ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLAMA PROGRAMI

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Bu konuyu Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz: Facebook Twitter
ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLAMA PROGRAMI
08.05.2015, 08:10,
#1
ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLAMA PROGRAMI
ÖZEL BİNA ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLAMA PROGRAMI

Dosya aşağıdaki linkte


.xls   İNŞAAT İŞÇİLİK HESAPLAMA.xls (Dosya Boyutu: 212 KB / İndirme Sayısı: 11,945)

 
08.05.2015, 08:10,
#2
RE: ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLAMA PROGRAMI
1-Genel Açıklama:

İhale mevzuatına göre yaptırılan işler ile özel bina inşaatı işyerleri işverenlerine, Kuruma prim borçlarının bulunmadığını gösteren ilişiksizlik belgesinin verilmesinde esas alınmak üzere serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirler tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi uygulaması ile ilgili düzenleme önceleri 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 130. maddesine 4958 sayılı Kanunla eklenen 8 inci fıkra ile yapılmış, buna bağlı olarak 14.07.2004 tarih ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sosyal Sigortalar Kurumu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler İle Yeminli Mali Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çıkarılmış, ancak daha sonra Sosyal Güvenlik Reformu çerçevesinde söz konusu mevzuat yürürlükten kaldırılmış, bunun yerine 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 59 uncu maddesinde düzenleme yapılmış, ayrıca konuya ilişkin olarak Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler İle Yeminli Malî Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik 27.09.2008 tarih - 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu mevzuat hükümlerine göre;

İhale mevzuatına göre yaptırılan işler ile özel bina inşaatı işyerleri işverenlerine, Kuruma prim borçlarının bulunmadığını gösteren ilişiksizlik belgesinin verilmesinde, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre yetki verilmiş serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirler tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi yetkisinin kapsamına, ihaleli işler ile özel bina inşaatı işyerlerinden, kurumda ayrı işyeri doyası tescil edilmiş ve işçilik bildiriminde bulunulmuş işyerleri girmektedir.

2-İhale Mevzuatına Göre Yaptırılan İşlerde İnceleme:

İşin sözleşmesinde (ihale sözleşmesinde) çalıştırılacak işçi sayısı belli ise oransal asgari işçilik hesaplaması yapılmaz, bunun yerine öncelikle sözleşmede belirtilen sayıda sigortalının işin başlangıcından sonuna kadar Kuruma bildirilip bildirilmediği, bu sigortalıların ücretlerinin işyeri kayıtlarına usulüne uygun olarak intikal ettirilip ettirilmediği, ayrıca bunların prime esas kazançları ile prim ödeme gün sayılarının Kuruma eksiksiz bildirilmiş olup olmadığı tespit edilir. Bu tespit sonucunda düzenlenecek raporda, sözleşmede çalıştırılması öngörülen işçi sayısı nazara alınarak, işyeri kayıtlarından çalıştırıldığı tespit edilen işçiler ile ücretlerine aylar itibarıyla yer verilir. Eğer ihale sözleşmesinde çalıştırılacak işçi sayısına yer verilmemişse, o taktirde oransal (o işe ait asgari işçilik oranı esas alınarak) asgari işçilik hesaplaması yapılır. Bu şekildeki incelemede işin kesin kabulünün ya da geçici kabulünün noksansız yapıldığı tarihten sonra ve işverene ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi (KDV) hariç, malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dahil, toplam istihkak tutarına işin asgari işçilik oranı uygulanmak suretiyle yapılır. İhale makamınca, işverene ödemelerin döviz şeklinde yapılması halinde, döviz tutarı, ödemenin yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankasınca belirlenen döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek işlem yapılır. İhaleli işin birden fazla konuyu kapsıyor olması ve her bir işin asgari işçilik oranının bilinmesi hâlinde, inceleme, işverenin bu husustaki yazılı isteğini ayrıca Kuruma dilekçe ile bildirmiş olması kaydıyla, bu işlerin en yükseğine ilişkin asgari işçilik oranı dikkate alınarak yapılır.

Öte yandan asgari işçilik oranları ile ilgili olarak SSK döneminde 03.09.1999 tarihinde 16-192 Ek sayılı Genelge ekinde, 29.09.2005 tarihinde ve 22.06.2006 tarihinde Tebliğ ekinde, SGK döneminde ise 12.05.2010 tarihli Tebliğ ekinde ayrı ayrı asgari işçilik oranları listesi yayımlanmıştır. Bu genelge ve tebliğ eki listelerden, ilgili işin yapıldığı dönemde yürürlükte/uygulamada olan genelge veya tebliğ eki asgari işçilik oranları listesinde o işe (inceleme konusu işe) ait asgari işçilik oranı var ve sonradan yayımlanan tebliğ veya tebliğler ekindeki listede yer alan asgari işçilik oranından daha düşük ise o listedeki asgari işçilik oranı uygulanır. Yani işin yapıldığı dönemde uygulamada/yürürlükte olan genelge veya tebliğ eki eski asgari işçilik oranları listesindeki işçilik oranı sonrakilerden daha düşük ise uygulanır. Onun dışında yeni tebliğ ekindeki asgari işçilik oranları uygulanır.

Eğer yapılan işe ait asgari işçilik oranı listelerde yoksa veya yapılan iş birden fazla konuyu kapsıyor ve her bir işin asgari işçilik oranı biliniyor olmakla birlikte işverenin bu işlerin en yükseğine ilişkin asgari işçilik oranının dikkate alınması yönünde yazılı bir talebi yoksa, Asgari İşçilik Tespit Komisyonu tarafından o işe ait asgari işçilik oranının tespiti gerekeceğinden; idarece her sayfası onaylanmış son hak ediş raporu ve oranın tespiti için gerekli olan diğer belgeler (sözleşme, iş bitirme belgesi vb.) SMMM veya YMM'ce ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne dilekçe ekinde verilir, daha sonra Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenecek oran ilgili SMMM-YMM ve işverene iadeli taahhütlü bir yazı ile ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından bildirilir. Ancak, bu şekilde işlem yapılabilmesi için işveren ile işyeri kayıtlarını inceleyecek olan SMMM-YMM arasında bu konuda düzenlenen sözleşmenin aslı veya noterden onaylı bir suretinin ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ibrazı gerekir. Asgari İşçilik Tespit Komisyonu tarafından tespit edilmiş olan oran sadece o iş ve o dosya için geçerli olup aynı mahiyette dahi olsa başka işler için uygulanmaz.

3-Özel Bina İnşaatlarında İnceleme:

Gerçek kişiler, tüzel kişiler veya tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan özel bina inşaatı işyerlerinde ise inceleme işin bittiği tarihten sonra ve bina maliyetine işin asgari işçilik oranı uygulanmak suretiyle yapılır. Bina maliyeti, yapı ruhsatında yazılı bulunan yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımı suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada, her yıl inşaatın sınıf ve grubuna göre Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca tespit edilen ve Kurumca çıkarılacak genelgede belirtilen birim maliyet bedelleri dikkate alınır. İşyerine ait defter ve belgelerden (özellikle kooperatif ve şirket inşaatlarında) inşaatın maliyeti tespit edilebiliyorsa ve tespit edilen bu maliyet binanın yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımı suretiyle hesaplan maliyetten daha fazla ise, inceleme defter ve belgelerden tespit edilen bu maliyet üzerinden yapılır. Arsa tutarı bina maliyetine eklenmez. İnşaat ruhsatında belirtilen inşaat sınıf veya grubundan yüksek ya da yüzölçümünden daha fazla yapıldığı anlaşılan özel bina inşaatlarında, ruhsattaki değil, tespit edilen sınıf veya grup ya da yüzölçümü dikkate alınır. İnşaat ruhsatı olmayan, ruhsatı olmakla birlikte imar mevzuatına göre ruhsatı hükümsüz olan veya Kurumda tescil edilmemiş bulunan ya da tescilli olmasına rağmen Kuruma, 5510 sayılı Kanunun 86. maddesinin birinci fıkrasında ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eski 15 inci ve 109 ucu, yeni 15 inci ve 102 nci maddelerinde belirtilen belgeleri (sigortalı işe giriş bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesi) hiç verilmemiş olan (yani hiç işçilik bildirilmemiş olan) bina inşaatı işyerleri ile tamamlanmamış (yarım kalmış) bina inşaatı işyerleri hakkında SMMM ve YMM'ler tarafından rapor düzenlenemez.

4-Ortak Konular:

▪ İhale mevzuatına göre yaptırılan işlerde kesin kabulün ya da geçici kabulün noksansız yapıldığı, özel bina inşaatı işyerlerinde ise inşaatın bitirildiği tarihe kadar Kuruma bildirilmiş olan işçilik miktarı dikkate alınır. İncelenen işin bitiminden sonrasına ait olarak yapılmış olan işçilik bildirimleri, hesaplama sırasında Kuruma bildirilmiş olan işçiliklere dahil edilmez.

▪ İhale mevzuatına göre yaptırılan işlerde işverene ödenen toplam istihkak tutarına, özel bina inşaatlarında ise binanın toplam maliyet bedeline, işin asgari işçilik oranı uygulanmak suretiyle bulunan asgari işçilik miktarı, işin bitirildiği tarihe kadar Kuruma bildirilmiş olan prime esas kazançlar toplamı ile karşılaştırılır. Bu karşılaştırma sonucunda, işin faaliyet süresi için Kuruma bildirilmiş olan sigorta primine esas kazançlar toplamının, hesaplanan asgari işçilik miktarı ile aynı veya daha fazla tutarda olduğunun tespiti hâlinde, durum açıklanarak Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler İle Yeminli Malî Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik ekindeki belgeler ile birlikte ilişiksizlik belgesi verilebileceğine dair rapor düzenlenir.

▪ Kuruma bildirilmiş olan sigorta primine esas kazançlar toplamının (işçilik miktarının), inceleme sonucunda hesaplanan asgari işçilik miktarından (Kuruma bildirilmesi gereken asgari işçilik miktarından) az olması, yani işverenin eksik işçilik bildirmiş olması durumunda ise varsa işveren kayıtlarında yer alan, malzemeli işçilik gider faturalarında belirtilen KDV hariç fatura tutarı, ihale konusu işlerde hesaplamaya tabi tutulan hak ediş tutarından, özel bina inşaatlarında inşaat maliyetinden düşülür, bu şekilde kalan tutara asgari işçilik oranı uygulanır, o işle ilgili olarak Kuruma bildirilmesi gereken asgari işçilik miktarı tespit edilir, bu miktar o işle ilgili olarak Kuruma bildirilmiş olan işçilik miktarı ile karşılaştırılır, Kuruma bildirilen işçilik miktarı bildirilmesi gereken asgari işçilik miktarına eşit veya ondan fazla çıkarsa, yine durum açıklanarak Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler İle Yeminli Malî Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik ekindeki belgeler ile birlikte ilişiksizlik belgesi verilebileceğine dair rapor düzenlenir.

▪ Ancak işverenin malzemeli işçilik faturası yoksa, olsa bile faturalar yetersiz geliyor ve hesaplanan asgari işçilik miktarının Kuruma eksik bildirildiği, yani Kuruma eksik işçilik bildirildiği sonucu ortaya çıkıyorsa, bildirilmeyen tutar (eksik/fark işçilik), faaliyette bulunulan aylar tespit edilebiliyorsa bu aylara, tespit edilemiyorsa faaliyette bulunulan son aya mal edilir ve 5510 sayılı Kanunun 88 inci ve 89 uncu maddeleri ile 102 nci maddesinin birinci fıkrasının © ve (d) bentleri uyarınca işlem yapılması gerektiği raporda önerilir. Yani saptanan eksik işçilik miktarına ait sigorta primlerinin gecikme zammı ve cezasıyla birlikte tahsil edilmesi (5510/88-89. madde), hesaplanan eksik işçiliğin mal edildiği aya ait prim belgesinden/belgelerinden dolayı (5510-102/d) ve eksik işçiliğe ait ücretlerin işyeri kayıtlarına işlenmemiş olması nedeniyle (5510-102/e-4,5) idari para cezası uygulanması raporda önerilir. İdari para cezalarının tahakkuku tebliğe bağlı olduğundan, ceza önerilirken on yıllık tahakkuk zamanaşımı süresi göz önünde tutulur, zaman aşımına uğramış cezalar önerilmez.

▪ İnceleme sırasında yapılan işe ait asgari işçilik oranı % 25 eksiltmeden uygulanır, yani asgari işçilik oranının tamamı üzerinden hesaplama yapılır. Sadece Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinde yapılan ön değerlendirme (araştırma) sırasında asgari işçilik oranının % 75'i esas alınmaktadır.

▪ Malzemeli işçilik faturasından bahsedebilmek için; faturada yapıldığı belirtilen işin malzemenin yanında işçiliği de içeriyor olması, malzemenin faturayı kesen şahsa/şirkete ait olması, yapılan işçiliğin de asıl işin (asgari işçilik incelemesi yapılan işin) yapımı kapsamında ve o işle ilgili olarak yapılmış olması, faturada yer alan işçiliğin asıl işin (asgari işçilik incelemesi yapılan işin) yapımı esnasında ortaya çıkmış olması gerekmektedir. Aksi halde zaten asgari işçilik incelemesine konu işin yapımında kullanılan malzemenin tamamında ilk üretim aşamasında (örneğin elektrik şebekesi işinde kullanılan demir direğin fabrikadaki üretimi aşamasında, inşaatta kullanılan çimentonun fabrikadaki üretimi aşamasında) işçi çalışmakta ve işçilik söz konusu olmaktadır.

▪ Aracı/taşeron/alt işveren durumunda olan ve asıl işverene ait işyeri dosyasından alt işveren olarak işçilik bildiriminde bulunmuş olan kimselerin işverenlere kestikleri faturalarda kayıtlı tutarlar, bu kimselerin bildirdikleri işçilikler işverene ait işyeri ile ilgili olarak yapılan incelemede bildirilen işçilik olarak dikkate alınmış olduğundan, ayrıca hakedişten veya bina maliyet bedelinden düşülmesi mümkün değildir. Yani aracı/taşeron/alt işveren durumunda olan kimselerin kestikleri salt işçilik veya malzemeli işçilik gider faturaları değerlendirmeye dahil edilemez

▪ Yapılan inceleme sonucunda SGK'ya bildirilmesi gereken asgari işçilik miktarından fazla işçilik bildirilmiş olduğu anlaşılsa bile, fazlalık kısım için SGK tarafından herhangi bir prim iadesi yapılmaz. Çünkü burada hesaplanan tutar SGK'ya bildirilmesi gereken en az işçilik tutarıdır, dolayısıyla bu miktardan fazla işçilik bildirilmesi her zaman mümkündür, bunun belli bir üst sınırı yoktur.

▪ Meslek mensuplarınca rapor düzenlenmesi, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından gerektiğinde işin asgari işçilik miktarının tespiti hususunda inceleme yapmasına engel oluşturmaz. Meslek mensuplarınca düzenlenen raporlar Kurumca gerek duyulan hâllerde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca belirlenecek yöntemlerle her zaman incelenebilir.

Yapılan inceleme sırasında Kurum mevzuatına aykırı bir durumun tespiti hâlinde, meslek mensuplarınca düzenlenecek raporda bu hususlara da yer verilir.

5-Meslek Mensuplarınca Raporun Eksik veya Hatalı Düzenlenmesi:

Meslek mensubunca düzenlenen raporlarda Ünitece eksiklik veya maddi hata tespit edilmesi hâlinde, raporu düzenleyen meslek mensubundan onbeş gün içinde ek rapor vermesi iadeli taahhütlü bir yazıyla istenir. Ek raporda da eksikliğin veya maddi hatanın giderilmemesi durumunda, gerekçeleri de belirtilerek rapora göre işlem yapılmayacağı yine iadeli taahhütlü bir yazıyla işverene ve raporu düzenleyen meslek mensubuna bildirilir.

Ek raporun verilmemesi, eksiklik veya maddi hatanın düzeltilmemiş olması, yapılan düzeltmenin yetersiz bulunması ya da meslek mensubunca, raporunun eksiksiz veya hatasız olduğunun iddia edilmesi hâlinde, rapor ile rapora konu işe ilişkin tüm belgeler ilgili ünite tarafından, inceleme yapılmak üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili birimine gönderi ve Müfettiş tarafından gerekli inceleme yapılır.

6-Meslek Mensuplarının Rapor Düzenleyemeyeceği İşyerleri:

▪ Hariçten işçi çalıştırılmaksızın devamlı nitelikteki işyerlerinin sigortalıları ile yapılan ihale konusu işler ile özel bina inşaatı işyerleri,

▪ Piyasadan hazır halde alınıp satılan mal teslimine ilişkin ihaleli işler,

▪ Kurumda tescil edilmemiş veya tescil edilmiş olmakla birlikte işçilik bildiriminde bulunulmamış ihale konusu işler ile özel bina inşaatı işyerleri,

▪ İnşaat ruhsatı olmayan, ruhsatı olmakla birlikte imar mevzuatına göre ruhsatı hükümsüz olan özel bina inşaatı işyerleri ile tamamlanmamış özel bina inşaatı işyerleri,

▪ 01.05.2004 tarihinden önce biten ihale konusu işler ile özel bina inşaatı işyerleri,

hakkında meslek mensupları bu uygulama kapsamında rapor düzenleyemez.

▪ Ayrıca işverenin veya alt işverenin (aracı/taşeron) defter ve belgelerini düzenleyen meslek mensupları, aynı işveren ve alt işveren için veya kendilerinin, boşanmış dahi olsa eşinin usul ve füruundan birinin ya da üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının ya da bunların yönetici oldukları veya yönetimde görev alarak ortak oldukları işyerleri hakkında meslek mensupları rapor düzenleyemez.

7-Raporu Düzenleyen Meslek Mensubunun Sorumluluğu:

5510 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi altıncı fıkrası ve Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler İle Yeminli Malî Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca;

▪ Meslek mensupları, gerçeğe aykırı rapor düzenleyerek Kurum zararına sebebiyet verdikleri takdirde, oluşan Kurum zararından işveren ile müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Bu durumda ilgililer hakkında ayrıca genel hükümlere göre işlem yapılır ve bu kişiler tarafından düzenlenen raporlar dikkate alınmaz.

▪ Düzenledikleri rapor ile Kurum zararına sebebiyet verdiği Kurumca tespit edilen meslek mensuplarınca daha sonra düzenlenen raporlar da işleme konulmaz.

▪ Meslek mensuplarının şirket hâlinde çalışması durumunda, düzenlenecek raporlardan doğacak cezai ve malî sorumluluk raporu düzenleyen meslek mensubuna aittir.

8-Konuya İlişkin Ayrıntılı Bilgi:

Konuya ilişkin ayrıntılı düzeleme ve açıklama 27.09.2008 tarih - 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler İle Yeminli Malî Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik’te yer almaktadır. (Esman DİLLİ-www.isvesosyalguvenlik.com)

 

İNŞAAT METREKARE BİRİM MALİYET BEDELİ HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

 

I-Başladığı Yıldan Sonraki Yılda (İki Yılda) Bitirilen Bina İnşaatlar

İnşaata başlama tarihi: 11.09.2005

İnşaatın bitiş tarihi: 31.03.2006

Yapının sınıf ve grubu: 3-B 

Metrekare Maliyet Bedelleri:

2005 = 359,00.-

2006 = 381,00.-

Hesaplamada esas alınacak metrekare birim maliyet bedeli = 359,00.-

 

II-Yapımına 01.05.2004 Tarihinden Sonra Başlanılan veya 01.01.2003 Tarihinden Sonra Başlandığı Halde 01.05.2004 Tarihinden Sonra Bitirilen Bina İnşaatlar

İnşaata başlama tarihi: 15.11.2003

İnşaatın bitiş tarihi: 20.04.2005

Yapının sınıf ve grubu: 4-A 

Metrekare Maliyet Bedelleri:

2003 = 339,00.-

2004 = 364,00.-

2005 = 406,00.-

Hesaplamada esas alınacak metrekare birim maliyet bedeli = 364,00.-

 

III-30.04.2004 Tarihinde veya Daha Önceki Tarihlerde Bitirilmiş Olan Bina İnşaatları

İnşaata başlama tarihi: 12.05.1999

İnşaatın bitiş tarihi: 12.02.2004

Yapının sınıf ve grubu: 3-A 

Metrekare Maliyet Bedelleri:

1999 = 60.546.100

2000 = 99.901.000

2001 = 123.000.000

2002 = 202.950.000

2003 = 264.000.000

2004 = 283.000.000

 

Hesaplamada esas alınacak metrekare birim maliyet bedeli

 

60.546.100 + 99.901.000 + 123.000.000 + 202.950.000 + 264.000.000

----------------------------------------------------------------------------   =    150.079.420.-   

                                                  5

                                                     

IV-2003 Yılından Önce Başlayıp 2004 veya Daha Sonraki Yıllarda Bitirilmiş Olan Bina İnşaatları

İnşaata başlama tarihi: 05.05.1999

İnşaatın bitiş tarihi: 22.06.2004

Yapının sınıf ve grubu: 3-A 

Metrekare Maliyet Bedelleri:

1999 = 60.546.100

2000 = 99.901.000

2001 = 123.000.000

2002 = 202.950.000

2003 = 264.000.000

2004 = 283.000.000

 

Hesaplamada esas alınacak metrekare birim maliyet bedeli

 

60.546.100 + 99.901.000 + 123.000.000 + 202.950.000        

-----------------------------------------------------------  =  121.599.275

4

 

 

121.599.275 + 264.000.000         

------------------------------  = 192.799.638

         2                                   

 

AÇIKLAMALAR

 

Ortalama Metrekare Birim Maliyet Bedeli;

I-Başladığı yıldan sonraki yılda (iki yılda) bitirilen bina inşaatlarında bitirildiği yıldan önceki yıl için geçerli olan metrekare birim maliyet bedeli,

II-Yapımına 01.05.2004 tarihinden sonra başlanılan veya 01.01.2003 tarihinden sonra başlandığı halde 01.05.2004 tarihinden sonra bitirilen bina inşaatlarında, bitirildiği yıldan bir önceki yıla ilişkin metrekare birim maliyet bedeli,

III-30.04.2004 tarihinde veya önceki tarihlerde bitirilmiş olan bina inşaatlarında, bitirildiği yıl hariç tüm yıllara ait metrekare birim maliyet bedellerinin ortalaması,

IV-2003 yılından önce başlayıp, 2004 veya daha sonraki yıllarda bitirilen binaların maliyeti II ve III. maddeye göre ayrı ayrı hesaplanacak metrekare birim maliyet bedellerinin ortalaması,

Esas alınarak tespit edilmektedir.

 

ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLAMA ÖRNEKLERİ 

 

Aşağıdaki örneklerin bazılarında genelge ve tebliğ eki listelerde yer alan asgari işçilik oranının % 25 eksiği, bazılarında ise tamamı esas alınmıştır. Sosyal Güvenlik İl/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerince yapılan ön değerlendirmede asgari işçilik oranının % 25 eksiği esas alınmaktadır. Kurum Müfettişleri ve SMMM-YMM'lerce yapılacak incelemede ise asgari işçilik oranının tamamı esas alınmaktadır.

Sosyal Güvenlik İl/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerince yapılan ön değerlendirmede sadece o işle ilgili olarak SGK'ya bildirilmiş olan işçilik miktarı dikkate alınmakta olup; malzemeli işçilik ve salt işçilik gider faturaları ile sigorta primine esas kazanç üst sınırını aştığı için SGK'ya bildirilemeyen işçilik ücreti tutarları sadece Kurum Müfettişleri ve SMMM-YMM'lerce yapılacak incelemede dikkate alınabilmektedir. Sosyal Güvenlik İl/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerince yapılan ön değerlendirmede asgari işçilik oranının % 25 eksiğinin esas alınmasının nedeni de budur.

 

İHALELİ İŞLERE AİT ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

 

Eksik İşçilik Bildirilmiş Olması Hali:

 

I-Veriler: 

İşin Adı : Sulama tesisi inşaatı

KDV Hariç Hakediş Tutarı : 175.300,00 YTL

KDV Hariç Malzemeli İşçilik Gider Faturası Toplamı: 25.750,00

KDV Hariç Salt İşçilik Gider Faturası Toplamı: 3.230,00

SSK’ya Bildirilen İşçilik Toplamı: 6.345,00

Uygulanacak Asgari İşçilik Oranı: % 9 (% 12’nin % 25 eksiği-Sigorta/Sigorta İl Müdürlüklerince yapılan ön değerlendirmede % 25 eksiği alınmaktadır. Başkanlık Sigorta Müfettişleri ve SMMM-YMM'lerce yapılacak incelemede asgari işçilik oranının tamamı esas alınacaktır)

II-Hesaplamalar: 

1-Hakediş toplamından (KDV hariç, malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dahil kesin hak ediş tutarından) malzemeli işçilik içeren gider faturaları toplamı düşülerek değerlendirmeye esas hak ediş tutarı bulunur.

175.300,00 – 25.750,00 = 149.550,00

2-Değerlendirmeye esas hak ediş tutarına asgari işçilik oranı uygulanarak işin yürütümü için gerekli asgari işçilik miktarı bulunur, bulunan bu miktardan da varsa salt işçilik gider faturası toplamı ve sigorta primine esas kazanç üst sınırını aştığı için SSK'ya bildirilemeyen işçilik ödemesi tutarı düşülerek SSK’ya bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarı bulunur.

149.550,00 X % 9 = 13.459,50

13.459,50 - 3.230,00 = 10.229,50

3-SSK’ya bildirilmesi gereken asgari işçilik miktarından SSK’ya bildirilen işçilik toplamı düşülerek işlem tamamlanmış olur.

10.229,50 - 6.345,00

Sonuç: 3.884,50 YTL eksik işçilik bildirilmiştir.

 

I-Veriler: 

Yapılan İş: Kargir taş duvar inşaatı

İşin asgari işçilik oranı: % 18 (16-192 Ek Sayılı Genelge ve tebliğ eki listede aynı oran yer almaktadır)

Yer teslim tarihi: 19.07.2000

İşin başlama tarihi: 20.07.2000

İşin bitim tarihi: 11.12.2000

Geçici ve kesin kabul tarihi: 21.12.2000

KDV kesin hak ediş tutarı: 9.396,00

KDV hariç malzemeli işçilik faturası toplamı: 0 

KDV hariç salt işçilik faturası toplamı: 0

SSK’ya bildirilen işçilik toplamı: 1.010,00

İşçilik bildirimlerinin aylar itibariyle dökümü aşağıdaki gibidir

2000/07-100,00

2000/08-100,00

2000/09-100,00

2000/10-300,00

2000/11-300,00

2000/12-110,00

II-Hesaplamalar:

1-Buradaki örnekte herhangi bir malzemeli işçilik gider faturası bulunmadığından kesin hak ediş tutarının tamamına işin asgari işçilik oranı uygulanarak işin yürütümü için gereken asgari işçilik miktarı bulunur.

9.396,00 X 18 % = 1.691,28

2-İşin yürütümü için gereken asgari işçilik miktarından varsa salt işçilik gider faturası toplamı ve sigorta primine esas kazanç üst sınırını aştığı için SSK'ya bildirilemeyen işçilik ödemesi tutarı düşülerek SSK’ya bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarı bulunur. Buradaki örnekte herhangi bir salt işçilik gider faturası ve s.p.e.k. üst sınırını aşan işçilik ödemesi bulunmadığından, işin yürütümü için gereken asgari işçilik miktarı aynı zamanda SSK’ya bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarını oluşturmaktadır. SSK’ya bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarından SSK’ya bildirilen işçilik miktarı düşülerek sonuca ulaşılır.

1.691,28-1.010,00 = 681,28

Sonuç: Bu işle ilgili olarak SSK’ya 681,28 YTL eksik işçilik bildirilmiştir.

 

I-Veriler: 

Yapılan İş: Trafo binası inşaatı (betonarme karkas inşaat)

İşin asgari işçilik oranı: % 18 (16-192 Ek Sayılı Genelge ve tebliğ eki listede aynı oran yer almaktadır)

Yer teslim tarihi: 05.04.2001

İşin başlama tarihi: 10.04.2001

İşin bitim tarihi: 15.12.2001 (30.12.2001 tarihine kadar işçilik bildirilmiştir)

Geçici ve kesin kabul tarihi: 15.12.2001

KDV kesin hak ediş tutarı: 211.223,63

KDV hariç malzemeli işçilik faturası toplamı: 46.323,07

KDV hariç salt işçilik faturası toplamı: 0

SSK’ya bildirilen işçilik toplamı: 5.523,51

İşçilik bildirimlerinin aylar itibariyle dökümü aşağıdaki gibidir

2001/04-147,00

2001/05-175,00

2001/06-175,00

2001/07-210,00

2001/08-526,27

2001/09-1.072,56

2001/10-1.072,56

2001/11-1.072,56

2001/12-536,28

2001/12-536,28

II-Hesaplamalar:

1-Buradaki örnekte 46.323.07 YTL tutarında malzemeli işçilik gider faturası bulunduğundan kesin hak ediş tutarından malzemeli işçilik faturası tutarı düşülerek değerlendirmeye esas hakediş bedeli bulunur.

211.223,63-46.323,07=164.900,56

2-Değerlendirmeye esas hakediş tutarına bu işe ait asgari işçilik oranı uygulanarak işin yürütümü için gereken asgari işçilik miktarı bulunur.

164.900,56 X 9 % = 14.841,05

3-Buradaki örnekte de herhangi bir salt işçilik gider faturası ve s.p.e.k. üst sınırını aşan işçilik ödemesi bulunmadığından, işin yürütümü için gereken asgari işçilik tutarından SSK’ya bildirilen işçilik miktarı düşülerek sonuca ulaşılır.

14.841,05-4.987,23 = 9.853,82

Sonuç: Bu işle ilgili olarak SSK’ya 9.853,82 YTL eksik işçilik bildirilmiştir.

-Buradaki örnekte işyerinden bildirilen işçilik miktarı toplam 5.523,51 YTL olmasına rağmen, hesaplamada 4.987,23 YTL'si dikkate alınmıştır. Çünkü örnekteki iş 15.12.2001 tarihinde bitmiş, 536,28 YTL tutarındaki işçilik 16.12.2001-30.12.2001 tarihleri arasına ait olarak bildirilmiş olduğundan, işin bitim tarihinden sonrasına ait işçilik bildirimi hesaplamaya dahil edilmemiştir.

 

Yeterli İşçilik Bildirilmiş Olması Hali

 

I-Veriler: 

İşin Adı : Mıcır nakli

KDV Hariç Hakediş Tutarı : 35.000,00 YTL

KDV Hariç Malzemeli İşçilik Gider Faturası Toplamı: 0

KDV Hariç Salt İşçilik Gider Faturası Toplamı: 0

SSK’ya Bildirilen İşçilik Toplamı: 2.350,00

Uygulanacak Asgari İşçilik Oranı:  % 3 (% 4’ün % 25 eksiği)

II-Hesaplamalar: 

1-Malzemeli işçilik içeren gider faturası bulunmadığından asgari işçilik oranı hak ediş tutarına direkt uygulanarak işin yürütümü için gerekli asgari işçilik miktarı bulunur.

35.000,00 X % 3 = 1.050,00

2-Buradaki örnekte de herhangi bir salt işçilik gider faturası ve s.p.e.k. üst sınırını aşan işçilik ödemesi bulunmadığından, işin yürütümü için gereken asgari işçilik tutarından SSK’ya bildirilen işçilik miktarı düşülerek sonuca ulaşılır.

1.050,00 – 2.350,00 =  - 950,00

Sonuç: SKK'ya bildirilmesi gereken asgari işçilik miktarından 1.300,00 YTL fazla işçilik bildirilmiştir.

 

I-Veriler: 

Yapılan İş: AG-OG (alçak gerilim-orta gerilim) tesisi bakım-onarım işi

İşin asgari işçilik oranı: % 9 (Tebliğ eki listede yer almaktadır)

Yer teslim tarihi: 02.07.2005

İşin başlama tarihi: 05.07.2005

İşin bitim tarihi: 31.10.2005

Geçici ve kesin kabul tarihi: 09.01.2006-16.12.2006

KDV kesin hak ediş tutarı: 285.000,00

KDV hariç malzemeli işçilik faturası toplamı: 35.338,00

KDV hariç salt işçilik faturası toplamı: 15.338,00

SSK’ya bildirilen işçilik toplamı: 7.447,04 

İşçilik bildirimlerinin aylar itibariyle dökümü aşağıdaki gibidir

2005/07-655,16

2005/08-2.631,58

2005/09-1.867,22

2005/10-2.293,08

İşçilere ödenen, ancak sigorta primine esas kazanç üst sınırını aştığı için SSK'ya bildirilemeyen işçilik tutarı: 3.750,00

II-Hesaplamalar:

1-Buradaki örnekte 35.338,00 YTL tutarında malzemeli işçilik gider faturası bulunduğundan kesin hak ediş tutarından malzemeli işçilik faturası tutarı düşülerek değerlendirmeye esas hakediş bedeli bulunur.

385.000,00-35.338,00=249.662,00

2-Değerlendirmeye esas hakediş tutarına bu işe ait asgari işçilik oranı uygulanarak işin yürütümü için gerekli asgari işçilik miktarı bulunur.

249.662,00 X 9 % = 22.469,58

3-Buradaki örnekte 15.338,00 YTL tutarında salt işçilik gider faturası ve 3.750,00 YTL tutarında sigorta primine esas kazanç üst sınırını aştığı için SSK'ya bildirilemeyen işçilik ödemesi bulunduğundan, işin yürütümü için gerekli asgari işçilik miktarından SSK'ya bildirilmesi gereken asgari işçilik miktarı bulunur.

22.469,58-(15.338,00+3.750,00) = 3.381,58

4-SSK'ya bildirilmesi gereken asgari işçilik miktarından SSK'ya bildirilen işçilik miktarı düşülerek sonuca ulaşılır.

3.381,58 - 7.447,04 = 4.065,46

Sonuç: SSK'ya bildirilen işçilik miktarının toplamı (7.447,04 YTL) bu işle ilgili olarak SSK’ya bildirilmesi gereken (3.381,58 YTL) asgari işçilik miktarından (4.065,46 YTL) fazladır. Dolayısıyla SSK'ya bildirilmesi gereken asgari işçilik miktarından 4.065,46 YTL fazla işçilik bildirilmiştir.

 

BİNA İNŞAATLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

 

Eksik İşçilik Bildirilmiş Olması Hali:

I-Veriler:

İnşaata başlama tarihi: 01.07.1998

İnşaatın bitiş tarihi: 17.06.2001

Yapının sınıf ve grubu: 3-B 

İnşaatın toplam yüzölçümü: 3005.13 m2

Metrekare birim maliyet bedeli: 76,04 (inşaatın bittiği yıl hariç önceki yıllara ait birim maliyetlerin ortalaması alınmıştır)

Uygulanacak işçilik oranı: % 6,75 (% 9’un % 25 eksiği)

KDV hariç malzemeli işçilik faturası toplamı: 0

KDV hariç salt işçilik faturası toplamı: 0

SSK’ya bildirilen toplam işçilik: 4.061,00

II-Hesaplamalar:

1-Metrekare birim maliyet bedeli ile inşaatın toplam yüzölçümü çıkan sonuçla da inşaatın tamamlanma oranı ile çarpılır, (varsa) KDV hariç malzemeli işçilik faturası toplamı çıkarılır ve Tüm Yapı Maliyeti bulunur.

Tüm Yapı Maliyeti : İnşaatın Yüzölçümü x Metrekare Birim Maliyet Bedeli

3005.13 x 76,04 = 228.510,08

Buradaki örnekte malzemeli işçilik gider faturası olmadığından hesaplamaya dahil edilmemiştir

2-Tüm yapı maliyetine asgari işçilik oranı uygulanarak işin yürütümü için gerekli en az (asgari) işçilik miktarı tespit edilir.

228.510,08 x % 6,75 = 15.424,43

3-İşin yürütümü için gerekli asgari işçilik miktarından (varsa) KDV hariç salt işçilik gider faturası toplamı ve sigorta primine esas kazanç üst sınırını aştığı için SSK'ya bildirilemeyen işçilik ödemesi tutarı düşülerek SSK’ya bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarı bulunur. Ancak buradaki örnekte herhangi bir salt işçilik gider faturası ve s.p.e.k. üst sınırını aşan işçilik ödemesi bulunmadığından, işin yürütümü için gereken asgari işçilik miktarı aynı zamanda SSK’ya bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarını oluşturmaktadır.

4-SSK’ya bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarından SSK’ya bildirilen işçilik miktarı düşülerek sonuca ulaşılır.

15.424,43 – 4.061,00 = 11.363,43

Sonuç : 11.363,43 YTL eksik işçilik bildirilmiştir.

 

Yeterli İşçilik Bildirilmiş Olması Hali:

 

I-Veriler: 

İnşaata başlama tarihi: 12.05.1999

İnşaatın bitiş tarihi: 12.02.2004

Yapının sınıf ve grubu: 3-A 

İnşaatın toplam yüzölçümü: 1.500 m2

Metrekare birim maliyet bedeli: 150,08 (inşaatın bittiği yıl hariç önceki yıllara ait birim maliyet bedellerinin ortalaması alınmıştır)

Uygulanacak işçilik oranı: % 6,75 (% 9’un % 25 eksiği)

KDV hariç malzemeli işçilik faturası toplamı: 37.780.00

KDV hariç salt işçilik faturası toplamı: 5.275,00

SSK’ya bildirilen toplam işçilik: 9.240,00

II-Hesaplamalar: 

1-Metrekare birim maliyet bedeli ile inşaatın toplam yüzölçümü çıkan sonuçla da inşaatın tamamlanma oranı ile çarpılır, (varsa) KDV hariç malzemeli işçilik gider faturası toplamı çıkarılır ve Tüm Yapı Maliyeti bulunur.

Tüm Yapı Maliyeti : İnşaatın Yüzölçümü x Metrekare Birim Maliyet Bedeli – Malzemeli İşçilik Faturası Toplamı

1.500 x 150,08 = 225.120,00 – 37.780,00 = 187.340,00

2-Tüm yapı maliyetine asgari işçilik oranı uygulanarak işin yürütümü için gerekli en az işçilik miktarı tespit edilir.

187.340,00 x % 6,75 = 12.645,45

3-İşin yürütümü için gerekli asgari işçilik miktarından (varsa) KDV hariç salt işçilik gider faturası toplamı ve sigorta primine esas kazanç üst sınırını aştığı için SSK'ya bildirilemeyen işçilik ödemesi tutarı düşülerek SSK’ya bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarı bulunur.

12.645,45 – 5.275,00 = 7.370,45

4-SSK'ya bildirilmesi gereken asgari işçilik miktarından SSK'ya bildirilen işçilik miktarı düşülerek işlem tamamlanır.

7.370,45 - 9.240,00 =  - 1.869,55

Sonuç : 1.869,55 YTL fazla işçilik bildirilmiştir.

 

 
08.05.2015, 08:11,
#3
RE: ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLAMA PROGRAMI
[font]ASGARİ İŞÇİLİK HESABI NASIL YAPILMALI[/font]  1- 16/311 ek genelge gereği 2003 yılından önce başlayıp, 2004 veya daha sonraki yıllarda bitirilen binaların maliyeti, 01.05.2004 tarihinden önceki ve sonraki sürede yapılan uygulamalar dikkate alınarak, ayrı ayrı hesaplanacak, bu suretle bulunan iki ayrı birim maliyet bedelinin aritmetik ortalamasının alınması ve binanın yüzölçümü ile çarpılması suretiyle hesaplanacaktır. 2-Yapımına 01.05.2004 tarihinden sonra başlanılan veya 01.01.2003 tarihinden sonra başlandığı halde 01.05.2004 tarihinden sonra bitirilen binaların maliyeti, ortalama maliyet yerine, bitirildiği yıldan bir önceki yıla ilişkin birim maliyet bedeli esas alınarak hesaplanacaktır.  3-Yapımına 2003 den sonra başlanan inşaatlarda, başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında, o yıl için tespit edilen birim maliyet bedeli esas alınacaktır.Tıklayınız ==> 2010  2009   2008    2007   2006  2005  2004  2003  2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996  1995  
08.05.2015, 08:12,
#4
RE: ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLAMA PROGRAMI
FARK İŞÇİLİK İÇİN GV HESAPLANMASINA GEREK YOK

Tarih  :  19.06.2009

Sayı     :  B.07.1.GİB.4.16.16.01/GV-09-117/2201                                                                     

Konu  :  Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen

               eksik işçilik primi ile ilgili olarak

               vergileme yapılıp yapılmayacağı

 

 

…………... LTD.ŞTİ.

 

Başkanlığımıza verilen 05.06.2009 tarihli dilekçenin incelenmesinden; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün ……… vergi numarasında kayıtlı Şirketinizin, … adresinde kayıtlı … ada …. parsel numaralı bina inşaatı işi ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünce 5510 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince tespit edilen eksik işçilik tutarının adı geçen kuruma ödendiği belirtilerek, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 119/3 üncü maddesine istinaden Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilen fark işçilik tutarı üzerinden vergi tevkifatı yapma ve muhtasar beyanname verme yükümlülüğünüzün olup olmadığı konusunda bilgi talebinde bulunulduğu anlaşılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde “Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümden de anlaşılacağı üzere ücret gelirini oluşturan üç unsur bulunmaktadır.

-İşverene tabi olma,

-Belli bir işyerine bağlı olma,

-Hizmetin karşılığı olarak bir ödeme yapılması.

Aynı Kanunun, 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar." denilmiş,  anılan fıkranın (1) numaralı bendinde "Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre," gelir vergisi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir.

Yine aynı Kanunun 96 ncı maddesinde ise vergi tevkifatının, 94 üncü madde kapsamına giren nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Asgari İşçilik Uygulaması” başlıklı 85 inci maddesinde; “İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgari işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir. Söz konusu tespitler, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılır.

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan işlerden ve özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı bu işleri yapan işveren tarafından yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığı Kurumca araştırılır. Bu araştırma sonucunda yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğu anlaşılırsa, eksik bildirilen işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, 89 uncu madde gereği hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmek üzere işverene tebliğ edilir …” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümden de anlaşılacağı üzere, işverenin yüklenimi altında yaptığı işlerde yeterli işçilik bildirilmemesi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından eksik bildirilen işçilik tutarı üzerinden hesaplanan ve kesinleşen prim ödemesi, işverenin işçisine yaptırdığı hizmetin karşılığı olarak fiilen ödediği ücret dolayısıyla yapılan bir prim ödemesi olmayıp Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yapılan bir düzenlemeden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, ücret gelirinden söz edilebilmesi için bulunması gereken unsurların (işverene tabi ve belli bir işyerine bağlı olma, hizmetin karşılığı olarak bir ödeme yapılması) oluşmadığı söz konusu ödemenin ücret ödemesi olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Buna göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca eksik işçilik tutarı olarak ödediğiniz prim esas alınarak ücret yönünden vergileme yapılması söz konusu değildir.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

 
27.11.2015, 10:19,
#5
RE: ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLAMA PROGRAMI
zel Bina İnşaat İşlerinde SGK’ya Bildirilmesi Gereken Asgari İşçilik Miktarı

Tarih: 28.11.2014
 5510 sayılı (SGK) yasanın 85. maddesinde özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı, bu işleri yapan işveren tarafından yeterli işçiliğin bildirilmiş olup olmadığının Kurumca araştırılacağı öngörülmüştür.

Özel bina inşaatlarında, işveren dosyasının işlem gördüğü Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat da bulunulur. SGK ''İnşaat İşleri'' servisi tarafından ön değerlendirme yapılarak, yapılan ön değerlendirme sonucunda, yeterli işçilik bildirildiği tespit edilirse denetim yoluna gidilmeksizin işverene borcu yoktur (İlişiksizlik) yazısı verilmektedir.

Sosyal güvenlik Merkezi tarafından yeterli işçiliğin bildirilmediği tespit edilirse, işverene tebligatlı bir yazı gönderilerek, çıkan fark prim tutarını ödeyip ödemeyeceği sorulmaktadır. İşverenin bu yazıya çıkan fark işçilik tutarını ödemeyi kabul ediyorum, bu iş dolayısıyla müfettiş incelemesi yapılmasını istemiyorum” şeklinde yazılı cevap vermesi halinde, denetim yapılmaksızın çıkan fark prim borcunun da ödenmesi şartıyla ilişiksizlik belgesi SGK tarafından verilmektedir.

Tebliğ edilen fark prim borcunun kabul edildiğinin işveren tarafından beyan edilmemesi halinde ise, SGK ya bildirilmesi gereken asgari işçilik miktarının tespit edilmesi amacıyla dosya denetime gönderilmektedir.

Özel bina inşaatlarında SGK’ya bildirilmesi gereken asgari işçilik miktarı, birim maliyet bedeli ile binanın yüz ölçümünün çarpılmasısonucu bulunan tutara asgari işçilik oranının uygulanması sonucunda bulunmaktadır. Ön değerlendirme suretiyle yapılan hesaplamalarda asgari işçilik oranının % 25 eksiği uygulanmaktadır.

Birim maliyet bedeli, her yıl Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit edilerekMimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak ……Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ adıyla resmi gazetede yayınlanmaktadır.

Asgari işçilik hesaplamasında birim maliyet bedelinin bulunması inşaatın yapımına başlandığı ve inşaatın bitirildiği tarihe göre farklılık göstermektedir.

Yapımına başlandığı yıl biten inşaatlarda maliyet hesabı o yılın birim maliyet bedeli üzerinden yapılmaktadır.

Yapımına başlandığı yıl tamamlanmayan, daha sonraki yıllarda tamamlanan inşaatların maliyeti hesaplanırken, bitirildiği yıldan bir önceki yılın birim maliyet bedeli üzerinden hesaplama yapılmaktadır.

Özel bina inşaatlarında SGK’ya bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarının hesaplanması için öncelikle inşaatın yaklaşık maliyetinin hesaplanması gerekir. Bulunan toplam maliyet bedelinin, asgari işçilik oranı ile çarpılması sonucunda Kuruma bildirilmesi gereken en az işçilik miktarı bulunur.

Kurumca araştırma (ön değerlendirme) yapılırken, faturalı ödemeler dikkate alınmaz. Bunun yerine asgari işçilik oranından % 25 indirim yapılır. Yani asgari işçilik oranı % 9 olan bir inşaat için hesaplama yapılırken, % 9 oranının % 25 eksiği (% 6,75 i) üzerinden hesaplama yapılır.

İnşaatın ruhsatında belirtilen yapı sınıf grubu ile, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit edilen listede kayıtlı yapı sınıf grubunun farklı olması durumunda, asgari işçilik hesabında göz önüne alınacak yapı sınıf grubu Kontrol Memurlarınca yapılan tespite istinaden Sosyal Güvenlik Merkezince belirlenir.

Kontrol Memurunun yaptığı tespite istinaden Sosyal Güvenlik Merkezince belirlenen yapı sınıf grubuna işveren tarafından itiraz edilmesi durumunda, yapının sınıf ve grubu SGK Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca karara bağlanır.

Kurum gerekli durumlarda işverenden inşaatın başlama ve bitiş tarihlerini resmi belgelerle kanıtlamasını isteyebilir.

İnşaattan kadın sigortalı bildirimi yapılması, küçük yaşta sigortalı bildirimi yapılması, bildirilen sigortalı sayısının az olması vb. gibi durumlar kurum tarafından şüphe sebebidir.

Yeterli işçilik bildiriminin yapıldığı anlaşılan özel bina inşaatları ile ilgili olarak işverenlere ilişiksizlik belgesi verilir.

Aşağıda en çok karşılaşılan yapı sınıf ve gruplarının 2013 yılları arasındaki maliyet bedelleri ile bina inşaatlarına ait asgari işçilik oranları verilmiştir.

     2013 Yılı inşaatların yapı sınıf gruplarına göre birim maliyet bedelleri:

  Yapının    Sınıfı                       Grubu          2013 YILI (BM)(TL/m2   
1.SINIF

A GRUBU

B GRUBU

85 TL

145 TL

2.SINIF

A GRUBU

B GRUBU

C GRUBU

235 TL

320 TL

370 TL

3.SINIF

A GRUBU

B GRUBU

490 TL

585 TL

4.SINIF

A GRUBU

B GRUBU

C GRUBU

650 TL

730 TL

840 TL

5.SINIF

A GRUBU

B GRUBU

C GRUBU

D GRUBU

1.040 TL

1.270 TL

1.450 TL

1.750 TL

 

*Eski yıllar için, http://www.mimarlarodasiankara.org/index.php linkinden ulaşabilirsiniz.

     

          Özel Bina inşaatlarına ait işçilik oranları (%) :

BİNA – Tünel kalıp sistemi ile yapılan inşaat (komple)

7

BİNA – Tünel kalıp sistemi ile yapılan inşaat (çevre düzenleme dâhil)

7,3

BİNA – Betonarme karkas inşaat (komple)

9

BİNA – Yığma inşaat (komple)

12 

 

İnşaatlarda asgari işçilik hesaplaması:

Örnek 1: Yapımına 2013 yılında başlanan, 31.10.2014 tarihinde bitirilen, 4. sınıf A grubunda bulunan 26.000 m2 yüzölçümündeki bir binanın birim maliyet bedeli ve toplam maliyet tutarını bulalım.

1. adım :

İnşaat ile ilgili bilgiler.

Başlama tarihi                         :05.02.2013

Bitiş tarihi                               :31.10.2014

İnşaatın Sınıfı                          :4/A

Toplam m2                                                             :26.000 m2

Kuruma Bildirilen

Toplam İşçilik Tutarı               :532.000,00 TL

 

 

2. adım :

Bu durumdaki inşaatın maliyeti                          : 26.000 mX 650,00 TL:16.900.000,00 TL

Uygulanacak İşçilik Oranı                                  : % 9

% 25 Eksiği(Müfettiş istenmez ise)                    : % 6,75

Bildirilecek İşçilik Matrahı                                  :16.900.000,00 TL x % 6,75

Bildirilecek İşçilik Matrahı                                  :  1.140.750,00 TL        

Kuruma bildirilen İşçilik Matrahı                         :    532.081,67 TL

(İşletmenin kendisi ve taşeronları)

 

Kurumca Hesaplanan Fark Matrah                     :  1.140.750,00 TL - 532.081,67 TL

Kurumca Hesaplanan Fark Matrah                     :   608.668,33 TL

Kurumca Hesaplanan SGK Prim Farkı(%38,5)    :   234.337,31 TL

                                              

Örnek 2: Yukarıda ki örnek ile orantılı olarak sgk müfettiş (Faturalardan) isteminde bulunursak, % 25 eksik işçilik avantajından yararlanılamaz.(%9 dan hesaplanır)

1. adım :

İnşaat ile ilgili bilgiler.

Başlama tarihi                         :05.02.2013

Bitiş tarihi                               :31.10.2014

İnşaatın Sınıfı                          :4/A

Toplam m2                                                             :26.000 m2

Malzemeli-işçilikli

Toplam Faturalar Tutarı           :8.955.576,35 TL

 

 

2. adım :

Bu durumdaki inşaatın maliyeti                          : 26.000 mX 650,00 TL:16.900.000,00 TL

Bildirilecek İşçilik Matrahı                                  :16.900.000,00 TL - 8.955.576,35 TL

Bildirilecek İşçilik Matrahı                                  :  7.944.423,65 TL

Uygulanacak İşçilik Oranı                                  :       % 9

Uygulanacak İşçilik Matrahı                               :    714.998,13 TL

Kuruma Bildirilen İşçilik Toplamı                                    :    190.622,58 TL

(İşletmenin kendisi)      

 

Kurumca Hesaplanan Fark Matrah                     : 714.998,13 TL -190.622,58 TL

Kurumca Hesaplanan Fark Matrah                     :   524.375,55 TL

Kurumca Hesaplanan SGK Prim Farkı(%38,5)    :   201.884,59 TL

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com 
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
  
18.05.2019, 09:46,
#6
RE: ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLAMA PROGRAMI
Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşlerinde Asgari İşçilik İşlemleri / İsa Karakaş

10/3/2018 tarihli 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5510 sayılı Kanununun 11 inci ve 100 üncü maddelerinde yapılan değişiklikler doğrultusunda, 16/3/2018 tarihli ve 2018/11 sayılı “Otomatik İşyeri Tescili” konulu Genelge ile (4/1-a) kapsamında sigortalı çalıştırılmasa dahi yapı ruhsatına istinaden Kurumca otomatik işyeri tescili yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Yine 1/6/2018 tarihli ve 2018/18 sayılı “Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi” konulu Genelgenin “2) YAPI RUHSATINA İSTİNADEN OTOMATİK TESCİL EDİLEN ÖZEL NİTELİKTEKİ İNŞAAT İŞYERLERİNDE ARAŞTIRMA” başlıklı bölümünde yapı ruhsatına istinaden otomatik işyeri tescil edilenlerin, özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı Kurumumuza ilişiksizlik belgesi müracaatları olmadan ve bu belgeyi temin etmeden yapı kullanma izin belgesi alabilmeleri ile ilgili yapılacak işlemler açıklanmıştır.

SGK ve Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar devam etmekle birlikte bundan böyle 2018/18 sayılı Genelgenin “2.1 İlişiksizlik Belgesi Düzenleme Süreci” başlıklı alt bölümünde açıklanan işlemlerden tek yapı ruhsatına istinaden Kurumda tescil edilmiş özel nitelikteki inşaat işyerlerine dair araştırma işlemi aşağıda açıklanan şekilde yapılacaktır.

Yapı kullanma izin belgesi için işverence, ruhsat vermeye yetkili merciye müracaat edilecek olup (İlişiksizlik belgesi için Kurumumuza müracaat edilmeyecektir), ilgili idareye yapılan müracaat bilgisi Kuruma da aynı anda iletilecektir.

İşveren-intra’da yer alan “LİSTELER-İSTATİSTİKLER” menüsü “İHALE /ÖZEL BİNA LİSTELERİ” alt menüsünde yer alan “MAKS İŞLEMLERİNDEN YAPILAN İLİŞİKSİZLİK BAŞVURUSU OLAN İŞYERLERİ LİSTELEME” sekmesi seçilerek, ilişiksizlik belgesi başvurusu bulunan işyerleri listelenecektir.
Listelemede çıkan işyeri için araştırma bilgileri “İHALE/ÖZEL BİNA” menüsü “YAPI RUHSATI” sekmesi seçilerek elde edilecektir. Sekmede tek yapı ruhsatına istinaden yapılacak araştırmada kullanılan bilgiler yer almakla birlikte aynı zamanda işyeri ile ilgili ruhsatın pdf formatı da yer alacağından ruhsat bilgilerine kapsamlı olarak erişmekte mümkün olacaktır.
Elde edilen bu bilgilerle 3270 (CICS) programında araştırma işlemi yapılacaktır. Araştırma işleminde işin bitim tarihi bilgisi “MAKS İŞLEMLERİNDEN YAPILAN İLİŞİKSİZLİK BAŞVURUSU OLAN İŞYERLERİ LİSTELEME” sekmesindeki “Başvuru Tarihi” bölümünden alınacaktır.
Araştırma işleminden sonra tekrar “İHALE/ÖZEL BİNA” menüsü “İHALE/ÖZEL BİNA DOSYA İŞLEMLERİ” sekmesi seçilip açılan menüde araştırma işlemi yapılan işyeri sicil numarası girildikten sonra “ilişiksizlik belgesi” oluştur seçeneğinden ilişiksizlik belgesi düzenlenecektir.
Belge düzenlendikten sonra DYS’de sırasıyla “Giden Evrak işlemleri”, “Giden Evrak Oluşturma ve Akış Başlatma”, “Diskten Evrak Seç” (seçim kaldırılacak), “Uygulama Seç”, “İşveren Sistemi”, “İlişiksizlik Belgesi” adımları takip edilerek “İşveren Bilgisi Getir” butonu seçilerek işveren-intrada oluşturulan ilişiksizlik belgesindeki bilgiler ilgili alanlara girilecek, “Kelime İşlemciyi Aç” butonundan imzalama işlemi yapılacaktır.
DYS’de bu şeklide ilişiksizlik belgesi oluşturulduktan sonra normal yazışmalarda olduğu gibi diğer alanlar doldurulacak, varsa dağıtım yapılacak birime idarenin kep adresi yoksa normal adresi bilgisi yazılacaktır.
DYS’de oluşturulan belge onaylandıktan sonra son kullanıcının belgeyi gönder işleminini gerçekleştirmesi ile “İlişiksizlik Belgesi” MAKS sisteminde ilgili idareye otomatik olarak iletilmiş olacaktır.
Yukarıda açıklandığı üzere, yapı ruhsatına istinaden otomatik tescil edilen özel nitelikteki inşaat işyerlerinde araştırma işleminde listeleme menüleri günlük kontrol edilerek, ilişiksizlik başvurusu olan işyerleri ile ilgili araştırma işlemleri artık herhangi bir yazışma işlemine gerek duyulmaksızın yine “YAPI RUHSATI” sekmesinde yer alan bilgiler doğrultusunda yapılacaktır.

(İtohaber | 18.05.2019)


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  KİRA SÖZLEŞMESİ DAMGA VERGİSİ HESAPLAMA TABLOSU Ahmet Barlak 4 20,339 26.01.2020, 09:32
Son Yorum: Ahmet Barlak
  RAPOR PARASI HESAPLAMA EXCELL UYGULAMASI Ahmet Barlak 0 10,018 16.08.2017, 09:38
Son Yorum: Ahmet Barlak
  KİRA GELİRİ VERGİSİ HESAPLAMA TABLOSU EXCELL Ahmet Barlak 0 10,811 07.03.2017, 14:45
Son Yorum: Ahmet Barlak
  YURT DIŞI YURT İÇİ HARCIRAH HESAPLAMA PRG Ahmet Barlak 0 12,386 22.06.2015, 14:04
Son Yorum: Ahmet Barlak

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi