MADDE TEŞVİKİ
9 Şubat 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29974

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI

HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/687
MADDE 3 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 17 – 31/12/2017 tarihine kadar[/color] işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren [/color][/color][/color]özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından[/b] işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki[color=#FF0000] üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları[/u] ve [color=#FF0000]2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve destek tutarı Fondan karşılanır.

İşverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hallerinde birinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılır.

Bu madde hükümleri; kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 18 – 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz.

Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.

Bu madde hükümleri; kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini ve dönemini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

DEĞİŞİKLİK-
04.04.2017[/b]

04.04.2017 TARİHİNDE
2017/10 SAYILI SGK TEBLİĞİ
http://www.asmmmo.org.tr/userfiles/others/files/Mvzt/Gnlg/5510/2017-17.pdf

GERİYE DÖNÜK 3 AY İŞSİZ OLMA ŞARTI.
GERİYE DOĞRU 3 AY İÇİNDE EN FAZLA 10 GÜN SGK PRİMİ YATMIŞ OLANLAR ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLDİ. 
01.03.2017, 19:56,
#2
RE: 687 S. KHK. 4447 SK. GEÇİCİ 17. MADDE TEŞVİKİ
687 KHK İLAVE İSTİHDAM DESTEĞİ USUL VE ESASLAR 
BİLGİ NOTU

Sigortalının 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması gerekir.

Sigortalınınişe giriş tarihi itibariyle Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması gerekmektedir.

Sigortalının işe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde, SGK’ya bildirilmemiş olması/işsiz olması gerekir.

Sigortalının işe giriş tarihi itibariyle, işe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)/(esnaf vs.) ve ©/(memur) bentleri, Ek 6 ncı maddesi (Taksi, dolmuş şoförleri ve sanatçılar) ve Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında (10 günden fazla ev hizmetinde çalışan)Kuruma bildirilmiş olması halinde bunlar da işsiz olmadığından bu sigortalı için destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Sigortalının işe girdiği tarihten önceki üç aylık sürede işsiz olmasına rağmen, işe girdiği tarihten önceki altı aylık süre içerisinde işten ayrılış nedeni en son (19-Mevsim Bitimi), (20-Kampanya Bitimi) ve (30-Vize Süresinin Bitimi)kodlarıyla bildirilen sigortalılar için destekten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

“0” gün “0” kazanç bildirilen sigortalılar Aralık istihdam sayısına dahil edilecek ve bunlar işsiz kabul edilmeyecektir.

İhale konusu iş üstlenen işyerleri hariç olmak üzere özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde çalışan sigortalılar ile 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.

Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2016/Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması gerekmektedir.

2016/Aralık ayında Kuruma aylık prim ve hizmet belgesinin verilmemiş olması halinde, bu destekten yararlanabilmek için sigortalının işe alındığı işyerinden 2016 yılında Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.


2017 yılında tescil edilmiş olan işyerlerinde destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı destek tutarının yarısı kadar (bildirilen gün sayısının yarısı ile 22,22 TL’nin çarpımı), işyerinin tescil edildiği tarihi takip eden üçüncü aydan itibaren bu destekten yararlanılabilecektir. Ocak ayı içinde tescil edilen işyeri Nisan ayında bu teşvikten yararlanacaktır. 1 Ekim 2017 ve sonrasında tescil edilen işyeri ise bu destekten hiçbir şekilde yararlanamayacaktır. Bu kapsamdaki işyerleri sigortalı sayısının yarısı tutarındaki sigortalılar için bu destekten yararlanacaktır.

2015 ve daha önce tescil edilip 2016 yılında hiç sigortalı bildirmeyen işyerleri 2017 yılında tescil edilen işyerleri gibi değerlendirilecektir.

Aylık prim ve hizmet belgesinin (687 kanun no) yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olması gerekmektedir. 

İşveren tarafından ödenmesi gereken sigorta priminin tamamının yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir. 

İşyerinin Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.

1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenlerbu destekten yararlanamaz.Bu tespitin yapılmış olması durumunda 2017 yersiz yararlanılan destek tutarları gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak tutar, destekten yararlanılacak aydaki kapsamdaki sigortalıların prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpımı sonucu bulunur.

Alt işverenler de bu destekten yararlanacaktır. 2016 Aralık ayı sigortalı sayısı ile ortalama sayısının hesabında alt işverenlerce bildirilen sigortalı sayısı da dikkate alınır.

Bu destekten yararlanan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz. Asgari ücret desteği hesaplamasına bu sigortalıların gün sayısı dahil edilmez.

Sigortalılara ilişkin tanımlama işleminin e-bildirge sisteminden yapılacak olup, bu nitelikteki sigortalılar için sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Sigortalının 2016/Aralık ayına veya 2016 yılı ortalamasına ilave olup olmadığı hususu e-bildirge sistemine konulacak kontrol ekranından işverenlerce yapılacak kontrolden sonra bu kapsamda SGK’ya bildirmesi gerekmektedir.
03.03.2017, 09:15,
#3
RE: 687 S. KHK. 4447 SK. GEÇİCİ 17. MADDE TEŞVİKİ
SGK DESTEĞİNE İLİŞKİN 2017-10 SAYILI SGK GENELGESİ

http://samsunsmmmo.org.tr/upload/file/4447%20Say%C4%B1l%C4%B1%20Kanunun%20Ge%C3%A7ici%2017%20nci%20maddesinde%20yer%20alan%20i%C5%9Fveren%20deste%C4%9Fi.pdf
10.03.2017, 10:37,
#4
RE: 687 S. KHK. 4447 SK. GEÇİCİ 17. MADDE TEŞVİKİ
Gelir Vergisi Tebliğ Taslağına Göre;

1. Destekten Yararlanılması İçin İşveren Şartları

Sgk Genelgesine paralel olarak aynı şartlar bu tebliğ taslağı için de geçerlidir.
· Sigortalının 1/2/2017 tarihinden itibaren işe alınmış olması,
· Sigortalının işe alınmadan önce Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olması,
· Sigortalının en az ve kesintisiz üç ay süreyle işsiz olması (işe başladığı tarihten önceki üç aya ait sosyal güvenlik kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması)
· Sigortalının, 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinde yer alan sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması.

2. Teşvikten Faydalanacak İşverenlerin Doldurması Gereken Tablo

Söz konusu geçici 18 inci maddede yer alan gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmak isteyen işverenlerin Tebliğin ekinde yer alan “İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim”i (EK-1) doldurmaları ve muhtasar beyanname ekinde vermeleri zorunludur. Bildirimin Tablo-1 bölümünün (XIV) numaralı sütununun toplam satırında yer alan tutar, Tablo-II’in (j) sütununa aktarılacaktır.
İşverenler, bildirimin Tablo-II’nin (j) sütununda yer alan terkin edilebilecek vergi tutarını verecekleri muhtasar beyannamenin Tablo-1 "Matrah ve Vergi Bildirimi" bölümünün (20/e) No.lu satırında (4447 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesi kapsamında terkin edilecek tutar) göstereceklerdir. Bu tutar, aynı beyannamenin (19/b) No.lu satırda gösterilen gelir vergisi kesintisi toplamından indirilerek terkin işlemi gerçekleştirilmiş olacaktır.

Terkin işlemi sonrasında kalan gelir vergisi tutarı, muhtasar beyannamenin (21) No.lu “Terkin Sonrası Kalan Gelir Vergisi Tutarı” satırında gösterilecektir. Bu tutar tahakkuka esas alınacak ve beyannamenin Tablo-2 “Tahakkuka Esas İcmal Cetveli” bölümünün (2) No.lu “Tahakkuk eden” satırına aktarılacaktır.
Söz konusu geçici 18 inci madde kapsamında terkine konu edilen tutar, muhtasar beyannamenin (20/e) No.lu satırında gösterilmiş olduğundan, vergi dairesince ayrıca bir terkin işlemi yapılmayacaktır.

3. Teşvikten Faydalanılacak Gelir Vergisi Tutarının Hesaplanması

Gelir vergisi stopajı teşviki uygulanan ücretlerin vergilendirilmesinde, öncelikle asgari geçim indirimi dikkate alınır.
Muhtasar beyanname üzerinden terkin edilecek tutar; teşvikten yararlanılan sigortalı bazında 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarınınçalışılan gün sayısına isabet eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisinden asgari geçim indiriminin mahsup edilmesi sonucu kalan tutarı geçemez.

Örnek :
İşveren Mehmet bey, 2016 yılı Aralık ayı için vermiş olduğu aylık prim ve hizmet belgesinde 10 işçi istihdam ettiğini bildirmiştir. İşveren Mehmet bey, 01/03/2017 tarihinden itibaren işletmesinde çalıştırdığı işçi sayısını ilave istihdama ilişkin şartları taşıyan bir ilave işçi ile 11’e çıkarmıştır. İlave istihdam edilen işçi evli bir çocuklu olup eşi çalışmamakta ve brüt ücreti 5.000 TL’dir. Bu işverenin teşvikten faydalanacağı tutar aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.

Aylık Brüt Ücret
5.000,00 TL.
Vergi Matrahı [5.000-(5.000x%15=)]
4.250,00 TL
2017 Yılı Mart Ayı Ücreti Üzerinden Hesaplanan Vergi
637,50 TL
2017 Yılı Mart Ayı Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanan Vergi
226,63 TL
Asgari Geçim İndirimi (Eşi çalışmayan bir çocuklu)
179,97 TL
4447 sayılı Kanunun Geçici 18 inci Maddesi Kapsamında Terkin Edilecek Tutar (226,63-179,97=)
46,66 TL.
Bu işçi İçin Vergi Dairesine Ödenecek Tutar [637,50-(179,97+46,66=)]
410,87 TL
16.03.2017, 14:44, (Bu konu en son: 22.07.2017, 08:09 Tarihinde, Saat: {2} düzenlenmiştir. Düzenleyen: Ahmet Barlak.)
#5
RE: 687 S. KHK. 4447 SK. GEÇİCİ 17. MADDE TEŞVİKİ
GELİRVERGİSİ TEŞVİKİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

 16 Mart 2017 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 30009

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 297)


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde, 9/2/2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesiyle 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 18 inci maddenin uygulamasına yönelik açıklamalar yer almaktadır.
Yasal düzenleme
MADDE 2 – (1) 4447 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesi aşağıdaki gibidir.
“GEÇİCİ MADDE 18 – 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.
Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz.
Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.
Bu madde hükümleri; kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.
Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini ve dönemini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”


İKİNCİ BÖLÜM
Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Düzenlemeler
Öngörülen teşvik
MADDE 3 – (1) 4447 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesinde öngörülen teşvik ile 1/2/2017 tarihinden itibaren işe alınan ve maddede yazılı şartları taşıyan ilave sigortalılar için asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesi suretiyle özel sektör işverenlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Teşvikten yararlanacak işverenler
MADDE 4 – (1) Teşvikten, özel sektör işverenleri aşağıdaki şartlar dahilinde yararlanacaktır.
a) Sigortalının 1/2/2017 tarihinden itibaren işe alınmış olması,
b) Sigortalının işe alınmadan önce Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olması,
c) Sigortalının en az ve kesintisiz üç ay süreyle işsiz olması (işe başladığı tarihten önceki üç aya ait sosyal güvenlik kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması),
ç) Sigortalının işe girdiği tarihten önceki üç aylık sürede işsiz olmasına rağmen, işe girdiği tarihten önceki altı aylık süre içerisinde, Sosyal Güvenlik Kurumunun mevzuatı çerçevesinde, işten ayrılış nedeni en son (19), (20) ve (30) olarak bildirilenlerden olmaması,
d) Sigortalının, 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinde yer alan sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması.
(2) Teşvik uygulamasında işverenin faaliyet konusu ile tam veya dar mükellefiyet esasında vergilendirilmesinin bir önemi bulunmamaktadır.
(3) Aşağıda yazılı sigortalılardan dolayı, söz konusu madde ile getirilen gelir vergisi stopajı teşviki uygulanmaz.
a) Kamu idarelerine ait işyerlerinde çalışanlar,
b) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışanlar,
c) 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde çalışanlar,
ç) Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar,
d) Yurt dışında çalışan sigortalılar.
İlave istihdamın kapsamı
MADDE 5 – (1) İlave istihdam, özel sektör işverenlerinin 2016 yılı Aralık ayına ilişkin olarak verdikleri aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirdikleri sigortalı sayısına 1/2/2017 tarihinden sonra ilave olarak yeni işe aldıkları ve Tebliğin 4 üncü maddesinde yazılı şartları taşıyan sigortalıları ifade etmektedir.
(2) 1/2/2017 tarihinden önce işe alınanlar için söz konusu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşviki uygulanmaz.
(3) 2016 yılının Aralık ayında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna bu aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini vermemiş olan işverenler, Tebliğin 4 üncü maddesindeki şartları taşımak kaydıyla 1/2/2017 tarihinden sonra işe aldıkları sigortalıların, 2016 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları durumunda gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanırlar.
Örnek 1: İşveren (A), 2016 yılı Aralık ayı ile ilgili olarak verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde 30 işçi çalıştırdığını bildirmiştir. Bu işveren, mevcut işçisine ilaveten 2017 yılının Ocak ayında 5 işçi, 1 Mart 2017 tarihinde de 10 işçi istihdam etmiştir.
Buna göre işveren (A), Ocak ayında istihdam ettiği ilave 5 işçiden dolayı teşvikten yararlanamayacak, ancak Mart ayında ilave istihdam ettiği ve Tebliğin 4 üncü maddesindeki şartları taşıyan 10 işçi için teşvikten yararlanabilecektir.
(4) Teşvikten yararlanılmaya başlanmasından sonra, gerek eski çalışanların gerekse de ilave istihdam edilenlerin 1/1/2018 tarihinden önce işten çıkarılması nedeniyle, 2016 yılı Aralık ayındaki toplam istihdam edilen sigortalı sayısının üzerinde kalınmak koşuluyla, bir azalma meydana gelirse terkin edilecek vergi tutarının tespitinde, ilave istihdam amacıyla işe alınanlardan kalan sigortalılar dikkate alınır. Bu durumda, sigortalılardan hangisi için teşvikten yararlanılacağı işveren tarafından serbestçe belirlenir.
Örnek 2: İşveren (B), 2016 yılı Aralık ayı ile ilgili olarak verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde 40 işçi çalıştırdığını bildirmiştir. Bu işveren, Tebliğin 4 üncü maddesindeki ilave istihdama ilişkin şartları taşıyan 1/3/2017 tarihinde 10, 1/4/2017 tarihinde de 5 ilave işçi istihdam etmiş ve bu işçiler için teşvikten yararlanmaya başlamıştır.
İşveren (B), 2017 Haziran ayında teşvik kapsamında olmayan 10 işçisini işten çıkarmıştır. Bu durumda işveren (B), ilave istihdam etmiş olduğu 15 işçisi olmasına rağmen bu işçilerin tamamı için değil, 2016 yılı Aralık ayına ait istihdam sayısı olan 40’ın üzerinde kalan 5 işçi için teşvikten yararlanmaya devam eder ve bu işçilerin hangisi için teşvikten yararlanacağını ise serbestçe belirler.
Örnek 3: İşveren ©, 2016 yılı Aralık ayı ile ilgili olarak verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde 20 işçi çalıştırdığını bildirmiştir. Bu işveren, 1/4/2017 tarihinde Tebliğin 4 üncü maddesindeki ilave istihdama ilişkin şartları sağlayan 10 işçi istihdam etmiş olup bu işçiler için teşvikten yararlanmaya başlamıştır.
İşveren © 15/8/2017 tarihinde 12 işçisini işten çıkarmıştır. Bu durumda işveren ©’nin çalışan sayısı, 2016 yılı Aralık ayı ile ilgili olarak verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirdiği 20 işçinin altına düştüğünden, 15/8/2017 tarihinden itibaren gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanamaz.
(5) Üç aylık dönemler halinde verilen muhtasar beyannamelerde, ilave istihdam ile ilgili şartların varlığı her bir ay için ayrı ayrı değerlendirilerek terkin edilecek tutar belirlenecektir.
Örnek 4: Üç ayda bir muhtasar beyanname veren işveren (D), 2016 yılı Aralık ayı ile ilgili olarak verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde 4 işçi çalıştırdığını bildirmiştir. İşveren 12/1/2017 tarihinde 2, 15/2/2017 tarihinde 1, 1/3/2017 tarihinde ise 1 ilave işçi istihdam etmiştir.
İşveren (D), 2017/Nisan ayında vereceği muhtasar beyannamesinde, Tebliğin 4 üncü maddesindeki ilave istihdama ilişkin şartların sağlanması kaydıyla Şubat ve Mart aylarında aldığı işçiler için bu işçilerin çalıştığı gün sayısı dikkate alınarak teşvikten yararlanır. Ocak ayında istihdam ettiği işçilerden dolayı ise teşvikten yararlanamaz.
(6) Birden fazla işyerinde faaliyette bulunan ve her bir işyeri için ayrı ayrı aylık prim ve hizmet belgesi veren işverenler, ilave istihdamdan dolayı gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin şartları her işyeri için ayrı ayrı dikkate alacaktır. İşverenin birden fazla işyerindeki çalışanlarına yaptığı ücret ödemeleri ile ilgili tek muhtasar beyanname vermesinin bir önemi bulunmamaktadır.
(7) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesi kapsamında, ferdi işletmelerin sermaye şirketlerine devir olunması, kollektif ve adi komandit şirketin sermaye şirketine dönüşmesi hali ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında gerçekleştirilen devir işlemlerinde işverenler, bu işlemler öncesinde ilave istihdam kapsamında olan işçiler için teşvikten faydalanmaya devam ederler.
(8) İlave istihdam teşvikinden faydalanan işverenin ölümü halinde, aynı işe devam eden mirasçıların şartları taşımak kaydıyla teşvikten faydalanmaları mümkündür.
Uygulamanın başlama ve sona erme tarihleri
MADDE 6 – (1) Gelir vergisi stopajı teşvikini düzenleyen 4447 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesiyle, 1/2/2017 tarihinden itibaren işe alınmış sigortalılar kapsama alınmıştır.
(2) Gelir vergisi stopajı teşviki 31/12/2017 tarihine kadar uygulanacaktır. Dolayısıyla en son uygulama, 2017 yılının Aralık ayı ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi için geçerli olup 2018 yılı vergilendirme dönemlerinde ise söz konusu teşvikten yararlanılamayacaktır.
Uygulamanın esasları
MADDE 7 – (1) 4447 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesi kapsamında gelir vergisi stopajı teşviki uygulanan ücretlerin vergilendirilmesinde, öncelikle asgari geçim indirimi dikkate alınır.
(2) İlave istihdam edilenlerle ilgili asgari geçim indirimi, 4/12/2007 tarihli ve 26720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:265)’nde belirtilen usul ve esaslara göre hesaplanacaktır.
(3) 4447 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesi kapsamında muhtasar beyanname üzerinden terkin edilecek tutar; teşvikten yararlanılan sigortalı bazında 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının çalışılan gün sayısına isabet eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisinden asgari geçim indiriminin mahsup edilmesi sonucu kalan tutarı geçemez.
(4) Söz konusu geçici 18 inci maddede yer alan gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmak isteyen işverenlerin Tebliğin ekinde yer alan “İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim”i (EK:1) doldurmaları ve muhtasar beyanname ekinde vermeleri zorunludur. Bildirimin Tablo-1 bölümünün (XIV) numaralı sütununun toplam satırında yer alan tutar, Tablo-2’nin (j) sütununa aktarılacaktır.
(5) İşverenler, bildirimin Tablo-2’nin (j) sütununda yer alan terkin edilebilecek vergi tutarını verecekleri muhtasar beyannamenin Tablo-1 "Matrah ve Vergi Bildirimi" bölümünün (20/e) No.lu satırında (4447 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesi kapsamında terkin edilecek tutar) göstereceklerdir. Bu tutar, aynı beyannamenin (19/b) No.lu satırda gösterilen gelir vergisi kesintisi toplamından indirilerek terkin işlemi gerçekleştirilmiş olacaktır.
(6) Terkin işlemi sonrasında kalan gelir vergisi tutarı, muhtasar beyannamenin (21) No.lu “Terkin Sonrası Kalan Gelir Vergisi Tutarı” satırında gösterilecektir. Bu tutar tahakkuka esas alınacak ve beyannamenin Tablo-2 “Tahakkuka Esas İcmal Cetveli” bölümünün (2) No.lu “Tahakkuk eden” satırına aktarılacaktır.
(7) Söz konusu geçici 18 inci madde kapsamında terkine konu edilen tutar, muhtasar beyannamenin (20/e) No.lu satırında gösterilmiş olduğundan, vergi dairesince ayrıca bir terkin işlemi yapılmayacaktır.
Örnek 5: İşveren (E), 2016 yılı Aralık ayı için vermiş olduğu aylık prim ve hizmet belgesinde 5 işçi istihdam ettiğini bildirmiştir. İşveren, 1/4/2017 tarihinden itibaren işletmesinde çalıştırdığı işçi sayısını Tebliğin 4 üncü maddesindeki ilave istihdama ilişkin şartları taşıyan 1 ilave işçi ile 6’ya çıkarmıştır. İlave istihdam edilen işçi bekar olup asgari ücret almaktadır.
Bu işverenin teşvikten faydalanacağı tutar aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.Aylık Brüt Ücret

1.777,50 TL.

Vergi Matrahı [1.777,50-(1.777,50X%15=)]

1.510,87 TL.

2017 Yılı Nisan Ayı Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanan Vergi

226,63TL.

Asgari Geçim İndirimi

133,31TL.

4447 sayılı Kanunun Geçici 18 inci Maddesi Kapsamında Terkin Edilecek Tutar (226,63-133,31=)

     93,32TL.

Bu işçi İçin Vergi Dairesine Ödenecek Tutar [226,63-(133,31+93,32=)]

0 TL.


Örnek 6: İşveren (H), 2016 yılı Aralık ayı için vermiş olduğu aylık prim ve hizmet belgesinde 10 işçi istihdam ettiğini bildirmiştir. İşveren (H), 1/3/2017 tarihinden itibaren işletmesinde çalıştırdığı işçi sayısını Tebliğin 4 üncü maddesindeki ilave istihdama ilişkin şartları taşıyan 1 ilave işçi ile 11’e çıkarmıştır. İlave istihdam edilen işçi evli bir çocuklu olup eşi çalışmamakta ve brüt ücreti 5.000 TL’dir.
Bu işverenin teşvikten faydalanacağı tutar aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.Aylık Brüt Ücret

 5.000,00 TL.

Vergi Matrahı [5.000-(5.000x%15=)]

 4.250,00 TL

2017 Yılı  Mart Ayı Ücreti Üzerinden Hesaplanan Vergi

    637,50 TL.

2017 Yılı Mart Ayı Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanan Vergi

    226,63 TL.

Asgari Geçim İndirimi

    179,97 TL.

4447 sayılı Kanunun Geçici 18 inci Maddesi Kapsamında Terkin Edilecek Tutar (226,63-179,97=)

      46,66 TL.

Bu işçi İçin Vergi Dairesine Ödenecek Tutar [637,50-(179,97+46,66=)]

    410,87 TL

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hususlar ve Son Hükümler
Diğer hususlar
MADDE 8 – (1) Teşvikten yararlanan işverenlerin sonradan yapılan tespitlerde teşvikten yararlanma şartlarını haiz olmadıklarının belirlenmesi halinde tahakkuk ettirilerek terkin edilen vergi, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli müeyyideler uygulanarak tahsil edilecektir.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız

 
08.07.2017, 11:33, (Bu konu en son: 25.07.2017, 13:55 Tarihinde, Saat: {2} düzenlenmiştir. Düzenleyen: Ahmet Barlak.)
#6
RE: 687 S. KHK. 4447 SK. GEÇİCİ 17. MADDE TEŞVİKİ
DEĞİŞİKLİK

06.07.2017 TARİHİNDE
2017/24 SAYILI SGK TEBLİĞİ


http://samsunsmmmo.org.tr/upload/file/SGK%20Genelgesi%202017.pdf

1-) İLK DEFA 01.06.2017-31.12.2017 TARİHLERİ ARASINDA İŞYERİ TESCİL ETTİRENLER VE 2017 YILINDAN ÖNCE İŞYERİ TECİL ETTİRDİĞİ HALDE 2016/ ARALIK DÖNEMİNDE HİÇ İŞÇİ BİLDİRMEYENLER  2017/HAZİRAN DÖNEMİNDEN İTİBAREN ŞARTLARA UYGUN OLARAK ALDIKLARI İŞÇİLERDEN DOLAYI DESTEK TUTARININ TAMAMINDAN YARARLANABİLECEKLER.

2-) [color=#1d2129]2016/ARALIK DÖNEMİNDE SİGORTALI BİLDİRMEMİŞ OLANLARA İÇİN 2016 YILININ ORTALAMASINI ALMA KALDIRILMIŞ. 2016/ARALIK DÖNEMİNDE SİGORTALI YOKSA YENİ ALINAN TÜM SİGORTALILAR DESTEK KAPSAMINA GİRMESİ ŞARTIYLA DESTEKTEN YARARLANABİLECEK

3-) 
Bu Genelge hükümleri 1/6/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girer. 1/2/2017 ila 31/5/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar yönünden 2017/10 ve 2017/17 sayılı Genelgeler uygulanacaktır. Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.

 
17.07.2017, 11:13, (Bu konu en son: 22.07.2017, 08:06 Tarihinde, Saat: {2} düzenlenmiştir. Düzenleyen: Ahmet Barlak.)
#7
RE: 687 S. KHK. 4447 SK. GEÇİCİ 17. MADDE TEŞVİKİ
TEŞVİK KAPSAMINDAKİ İŞÇİLERİN İŞE GİRİŞ TARİHLERİNE GÖRE HANGİ KANUN NUMARASI SEÇİLEREK GÖNDERİLECEĞİ HAKKINDA


687 Sayılı KHK’da Yer Alan Prim Desteği
(15.07.2017)

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Tarih: 14/7/2017

Bilindiği üzere, 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 17 nci madde eklenmiş olup, anılan madde uygulamasına ilişkin yayımlanan 2017/10 sayılı Genelge kapsamında 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınacak sigortalıların e-Sigorta sistemine tanımlanmasına imkan sağlayan program düzenlemeleri “4447 Geçici 17.Madde İşveren Desteği” menüsü üzerinde işletime açılmış idi.

Bu defa, 6/7/2017 tarihinde yayımlanan 2017/24 sayılı Genelge ile usul ve esaslar yeniden düzenlenmiş olup, 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan/alınacak sigortalılar için;
– Sigortalının işe girdiği tarihten önceki son üç aylık sürede 10 günden fazla 5510/4-1-a ve 4/1-c kapsamında çalıştırılan sigortalı olmaması gerektiği,
– Sigortalının işe girdiği tarihten önceki altı aylık süre içerisinde işten ayrılış nedeninin (19), (20) ve (30) olarak bildirilip bildirilmediğinin dikkate alınmaması,
– Sigortalının işe alındığı işyerinden 2016/Aralık ayında Kurumumuza bildirimde bulunulmamış olması halinde, 2016 yılında bildirilen ortalama sigortalı sayısının dikkate alınmaması, dolayısıyla destek kapsamına giren tüm sigortalılardan dolayı yararlanılabilmesi,
– Sigortalının işe alındığı işyerinin 2017 yılında ilk defa tescil edilmiş olması ya da 2017 yılından önce tescil edildiği halde 2016 yılında Kurumumuza hiç bildirimde bulunmamış olması halinde 2016/Aralık ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı olmayacağından, destek kapsamına giren tüm sigortalılardan dolayı yararlanılabilmesi,
yönünde düzenleme yapılmış bulunmaktadır.
Bu bakımdan, 1/6/2017 tarihi ve sonrasında işe alınan/alınacak sigortalılar için e-Sigorta sisteminde yer alan “4447 Geçici 17.Madde İşveren Desteği” menüsüne “1/2/2017 ila 31/5/2017 tarihleri arasında olmadığından dolayı tanımlama yapılamaz.” uyarı mesajı eklenerek, yeni program işletime açılıncaya kadar bahse konu sigortalılar için yapılacak tanımlamalar Kurumumuzca engellenmiş, ayrıca 1/6/2017 tarihinden sonra işe alınan ve işverenlerce bahse konu menü üzerinden tanımlanan sigortalı kayıtları da Kurumumuzca iptal edilmiştir.

Bu kapsamda, 2017/24 sayılı Genelge ile yeniden belirlenen düzenlemeler uyarınca 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan/alınacak sigortalıların destek kapsamında olup olmadıklarının işe alınmadan sorgulanmasına ve destek kapsamına giren sigortalıların e-Sigorta sistemine tanımlanmasına imkan sağlamak amacıyla “4447 Geçici 17.Madde İşveren Desteği” menüsüne “Sigortalı Giriş – 1/6/2017 ila 31/12/2017 Arasında İşe Alınan Sigortalılar İçin” seçeneği olmak üzere ayrı bir menü eklenerek işletime açılmıştır.

Dolayısıyla, 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan/alınacak sigortalılar için “Sigortalı Giriş – 1/6/2017 ila 31/12/2017 Arasında işe Alınan Sigortalılar için” menüsü üzerinden tanımlama yapılması gerekmektedir.
Ayrıca, bahse konu menü işletime açılmadan önce 1/6/2017 tarihi ve sonrasında işe alınarak işverenlerce tanımlaması yapılan, ancak Kurumumuzca tanımlaması iptal edilen sigortalılar için işverenlerce yeniden tanımlama yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan/alınacak sigortalıların 01687 Kanun numarası seçilerek bildirilmesine yönelik program çalışmaları devam etmekte olup, bahse konu çalışmalar sonuçlandığında ayrıca duyuru yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 
22.07.2017, 08:03,
#8
RE: 687 S. KHK. 4447 SK. GEÇİCİ 17. MADDE TEŞVİKİ
ORTALAMA İŞÇİ SAYISININ HESAPLANMASINA İLİŞKİN DUYURU 21.07.2017


T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü


Tarih: 21/7/2017

4447 SAYILI KANUN GEÇİCİ 17 NCİ MADDE PRİM DESTEĞİ UYGULAMASINDA SİGORTALININ İLAVE SİGORTALI OLARAK BİLDİRİLİP BİLDİRİLMEDİĞİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bilindiği ve 14/7/2017 tarihli, “687 SAYILI KHK’DA YER ALAN PRİM DESTEĞİ” başlıklı duyurumuzda da belirtildiği üzere,
– 1/2/2017 ila 31/5/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için “Sigortalı Giriş -1/2/2017 ila 31/5/2017 Arasında İşe Girenler İçin” menüsü üzerinden tanımlama yapılmak suretiyle, bu menüden tanımlanan sigortalıların 00687 kanun numaralı belgeyle,
– 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için ise “Sigortalı Giriş-1/6/2017 ila 31/12/2017 Arasında İşe Girenler İçin” menüsü üzerinden tanımlama yapılmak suretiyle, bu menüden tanımlanan sigortalıların 01687 kanun numaralı belgeyle,
bildirilmeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan, 4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen prim desteğinden yararlanılabilmesi için;
– 1/2/2017 ila 31/5/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 2016/Aralık ayında bildirilen sigortalı sayısına, 2016/Aralık ayında bildirim olmaması halinde 2016 yılında bildirilen ortalama sigortalı sayısına,
– 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için ise yalnızca 2016/Aralık ayında bildirim yapılan sigortalı sayısına,
ilave olarak çalıştırılmaları gerekmektedir.
Aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi sona erdikten sonra yapılacak kontroller sonucunda, bahse konu destekten yararlanmak üzere her iki menü üzerinden sisteme tanımlanan sigortalıları yukarıda açıklandığı üzere ilave olarak çalıştırılmadıkları halde, aylık prim ve hizmet belgelerini 00687/01687 kanun numarası seçmek suretiyle düzenleyen işverenlerden İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmış olan prim tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır.
Bu bakımdan, sonradan gecikme cezası ve gecikme zammı ile karşı karşıya kalınmamasını teminen, sisteme tanımlanmış sigortalıların işe alındıkları tarihe göre 2016/Aralık ayına ya da 2016 yılı ortalama sigortalı sayısına ilave olup olmadığı yönünde aşağıda verilen örnekler doğrultusunda bildirim yapmaları hususu,
İşverenlerimize önemle duyurulur.

1- 2016/Aralık ayında sigortalı bildiriminde bulunan işyeri yönünden;
Örnek (A) Limited Şirketinin 2016/Aralık ayında (10) sigortalı bildiriminde bulunduğu,
– 15/3/2017 tarihinde (A) ve (B) sigortalısını,
– 24/5/2017 tarihinde © sigortalısını,
– 20/6/2017 tarihinde (d) sigortalısını,
– 29/6/2017 tarihinde ise (E) sigortalısını,
işe aldığı ve bu sigortalılar ile birlikte 2017/6. ayda işyerinde (13) sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında;
(A), (B), ©, (D) ve (E) sigortalılarından 2016/Aralık ayı bildirimine (10) ilave olan ve işverence tercih edilecek (3) sigortalı için yararlanılması mümkün olup,
İşverence (A), (B) ya da © sigortalılarının tercih edilmesi halinde, bu sigortalıların 00687 kanun numaralı belgeyle,İşverence (A), (B) ya da © sigortalılarının tercih edilmesi halinde, bu sigortalıların 00687 kanun numaralı belgeyle,
İşverence (D) ve (E) sigortalılarının tercih edilmesi halinde ise 01687 kanun numaralı belgeyle,
bildirilmesi gerekmektedir.

2- 2016/Aralık ayında sigortalı bildirimi olmayan, ancak 2016 yılında bildirimi olan işyeri yönünden;
(B) Limited Şirketinin 2016/Aralık ayında sigortalı bildiriminde bulunmadığı, ancak 2016 yılında bildirilen sigortalı sayısı ortalamasının (8) olduğu,
– 15/3/2017 tarihinde (A) ve (B) sigortalısını,
– 24/5/2017 tarihinde © sigortalısını,
– 20/6/2017 tarihinde (d) sigortalısını,
– 29/6/2017 tarihinde ise (E) sigortalısını,
işe aldığı ve bu sigortalılar ile birlikte 2017/6. ayda işyerinde (9) sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında;
31/5/2017 tarihinden önce işe alınan sigortalılar yönünden; işe alınan her bir sigortalının ortalama sig. sayısına (8) ilave olması gerektiğinden, (A), (B) ve © sigortalılarının yalnızca birinden yararlanılması mümkün olup, sigortalının 00687 kanun numaralı belgeyle,
1/6/2017 tarihinden sonra işe alınan sigortalılar yönünden ise; 2016/Aralık ayında bildirilen sigortalı olmadığından, diğer bir ifade ile baz alınacak sig. sayısı (0) olduğundan, (D) ve (E) sigortalıları için yararlanılması mümkün olup, bu sigortalıların 01687 kanun numaralı belgeyle,
bildirilmesi gerekmektedir.

3- İlk defa tescil edilen işyeri yönünden;
Örnek : İlk defa 2017/Ocak ayında sigortalı çalıştırmaya başlayan (D) Anonim Şirketinin,
– 15/3/2017 tarihinde (A) ve (B) sigortalısını,
– 24/5/2017 tarihinde © sigortalısını,
– 20/6/2017 tarihinde (d) sigortalısını,
– 29/6/2017 tarihinde ise (E) sigortalısını,
işe aldığı ve 2017/6. ayda işyerinde yalnızca bu sigortalıların çalıştığı varsayıldığında;
(A), (B), ©, (D) ve (E) sigortalılarının tamamı için yararlanılması mümkün olup,
(A), (B) ve © sigortalılarının 00687 kanun numaralı belgeyle,
(D) ve (E) sigortalılarının ise 01687 kanun numaralı belgeyle, bildirilmesi gerekmektedir.

4- 31/12/2016 tarihi ve öncesinde tescil edilmiş olmakla birlikte 2016 yılında bildirimi olmayan işyeri yönünden;
Örnek : 12/10/2015 tarihinde tescil edilen, ancak 2016 yılının tamamında bildirimde bulunmayan (F) gerçek kişi işyerinin,
– 15/2/2017 tarihinde (A) ve (B) sigortalısını,
– 24/5/2017 tarihinde © sigortalısını,
– 20/6/2017 tarihinde (d) sigortalısını,
– 29/6/2017 tarihinde ise (E) sigortalısını,
işe aldığı ve 2017/6. ayda işyerinde yalnızca bu sigortalıların çalıştırıldığı varsayıldığında; (A),
(B), ©, (D) ve (E) sigortalılarının tamamı için yararlanılması mümkün olup,
(A), (B) ve © sigortalılarının 00687 kanun numaralı belgeyle,
(D) ve (E) sigortalılarının ise 01687 kanun numaralı belgeyle, bildirilmesi gerekmektedir.
sgk.gov.tr | 21.07.2017

 
22.07.2017, 08:04,
#9
RE: 687 S. KHK. 4447 SK. GEÇİCİ 17. MADDE TEŞVİKİ
00687 BELGE TÜRÜ İLE GÖNDERİLEMEYEN PRİM HİZMET BELGELERİ İÇİN OTOMATİK GÖNDERME İŞLEMİ HALEN YAPILAMAMAKTA OLUP; BELGELER KONTROL EKRANINDA GÜNCELLEME YAPILARAK GÖNDERİLEBİLMEKTEDİR.


E-BİLDİRGE GÖNDERME İŞLEM BASAMAKLARI AŞAĞIDAKİ PDF DOSYASINDA

http://www.samsunsmmmo.org.tr/upload/file/00687.pdf
25.07.2017, 13:46,
#10
RE: 687 S. KHK. 4447 SK. GEÇİCİ 17. MADDE TEŞVİKİ
24.07.2017 TARİHLİ DUYURU 

01.06.2017 TARİHLİ İŞE GİRİŞİ OLAN İŞÇİLERDEN 00687 KANUN NUMARASI İLE GÖNDERİLEN BİLDİRGİLERİN İPTAL EDİLEREK. 01687 KANUN NUMARASI İLE GÖNDERİLMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN SGK DUYURUSU 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

 Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 24/7/2017

687 SAYILI KHK’DA YER ALAN PRİM DESTEĞİ

Bilindiği üzere, 687 sayılı KHK’da yer alan prim desteğinden yararlanmak isteyen

işverenlerce 2017/10 ve 2017/24 sayılı Genelgeler kapsamında;

- 1/2/2017 ila 31/5/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için “Sigortalı Giriş -

1/2/2017 ila 31/5/2017 Arasında İşe Girenler İçin” menüsü üzerinden tanımlama yapılmak

suretiyle, bu menüden tanımlanan sigortalıların 00687 kanun numaralı belgeyle,

- 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için ise “Sigortalı Giriş

- 1/6/2017 ila 31/12/2017 Arasında İşe Girenler İçin” menüsü üzerinden tanımlama yapılmak

suretiyle, bu menüden tanımlanan sigortalıların 01687 kanun numaralı belgeyle,

bildirilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan/alınacak sigortalıların eSigorta

sistemine tanımlanmasına imkan sağlamak amacıyla “4447 Geçici 17.Madde İşveren

Desteği” menüsüne “Sigortalı Giriş - 1/6/2017 ila 31/12/2017 Arasında İşe Alınan Sigortalılar

İçin” seçeneği olmak üzere ayrı bir menü eklenerek işletime açılmış, söz konusu menünün işletime

açılmasına kadar geçen süre içerisinde ise 1/6/2017 tarihi ve sonrasında işe alınan sigortalılar için

“4447 Geçici 17.Madde İşveren Desteği” menüsü üzerinden tanımlanan sigortalı kayıtları

Kurumumuzca iptal edilmiştir.

Bu defa, anılan destek kapsamına giren ve “Sigortalı Giriş - 1/6/2017 ila 31/12/2017

Arasında İşe Alınan Sigortalılar İçin” menüsü kullanılarak sisteme tanımlanan sigortalıların eBildirge

programları üzerinden 01687 kanun numaralı belge ile bildirilebilmesine imkan sağlayan

program düzenlemeleri tamamlanarak işletime açılmış, ancak Kurumumuzca yapılan inceleme

neticesinde 1/6/2017 tarihinden sonra işe alınan ve Kurumumuzca tanımlamaları iptal edilen

sigortalıların işverenlerce 00687 kanun numarası ile bildirildikleri tespit edilmiştir.

Bu bakımdan, 2017/6.aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin yasal olarak verilmesi

gereken son gün olan 25/7/2017 tarihi saat 23:59’a kadar; 1/6/2017 tarihi ve sonrasında işe

alınan sigortalılar için düzenlenen 00687 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgelerinin

iptal edilerek, bu sigortalıların 01687 kanun numaralı belge ile bildirilmesi gerekmektedir.


İşverenlerimize saygıyla duyurulur.

 


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  7166 sayılı kanun teşviki (01.02.2019-30.04.2019) arası işe alınan İŞÇİLER İÇİN Ahmet Barlak 2 1,331 06.04.2019, 12:17
Son Yorum: Ahmet Barlak
  6645/25.MADDE Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerine işsizlik sigortası prim teşviki Ahmet Barlak 3 4,459 05.01.2019, 16:12
Son Yorum: Ahmet Barlak
  7143 sk. madde 22 GENÇ GİRİŞİMCİLERDE BAGKUR PRİM TEŞVİKİ Ahmet Barlak 1 3,505 28.07.2018, 09:52
Son Yorum: Ahmet Barlak
  7103 SK. TEŞVİKİ- 4447 SAYILI KANUN GEÇİCİ 19. MADDE TEŞVİKİ Ahmet Barlak 1 5,121 27.06.2018, 11:20
Son Yorum: Ahmet Barlak
  6645 SK. (4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 15. MADDESİ İLE GETİRİLEN SGK PRİM TEŞVİĞİ) Ahmet Barlak 3 13,074 22.06.2018, 10:01
Son Yorum: Ahmet Barlak

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi