ihraç kayıtlı satışlardan doğan kdv iade alacağının indirim yoluyla giderilmesi

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Bu konuyu Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz: Facebook Twitter
ihraç kayıtlı satışlardan doğan kdv iade alacağının indirim yoluyla giderilmesi
29.04.2015, 10:39,
#1
ihraç kayıtlı satışlardan doğan kdv iade alacağının indirim yoluyla giderilmesi
Başlık İhraç kayıtlı teslim nedeniyle iadesi gereken KDV\'nin indirim yoluyla giderilmesinin tercih edilmesi halinde indirim tutarının beyannamede gösterilmesi hk.
Tarih 10/12/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-2205
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup MüdürlüğüSayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-2205

10/12/2011

Konu

:

İhraç kayıtlı teslim nedeniyle iadesi gereken KDV'nin indirim yoluyla giderilmesinin tercih edilmesi halinde indirim tutarının beyannamede gösterilmesi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ihraç kayıtlı teslimlerinizden doğan KDV iade alacağınızı ihtiyari olarak sonraki dönemde indirim yoluyla gerçekleştirebileceğinizden bahisle indirim tutarının beyannamenin hangi satırında gösterileceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

3065 sayılı KDV Kanununun,

11/1-c maddesinde, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisinin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilen bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunduğu ve ihracatçılara teslim edilen malların teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde ise, tecil edilen verginin terkin edileceği,

32 nci maddesinde, bu Kanunun 11, 13, 14, 15 ve 17/4-s maddeleri uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV'nin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV'den indirileceği, vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen KDV'nin Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunacağı,

hükme bağlanmıştır.

İhraç kaydıyla teslimlerde iade uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 4. bölümünde; ihracatın gerçekleştiği dönemde tecil edilen verginin terkin edildiği;tecil edilmeyen vergi için iade hakkı doğduğu; iadenin yapılabilmesi için ihracatın gerçekleşmesinin ve 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (I/1.1.3.v) bölümünde sayılan belgelerin vergi dairesine ibraz edilmesinin yeterli olduğu belirtilmiştir.

KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamındaki ihraç kaydıyla teslim uygulamasının beyannamede gösterilmesine ilişkin açıklamalara ise 39 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğin "İade Hakkı Doğuran İşlemlere ve İhraç kaydıyla Teslimlere Ait Bildirim" başlıklı (D) bölümünde, KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV iade alacaklarının, iade yerine indirim yoluyla telafi edilebileceği, bu tercihi yapan mükelleflerin, tecil edilemediği için iadesi gereken KDV tutarlarını ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinin "indirim" satırlarına dahil edebileceği, ancak bu hususun vergi dairesine bildirilmesi gerektiği açıklanmıştır.

Buna göre, 1 No.lu KDV Beyannamesinin "İhraç Kaydıyla Teslimlere Ait Bildirim" bölümünde bildirilen ihraç kayıtlı teslimlere ait iade tutarının beyannamenin indirim satırlarına dahil edilmesi, takvim yılı aşılmamak ve ihracatın gerçekleştiği dönemden önce olmamak şartıyla ihraç kayıtlı teslimlerden doğan iadelerde ibrazı gerekli belgelerin beyannameye eklenmesi ve bu durumun vergi dairesine bildirilmesi suretiyle mümkün bulunmaktadır.

İndirim konusu yapılan KDV tutarı için ihraç kaydıyla teslimin yapıldığı dönem beyannamesine dönülerek düzeltme işlemi yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 
11.01.2016, 23:52, (Bu konu en son: 06.03.2019, 10:54 Tarihinde, Saat: {2} düzenlenmiştir. Düzenleyen: Ahmet Barlak.)
#2
RE: ihraç kayıtlı satışlardan doğan kdv iade alacağının indirim yoluyla giderilmesi
 Kdv uygulama genel tebliği

D. DİĞER HUSUSLAR
1. İade Hakkının İndirim Yoluyla Kullanılması
İade hakkı doğuran işlemleri bulunan mükelleflerin bu işlemler dolayısıyla yüklendikleri vergileri nakden veya mahsuben iade olarak talep etmek yerine indirim yoluyla giderme tercihinde bulunmaları mümkündür.
Tercihini bu yönde kullanan mükellefler tarafından iade hakkı doğuran işlem bedelleri KDV Beyannamesinin “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” ve “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablolarında beyan edilir; ancak tabloların "Yüklenilen KDV" veya "İadeye Konu Olan KDV" sütunlarına "0" (sıfır) yazılır.
Bu şekilde beyanda bulunan mükelleflerin, iade için istenenler hariç, iade hakkı doğuran işlemi tevsik eden belgeleri beyanname ekinde ibraz etmeleri gerekir.
Ancak, mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemleri nedeniyle iadesini talep ettikleri tutarın bir kısmının iade alınıp kalan kısmının indirim yoluyla giderilmesi tercihinde bulunmaları mümkün değildir.
KDV iade alacağını indirim yoluyla giderme tercihinde bulunan mükelleflerin daha sonra bu tercihten vazgeçerek nakden veya mahsuben iade talep etmeleri halinde aradaki dönemler için düzeltme beyannamesi vermeleri gerekir. Tercih değişikliğinin yapıldığı dönemde iade için istenilen belgeler de verilir.

3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV iade alacaklarının, indirim yoluyla telafi edilebilmesi mümkündür. Bu tercihi yapan mükellefler, tecil edilemediği için iadesi gereken KDV tutarlarını ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinin “İndirimler” kulakçığının “İndirimler” tablosunda 107 kod numaralı satır aracılığıyla indirim konusu yapabilirler ve bu işlem için indirilecek KDV listesi vermezler. 

1 nolu kdv beyannamesinde değişiklik 01.01.2019 tarihinden itibaren
3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17. maddelerinden doğan iadelerin indirim yoluyla telafisi için beyannameye "107 Kod Numaralı Satır Aracılığıyla İndirim Konusu Yapılan KDV Alacağının Dönemi" tablosu eklenmiştir."İndirimler" kulakçığında yer alan "İndirimler" tablosunda "107-Kanunun (11/1-c) ve Geçici 17. Maddelerinden Doğan İadelerin İndirim Yoluyla Telafisi Nedeniyle İndirilecek KDV" alanına bilgi girişi yapan mükelleflerin, hangi dönemlere ilişkin iade haklarını kullandıklarını "Ekler" bölümünde "107 ve 111 Kodlu İndirim Türleri İçin Bildirimler" kulakçığına eklenen "107 Kod Numaralı Satır Aracılığıyla İndirim Konusu Yapılan KDV Alacağının Dönemi" tablosu ile beyan etmeleri gerekmektedir.   

[Resim: attachment.php?aid=32]
 
11.10.2016, 09:44, (Bu konu en son: 11.10.2016, 13:00 Tarihinde, Saat: {2} düzenlenmiştir. Düzenleyen: Ahmet Barlak.)
#3
RE: ihraç kayıtlı satışlardan doğan kdv iade alacağının indirim yoluyla giderilmesi
İHRACATI DOĞURAN İŞLEMİ TEVSİK İÇİN

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

ll-A-1.1.2
1.1.2. İstisnanın Tevsiki

Gümrük beyannameli mal ihracatının beyanında, gümrük beyannamesi ve satış faturaları, bir dilekçe ile ihracat istisnasına ilişkin beyanname ekinde vergi dairesine verilir. Söz konusu belgelerden elektronik ortamda alınanların ayrıca beyanname ekinde ve kâğıt ortamında vergi dairesine verilmesine gerek olmayıp, dilekçe ekinde internet vergi dairesi liste alındısının vergi dairesine verilmesi yeterlidir.

   
[Resim: attachment.php?aid=33]
11.09.2021, 08:43,
#4
RE: ihraç kayıtlı satışlardan doğan kdv iade alacağının indirim yoluyla giderilmesi
HRAÇ KAYITLI VE DİİB TESLİMLERİNDEN DOĞAN KDV İADESİNİ İNDİRİM YOLUYLA TELAFİ ETMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
İhraç kayıtlı ve Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri kapsamında yapılan teslimlerde esas olan tecil-terkin mekanizması olmasına rağmen bu teslimlerde bulunan firmaların ödenecek KDV’leri bulunmaması durumunda iadesi gereken KDV tutarları ortaya çıkacaktır.

Ancak çeşitli nedenlerle firmalar iade almak istemeyebilirler. Beyannamenin hesaplanan KDV tutarı içerisinde beyan edilecek aynı zamanda da KDV beyannamesinin İhraç Kayıtlı teslimler kulakçığı altında yer alan “İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek KDV” satırında da iade tutarı yer alacaktır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/D) 1. İade Hakkının İndirim Yoluyla Kullanılması bölümünde

“…

3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV iade alacaklarının, indirim yoluyla telafi edilebilmesi mümkündür. Bu tercihi yapan mükellefler, tecil edilemediği için iadesi gereken KDV tutarlarını en erken ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinin “İndirimler” kulakçığının “İndirimler” tablosunda 107 kod numaralı satır aracılığıyla indirim konusu yapabilirler ve bu işlem için indirilecek KDV listesi vermezler.” denilmektedir.

Aynı zamanda da KDV beyannamesinde yapılan değişiklikle birlikte yayınlanan duyuruda da3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17. maddelerinden doğan iadelerin indirim yoluyla telafisi için beyannameye "107 Kod Numaralı Satır Aracılığıyla İndirim Konusu Yapılan KDV Alacağının Dönemi" tablosu eklenmiştir. "İndirimler" kulakçığında yer alan "İndirimler" tablosunda "107-Kanunun (11/1-c) ve Geçici 17. Maddelerinden Doğan İadelerin İndirim Yoluyla Telafisi Nedeniyle İndirilecek KDV" alanına bilgi girişi yapan mükelleflerin, hangi dönemlere ilişkin iade haklarını kullandıklarını "Ekler" bölümünde "107 ve 111 Kodlu İndirim Türleri İçin Bildirimler" kulakçığına eklenen "107 Kod Numaralı Satır Aracılığıyla İndirim Konusu Yapılan KDV Alacağının Dönemi" tablosu ile beyan etmeleri gerekmektedir.” Denilmektedir.

Burada firmaların daha önceleri dilekçe ekinde verdikleri tabloları beyanname ekinde yer alması suretiyle vergi dairelerinin söz konusu uygulamayı takibinin daha kolay olması amaçlanmıştır.

Daha anlaşılır bir ifadeyle, 11/1-c ve DİİB kapsamında doğan iadeleri almak istemeyen indirim yoluyla telafi etmek isteyen firmalar teslimleri gerçekleştirdikleri beyannamelerde beyan edecekler, ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinin 107 nolu satırında da ihracatı gerçekleşen tutarı yazacaklar aynı zamanda da beyanname eki olan 107 Kod Numaralı Satır Aracılığıyla İndirim Konusu Yapılan KDV Alacağının Dönemi tablosunun doldurulması zorunludur.(teslimi gerçekleşen ürünlerin ihracatının bir kaç ayda ihraç olması durumunda ihracatı gerçekleşen tutar kadarı ilgili tabloya yazılacaktır.)


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  e-fatura yerine kağıt fatura düzenlenmesi kdv'nin indirim konu yapılması Ahmet Barlak 0 662 02.03.2021, 15:27
Son Yorum: Ahmet Barlak
  İhraç kayıtlı satışta Gümrük Beyannamesinde imalatçı firmanın yanlış yazılması Hk Ahmet Barlak 3 1,940 17.02.2021, 12:51
Son Yorum: Ahmet Barlak
  İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN İADE EDİLMESİ Ahmet Barlak 2 4,111 19.08.2020, 16:49
Son Yorum: Ahmet Barlak
  İhraç kaydıyla satış yapan imalatçılar bu satışları için götürü gider uygulamasından Ahmet Barlak 0 1,579 26.06.2020, 15:04
Son Yorum: Ahmet Barlak
  İhraç kayıtlı ambalaj malzemesi SATIN ALINMASI tecil - terkin uygulaması Ahmet Barlak 0 1,927 09.05.2020, 06:07
Son Yorum: Ahmet Barlak

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi