İTHALATTA ÖDENEN KREDİ KULLANIMI DESTEKLEME FONU KKDF

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Bu konuyu Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz: Facebook Twitter
İTHALATTA ÖDENEN KREDİ KULLANIMI DESTEKLEME FONU KKDF
23.01.2019, 09:54,
#1
İTHALATTA ÖDENEN KREDİ KULLANIMI DESTEKLEME FONU KKDF
Nesimi Yaşar
Yeminli Mali Müşavir
E. Maliye Başmüfettişi
nesimiyasar@blgymm.com.tr


Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF)

Tarih: 21.05.2014

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonuna (KKDF) ilişkin temel Mevzuat; 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararname ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında (6) Sıra No.lu Tebliğ’dir (1).

AÇIKLAMALAR:

· KKDF, isminde “vergi” ifadesi geçmese de, aslında bir vergidir.

· KKDF, vadeli mal ithalatlarında ve kredi kullanımlarında doğar.

· KKDF, ithal edilen mal bedelinin maliyetine ilave edilir.

· Mal bedelinin ithalattan (malın millileşmesinden ya da gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten) önce ödenmesi halinde KKDF doğmaz.

· İthalatın “peşin”, “akreditifli” veya “vesaik mukabili” ödeme ile yapılması halinde KKDF doğmaz (2).

· İthalatın; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılması halinde ise % 6 oranında KKDF ödenir (2).

· Peşin ödemenin mutlaka yabancı para (döviz) ile yapılması şart değildir, TL olarak yapılan peşin ödemelerde de KKDF doğmaz.

· Transit ticarette bir “ithalat” söz konusu olmadığından, transit ticarete konu işlemlerde KKDF söz konusu değildir.

Dolayısı ile,transit ticarette mal bedelinin satıcıya ödenmesinin ya da müşteriden tahsil edilmesinin peşin veya vadeli yapılmasının bir önemi yoktur, her iki durumda da KKDF doğmaz (3).

· İthalat bedelinin yurt dışına gönderilmeksizin, ihracatçının yurt içindeki (Türkiye’deki) hesaplarına ödenmesi halinde, ithalat bedeli peşin ödenmiş sayılmaz, KKDF doğar (4a, 4b).

· İthalat bedelinin yurt dışına gönderilmeksizin, ihracatçı tarafından belirlenen firma/şahısların Türkiye'deki hesaplarına ödenmesi halinde, ithalat bedeli peşin ödenmiş sayılmaz, KKDF doğar (4a, 4b).

· Gümrük Kanunu’nun zamanaşımına ilişkin hükümleri KKDF için de uygulanır (5).

Gümrük Beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 3 yıl içinde tebliğ edilmeyen KKDF, zamanaşımına uğrar (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 02.10.2012 tarih 20401 sayılı Yazısı).

· KKDF tutarı, mal bedeli ile birlikte Katma Değer Vergisi'nin matrahını oluşturur (KDV Kanunu m. 21/b).

Dolayısı ile, KKDF'nin mevzuata aykırı bir şekilde eksik ödenmesi, KDV'nin de eksik ödenmesine yol açacaktır.

· KKDF'nin tahakkukuna karşı itiraz, hak kaybına uğramamak için, hem idari hem de yargısal mercide aynı anda kullanılmalıdır.

· Mal millileşmediği sürece; malın serbest bölge, antrepo veya geçici depolama yerlerine konulması halinde KKDF doğmaz.

· Mal millileşmediği sürece; malın serbest bölge, antrepo veya geçici depolama yerlerinde el değiştirmesi durumunda KKDF doğmaz.

Ancak uygulamada antrepolardaki el değiştirmelerde, el değiştirmeden önce, KKDF'nin ödendiğine dair Belge talep edildiği bilgisi edinilmiştir.

· Serbest bölge, antrepo veya geçici depolama yerlerinde satış yapılmak suretiyle yapılan devirlerden sonra malın milleştirilmesi halinde, KKDF doğmaması için, mal bedelinin; yurt dışındaki asıl satıcıya VE malı serbest bölgede, antrepoda veya geçici depolama yerinde devir edene ödenmiş olması gerekir.

· Bankacılık sisteminin olmadığı durum ve ülkelerde; takasın alıcı ve satıcısının karşılıklı olması halinde ve ithalat ile ihracatın aynı gümrük müdürlüğünde yapılmış olması şartı ile KKDF doğmaz (6).

· İthalat faktöringi işlemlerinde faktöring şirketinin yurt dışındaki ihracatçı firmaya yapacağı ödeme, ödemenin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce yapılması ve ilgili gümrük idaresine ibraz edilecek belgelerle durumun tevsik edilmesi kaydıyla, peşin ödeme olarak kabul edilir ve ödemesi bu şekilde yapılan ithalat işlemleri üzerinden KKDF kesintisi yapılmaz (7).

· Mal mukabili ödeme şekline göre yapılan kitap ithalatında KKDF kesintisi yapılmaz (8).

· İhracatı Teşvik Belgesi ile DİİB kapsamında kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekline göre yapılan ithalatta KKDF % 0 olarak uygulanır (10).

· Bir Şirketin yurt dışında bulunan merkezinden Türkiye’deki şubesine ithal edilen ticari eşya bedelleri, ithalata ilişkin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten sonraki bir tarihte merkeze transfer edilir ise bu işlem vadeli ithalat kapsamına girer ve KKDF doğar (12).

· Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 7'nci maddesi uyarınca, İstanbul Altın Borsasında işlem görmek üzere anılan Kararın 2'nci maddesinde belirtilen özelliklere sahip işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinden KKDF kesintisi yapılmaz (16).

· Yabancı sermaye olarak yurt dışından getirilen paralar, "borç" niteliğinde olmadığı için KKDF doğmaz.

· Yurt dışından gelen sermaye avansları için de KKDF ödenmez.

Sermaye avansının sermayeye dönüştürülmesinde bir süre sınırlaması bulunmamaktadır.

Yurt dışından sermaye avansı olarak gelen paranın, sermayeye dönüştürülmeden tekrar yurt dışına transfer edilmek istenmesi durumunda, bankadan transfer yapması talep edildiği gün, para krediye dönüşmüş olur ve KKDF doğar.

· Yurt dışından gelen yabancı sermaye ve sermaye avansı TL hesaplarda gösterilir, bunlara kur farkı işletilmez, faiz ödenmez.

KREDİLERDE KKDF :

12.05.1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Tebliğ, Sıra No: 6).

Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları kredilerde
% 3
Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde:
Ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda
% 3
Ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda
% 1
Ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda
% 0,5
Ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda
% 0


· Yurt dışı kredi kartı harcamalarının döviz olarak taksitlendirilmesi halinde, faiz tahakkukunun başlangıç tarihi itibariyle, hesap kesim tarihindeki hesap bakiyesinin taksitlendirilen kısmı üzerinden %15 oranında KKDF kesintisi yapılması gerekir (9).

· İhracatın finansmanı için Türk Lirası veya döviz olarak kullandırılan kredilerde KKDF oranı % 0 olarak uygulanır (10).

· Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından ihracatın finansmanı için sağlayacağı kredilerde (ihracatı teşvik belgesi, Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) ve vergi, resim ve harç istisnası belgesine bağlanmış ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanında kullandırılanlar dahil) KKDF oranı % 0 (sıfır) olarak uygulanmaktadır (10).

· Türkiye'de yerleşik kişilerin, DİİB'ne bağlanmış ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı amacıyla yurt dışından kullandıkları döviz kredilerinde vadeye bakılmaksızın KKDF kesintisi % 0 olarak uygulanır (11).

· Kredinin Sermaye Artırımında Kullanılması: asgari vadesi bir yıl ve üzerinde olup, yurt dışından alınan döviz kredileri ve yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılan kredilerden; vadesi dolmadan önce krediyi kullananlar tarafından, kısmen veya tamamen sermaye artırımında kullanılmak suretiyle kapatılması veya sermaye artırımında kullanılmak üzere gerçek veya tüzel kişilere devir ve temlikinin yapılması halinde KKDF kesintisi yapılmaz (13).

· Şubesi Türkiye’de bulunan bir Şirketin, yurt dışında bulunan merkezinden sağlayacağı döviz cinsinden paralar (kredinin ortalama vadesine göre) KKDF’ye tabidir (14).

· Kuyumculukla iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerce kullanılan altın kredileri KKDF kapsamı dışındadır (15).

· Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan kredilerden KKDF kesintisi yapılmaz (17).

· Bankalarca yurt dışında yerleşik kişilere açılacak kredilerden KKDF kesintisi yapılmaz (18).

· Bankalar ve finansman şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde KKDF % 0’dır (19).

· Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan; tüketici kredilerinde % 15, diğer kredilerde % 0 KKDF uygulanır (20).

· Şirket ortağı tarafından, sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi için kullanılacak kredi için KKDF kesintisi yapılmaz (21).

· Yurt dışındaki işlerle ilgili olarak yurt içindeki bankalardan veya yurt dışından alınacak döviz kredilerinde KKDF kesintisi yapılmaz (22).

SERBEST BÖLGELERDEN TÜRKİYE’YE YAPILAN İTHALATTA KKDF (23) :

Serbest Bölge’den Türkiye’ye yapılan ithalat, vadeli (kredili) ise KKDF ödenir.

Serbest Bölge’den Türkiye’ye yapılan ithalat, peşin ise KKDF ödenmez.

Serbest Bölge’den Türkiye’ye yapılan ithalatın peşin bir ithalat sayılabilmesi için:

hem yurt dışındaki asıl ihracatçıya yapılan ödemenin, hem de Türkiye’den serbest bölgeye yapılan ödemenin, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce tamamlanmış olması ve bu durumun ithalatçı firma tarafından ibraz edilen belgelerle ilgili gümrük idaresine tevsik edilmesi gerekmektedir.

Serbest Bölge’deki Firma ile Türkiye’deki İthalatçı Arasında; Ortaklık veya Merkez-Şube İlişkisi Yoksa:

Serbest Bölge’deki firmadan peşin ithalat yapan Türkiye’deki ithalatçının sadece Serbest Bölge’deki firmaya ödemenin peşin yapılması yeterlidir. Türkiye’deki ithalatçıdan ilaveten yurt dışındaki asıl satıcıya (Serbest Bölge’deki firma tarafından) ödeme yapıldığına dair Belge talep edilmeyecektir.

Böyle bir durumda; malın millileşmesinden önce yurt dışındaki asıl satıcıya, Serbest Bölge’deki firma tarafından ödeme yapılmadığı tespit edilir ise KKDF, Serbest Bölge’deki firmadan aranacaktır.

Serbest bölgeye getirilen eşyanın serbest bölgede kayıtlı sanayi sicil belgesini haiz imalatçı firma tarafından üretim faaliyetinde kullanılması neticesinde elde edilen GTİP numarası ve tanımı farklı eşyanın serbest bölgeden peşin olarak ithal edilmesi durumunda KKDF kesintisi yapılmayacaktır.

Ayrıca, serbest bölgedeki sanayi sicil belgesini haiz imalatçı firmanın üretim faaliyetinde kullandığı ürünlerin bedelinin yurt dışındaki asıl ihracatçıya transfer edildiğine dair bir belgenin talep edilmesi de söz konusu olmayacaktır.

SERBEST BÖLGE VE KREDİ KULLANIMI :

· Serbest bölgede faaliyette bulunma ruhsatı olan kullanıcılara Türkiye'deki bankalar tarafından açılacak döviz kredileri üzerinden KKDF kesintisi yapılmaz (24).

· Türkiye'de mukim firmaların, serbest bölgedeki şubelerine veya bu bölgedeki bir başka firmaya yapacakları ihracatların finansmanı için kullanacakları krediler % 0 oranında KKDF kesintisine tabidir (24).

DİPNOTLAR :

(1) Resmi Gazete; tarihi: 26.08.1989, sayısı: 20264.

(2) 2011/2304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

(3) Maliye Bakanlığı’nın 19.04.2012 tarih ve B.07.1.GİB.0.06.68-165.01.03 sayılı Özelgesi.

(4a) 01.10.2012 tarih ve 20127 sayılı Gümrükler Genel Müdürlüğü Yazısı.

(4b) Maliye Bakanlığı’nın 21.03.2012 tarih ve B.07.1.GİB.0.01.68.165.02 sayılı Özelgesi.

(5) 02.10.2012 tarih ve 20401 sayılı Gümrükler Genel Müdürlüğü Yazısı.

(6) 28.06.2013 tarih ve 2013/21 sayılı Gümrükler Genel Müdürlüğü Genelge’si.

(7) Maliye Bakanlığı’nın 27.03.2014 tarih ve 70903105-165.01.02[13]-34614 sayılı Özelgesi.

(8) Maliye Bakanlığı’nın 23.10.2013 tarih ve 70903105-622.01[5601-1399]-46579 sayılı Özelgesi.

(9) Maliye Bakanlığı’nın 12.07.2013 tarih 70903105-165.01.03[124]-65807 ve sayılı Özelgesi.

(10) 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Tebliği (Sıra No:6), madde: 2.

(11) Maliye Bakanlığı’nın 31.05.2013 tarih ve 70903105-165.01.03[131]-49770 sayılı Özelgesi.

(12) Maliye Bakanlığı’nın 16.05.2013 tarih ve 70903105-165.01.03[120]-42898 sayılı Özelgesi.

(13) 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Tebliği (Sıra No:6), madde: 3/27.

(14) Maliye Bakanlığı’nın 16.05.2013 tarih ve 70903105-165.01.03[120]-42898 sayılı Özelgesi.

(15) 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Tebliği (Sıra No:6), madde: 3/18.

(16) 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Tebliği (Sıra No:6), madde: 3/29.

(17) 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Tebliği (Sıra No:6), madde: 3/14.

(18) 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Tebliği (Sıra No:6), madde: 3/6.

(19) 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Tebliği (Sıra No:6), madde: 2/B.

(20) 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Tebliği (Sıra No:6), madde: 2/A.

(21) Maliye Bakanlığı’nın 06.05.2011 tarih ve B.07.1.GİB.0.06.68-165.01.03 sayılı Özelgesi.

(22) 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Tebliği (Sıra No:6), madde: 3/8.

(23) 18.03.2011 tarih ve 2011/16 sayılı Gümrükler Genel Müdürlüğü Genelge’si.

(24) Maliye Bakanlığı’nın 07.05.2010 tarih ve 68/6802-2 sayılı Özelgesi.
.
Kaynak: http://www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz)


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  İTHALATTA HANGİ TARİHTEKİ DÖVİZ KURU BAZ ALINACAK. Ahmet Barlak 0 8,230 15.02.2019, 10:34
Son Yorum: Ahmet Barlak
  İthalatta alınan Gümrük kdv'sinin kdv iade alacağından mahsup yoluyla ödenmesi Ahmet Barlak 0 5,249 21.01.2019, 09:33
Son Yorum: Ahmet Barlak

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi