YABANCI PARALARIN DEĞERLEMESİ

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Bu konuyu Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz: Facebook Twitter
YABANCI PARALARIN DEĞERLEMESİ
11.05.2015, 12:48,
#11
RE: YABANCI PARALARIN DEĞERLEMESİ
Yurt İçi Teslimler İle İhraç Kayıtlı Teslimlerde Oluşan Kur Farkları

Tarih: [/b]24.01.2012

KDV Kanununun 26 ncı maddesinde, bedelin döviz ile hesaplanması halinde dövizin,vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrileceği hüküm altına alınmıştır. Konu ile ilgili 105 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin E bölümünde açıklama yapılmıştır. Yurt içinde KDV uygulanmak suretiyle teslim edilen mallara ilişkin olarak,

- KDV dahil toplam bedelin dövize endeksli olarak belirlenmesi durumunda vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarih ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan kur farkı bedeline iç yüzde oranı uygulanarak,

- Dövize endeksli toplam bedele KDV’nin dahil edilmemesi durumunda vergiyi doğuran olay ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan kur farkları üzerinden lehine kur farkı ortaya çıkan mükellef tarafından düzenlenecek faturada KDV hesaplanması ve kur farkının ortaya çıktığı dönemde her iki mükellef tarafından genel esaslar çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir. KDV Kanununun 11/1-c maddesi hükmü gereğince tecil-terkin uygulanmak suretiyle teslim edilen mallara ait bedelin dövize endeksli olarak belirlenmesi durumunda, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarih ile ödeme tarihi arasında ihracatçı lehine ortaya çıkan kur farkları için ihracatçı tarafından düzenlenecek faturada KDV hesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir. Söz konusu KDV imalatçı tarafından genel esaslara göre indirim konusu yapılabilecektir. İmalatçı lehine kur farkı ortaya çıkması halinde 25 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin D bölümüne göre işlem yapılması gerekmektedir.Bu tebliğe göre; ihracatın gerçekleşmesinden sonra ihracatçı tarafından kendilerine intikal ettirilen vergi iadesi, kur farkı ve kaynak kullanımı destekleme primi ödemelerinin karşılığında imalatçının keseceği faturalarda;

bu ödemelerin tek tek belirtilmesi ve ödemelere ait hesaplanan katma değer vergisinin ayrıca gösterilmesi ile asıl mala ilişkin fatura ve ihracata ait gümrük çıkış beyannamesine atıfta bulunularak bu verginin tahsil edilmediğini belirten bir şerh konulması, bilahare sözü edilen ödemelere ait düzenlenen faturada gösterilen verginin, faturanın ait olduğu döneme ilişkin beyannamede gösterilerek, bu verginin aynı beyannamede indirim konusu yapılması suretiyle söz konusu ödemelerin de vergiden arındırılması uygun görülmüştür.[/b]

Öte yandan, ihracatçıların imalatçılardan yaptığı mal alımları ile ilgili olarak imalatçı tarafından düzenlenen faturalarda ayrıca gösterilen ve 3065 sayılı Kanunun 11/1 inci maddesine 3297 sayılı Kanunla eklenen © bendinde belirtilen tecil ve terkin uygulamasına başvurulmayan katma değer vergisinin, ihracatçılar tarafından genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılması ve indirime rağmen arta kalan bir miktarın bulunması halinde ise, bu miktarın iadesi mümkün bulunmaktadır.

İlgili tebliği yanlış algılayan bir yönlendirme ve buna istinaden yanlış kesilen imalatçı lehine oluşan kur farkı faturaları görmekteyim,25 seri nolu KDV genel tebliğine istinaden,fatura da ,ihracatçı firmanın yurt dışı gçb nolarını belirterek,kdv li fatura kesilecektir.Kur farkı faturasını kesen ihraç kayıtlı teslimi yapan imalatçı firma hesaplanan kdv ye dahil edeceği tahsil edilmeyen kdv yi aynı zamanda indirim konusu yaparak nötür hale getireceği özel bir uygulama söz konusudur.Örnek ile anlatıma devam edelim;

İhraç kayıtlı teslimi yapan imalatçı firmanın dövize endeksli fatura kesmesi nedeniyle,dövizde oluşan lehe kur farkı nedeniyle,ihracatçı firmaya kestiği kur farkı faturası örneği; 

*******ltd.şti.                                            31.12.2012

                                                               Ft no:*******

Vd-***** no:***** 

3.6.11-69580 ihraç kayıtlı teslimin 4.7.2011-EX 014023 gçb ile yurt dışı edilen ürünün

Kur farkı bedeli…………………...........   10.000
                                          kdv % 18    1.800 

” FATURA KDV Sİ,25 NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ D BENDİNE GÖRE İHRAÇ KAYITLI VERİLEN ÜRÜNLERİN YURT DIŞI EDİLDİĞİ GÇB NOLARI BELİRTİLEN TESLİMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ KDV Sİ OLUP  KDV TAHSİL EDİLMEMİŞTİR”[/b]

Fatura tutarı yalnız onbin tl dir.

İlgili kesilecek faturanın muhasebe kaydı;

[b]646 Kambiyo Karları Hesabı: Yabancı paralı işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkan kur farkı, yabancı para satışlardaki karlar gibi gelir tutarları bu hesapta izlenir.

 Ancak örneğimizde  oluşan kur farkını idare vade farkı gibi değerlendirmektedir,

[b]602 Diğer Gelirler Hesabı: İşletmenin korunması, ihracatı teşvik ya da hükümet politikasına uyma zorunluluğu karşısında oluşan işletmenin faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya faaliyet zararını gidermek için, sermaye katkısı niteliğinde olmayan, mali yardımlar, devletin bazı malları vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımlar ve satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme primi vb. hasılat kalemleri bu hesapta izlenir.

Akademisyenler ne kadar da kızsa da biz vergi için muhasebe yapmaktayız,idarede otokontrol sistemini oluştururken,gelir tablosu ve kdv beyanları mutabakatı yapmaktadır,Lehe oluşan kur farkı 646  hesap ta işlenmesi gerekir, gelir tablosundan bakan idare kdv beyanı kümülatifi ile gelir tablosunu Tutturamadığı için dönüp sorarsa bizde yazılı cevap veririz yok böyle bir ortamın doğmasını istemiyoruz deniliyorsa o zaman 602 hesap ta kur farkını,satış vade farkı gibi düşünüp kayda alabiliriz.

-------------------------------------------/--------------------------------------

120-Alıcılar………10.000

191-İnd.kdv hs…..1.800

                               602-Diğer Gelirler hs.10.000

                               391-Hes.KDV hs…… 1.800

--------------------------------------------------------------------------------- 


Bizim uygulayıcılar olarak mantık yürütme hakkımız bir yerden sonra olamaz,bir dergide gördüğüm sevgili bir meslektaşımın kdv den istisna fatura kesilecektir,yazısının kaynağına inmeye çalıştım ancak,müktezalarda da böyle bir ifade göremedim,önemli olan işin uygulamasında,firmalara ve meslektaşlarımıza en doğrusunu verebilmek adına baktığımızda kaynak 60 nolu kdv sirküsü ve konu ile ilgili 25 nolu kdv genel tebliğidir.

Kaynak: http://www.MuhasebeTR.com 
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .) "Kanunun 11/c maddesi çerçevesinde yapılacak mal alımlarında hesaplanan katma değer vergisinin ihracatçı tarafından ödenmeyeceği esası getirildiğine göre, malın bedeli içinde mütalaa edilen kur farkı, vergi iadesi ve kaynak kullanımı destekleme primi ödemelerine ait katma değer vergisinin de ihracatçı tarafından ödenmemesi ve tecil terkin müessesesinin çalıştırılması gerekmekte ise de söz konusu ödemeler, ihracatın gerçekleşmesinden sonra yapıldığı için bu müessesenin çalıştırılmasına imkan bulunmamakta, dolayısıyla yukarıda sayılan ödemelerin vergiden arındırılabilmesi için indirim müessesesinin işletilmesi gerekmektedir."


 
19.01.2019, 12:24,
#12
RE: YABANCI PARALARIN DEĞERLEMESİ
Yapılan düzenleme ile kur farkının KDV matrahına dahil olduğu hüküm altına alınmış olup, söz konusu düzenleme 18.01.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda geçici vergi dönemi sonları ile yıl sonlarında yapılacak kur değerlemesi sonucu ortaya çıkan kur farkı KDV’ye tabi değildir. Ancak, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenen işlemlerde vergiyi doğuran olay ile ödeme/tahsilat tarihi arasında doğan kur farkı KDV’ye tabi olacaktır.

Kur farklarının KDV matrahına dahil olduğu hüküm altına alınmıştır

3065 sayılı Kanunun 24’üncü maddesinin birinci fıkrasının © bendine “fiyat farkı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kur farkı,” ibaresi eklenmiştir.


TÜRMOB: 7161 Sayılı Kanunla Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler “Kur Farkının KDV Matrahına Dahil Olduğuna Yönelik Kanuni Düzenleme Yapıldı”.
21.01.2019, 09:15,
#13
RE: YABANCI PARALARIN DEĞERLEMESİ
Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.comKur Farklarına KDV Hesaplanması Şart Mı?
A-Yurtiçi Satış İşlemlerinden Doğan Kur Farklarına KDV Uygulanması Şart mı?

Sıra Döviz Cinsinden Satışlar Fatura KDV
1 Ödeme Sırasında Satıcı Lehine Ortaya Çıkan Kur Farkları İçin Satıcı Düzenler Satıcı Hesaplar
2 Ödeme Sırasında Satıcı Aleyhine Ortaya Çıkan Kur Farkları İçin Alıcı Düzenler Alıcı Hesaplar
3 Geçici Vergi Dönemlerinde Değerlemelerden Dolayı Çıkan Kur Farkları İçin Düzenlenmez Hesaplanmaz
B-İthalat İşlemlerinden Doğan Kur Farklarının, Gümrükte Ödenen KDV Matrahına Dahi Edilmesi Şart mı?

Sıra Döviz Cinsinden İthalat İşlemleri Gümrük KDV Matrahına
1 İthalat Gümrük Beyannamesinin Tescil Edildiği Tarihe Kadarki Kur Farkları Dahil Edilir
2 İthalat Gümrük Beyannamesinin Tescil Edildiği Tarihten Sonraki Kur Farkları Dahil Edimez
C-Dövizli İşlemlerde KDV Nasıl Hesaplanır?

60 No.lu. KDV Sirkülerinin "4.5. Yurt İçi Teslimler ile İhraç Kayıtlı Teslimlerde Oluşan Kur Farkları" başlıklı bölümü uyarınca bedelin döviz ile hesaplanması halinde döviz;

1-Vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrilir,

2-KDV dahil toplam bedelin dövize endeksli olarak belirlenmesi durumunda vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarih ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan kur farkı bedeline iç yüzde oranı uygulanır,

3-Dövize endeksli toplam bedele KDV'nin dahil edilmemesi durumunda vergiyi doğuran olay ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan kur farkları üzerinden lehine kur farkı ortaya çıkan mükellef tarafından fatura düzenlenir ve faturada KDV hesaplanır.

7161 Sayılı Kanun ile; KDV Kanununun “Matraha Dahil Unsurlar” başlıklı 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının © bendinde, vade farkı, fiyat farkından sonra gelmek üzere kur farkı ibaresi eklenmiştir.

Buna göre, bedelin tahsil edildiği tarihte;

-Kur farkı pozitif ise satıcı tarafından alıcıya fatura düzenlenmeli ve faturada KDV hesaplanmalıdır,

-Kur farkı negatif ise alıcı tarafından satıcıya fatura düzenlenmeli ve faturada KDV hesaplanmalıdır.

D-Ciro Edilen Dövizli Çeklerde Kur Farkları ve Kur Farkı KDV’si Ne Zaman Hesaplanır?

Firma adına keşide edilen çekin firma tarafından ciro edilmesi tahsil hükmünde olduğundan ciro edilen tarih ödeme tarihi olarak dikkate alınır. Dolayısıyla vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarih ile ödeme tarihi (ciro edilme tarihi) arasında ortaya çıkan kur farkı üzerinden, lehine kur farkı ortaya çıkan mükellef tarafından fatura düzenlenmeli ve faturada KDV hesaplanmalıdır.

Yasal Dayanaklar:

Resmi Gazete Tarihi Yasal Dayanak
26.04.2014-28983 KDV Genel Uygulama Tebliği
08.08.2011 60 Numaralı KDV Sirküsü
18.01.2019 - 30659 7161 Sayılı Kanun
21.01.2019

Kaynak: http://www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  DÖVİZ CİNSİNDEN NAKİT PARALARIN, BORÇLARIN, ALACAKLARIN DEĞERLEMESİ VE ESAS ALINACAK Muradiye Karabulut 6 10,343 19.08.2018, 10:06
Son Yorum: Ahmet Barlak
  MERKEZ BANKASINCA TL KARŞILIĞI BELİRLENMEYEN YABANCI PARALARIN HANGİ KURDAN DEĞERLEND Ahmet Barlak 0 834 19.08.2018, 09:58
Son Yorum: Ahmet Barlak
  YABANCI PARA CİNDEN PARALARIN DEĞERLEMESİ Ahmet Barlak 0 3,614 13.11.2016, 18:13
Son Yorum: Ahmet Barlak
  Yabancı uyruklu kişilerin mükellefiyet kaydı... Ahmet Barlak 0 5,287 29.04.2015, 10:59
Son Yorum: Ahmet Barlak

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi