Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler İçin Yapılan Değer/Ömür Artırıcı Gider. Ve İtfası

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Bu konuyu Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz: Facebook Twitter
Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler İçin Yapılan Değer/Ömür Artırıcı Gider. Ve İtfası
11.08.2015, 09:17,
#1
Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler İçin Yapılan Değer/Ömür Artırıcı Gider. Ve İtfası
TurgayARBAK (SMMM) - Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler İçin Yapılan Değer/Ömür Artırıcı Giderler Ve Bu Giderlerin İtfası – 06/09/2007

 

I- Giriş
 


Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu’nun 313. maddesi, “İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269. madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu” teşkil eder.
 

Aynı Kanun’un 315. maddesinde “Mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığı’nın tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.” denilerek amortismana tabi iktisadi kıymetler üzerinden ne kadar süre ve oranlarda amortisman ayrılacağı belirtilmiştir.
 

Hali hazırda konuyla ilgili 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 333 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmış, daha sonra 339 ve 365 numaralı Tebliğler ile amortismana tabi iktisadi kıymetler için belirlenen faydalı ömür süreleri ilan edilmiştir.

Özet olarak uygulama, yukarıda da numaralarını belirttiğimiz tebliğlerdeki listelerde tayin edilen ilgili amortismana tabi iktisadi kıymetler için süreler dikkate alınarak belirlenecek oranda (amortisman oranı= 1 / faydalı ömür) amortisman ayrılması şeklindedir.

Yine bilindiği üzere amortismana tabi iktisadi kıymetler (gayrimenkuller, gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetler ve demirbaş eşya) Vergi Usul Kanunu’nun 269 ve 273. maddelerine göre maliyet bedeli ile değerlenir.
 

Aynı Kanun’un 272. maddesine göre; normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, gayrimenkulü veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarını genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderler, gayrimenkulün veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının maliyet bedeline eklenir.
 

Dolayısıyla amortismana tabi iktisadi kıymetlerin (ATİK) değerlerini ya da ömürlerini artıracak harcamaların ilgili amortismana tabi iktisadi kıymetin maliyetine alınması gerekmektedir. 
 

II-  Özellik Arzeden Durumlar
 


A- FAYDALI ÖMRÜ BİTMEMİŞ ATİK’LERLE İLGİLİ DEĞER/ÖMÜR ARTTIRICI HARCAMALARIN İTFA SÜRESİ

Bu noktada amortisman hesaplamasında iki ayrı yaklaşım ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birincisi ve bizim de özellikle dönemsellik ilkesi gereği hemfikir olduğumuz ve aşağıdaki örnekte açıklamaya çalıştığımız hesaplama şeklidir. İkincisi ise “Değer artıran giderler bağlı olduğu iktisadi kıymetin kalan amortisman süresi boyunca amortismana tabi tutulurlar. Bu durumda son yıl amortismana tabi tutulamayan kısım defaten gider yazılmalıdır.” şeklinde ifade edilen görüştür. [1]
 

Örnek Uygulama - 1:
 


01.01.2006 tarihinde 100.000 YTL’ye alınan bir ticari aracın 01.10.2007 tarihinde 20.000 YTL’lik harcama ile döşemeleri değiştirilmiş, klima tertibatı eklenmiş vb. iyileştirme ve yenileştirme işlemleri yapılmıştır (Aktifimizdeki tek araç olduğunu ve normal amortisman yöntemini seçtiğimizi varsayıyoruz.).
 

Ilgili araç için 2006 yılında ayrılan amortisman: 100.000 * %20 = 20.000 YTL
 

01.10.2007 yılındaki değer/ömür arttırıcı harcamanın muhasebe kaydı:
 

–––––––––––––––––01.10.2007–––––––––––––––––

254 Taşıtlar Hesabı

20.000

 

   01. Yenileme Harcamaları

 

 

191 İnd. KDV

3.600

 

         320 Satıcılar

 

23.600

–––––––––––––––––/–––––––––––––––––––––––––

 

Bu kayıt neticesinde 254 Taşıtlar Hesabının bakiyesi 120.000 YTL olacaktır. Bundan sonra ayrılacak amortisman da aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

100.000 x % 20 = 20.000 YTL

20.000 x % 25 = 5.000 YTL

Toplam = 25.000 YTL

Amortisman gideri için yapılacak muhasebe kaydı:
 

–––––––––––––––––31.12.2007–––––––––––––––––

770 Genel Yönetim Giderleri

25.000

 

        257 B.Amortismanlar

 

25.000

–––––––––––––––––/–––––––––––––––––––––––––

 
Bu hesaplama şekli 5. yılın sonuna kadar bu şekilde olacaktır. Aracın faydalı ömrü sonunda 254 hesabın borcu ile 257 hesabın alacağı aynı olacaktır.
 

Eğer ikinci görüş benimsenirse hesaplama aşağıdaki gibi olacaktır.
 

100.000 x %20 = 20.000 YTL (2006 yılında ayrılan)

120.000 x %20 = 24.000 YTL (2007 Yılı)

120.000 x %20 = 24.000 YTL (2008 Yılı)

120.000 x %20 = 24.000 YTL (2009 Yılı)

120.000 x %20 = 24.000 YTL (2010 Yılı)

                         = 4.000 YTL (Taşıtın maliyet bedeli ile birikmiş amortisman tutarlarının aynı olması için girilmesi gereken tutar.)

2007-2008-2009 yılında girilecek amortisman gider kaydı:
 

–––––––––––––––––31.12.200X–––––––––––––––––

770 Genel Yönetim Giderleri

24.000

 

        257 Birikmiş Amortismanlar

 

24.000

–––––––––––––––––/––––––––––––––––––––––

2010 yılında girilecek kayıt

–––––––––––––––––31.12.2010–––––––––––––––––

770 Genel Yönetim Giderleri

28.000

 

        257 Birikmiş Amortismanlar

 

28.000

–––––––––––––––––/–––––––––––––––––––––––––

 

Görüldüğü üzere, faydalı ömrün son yılında aracın maliyet bedeliyle amortisman oranı çarpıldığında bulunan tutar kayıtlara alındığında maliyet bedeli ile birikmiş amortisman tutarı arasında 4.000 YTL fark oluşmaktadır. Bunun ortadan kaldırılması içinse son yıl fark tutarı kadar fazla amortisman gideri kayıtlara alınmaktadır. 
 

Yukarıda da bahsettiğimiz muhasebenin dönemsellik ilkesi gereği ilk hesaplama yöntemi daha doğrudur. Böylece kalan faydalı ömür süresi içinde ayrılacak amortisman tutarı değişmemekte, taşıtın faydalı ömrünün son yılında da maliyet bedeli ile birikmiş amortisman tutarı arasında kapatılması gereken bir fark doğmamaktadır.

 

III- İtfa Olmuş Atik’ler İçin Yapılan Değer/Ömür Artırıcı Harcamaların İtfası
 


Faydalı ömrünü tamamlamamış bir amortismana tabi iktisadi kıymet için amortisman oranı ve süresi ile ilgili yukarıda bahsettiğimi husus dışında herhangi bir tartışma bulunmamaktadır. Fakat aynı durum itfa olmuş, yani faydalı ömrünü tamamlamış amortismana tabi iktisadi kıymetler için yapılacak değer/ömür arttırıcı harcamaların itfa süresi konusunda söz konusu değildir.
   

Tespitimizin daha iyi anlaşılabilmesi için bir örnek vermek gerekirse; işletme aktifine kayıtlı olan ve itfa süresini tamamlamış bir fabrika binasına yapılan değer/ömür arttırıcı nitelikteki harcamaların kayıtlara ne şekilde alınacağı ve bu harcamaların ne şekilde giderleştirileceği konusunda bir açıklık bulunmamaktadır.
 

Vergi Usul Kanunu’nun yukarıda da belirttiğimiz 272. maddesinde değer artırıcı giderlerin ilgili iktisadi kıymetin maliyetine ekleneceği belirtilmiştir. Dolayısıyla ilk aşamada bu tür giderlerin ilgili amortismana tabi iktisadi kıymetin hesabına kaydedileceği anlaşılmaktadır. Fakat ilgili iktisadi kıymet faydalı ömrünü tamamlayıp itfa olduğu için maliyete alınan bu harcamanın nasıl ve ne sürede giderleştirileceği mevzuatta net bir şekilde belirtilmemiştir.
 

Konuyla ilgili uygulamalar açısından bakıldığında iki tür yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan birincisi itfa olmuş amortismana tabi iktisadi kıymetlerle ilgili yapılan bu tür harcamaların maliyete alındıktan sonra aynı tutarın bu sefer amortisman gideri olarak kayıtlara alınmasıdır.
 

Örnek Uygulama - 2: Faydalı ömrünü tamamlamış ve itfa edilmiş fabrika binasının idari kısmının büyütülmesi ve yeniden dizayn edilmesi için 50.000 YTL’lik harcama yapılmıştır.
 

–––––––––––––––––/–––––––––––––––––

252 Binalar

50.000

 

191 İndirilecek KDV

9.000

 

         320 Satıcılar

 

59.000

–––––––––––––––––/–––––––––––––––––

Yıl sonunda yapılan kayıt:

–––––––––––––––––/–––––––––––––––––

770 Genel Yönetim Gideri

50.000

 

         257 B.Amortisman

 

50.000

–––––––––––––––––/–––––––––––––––––

  
Yukarıdaki kayıtla, yapılan harcama yasa maddesinde belirtildiği gibi binanın maliyetine alınmakta ve tüm tutar aynı yılda amortisman gideri olarak kayıtlara alınmaktadır. 
 

Yukarıda yapılan kayıt, yapılan harcamanın bir defada direk olarak giderleştirilmesinin daha uzun bir şeklidir. Firma aslında yapılan harcamayı direk olarak 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabına kaydetseydi vergisel açıdan değişen hiç bir şey olmayacaktı. Fakat yukarıdaki kayıtla firma, Vergi Usul Kanunu’nun 272. maddesine uygun hareket ettiğini muhasebe kayıtlarında göstermiş olmaktadır. Ama diğer yönden de dönemsellik ilkesine aykırı hareket etmektedir. Zira fabrika binasının idari kısmında yapılan yeni düzenlemeden firmanın istifade edeceği süre bir yıldan fazladır. Dolayısıyla yapılan harcamanın muhasebenin dönemsellik ilkesi gereği ait olduğu dönemlerde giderleştirilmesi gerekmektedir. 
 

Konuyla ilgili ikinci yaklaşım ise, yapılmış olan değer/ömür arttırıcı harcamanın ilgili amortismana tabi iktisadi kıymetin Vergi Usul Kanunu’nun 333-339 ve 365 numaralı Genel Tebliğlerinde belirttiği faydalı ömürlerine ve oranlarına göre itfa edilmesidir. Yukarıdaki örnek yardımıyla anlatmaya çalışırsak:
 

Harcama yapıldığında yapılan kayıtta bir değişiklik bulunmamaktadır.
 

–––––––––––––––––/–––––––––––––––––

252 Binalar

50.000

 

191 İndirilecek KDV

9.000

 

320 Satıcılar

 

59.000

–––––––––––––––––/–––––––––––––––––

  
Fakat harcamanın giderleştirilmesi aşamasında farklılık söz konusudur. 333. numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 1.1.1. bölümünde beton, kargir, demir, çelik binalar için faydalı ömür 50 yıl, amortisman oranı da %2 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla söz konusu harcama ilgili 50 yılda %2 oranında amortisman ayırmak suretiyle itfa edilecektir. Muhasebe kaydı da 50 yıl boyunca aşağıdaki gibi olacaktır:
 

–––––––––––––––––31.12.200X–––––––––––––––––

770 Genel Yönetim Gideri

1.000

 

         257 B.Amortisman

 

1.000

–––––––––––––––––/––––––––––––––––––––––––––

 

Yukarıdaki durumda da yapılan harcamanın binanın ilgili tebliğde belirtilen faydalı ömrü boyunca (50 yıl) itfa edilmesi de vergisel açıdan kabul edilebilir gözükse de yapılan harcamanın giderleştirilmesinin 50 yıl gibi uzun bir sürece yayılması firma açısından adil bir durum oluşturmayacaktır.

 

IV- Sonuç
 


Yukarıda açıklamaya çalıştığımız üzere amortismana tabi iktisadi kıymetlerle ilgili yapılan değer/ömür artırıcı harcamaların VUK açısından ilgili iktisadi kıymetin maliyetine eklenmesi gerektiği çok açıktır. Fakat maliyet bedeline eklenen bu harcamaların amortisman yoluyla giderleştirilmesindeki süre ve yöntem konusunda mevzuatta boşluk söz konusudur. Bu boşluklar da ilgililer tarafından farklı uygulamalarla doldurulmaya çalışılmaktadır. Farklı uygulamaların önüne geçilebilmesi için özellikle faydalı ömrünü tamamlamış amortismana tabi iktisadi kıymetler için yapılan değer/ömür artırıcı harcamaların giderleştirilmesi konusunda idare tarafından yol gösterici bir açıklamanın yapılması gerekmektedir.

 

 
 
*            SMMM

[1]           Ali TUĞLU, “Amortismanlarda Özellik Arzeden Durumlar”, Yaklaşım, Ocak 2007 

 
kaynak:http://www.verginet.net/dtt/1/TurgayARBAKSMMM-AmortismanaTabiIktisadiKiymetlerIcinYapilanD_14223.aspx
12.08.2015, 19:04,
#2
RE: Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler İçin Yapılan Değer/Ömür Artırıcı Gider. Ve İtfası
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellefler Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

64597866-VUK-313-238

29/11/2012

Konu

:

ATİK'lerin ömrünü uzatıcı harcamaların amortisman uygulaması karşısında durumu

 

 

            İlgi dilekçeniz ve eklerinin tetkikinden; Şirketinizin 5335 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde yapılan ihale sonucunda, ... Genel Müdürlüğü ile imzalanan "... İşletme Haklarının Kiralanmak Suretiyle Verilmesine İlişkin Kira Sözleşmesi" kapsamında söz konusu tesislerin işletme haklarını ... yıllığına elde ettiği, sözleşmenin ... maddesine göre, sistem, cihaz ve demirbaşları ile teslim edilen tesisin uluslararası norm ve standartlarda işletilerek bakım, periyodik bakım ve onarımı yapılmak suretiyle kiralama dönemi sonunda bakımlı ve kullanılabilir durumda mal sahibi idareye devredileceği, ... maddesine göre de bazı cihaz sistem ve teçhizatın temin ve tesisinin, yenilenmesinin, yeniden düzenlenmesinin ilk kira (işletme) yılında Şirketinizce yapılacağı, sözleşmede belirtilen faaliyetiniz çerçevesinde kullanılan ve amortismana tabi tutulan iktisadi kıymetlere normal bakım ve onarım harcamaları dışında bu kıymetlerin ömrünü uzatıcı mahiyette ek harcamalar yapıldığı ve söz konusu harcamalara ilişkin amortisman uygulaması hakkında Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

            Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde; "İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269'uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin, bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.

            İlgili mevzuat gereğince sözleşme süresinden sonra bedelsiz olarak Devlete veya Devletçe tensip olunan bir teşekküle veya belediyeye intikali öngörülen amortismana tabi iktisadi kıymetlerden (sözleşme süresinde yenilenmesi gerekenler hariç), sermayenin veya özel maliyet bedellerinin itfası hükümlerine göre amortismana tabi tutulanlar, genel hükümler uyarınca ayrıca amortismana tabi tutulamazlar. ..."  hükmü yer almaktadır.

            Ayrıca, aynı Kanunun 5024 sayılı Kanunla değişen 315 inci maddesinde; amortisman oranlarının iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınmak suretiyle Bakanlığımızca belirleneceği hükme bağlanmıştır.

            Mezkur maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak "Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları" tespit edilmiş ve bu oranlar 339, 365, 389, 399 ve 406 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki liste ile açıklanmıştır.

            Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununun 262 nci maddesinde, maliyet bedeli; iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin arttırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamı olarak tanımlanmış olup, 269 uncu maddesinde de "İktisadi işletmelere dahil bilümum gayrimenkuller maliyet bedelleri ile değerlenir.

            Bu kanuna göre, aşağıda yazılı kıymetler gayrimenkuller gibi değerlenir:

            1. Gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı;

            2. Tesisat ve makinalar;

            3. Gemiler ve diğer taşıtlar;

            4. Gayrimaddi haklar." hükmüne yer verilmiştir.

            Öte yandan, aynı Kanunun 272 nci maddesinde, "Normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, gayrımenkulü veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarını genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderler, gayrimenkulün veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının maliyet bedeline eklenir.

            (Bir geminin iktisap tarihindeki süratini fazlalaştırmak, yolcu ve eşya yükleme ve barındırma tertibatını genişletmek veya değiştirmek suretiyle iktisadi kıymetini devamlı olarak artıran giderlerle bir motorlu kara nakil vasıtasının kasa veya motorunun yenisi ile değiştirilmesi veya alımında mevcut olmayan yeni bir tertibatın eklenmesi için yapılan giderler maliyet bedeline eklenmesi gereken giderlerdendir.)

            Gayrimenkuller kira ile tutulmuş ise veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının işletme hakkı verilmiş ise, kiracı veya işletme hakkına sahip tüzel kişi tarafından yapılan bir ve ikinci fıkralardaki giderler bunların özel maliyet bedeli olarak ayrıca değerlenir. Kiracının veya işletme hakkına sahip tüzel kişinin faaliyetini icra için vücuda getirdiği tesisata ait giderler de bu hükümdedir.

            Gayrimenkuller veya elektrik üretim ve dağıtım varlıkları için yapılan giderler hem tamir, hem de kıymet artırma giderlerinden terekküp ettiği takdirde, mükellef bu giderlerden maliyet bedeline eklenecek kısmı ayrı göstermek mecburiyetindedir." hükmü yer almış, 327 nci maddesinde ise gayrimenkullerin, elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının ve gemilerin iktisadî kıymetlerini artıran ve 272 nci maddede yazılı özel maliyet bedellerinin, kira veya işletme hakkı süresine göre eşit yüzdelerle itfa edileceği, kira veya işletme hakkı süresi dolmadan, kiralanan veya işletme hakkı alınan şeyin boşaltılması veya işletme hakkının herhangi bir sebepten sona ermesi halinde henüz itfa edilmemiş olan giderlerin, boşaltma veya hakkın sona erdiği yılda bir defada gider yazılacağı hükme bağlanmıştır.

            Bu hükümlere göre; kiralanan tesis üzerinde yer alan gayrimenkuller ile gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlere ilişkin olarak Vergi Usul Kanununun 272 inci maddesi kapsamında yapılan ve normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışındaki sabit kıymet niteliği taşıyan harcamalar özel maliyet bedeli ile değerlemek suretiyle, kira süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilecek olup, bu kapsamda amortismana tabi tutulan iktisadi kıymetler ayrıca genel hükümlere göre amortismana tabi tutulmayacaklardır. Özel maliyet bedellerinin itfası hükümlerine göre amortismana tabi tutulan iktisadi kıymetlerden sadece sözleşme süresi içinde yenilenmesi gerekenler ile kullanım ömrü kira süresine göre daha uzun olan ve kira dönemi bittikten sonra da işletmenin (kiracının) kullanımında (aktifinde) olabilecekler, genel hükümlere göre amortismana tabi tutulacaklardır. Bu itibarla, sözleşme süresinin sonuna doğru iktisap edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlerin sözleşme süresi içinde bir daha yenilenmesinin gerekmemesi halinde, genel hükümlere göre amortisman ayrılması söz konusu olmayacaktır.

            Bu çerçevede, ... Genel Müdürlüğü ile yapılan işletme hakkının kiralanması sözleşmesinin ... maddesine istinaden ... binası ile birlikte şirketinize devredilen iktisadi kıymetler, işletme hakkı kapsamında itfa edilecek olup ayrıca amortismana tabi tutulmayacaktır. Ancak, söz konusu iktisadi kıymetlerin Vergi Usul Kanununun 272 inci maddesi kapsamında, normal bakım ve tamir harcamaları dışında genişletilmesi, kullanım ömrünün veya değerinin artırılması için yapılan giderler özel maliyet bedeline eklenecek ve bu kapsamda itfa edilecektir.

            Bahse konu sözleşmenin, ... maddesine göre Şirketinizce temin ve tesis edilen ve sözleşme süresi sonunda bedelsiz olarak ... Genel Müdürlüğüne devredilecek olan iktisadi kıymetler de esas olarak özel maliyet bedellerinin itfası hükümlerine göre amortismana tabi tutulacaktır.

            Ancak, söz konusu iktisadi kıymetlerden sadece yenilenmesi gerekenler için genel amortisman hükümleri uygulanacaktır. Bu kapsamda;

            - Sözleşme süresi içerisinde yenilenmesi gereken iktisadi kıymetlerin genişletilmesi veya değerinin (fonksiyonunun) artırılması için yapılan giderler iktisadi kıymetin maliyetine eklenecek olup, amortisman süreleri de iktisadi kıymetin kalan ömrüne göre belirlenecektir.

        - Sözleşme süresi içerisinde yenilenmesi gereken iktisadi kıymetlerin iktisadi ömrünü uzatan giderler ise aktifleştirildikleri yıldan başlayarak asıl iktisadi kıymet için Maliye Bakanlığınca tebliğ ve tebliğ eki listelerde açıklanan oran ve süreler içinde amortismana tabi tutulacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

 


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Özel maliyet bedeli olarak aktifleştirilen iktisadi kıymet harcama.. bedelsiz olarak Ahmet Barlak 0 7,357 14.10.2015, 14:20
Son Yorum: Ahmet Barlak
  internet sitesinin gider amortisman durumu Muradiye Karabulut 0 8,658 29.04.2015, 11:16
Son Yorum: Muradiye Karabulut

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi