Yatırım Teşvik Belgesi Olan Alıcıya Fatura Kesimi Muhasebe Kaydı KDV beyanı

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Bu konuyu Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz: Facebook Twitter
Yatırım Teşvik Belgesi Olan Alıcıya Fatura Kesimi Muhasebe Kaydı KDV beyanı
09.08.2015, 14:08, (Bu konu en son: 03.05.2016, 08:53 Tarihinde, Saat: {2} düzenlenmiştir. Düzenleyen: Ahmet Barlak.)
#1
Yatırım Teşvik Belgesi Olan Alıcıya Fatura Kesimi Muhasebe Kaydı KDV beyanı
Teşvikli Fatura Nedir ?  4369 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine eklenen (d) bendinde, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmesidir. 

  Teşvikli Fatura Kesilmeden Önce Alıcıdan İstenecek  Evraklar Nelerdir ? 

1-     Yatırım teşvik belgesi fotokopisi

2-    KDV den muaf olduğuna dair vergi dairesinden veya YMM den alınacak orijinal muafiyet yazısı

3-    Yurt içinden temin edilecek YTB listesi fotokopisi

4-    T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü’nün yatırımcı ve yatırımla ilgili bilgiler evrakı fotokopisi

Not : YTB listesinin orjinali faturayı kesecek firma tarafından alıcıdan talep edilecek , satıcı satacağı malın listede yer aldığı kısma unvan , fatura no ve fatura tutarını yazdıktan sonra firma imza yetkilisi tarafından kaşe imza yapılacaktır.İlgili belgenin orjinali tekrar alıcı firmaya gönderilecek  bir nüsha fotokopisi de satıcıda kalacaktır. 

Teşvikli Fatura Nasıl Düzenlenir? 

Teşvik kapsamında gerekli evraklarını ilgili satıcıya teslim eden müşteriler için teşvikli fatura düzenlene bilir ve fatura üzerinde matraha KDV eklenmez.Teşvikli faturada KDV muafiyeti bulunduğu için faturanın teşvik kapsamında kesildiği belirtilen bir teşvik şerhi düşülür. 

Teşvikli Faturada Teşviki Belirten Şerhin Şekli ? 

3065 sayılı kdv kanunun 13/d maddesi gereğince …………………. tarih ve …………….sayılı YTB eki listesinin …..‘inci sırasındaki …………………………………için düzenlenmiştir.

Teşvikli Fatura Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır? 

X A.Ş. yurt içinde satışını gerçekleştirdiği malını Y firmasına teşvik belgelerini temin etmiş olmasına istinaden teşvik kapsamında fatura düzenleyecektir.İki firma arasında ki anlaşma gereği malın bedeli 12.000 tl dir.İlgili satışta muhasebe kaydı aşağıdaki şekildedir. 

120- X Müşteri……………………… 12.000 TL

                        600-Yurtiçi Satışlar……………………… 12.000 TL

                        391-Hesaplanan KDV……………………. 0 TL 

KDV Beyanı Esnasında Beyanname Üzerinde Nerede Gösterilecektir ? 

KDV beyannamesin de yer alan İstisnalar, iade hakkı doğuran işlemler ve ihraç kaydıyla teslimler başlığı altında yer alan TABLO-8 Tam istisna kapsamına giren işlemler kısmında gösterilecektir.

Salih Kişkiş

Stajer SMMM[url=mailto<img src=]10.03.2010

Diğer makaleler

 [/url]Yatırım Teşvik Belgeli Satış Faturası Düzenleme Ve Muhasebe Kaydı;

29 Temmuz 2013 Bağımlı SMMM, Pratik Bilgiler, TDHP Ve Muhasebe Kayıtları 1 Yorum 8,690 Okunma

 

Bilindiği üzere 22.07.1998 tarih ve 4369 Sayılı kanunun Resmi Gazete de 29.07.1998 tarih ve 23417 sayı ile yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Aynı kanunun 59 uncu maddesi 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi kanununa getirdiği ilave 13. Madde (d) bendi, Yatırım Teşvik belgesi almış vergi mükelleflerine sağlanan teşvik kapsamında makine ve teçhizat alımlarında Katma Değer Vergisi İstisnası tanımıştır.

Yatırım teşvik belgesine istinaden yapılacak satışlarda satıcının KDV iadesinden alıcının Yatırım indiriminden faydalanabilmesi için teslim esasları ve fatura düzenlemesinde dikkat etmesi gereken konulara kısaca değinelim.

 

Yatırım teşvikli Satış teslimlerinde alıcıdan istenecek belgeler;

1- Yatırım Teşvik Belgesi Aslı

2- Yurt İçinden Temin Edilebilecek Makine Ve Teçhizat Listesi (YTB Eki)

3- Vergi Mükellefiyet Dilekçesi

4- KDV Muafiyet Yazısı

5- T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü üst yazısı

 

Yukarıda bahsettiğimiz bu belgelerle ilgili olarak;

1- Yatırım teşvik belgesi tarih, sıra no, bitiş tarihi, revize edilmiş ise son uzatma tarihi gibi bilgiler kontrol edilmelidir.

2- Yurt içinden temin edilebilecek makine ve teçhizat listesi ytb ile uyumuna dikkat edilmelidir. Teslimi yapılacak makine ve teçhizatın da firmanız üretim kapasitesi sınırlarında olması gerektiği de gözden kaçırılmamalıdır.

3- Gelirler idaresi veya vergi dairesinden alınmış Vergi Mükellefiyet yazısı

4- Alıcıya ait, ilgili vergi dairesi müdürlüğünden veya YMM tasdikli KDV istisna yazısı YTB tarihinden sonraki bir tarihe ait olmalıdır.

5- T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü üst yazısında yatırım ve yatırımla ilgili bilgiler kontrol edilmelidir.

 

Yatırım teşvikli Makine Ve teçhizat teslimlerinde fatura düzenlenmesi;

Faturada belirtilecek makine ve teçhizat ismi YTB eki listede yer alan ve ilgili sıradaki makine ve teçhizat listesindeki isimle bire bir aynı olmalıdır.

 

Yatırım teşvik belgesi ekli listede yer alan ve teslimi yapılan makine ve teçhizatın adet ve birim fiyatları kontrol edilmeli, satış fiyatı YTB eki listede belirtilen tutarın %50 alt/üst sınırını geçmemelidir.

Faturada KDV tutarı veya oran belirtilmemeli ilgili kısma muaf ibaresi yazılması yeterlidir.

Faturanın uygun bir bölümüne teslimin YTB ne istinaden gerçekleştirildiğinden KDV den muaf olduğunu gösterir bir şerh düşülmesi gerekmektedir.

 

Örnek Şerh Yazısı:

 

“3065 Sayılı KDV kanunu 13/d maddesi gereğince …./…./………. Tarihli Ve …………. numaralı Yatırım Teşvik belgesine istinaden KDV den muaftır.”

 

Yukarda bahsettiğimiz şekilde yapılan fatura düzenlemesinden sonra YTB eki yurt İçinden temin Edilebilecek Makine Ve Teçhizat listesinde teslimi yapılan ürünün ilgili olduğu satıra Fatura Seri, Sıra No ve tarihi yazılarak Firma kaşesi ve yetkili tarafından imzalanmalıdır.

Ayrıca Yurt İçinden temin Edilebilecek Makine Ve Teçhizat listesinin (Global listenin) en son sayfasının arka yüzüne satışla ilgili olarak aşağıda belirttiğimiz bir şekilde şerh düşülebilir.

 

“İş bu listenin ….-…. Sırasındaki makine ve teçhizatlar firmamız tarafından …./…../……… tarihli …. Seri ve ……………….. numaralı faturamızla ….. yazıyla (…………) adet olarak teslim edilmiştir.”

Kaşe/İmza

 

Tüm bu işlemlerin sonunda evrak asılları birer fotokopi alındıktan sonra Fatura üst nüshası ile birlikte alıcıya teslim edilmelidir.

 

Yevmiye kayıtları KDV gözardı edilerek düzenlenir.

 

Yapılması gereken Yevmiye Kaydı;

—————————————– / —————————————–

120 Alıcılar                                          100.000,00

600 Yurt İçi Satışlar                                                         100.000,00

—————————————– / —————————————–

Satıştan doğan KDV yüklenimi, iadesi, beyanname bildirimi ilgili konuları bir sonraki yazımızda değineceğiz.

 

 

SMMM Eyüp Koç
 
09.08.2015, 14:23,
#2
RE: Yatırım Teşvik Belgesi Olan Alıcıya Fatura Kesimi Muhasebe Kaydı KDV beyanı
 Yatırım Teşvik Belgesi KDV Muafiyeti UygulamasıYatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna (*)
3065 sayılı Kanunun (13/d) maddesinde Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimlerinin vergiden müstesna olduğu hükme bağlanmış olup, bu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir.
1. Kapsam
1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde makine ve cihazlar, üretimde kullanılan her türlü makine ve cihazlar ile bunların eklentileri ve bu amaçla kullanılan taşıma gereçleri şeklinde tanımlanmıştır.
Söz konusu istisna uygulaması bakımından da makine ve teçhizat, amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan ve mal ve hizmet üretiminde kullanılan sabit kıymetleri ifade etmektedir.
Bir malın istisnadan yararlanabilmesi için, öncelikle yatırım teşvik belgesi eki listede yer alması ve makine-teçhizat niteliğinde olması, bu makine-teçhizatın kullanıldığı faaliyetlerin tamamen veya kısmen indirim hakkı tanınan işlemlerden oluşması gerekmektedir.
Söz konusu istisna hükmü, teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamında yapılacak makine-teçhizat teslimlerine ilişkindir. Dolayısıyla, teşvik belgesinde yer alsa dahi, KDV mükellefiyeti bulunmayanlar ile makine-teçhizatı münhasıran indirim hakkı tanınmayan işlemlerde kullanacak mükelleflere yapılacak teslimlerde istisna uygulanmaz. Aynı şekilde, KDV mükellefiyeti olmayan veya makine-teçhizatı münhasıran indirim hakkı tanınmayan işlemlerde kullanacak olanlar tarafından bu malların ithalinde, teşvik belgesinde aksine bilgiler bulunsa bile KDV uygulanır. Makine ve teçhizatın, indirim hakkı bulunan işlemlerde kullanıldığı, hâlihazırda yapılan faaliyetin niteliği ve alınan makine- teçhizatın kullanılacağı işlemlerin KDV açısından indirim hakkı tanınan işlemler olduğu, mükellef tarafından tevsik edilebilir.
Sarf malzemeleri ve yedek parçalar ile hizmet üretiminde doğrudan ve zorunlu olarak kullanılanlar dışındaki masa, sandalye, koltuk, dolap, mefruşat gibi demirbaşlar makine ve teçhizat niteliğinde olmadığından istisna kapsamına girmez.
Taşıt araçları da makine ve teçhizat kapsamına girmez. Bu nedenle otomobil, panel, arazi taşıtı, otobüs (Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere iktisap edilecek olanlar hariç), minibüs, kamyonet, kamyon, treyler ve çekici (Euro normlarına uygun yeşil motoru haiz olan çekiciler hariç) gibi taşıt araçları istisnadan faydalanamaz.
Ancak; yüklü ağırlığı 45 tonu geçen offroadtruck tipi kamyonlar ile karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar, madencilikte kullanılan damperli kamyonlar, mikserli kamyonlar (beton pompası, silobas vb. monteli olanlar dahil), frigorifik kamyonlar, semi veya frigorifik treylerler, forkliftler, iş makineleri, vinçler, tarım makineleri ve benzerlerinin teslimi ve ithali istisna kapsamındadır.
Hastane yatırımlarına ilişkin teşvik belgelerinde yer alan ambulanslar, hastane yatırımları bakımından makine ve teçhizat niteliğinde olduklarından, bunların tesliminde de istisna uygulanır.
Ayrıca, yalnızca havaalanlarında yolcuları terminalden uçağa ve uçaktan terminale taşımak için kullanılan ve trafiğe çıkmayan apron otobüsü teslimleri de yukarıda belirtilen şartları taşımaları ve apron dışında taşımacılık işi yapmamaları kaydıyla, bu istisna kapsamında değerlendirilir.
İstisna uygulaması makine ve teçhizat niteliğindeki malların teslimine yönelik olduğundan, hizmet ifaları bu uygulamadan yararlanamaz. Ayrıca makine-teçhizat niteliğinde olmayan lisans, yazılım, bilgisayar programı ve benzeri ürünler de teşvik belgesi eki listede yer verilmiş olsalar dahi istisna kapsamında değerlendirilmez. Ancak, teşvik belgesinde bulunan bir makine-teçhizatın içeriğinde yer alan yazılımla birlikte satışı istisnanın uygulanmasına engel değildir.
Teşvik belgesi eki listelerde yer alan ve teşvik belgesi sahibi mükellefe bir bütün halinde teslimine teknik olarak imkân olmadığı için yatırım mahallinde kurulumu, montajı gerçekleştirilen makine-teçhizat istisna kapsamındadır. Bu uygulamada, bizzat teslimi yapan mükellef tarafından yatırım mahallindeki kurulum ve montaj işleri, teslimden ayrı olarak fiyatlandırılmadığı sürece hizmet olarak değerlendirilip istisna dışında tutulmaz, istisna kurulum ve montaj dâhil toplam bedele uygulanır.
Ancak, teşvik belgeli yatırım mallarına teslimden ayrı olarak verilen tadil, bakım, onarım gibi hizmetler ile başka mükelleflerden alınan (teslimi yapan mükellef tarafından alt yüklenicilerden alınan ve bedeli yatırım teşvik belgesi sahibi mükellefe ayrıca yansıtılanlar dahil) kurulum, montaj ve benzeri hizmetler istisna kapsamında değerlendirilmez.
Yatırım teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın, Ekonomi Bakanlığının izin ve onayı ile yatırım teşvik belgesi sahibi bir başka mükellefe, bu mükellefin sahip olduğu yatırım teşvik belgesi eki listede aynı makine ve teçhizatın yer alması şartıyla istisna kapsamında devri mümkündür. Yatırım teşvik mevzuatı çerçevesinde Ekonomi Bakanlığının onay ve iznine tabi olmayan devir ve satışlarda, onay ve izin aranmaz.
Yatırım teşvik belgesinin süresinin bitmesi nedeniyle Ekonomi Bakanlığına süre uzatma talebinde bulunulması ve talebin olumlu karşılanmış olması halinde, süre bitim tarihi ile ilave yatırım süresinin verildiği tarih arasında (ara dönemi kapsayacak şekilde süre verilmiş olması kaydıyla) süre uzatımı yapılan yatırım teşvik belgesine dayanılarak alınan makine ve teçhizatlar da istisna kapsamındadır.
Yatırım teşvik belgesinin düzenlenmesinden önce, satın alınan makine ve teçhizatlar bakımından istisna uygulamasından yararlanılması mümkün değildir. Yatırım teşvik belgesinin düzenlenmesinden önce istisna kapsamında teslim edilen makine ve teçhizata ilişkin KDV satıcıdan aranır.
Teşvik belgesi eki listede yer alan set, ünite, sistem, takım ve benzerini oluşturan makine ve teçhizat teslimlerinde de bu istisna kapsamında işlem tesis edilir. Set, ünite, sistem, takım ve benzerini oluşturan muhtelif makine ve teçhizatın kısmi teslimleri de istisna kapsamındadır.
2. İstisna Uygulaması
İstisna kapsamında mal satın almak isteyen alıcılar, bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak, KDV mükellefiyetlerinin bulunduğuna ve makine-teçhizatı indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacaklarına dair istisna belgesi (EK: 9A) alarak, bu belgenin örneğini gümrük idarelerine veya yurtiçindeki satıcılara ibraz ederler.
Bu istisnadan faydalanmak üzere vergi dairelerine dilekçe ile başvuran yatırımcılara söz konusu belge verilirken aşağıdaki hususlara dikkat edilir:
a) Yatırımcının vergi dairesinde KDV mükellefiyetinin bulunup bulunmadığı tespit edilir.
b) Yatırımcının iştigal konusu ve yatırım sonunda üretilecek mal ya da hizmetin mahiyeti göz önünde tutularak, yatırım teşvik belgesi eki listelerde belirtilen makine ve teçhizatın indirim hakkı tanınan işlemlerle ilgili olup olmadığı tespit edilir.
c) İndirim hakkı tanınan ve tanınmayan işlemleri birlikte yapan mükelleflerin (Devlet üniversite ve hastaneleri, Belediyeler vb.) durumu değerlendirilirken teşvik belgelerinde yer alan makine ve teçhizatı indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacakları tevsik edilmelidir.
İstisna belgesi, KDV mükellefine verilir. Vergi dairesi tarafından istisna belgesi talep eden ilgili birim, kurum ve kuruluşun başvuru anında KDV mükellefiyetinin bulunması durumunda bunlar adına, mükellefiyetinin bulunmaması halinde ise varsa KDV mükellefi iktisadi işletmesine istisna belgesi verilir. Bu şekilde yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizatın ilgili birim, kurum ve kuruluşun veya iktisadi işletmesinin bilanço veya aktifine kaydedilmesi ve bu durumun satın almanın gerçekleştiği döneme ilişkin KDV beyannamesi verme süresi içinde vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir. Aksi halde “indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanma şartı” yerine getirilmemiş olacağından, verginin alıcıdan aranması gerekir. Satıcının istisnalı işlem beyanı ve iade talebi ise genel hükümlere göre yerine getirilir.
Yatırım teşvik belgelerine ekli listelerde makine ve teçhizat tanımına giren iktisadi kıymetler, belgeyi veren idareler tarafından yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde belirlenerek istisnadan yararlanacaklar açıkça ifade edilir.
İstisnadan yararlanmak isteyen yatırımcılar tarafından, teşvik belgesi ve eki listenin aslı satıcıya veya gümrük idaresine ibraz edilerek istisna uygulanması talep edilir.
Sabit kıymetin belgede istisna kapsamına giren mallar arasında yer aldığı belirlendikten sonra KDV uygulamaksızın işlem yapılır. Ayrıca satıcılar veya ilgili gümrük idaresi tarafından listenin uygun bir yerine, satılan veya ithal edilen mal miktarını belirten, “Listenin ….. sırasındaki …… adet makine ve teçhizat ……. tarih ve …… sayılı fatura /gümrük beyannamesi ile satılmıştır/ithali yapılmıştır.” şerh konularak imza ve kaşe (gümrük idarelerinde mühür) tatbiki suretiyle onaylanır. Listede şerh verilecek yer kalmaması durumunda satıcılar veya gümrük idarelerince listeye alonj ilave edilerek, alonj üzerine şerh verilir.
Bu şekilde şerh düşülen liste ile yatırım teşvik belgesinin birer fotokopisi belge sahipleri tarafından imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanarak gümrük idarelerine veya satıcılara verilir.
Yatırımcılar, yatırım teşvik belgesi eki listelerde her bir makine ve teçhizat için belirtilen miktardan fazla istisna kapsamında mal alamaz. Satıcılar, ibraz edilen listelerdeki şerhlere bakarak, bu miktarın aşılmamasına dikkat etmelidir.
Gümrük idareleri ve yurtiçindeki satıcılar, yukarıda belirtilen şartlar yerine gelmeden ve bu belge ibraz edilmeden istisna kapsamında işlem yapamaz. Satıcılar tarafından, kendilerine ibraz edilen bu belge 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre saklanır.
Yatırım teşvik belgesi kapsamında vergiden istisna olarak alınan makine ve teçhizatın satıcıya iadesinde asıl işleme bağlı olarak vergi hesaplanmaz.
3.Finansal Kiralama Yoluyla Makine-Teçhizat Alımlarında Uygulama
6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu , 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile bu Kararın uygulanmasına ilişkin 2012/1 No.lu Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca, finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilecek yatırımlar için finansal kiralama şirketi adına ayrı bir teşvik belgesi verilmediğinden, vergi dairelerine dilekçe ile başvuran ve adına teşvik belgesi düzenlenen yatırımcılara verilen belgede aşağıdaki hususa da yer verilir.
“Ayrıca, finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilecek yatırımlara ilişkin finansal kiralama şirketlerinin teşvik belgesi sahibi firmalara kiralanmak üzere teslim alacakları veya ithal edecekleri makine ve teçhizat için teşvik belgesi sahibi firma adına düzenlenen bu belge ile 3065 sayılı KDV Kanununun (13/d) maddesi kapsamında istisna uygulanır.”
Bu belgeye istinaden, finansal kiralama şirketi, yatırımcının teşvik belgesi dikkate alınarak bu yatırım teşvik belgesi eki listede yer alan ve yatırımcıya kiralanacak olan makine ve teçhizatı Kanunun(13/d) maddesindeki istisna kapsamında temin edebilir. Finansal kiralama şirketinin bu kapsamda temin edeceği makine ve teçhizatı, ilgili mevzuat uyarınca kiracının kullanımına bırakması ise “teslim” hükmünde olmadığından genel esaslara göre KDV’ye tabidir.
Öte yandan finansal kiralama şirketi ile yatırımcı (kiracı) arasında yapılan sözleşmede belirtilen sürenin sonunda, makine ve teçhizatın yatırımcının (kiracının) mülkiyetine geçmemesi veya yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde, finansal kiralama şirketine yapılan teslim sırasında alınmayan vergi tutarları 3065 sayılı Kanunun (13/d) maddesi çerçevesinde yatırımcıdan (kiracıdan) vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.
4. Bildirim Zorunluluğu
Teşvik belgesi kapsamında KDV hesaplamadan mal tesliminde bulunan satıcılar tarafından her bir vergilendirme dönemi içinde gerçekleştirilen bu kapsamdaki satışlar (EK: 9B)’de yer alan bildirim formu, beyanname verme süresi içinde elektronik ortamda vergi dairesine verilir.
Teşvik belgesi veren İdare tarafından, aylık dönemler itibarıyla verdikleri teşvik belgesi kapsamındaki yatırım mallarından makine ve teçhizat kapsamına girenlerin tutarları mükellef bazında liste halinde Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilir.
Ayrıca teşvik belgesi veren İdare, teşvik belgesi veya eki listeleri kaybedenleri; adı soyadı, unvanı, adresi, vergi dairesi, vergi kimlik numarası ve teşvik belgesi tarih ve sayısını da belirterek Gelir İdaresi Başkanlığına bildirir.
5. Yatırımın Usulüne Uygun Olarak Gerçekleşmemesi
3065 sayılı Kanunun (13/d) maddesine göre, yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Satıcıların KDV iade talepleri ise yürürlükteki mevzuata göre sonuçlandırılır. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.
Yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşip gerçekleşmediği Ekonomi Bakanlığı tarafından tespit edilerek, gerekli işlemler yapılmak üzere belge sahibinin bağlı olduğu vergi dairesine bildirilir.
3065 sayılı Kanunun (13/d) maddesinde yer alan istisna kapsamında olmamasına rağmen, söz konusu madde gerekçe gösterilerek ve KDV istisnası uygulanarak yapılan satışlarda vergi ve cezaların satıcıdan aranacağı tabiidir.
6. İstisnanın Beyanı
Bu istisna kapsamına giren işlemler, KDV beyannamesinde yer alan “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının, “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 308 kod numaralı “Teşvikli yatırım mallarının teslimi” satırı aracılığıyla beyan edilir.
Bu satırın “Teslim ve Hizmet Tutarı” sütununa istisnaya konu mal bedellerinin KDV hariç tutarı, “Yüklenilen KDV” sütununa bu mallara ilişkin alış ve giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılır. İade talep etmek istemeyen mükellefler, “Yüklenilen KDV” sütununa “0” yazmalıdır.
İstisna kapsamında işlem yapanlar, bu Tebliğin (II/B-1.5.4.) bölümünde bahsedilen bildirimi yapmak suretiyle istisnayı tevsik etmelidir.
7. İade
Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat teslimlerinden kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:
– Standart iade talep dilekçesi
– İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
– İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
– İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
– Satış faturaları listesi
– Makine ve teçhizat istisnası bildirim formu
-Alıcının KDV istisnasından yararlanma hakkı bulunduğunu gösterir istisna belgesinin onaylı örneği
– Yatırım teşvik belgesi ile eki global listenin onaylı örneği
7.1. Mahsuben İade
Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan mahsuben iade talepleri, yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.
7.2. Nakden İade
Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi,vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.————————————————-(*) Maliye Bakanlığı Tebliği
26 Nisan 2014 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28983


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Yatırım Teşvik Belgesi Maliye KDV İstisna Yazısı (E-Tuys) Ahmet Barlak 0 961 11.11.2019, 18:58
Son Yorum: Ahmet Barlak
  YAPILAN AVANS ÖDEMELERİNİN YATIRIM HARCAMASI SAYILIP SAYILMAYACAĞI Ahmet Barlak 0 1,071 16.10.2019, 08:38
Son Yorum: Ahmet Barlak
  REVİZE EDİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGESİNDE HANGİ ORANLARIN DİKKATE ALINACAĞI Ahmet Barlak 0 1,081 04.09.2019, 10:00
Son Yorum: Ahmet Barlak
  YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ HESAPLAMA TABLOSU Ahmet Barlak 2 8,788 23.08.2019, 01:45
Son Yorum: Ahmet Barlak
  Yatırım tamamlama vizesi gerçekleştirilen yatırımın kiraya verilmesi durumu Ahmet Barlak 0 1,422 16.04.2019, 21:01
Son Yorum: Ahmet Barlak

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi