İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN İADE EDİLMESİ

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Bu konuyu Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz: Facebook Twitter
İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN İADE EDİLMESİ
19.08.2020, 16:43, (Bu konu en son: 19.08.2020, 16:45 Tarihinde, Saat: {2} düzenlenmiştir. Düzenleyen: Ahmet Barlak.)
#1
İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN İADE EDİLMESİ
1-İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN İHRACATCI TARAFINDAN SATIŞIN YAPILDIĞI AYNI VERGİLENDİRME DÖNEMİNDE İADE EDİLMESİ.

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Defterdarlığı
Katma Değer Vergisi Gelir
Müdürlüğü
TARİH : 30.04.2003
SAYI : KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.11.2185
KONU : İhraç kayıtlı satılan malın iadesinde KDV’nin
ne şekilde beyan edileceği.

……………… TİC LTD ŞTİ

Öte yandan, ihraç kaydıyla teslim edilen malların teslim edildiği vergilendirme döneminde
ihracatçı tarafından iade edilmesi halind
e 35. maddedeki şartlar dahilinde düzeltme
işlemleri yapılacak iadenin daha sonraki dönemlerde yapılması halinde ise fatura
düzenlenecek ve düzenlenen faturada %18 KDV hesaplanacaktır.
Hesaplanan bu KDV
tarafınızdan ödenerek takvim yılı aşılmamak kaydıyla kanuni defterlerinize kaydedildiği
dönemde indirim konusu yapılabilecektir.

İmalatçının muhasebe kayıtları:
------------------------------- 03.10.2014 ----------------------------------
120 ALICILAR 100.000
192 DİĞER KDV 18.000
................600 YURT İÇİ SATIŞLAR 100.000
................391 HESAPLANAN KDV 18.000
İhraç kayıtlı teslime ait faturanın muhasebesi
----------------------------- 21.10.2014 ------------------------------------
610 SATIŞTAN İADELER 100.000
191 İNDİRİLECEK KDV 18.000
..............................120 ALICILAR 100.000
..............................192 DİĞER KDV 18.000
İhraç kayıtlı teslim edilen malın iade faturasının muhasebesi
---------------------------------- / -------------------------------------------
İhracatçının muhasebe kayıtları
-------------------------------- 03.10.2014----------------------------------
153 TİCARİ MALLAR 100.000
............................320 SATICILAR 100.000
İhraç kaydıyla alınan malın muhasebesi
---------------------------- 21.10.2014-------------------------------------
320 SATICILAR 100.000
............................153 TİCARİ MALLAR 100.000
İhraç kaydıyla alınan malın iadesi
-------------------------------------- / ---------------------------------------
19.08.2020, 16:46,
#2
RE: İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN İADE EDİLMESİ
T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Defterdarlığı
Katma Değer Vergisi Gelir
Müdürlüğü
TARİH : 30.04.2003
SAYI : KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.11.2185
KONU : İhraç kayıtlı satılan malın iadesinde KDV’nin
ne şekilde beyan edileceği.

……………… TİC LTD ŞTİ

İlgi dilekçeniz ile 3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 11/1-c bendi kapsamında ihraç
kayıtlı mal teslimi hükmüne göre düzenlemiş olduğunuz faturalarda ihracatçı firmadan KDV
tahsil edilmediğini, vergi dairenizce de ödenecek KDV’lerinin tecil edildiğini ancak bazı
durumlarda ihracat gerçekleşmeden (3 aylık süre dolmadan) ihracatçı firma tarafından ihraç
kayıtlı teslim ettiğiniz malların iade edilebildiğini, ihracatçı firmanın düzenlemiş olduğu iade
faturalarında KDV hesaplandığı ve bu tutarın tarafınızdan talep edildiği, fakat ihracatçı
firmanın iade faturasındaki KDV tutarını beyannamelerindeki tecil edilecek KDV tutarından
düştüğünüzü, ihracatçı firmanın iade ettiği bu mallara ait KDV’ni iade faturalarının
düzenlendiği dönem KDV beyannamesinde hesaplanan KDV içinde beyan ettiğini bildirdiği,
bu durumda ne tür bir işlem yapacağınız hakkında tarafımız görüşü sorulmaktadır.
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1. maddesine göre, Türkiye’de
yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki mal teslimi ve
hizmet ifaları katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.
Aynı Kanunun 11/1-c bendinde;
“İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma
değer vergisi ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili
dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk
ettirilerek tecil olunur.
Söz konusu malların teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içerisinde ihraç
edilmesi halinde ise tecil edilen vergi terkin olunur.
İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde, tecil olunan vergi,
tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 Sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen
gecikme zammının %50 fazlası ile birlikte tahsil olunur. Ancak ihraç edilmek şartıyla teslim
edilen malların Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç
edilmemesi halinde, tecil edilen verginin tecil edildiği tarihten itibaren 6183 Sayılı Kanunun
48. maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edileceği.”
açıklanmıştır.
Yine Kanunun “Matrah ve İndirim Miktarlarının Değişmesi” başlıklı 35. maddesinde;
“Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle
matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellefler
bunlar için borçlandığı vergiyi, bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirim hakkı bulunan
vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde
düzeltir. Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter
kayıtları ile beyannamede gösterilmesi şarttır” hükmü yer almaktadır.
Buna göre, firmanızca ihraç kayıtlı satılan ancak süresinde ihracı gerçekleşmediğinden
ihracatçı firma tarafından iade edilen mallarla ilgili tecil edilen vergi tarafınızca,
tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 Sayılı Kanuna göre belirlenen gecikme
zammının %50 fazlası ile birlikte vergi dairesine yatırılacaktır.
Öte yandan, ihraç kaydıyla teslim edilen malların teslim edildiği vergilendirme döneminde
ihracatçı tarafından iade edilmesi halinde 35. maddedeki şartlar dahilinde düzeltme
işlemleri yapılacak iadenin daha sonraki dönemlerde yapılması halinde ise fatura
düzenlenecek ve düzenlenen faturada %18 KDV hesaplanacaktır. Hesaplanan bu KDV
tarafınızdan ödenerek takvim yılı aşılmamak kaydıyla kanuni defterlerinize kaydedildiği
dönemde indirim konusu yapılabilecektir.
19.08.2020, 16:49, (Bu konu en son: 19.08.2020, 16:50 Tarihinde, Saat: {2} düzenlenmiştir. Düzenleyen: Ahmet Barlak.)
#3
RE: İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN İADE EDİLMESİ
Bu konuda

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın verdiği
B.07.1. GİB.4.34.17.01-ÖTV 8-2129 say 16/07/2012 tarihli özelgede

ihracatçı......... tarafından ihraç kaydıyla alınmakla birlikte süresi içinde ihraç edilmeyen malların süresinin dolduğu vergilendirme döneminde imalatçıya iade edilmesi durumunda, daha önce söz konusu işleme ait KDV’nin indirim hesaplarına alınmadığı hususu da göz önünde bulundurularak, Kanunun 35 inci maddesi çerçevesinde defter kayıt ve belgeler üzerindeki gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması gerekmekte olup, bu iade işlemi için bir iade faturası düzenlenmesine ve KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.


Denilerek iade edilen mal için iade faturasının kesilmesine gerek olmadığını belirtmiştir. Bunun yanı sıra aynı özelgede “Söz konusu işlem, ihraç kaydıyla teslimde bulunulan vergilendirme döneminde “Tevkifat Uygulanmayan İşlemler” tablosunda yurt içi satışlarla birlikte beyan edilip, vergisi zamanında tarh ve tahakkuk ettirildiğinden ilgili döneme ait KDV beyannamesinde herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır. İade edilen mallara ait daha önce hesaplanan KDV ise malların geri geldiği vergilendirme dönemine ait 1 No.lu KDV beyannamesinin “İndirimler” kulakçığı altındaki “103” kod numaralı “Satıştan İade Edilen, İşlemi Gerçekleşmeyen veya İşleminden Vazgeçilen Mal ve Hizmetler Nedeniyle İndirilmesi Gereken KDV” satırına yazılarak yeniden indirim hesaplarına alınmak suretiyle düzeltilecektir.” denilmiştir.

Verilen bu muktezada ihracatçı tarafından imalatçının kendisine fatura düzenlenmeden söz konusu KDV’yi indirim konusu yapacağı hükmü, KDV Kanunu’nun 29. maddesine aykırıdır. Bu durum için maliyenin şöyle bir görüşü olabilirdi ve bu görüşün hiçbir vergi kanununu ihlal etmediği gibi hazine açısından vergi kaybına da sebebiyet vermeyeceği gayet açıktır şöyle ki. Bu tür işlemlerde ihracatçılar tarafından aynı ay içerisinde imalatçıya iade edilen 11-c kapsamındaki mallar için KDV UGT. 8.1’deki “ihraç kaydıyla teslimlerde tecil-terkin uygulaması ihtiyari bir uygulama olup, bu kapsamdaki malların imalatçılar tarafından ihracatçılara KDV tahsil ederek teslimi de mümkünüdür” hükmüne göre imalatçı firma tecil- terkinden vazgeçip sanki yurtiçi teslim gibi işlem yapılabilir. Fatura üzerindeki düşülen şerhin iptali için ihracatçı firma tarafından bu faturaya ilişkin tecil-terkinden vazgeçtiğini belirtir bir yazı ihracatçıya verilebilir. Bu durumda malı iade edecek olan ihracatçı firma hem alıştaki KDV’yi indirim konusu yapmasının önü açılır hem de yurtiçi mal iade faturası düzenleyerek VUK. 229’a da muhalefet etmemiş olacaktır.

Yine bu tür işlemlerde ihracatçılar tarafından farklı ay içerisinde imalatçıya iade edilen 11-c kapsamındaki mallar için durum biraz farklı olabilir şöyle ki. Yine imalatçı tarafından tecil-terkin uygulamasından vazgeçtiğine dair bir yazı ihracatçıya verilir. İhracatçı firma 11-c kapsamında verilip tecil-terkin uygulamasından vazgeçilen mal için düzenlenen faturadaki KDV’yi indirim konusu yapar. İade edeceği mal için yine yurtiçi iade faturası şeklinde KDV hesaplayarak iade eder. İmalatçı firma ise teslimin yapıldığı dönem kdv beyannamesinde “ihraç kayıtlı teslimler” bölümünden çıkararak düzeltme verir. Tabiidir ki bu düzeltme sonucu ödenecek KDV çıkabilir. Hal böyle iken söz konusu KDV 6183 sayılı Kanun’a göre belirlenen tecil faizi ile birlikte tahsil edilecektir. Ödenecek KDV çıkmaması durumunda ise sadece devreden KDV azalacaktır.


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  İhraç kaydıyla satış yapan imalatçılar bu satışları için götürü gider uygulamasından Ahmet Barlak 0 543 26.06.2020, 15:04
Son Yorum: Ahmet Barlak
  İhraç kayıtlı ambalaj malzemesi SATIN ALINMASI tecil - terkin uygulaması Ahmet Barlak 0 735 09.05.2020, 06:07
Son Yorum: Ahmet Barlak
  İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARDA REKLAMASYON FATURASI Ahmet Barlak 1 5,932 14.11.2019, 08:17
Son Yorum: Ahmet Barlak
  KDV İADE ALACAĞININ TEMLİKİ (DEVRİ) Ahmet Barlak 0 1,286 04.10.2019, 16:33
Son Yorum: Ahmet Barlak
  İhraç kayıtlı teslimlerde KUR FARKI Ahmet Barlak 6 18,904 04.09.2019, 08:54
Son Yorum: Ahmet Barlak

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi