İhraç kayıtlı satışta Gümrük Beyannamesinde imalatçı firmanın yanlış yazılması Hk

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Bu konuyu Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz: Facebook Twitter
İhraç kayıtlı satışta Gümrük Beyannamesinde imalatçı firmanın yanlış yazılması Hk
17.02.2021, 12:36,
#1
İhraç kayıtlı satışta Gümrük Beyannamesinde imalatçı firmanın yanlış yazılması Hk
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü


TARİH : 07.04.2011
SAYI : B.07.1.GİB.4.59.15.01-KDV-25-2010-11
KONU : İhraç kayıtlı satışta Gümrük Beyannamesinde imalatçı firmanın yanlış yazılması Hk.


İLGİ: …

İlgi dilekçenizde, firmanızın 27.07.2009 tarih ve 637329 numaralı faturası ile … Vergi Dairesinin … vergi kimlik numaralı mükellefi … A.Ş.'ye ihraç kayıtlı olarak sattığı fırınların … tarihli … sayılı Gümrük Beyannamesi ile yurtdışı edildiği, ancak gümrük beyannamesinde ihraç konusu fırınların üretici firmasının sehven … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi … Şti. olarak ve gümrük beyannamesinin kapanmış olması nedeni ile yanlışlığın gümrük beyannamesi üzerinde düzelttirilemediği belirtilmekte, söz konusu iadeye ilişkin yapılacak işlem hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 11/1-c maddesi ile ihracatçılara KDV ödemeksizin imalatçılardan mal temin etme imkanı getirilmiş, konuyla ilgili olarak yayımlanan Genel Tebliğlerle de uygulamanın usul ve esasları belirlenmiştir. Bu kapsamda imalatçılar tarafından, imal ettikleri mallardan ihraç edilmek kaydıyla ihracatçılara yapılan teslimler nedeniyle hesaplanan KDV ihracatçılar tarafından ödenmemektedir.

İmalatçılar tarafından ihraç edilmek üzere teslim edilen malın ihraç edildiğini gösteren gümrük beyannamesinin vergi dairelerine ibraz edilmesi zorunludur.

99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 4. bölümünde, imalatçıların ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan onaylı bir yazı alacakları, vergi dairelerinin gümrük beyannamesinin aslı veya noter, YMM ya da gümrük idaresince onaylı örneği ile birlikte ibraz edilecek bu yazıya istinaden imalatçıların terkin ve iade işlemlerini yerine getirecekleri belirtilmiştir. Ancak, Tebliğde gümrük beyannamesinde imalatçı adının yanlış yazılmasına ilişkin bir açıklama yer almamaktadır.

Öte yandan, 213 sayılı VUK.nun 3. maddesinin (B) fıkrasında;"Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu"
Hükme bağlanmıştır.

Buna göre, ihracatçı … A.Ş. tarafından … tarih, … No.lu gümrük beyannamesi ile yurt dışı edilen malların Firmanızın … tarih ve … numaralı faturası ile teslim edilen mallar olduğunun vergi inceleme raporu veya özel amaçlı YMM Raporu ile tevsik edilmesi şartıyla söz konusu ihraç kayıtlı teslime ilişkin iade talebinin sonuçlandırılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
17.02.2021, 12:38,
#2
RE: İhraç kayıtlı satışta Gümrük Beyannamesinde imalatçı firmanın yanlış yazılması Hk
B.07.0.GEL.0.52/5278-121/50342
Tarih:
29/12/1998
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 29.12.1998
SAYI : B.07.0.GEL.0.52/5278-121/50342
KONU : İhracatçı tarafından düzenlenen gümrük beyannamesinde
imalatçı firmanın adının yazılı olmaması halinde, tecil-terkin ve iade
işleminin yapılıp, yapılmayacağı hk.

ANKARA VALİLİĞİNE
(Defterdarlık : Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü)

İLGİ : 23.07.1998 tarih ve 6761 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, ...... A.Ş.'nin 1997/Nisan , 1998/Şubat dönemlerinde ihraç kaydıyla mal tesliminde bulunduğu, ancak Gümrük Çıkış Beyannamelerinde imalatçı firma olarak isminin yer almaması üzerine Yeminli Mali Müşavir .....'a düzenlettirilen Sınırlı İnceleme Raporunda, 1998/Şubat döneminde ihraç edilen malların imalatçısının adı geçen şirket olduğunun tespit edildiği, iade ve mahsup işlemlerinin yerine getirilip getirilemeyeceği konusunda tereddüte düşüldüğü belirtilmektedir.

İhracatçı tarafından gümrük beyannamesinde imalatçı firmanın adının yazılı olmamasına rağmen, söz konusu beyanname ile ihraç edilen malların bu firmaya ait olduğunun Yeminli Mali Müşavir raporu ile tespit edilmesi halinde, diğer şartların da yerine getirilmesi kaydıyla imalatçı firmanın bu teslimi ile ilgili tecil-terkin ve iade işlemlerinin yapılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.
17.02.2021, 12:39,
#3
RE: İhraç kayıtlı satışta Gümrük Beyannamesinde imalatçı firmanın yanlış yazılması Hk
Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
09.03.2020

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11/1-c maddesi kapsamında KDV tecil terkin müessesinden yararlanılarak alınan ve ihraç edilen eşyalar için açılan ihracat beyannamesinde imalatçı isminin hatalı beyan edilmesi ya da hiç beyan edilmemesi halinde neler yapılması gerektiği yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

1) Bu tip durumlarda yapılabilecek işlemlerden birisi ihracat beyannamesinde düzeltme talep edilmesidir.

Bu talep, Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 27.09.2004 tarihli 26892 sayılı ve 28.07.2005 tarihli 19294 sayılı tasarruflu yazıları ile 2013/31 sayılı Genelge uyarınca reddedilmektedir.
17.02.2021, 12:51,
#4
RE: İhraç kayıtlı satışta Gümrük Beyannamesinde imalatçı firmanın yanlış yazılması Hk
İhracat beyannamelerinin 44 nolu hanesine imalatçı bilgisinin yazılması, hem tecil edilen verginin terkini; hem de iade konusu verginin gerçek olup-olmadığının tespiti açısından önemlidir. Durum bu minval üzere olmakla birlikte beyanname üzerine imalatçı bilgisinin yazılmamış olması, mali mevzuatımız açısından tecil-terkin işleminin yerine getirilmesine engel değildir. Bu nedenle Vergi Usul Kanununun 3. maddesindeki "işlemlerin gerçek mahiyetinin esas olması ilkesi" çerçevesinde hareket edilerek, ihraç edilen malların imalatçı tarafından teslim edildiğinin tespit edilmesi halinde tecil-terkin işleminin tekemmül ettirilmesi gerektiği izahtan varestedir. Söz konusu tespitin, YMM raporlarıyla ortaya konulabileceğine dair maliye bakanlığının özelgeleri mevcuttur (Bkz. M.B.:10.02.1995 tarih ve 7844 sayılı özelgesi).Konuyla ilgili, mali mevzuata genel hatlarıyla değindikten sonra; dikkatlerinizi kendi mecramız olan dış ticaret mevzuatına çekmek isterim:Bilindiği üzere 01.09.2012 tarih 28398 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 3) ile ihracat beyannamelerinin belirli alanlarında yapılacak düzeltmeye ilişkin tespit işlemlerine “BD1” kodu eklenmiştir. BD1, Gümrük Kanununun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca beyannamede yapılacak düzeltme işlemlerinin, YGM rehberinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde incelemesini ve sonuçlarının rapora bağlanması işlemini kapsamaktadır.Dahilde işleme Rejimi kapsamında BİLGE Sisteminde tescil edilen ve Kapanmış statüye gelen ihracat beyannameleri üzerinde, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca eşyanın tesliminden sonra,1- Yan sanayici bilgisi,2- Dahilde İşleme İzin Belge sahibi bilgisi,konularıyla sınırlı olmak üzere, ihracat beyannamesinin 44 no.lu "Ek bilgi, sunulan belgeler, sertifika ve izinler" alanında yapılması talep edilen düzeltme işlemleriyle ilgili rapor tanzim etme salahiyeti Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine verilmiştir. Hal böyleyken, bu iki konu dışında, yine beyannamenin 44 nolu hanesinde yer alan Dahilde İşleme İzin Belgesiyle ilgili “imalatçı, tedarikçi vb. gibi bilgilerin düzeltilmesi, değiştirilmesi veya beyannamede olmayan söz konusu bilgilerin, sonradan eklenmesine yönelik düzeltme taleplerinin ön şartı olarak gümrük idareleri mükellefleri yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine yönlendirdiği bilgisi alınmaktadır. Yukarıda zikredilen iki konu dışında Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin rapor tanzim edemeyecekleri açıksa da, Gümrük İdarelerinde ve İhracatçı Birliklerinde bu iki konu dışında; İmalatçı bilgisi değişikliği için de Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin rapor tanzim ettikleri; söz konusu raporlara istinaden de Gümrük İdaresi tarafından ilgili beyannameler üzerinde düzeltme işlemleri yapıldığı duyumları, alınmaktadır.Diğer Yönden gümrük beyannamesi üzerinde “imalatçı firma” bilgisinin kaydedilmesine münhasır bir alan bulunmadığı ancak ihracatçı firmaların isteğine bağlı olarak, gümrük beyannamesinin “Ek Bilgi, Sunulan Belge ve Ön İzinler” başlıklı 44 no’lu sütununa imalatçı firma bilgilerinin kaydedilmesine izin verildiği; fakat bu bilginin gerçekliğinin veya doğruluğunun teyit edilebilmesi için firmanın mali kayıtlarının incelenmesi gerekli olduğundan, söz konusu bilginin ihracat işlemleri sırasında gümrük idaresi tarafından doğrulanmasına imkan bulunmadığı bu nedenle firmaların bu yöndeki taleplerinin reddedilmesi gerektiğine dair genelgeler ve tasarruflu yazılar mevcuttur (Bkz. 2013/20 sayılı genelge;2012/31 sayılı genelge;2009/30 sayılı genelge; 05.01.2006 tarih ve 504 sayılı tasarruflu yazı; 13.04.2006 tarihli 09243 sayılı tasarruflu yazı; 28.07.2005 tarihli 19294 sayılı tasarruflu yazı, 27.09.2004 tarihli 26892 sayılı tasarruflu yazı.)Dikkat çekici olması hasebiyle, Gümrükler Genel Müdürlüğü nün İhracat Rejimi ile ilgili 13.04.2006 tarihli 09243 sayılı tasarruflu yazısının bir bölümünde aynen “Gümrük beyannamesi üzerinde münhasıran ihraç eşyasının imalatçısına ilişkin bilgilerin kaydedilmesi için oluşturulan bir alan bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ihracatçı firmaların isteğine bağlı olarak beyannamenin 44 nolu sütununa imalatçı firma bilgilerinin kaydedilmesi mümkündür. Ancak 44 nolu sütuna kaydedilen bilgisinin doğru olup olmadığının gümrük idaresi tarafından araştırılması ve teyit edilmesi mümkün değildir.” hükmü dikkate şayandır. Yazıda konu edilen araştırma ve teyitleri hali hazırda YGM’ler “Yan Sanayici Bilgisinin değiştirilmesi” hususunda yapmaktadırlar. Yan Sanayici Bilgisinin değiştirilmesiyle ilgili yapılmakta olan araştırma ve inceleme metotlarında, imalatçı, tedarikçi vb. gibi bilgilerin düzeltilmesine yönelik yapılacak araştırma metotlarından farksız olacağından, aynı kefede mütalaa edilmelidir. Eğer YGM’lerin imalatçı, tedarikçi vb. gibi bilgilerin araştırılarak; doğruluğunun teyit edilemeyeceği düşünülüyorsa zaman kaybetmeden “Yan Sanayici” bilgisinin değiştirilmesi yönünde YGM’lere verilen yetkinin de askıya alınmasını akıllara getireceği izahtan varestedir.“Yan Sanayici Bilgisi” ile aynı araştırma ve inceleme metoduna tabi tutulacak olan “İmalatçı Bilgisi” için yetki karmaşası münasebetiyle, ihracat beyannamelerinin ilgili hanesinde değişiklik yapılamadığından, ihracatçılarımız ciddi anlamda mağdur oldukları bilinmektedir. Gerek 4458 sayılı Gümrük Kanununda; gerekse teknik olarak ihracat beyannamelerinin bahis konusu hanesinde bulunan “imalatçı, tedarikçi vb. gibi bilgilerin düzeltilmesi, değiştirilmesi veya beyannamede olmayan söz konusu bilgilerin, sonradan eklenmesi önünde her hangi bir engel bulunmadığı, ancak konunun araştırma ve incelemeye muhtaç olduğu; buradan hareketle ilgili firmaların mali kayıtları ekseninde hazırlanacak Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Raporunun (BD1), adeta kangren haline gelmiş olan sorunu çözüleceği değerlendirilmektedir.Haki DEMİRTAŞ

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  İhraç kayıtlı alınan ancak süresinde ihraç edilememesi nedeniyle izleyen yıl rücu yol Ahmet Barlak 1 7,278 09.11.2023, 21:57
Son Yorum: Ahmet Barlak
  GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMELERİNDEKİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ Ahmet Barlak 1 1,046 25.04.2023, 08:36
Son Yorum: Ahmet Barlak
  İmalatçı-ihracatçıların imalatları dışında yaptıkları ihracatları nasıl değerlendiril Ahmet Barlak 1 1,321 13.12.2022, 16:25
Son Yorum: Ahmet Barlak
  SANAYİ SİCİL BELGESİ OLMAYAN DÖNEMLERE AİT İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN KDV İADESİ Ahmet Barlak 6 21,946 25.01.2022, 22:42
Son Yorum: Ahmet Barlak
  İhraç Kayıtlı Satış Faturasının İhracatın Gerçekleştiği Tarihten Sonra Düzenlenmesi Muradiye Karabulut 1 9,653 15.12.2021, 11:05
Son Yorum: Ahmet Barlak

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi