İhraç Kayıtlı E-Faturada KDV'nin Gösterilmemesi Halinde KDV İadesi Alınabilir Mi?

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Bu konuyu Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz: Facebook Twitter
İhraç Kayıtlı E-Faturada KDV'nin Gösterilmemesi Halinde KDV İadesi Alınabilir Mi?
31.12.2018, 08:17,
#1
İhraç Kayıtlı E-Faturada KDV'nin Gösterilmemesi Halinde KDV İadesi Alınabilir Mi?
İhraç Kayıtlı E-Faturada KDV'nin Gösterilmemesi Halinde KDV İadesi Alınabilir Mi?
İhraç kaydıyla teslimlerde bulunan ve e-fatura düzenleyen firmalarca son günlerde yoğun olarak sorulan bazı sorular da;

E-fatura sisteminde oluşturulan ihraç kayıtlı faturada;

1- KDV’nin sehven hesaplanmaması ve fatura üzerinde gösterilmemesi,

2-“İhraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden KDV tahsil edilmemiştir” ibaresi yazıldığı halde KDV’nin sehven bildirilmemesi,

3- 7 günlük itiraz ve düzeltme süresinden sonra bu hatanın fark edilmesi nedeniyle düzeltme işleminin yapılmaması,

Halinde;

1-Söz konusu fatura, ihraç kayıtlı fatura olarak kabul edilir mi?

2-KDV Kanunun 11/1-c maddesi uyarınca beyan edilen KDV’nin iadesi talep edilebilir mi?

3-Muhasebe kayıtları nasıl yapılır?

Şeklindedir. Sözü edilen sorulara ilişkin açıklamalar, KDV Genel Uygulama Tebliği ile İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 18.08.2017 Gün ve 256526 Sayılı Özelgesinde yapılmış, özetle şöyledir:

1-a-E-fatura ile fiili ihracatın süresinde gerçekleşmiş olması,

b-Söz konusu işleme ilişkin KDV'nin, Vergi Usul Kanununun 219 uncu maddesindeki hükümler dikkate alınarak kayıtlara intikal ettirilmesi,

c-Usulüne uygun olarak ihraç kayıtlı teslim kapsamında ilgili dönem KDV beyannamesinde beyan edilip tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil edilmesi,

d-İhracatçının bu teslimleri ihraç kayıtlı teslim olarak kayıt sürelerini de dikkate alarak kayıtlarına intikal ettirmiş olması,

Kaydıyla söz konusu işlemin ihraç kayıtlı teslim kapsamında değerlendirilmesi mümkündür.

2-Yukarıdaki şartların gerçekleşmiş olması halinde KDV Kanunun 11/1-c maddesi uyarınca beyan edilen KDV’nin iadesi talep edilebilir.1

3-Tcil veya iade edilebilir KDV'nin "192. Diğer KDV Hesabı" nın borcuna, tecil edilecek KDV veya iade edilecek KDV'nin de "392. Diğer KDV Hesabı" nın alacağına kayıt edilmesi gerekir.

Yasal Dayanaklar:

Yasal Dayanak Tarih ve Numarası Veya Maddesi
KDV Genel Uygulama Tebliği II/A-8
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 18.08.2017 - 256526
31.12.2018

Kaynak: http://www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)
31.12.2018, 08:20,
#2
RE: İhraç Kayıtlı E-Faturada KDV'nin Gösterilmemesi Halinde KDV İadesi Alınabilir Mi?
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup MüdürlüğüSayı

:

11395140-105[Mük.257-2015/VUK1-19457]-256526

18.08.2017

Konu

:

İhraç kayıtlı e-faturada KDV'nin hesaplanmaması.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; 30.09.2015 tarihinde e-fatura sisteminde oluşturulan ihraç kayıtlı faturada, KDV hesaplanmadığı ve fatura üzerinde gösterilmediği, ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden KDV tahsil edilmemiştir ibaresi yazıldığı halde sehven KDV bildirilmediği ve 7 günlük itiraz ve düzeltme süresinden sonra bu hatanın fark edildiğini, ayrıca düzeltme işlemi yapılmadığından, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde muhasebe defter kayıtlarının nasıl yapılacağı söz konusu faturanın ihraç kayıtlı fatura olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve KDV Kanunun 11/1-c maddesi hükümlerine göre beyan edilerek iade talebine konu edilip edilemeyeceği hususlarında Başkanlığımız görüşleri talep edilmektedir.3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesinde, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV'nin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı, söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen verginin terkin olunacağı hüküm altına alınmıştır.Konuya ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-8.) bölümünde, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV'nin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, imalatçılar tarafından ihraç kaydıyla yapılan teslimlerle ilgili olarak düzenlenen faturalarda, "3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden, Katma Değer Vergisi tahsil edilmemiştir" ibaresinin yazılacağı, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı, tecil veya terkin edilen bu vergiler hakkında ihracatçılar bakımından 3065 sayılı Kanunun 32 nci maddesi hükmünün uygulanmayacağı açıklamalarına yer verilmiştir.Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 175 ve mükerrer 257. maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak;a) Muhasebenin Temel Kavramları,b) Muhasebe Politikalarının Açıklanması,c) Mali Tablolar İlkeleri,d) Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması,e) Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve İşleyişi, konularında düzenlemeler yapan 1 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği 01/01/1994 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanmak üzere 26/12/1992 tarihli ve 21447 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.Anılan Tebliğin, "Hesap Planı Açıklamaları" bölümünde "1-DÖNEN VARLIKLAR/ 19- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR" başlığı altında;"192. DİĞER KDVTeşvikli yatırım mallarının ithalinde ödenmesi gerektiği halde ödenmeyip, fiilen indirilmesinin mümkün olacağı tarihe kadar ertelenen katma değer vergisinin, ertelemenin bir yıl içinde olması halinde kaydedildiği ve izlendiği hesaptır.İşleyişi :Teşvikli yatırım mallarının ithalinde, gümrük idareleri tarafından tarh ve tahakkuk ettirilerek ertelenen katma değer vergisi pasifteki ilgili hesabın alacağı mukabili bu hesaba borç kaydedilir."denilmekte ve aynı Tebliğin "3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR / 39.DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR" başlığı altında;"392. DİĞER KDVBu hesap; teşvikli yatırım mallarının ithalinden doğan ve ertelenen Katma Değer Vergisi ve ihraç kaydiyle satış nedeniyle ertelenen ve terkin edilecek Katma Değer Vergisi gibi ihtiyaca göre bölümlenir.İşleyişi :Teşvikli yatırım mallarının ithalinde gümrük idareleri tarafından tarh ve tahakkuk ettirilerek ertelenen katma değer vergisi, aktifteki ilgili hesabın borcu mukabili bu hesaba alacak, mevzuat gereği yapılacak terkin sonunda aktifteki ilgili hesabın alacağı karşılığı bu hesaba borç kaydedilmek suretiyle işlem görür.Yatırım teşvik belgelerinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde ertelenen katma değer vergisi bu hesaba borç, ödenmek üzere pasifteki tahakkuk hesabına alacak kaydedilir.Vergi dairesince tecil olunan katma değer vergisi "391. Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı" nın borcu mukabili bu hesaba alacak, mevzuat gereği yapılacak terkin sonucunda borçlusunun alacağı mukabili bu hesaba borç kaydedilir.İhracatın gerçekleşmemesi halinde ise, tecil olunan katma değer vergisi "391. Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı"nın alacağı mukabili bu hesaba borç kaydedilir.denilerek söz konusu hesapların işleyişi açıklanmaktadır.Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 242 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan ve faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esasların açıklandığı 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; "elektronik belge" şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar bütünü, "elektronik fatura" ise bu Tebliğde yer alan şartlara uygun olan ve elektronik belge biçiminde oluşturulmuş fatura olarak tanımlanmıştır. Aynı Tebliğin "3-Genel Olarak e-Fatura" başlıklı bölümünde e-faturanın yeni bir belge türü olmadığı, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olduğu belirtildikten sonra "5- e-Fatura Düzenlenmesi ve İletilmesi" başlıklı bölümünün üçüncü paragrafında mükelleflerin e-Fatura düzenlerken, bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda süreler başta olmak üzere Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer kanun ve düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uymak zorunda oldukları açıklaması yapılmıştır.Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde,düzenlenen e-fatura ile fiili ihracatın süresinde gerçekleşmiş olması, söz konusu işleme ilişkin KDV'nin, Vergi Usul Kanununun 219 uncu maddesindeki hükümler dikkate alınarak kayıtlarınıza intikal ettirilmesi, usulüne uygun olarak ihraç kayıtlı teslim kapsamında ilgili dönem KDV beyannamesinde beyan edilip tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil edilmesi, ihracatçının ise bu teslimleri ihraç kayıtlı teslim olarak kayıt sürelerini de dikkate alarak kayıtlarına intikal ettirmiş olması kaydıyla söz konusu işlemin ihraç kayıtlı teslim kapsamında değerlendirilmesi mümkündür.Ayrıca , tecil veya iade edilebilir KDV'nin "192. Diğer KDV Hesabı" nın borcuna, tecil edilecek KDV veya iade edilecek KDV'nin de "392. Diğer KDV Hesabı" nın alacağına kayıt edilmesi gerektiği tabiidir.Bilgi edinilmesini rica ederim.(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  İhraç kayıtlı ambalaj malzemesi SATIN ALINMASI tecil - terkin uygulaması Ahmet Barlak 0 90 09.05.2020, 06:07
Son Yorum: Ahmet Barlak
  İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARDA REKLAMASYON FATURASI Ahmet Barlak 1 4,783 14.11.2019, 08:17
Son Yorum: Ahmet Barlak
  İhraç kayıtlı teslimlerde KUR FARKI Ahmet Barlak 6 16,297 04.09.2019, 08:54
Son Yorum: Ahmet Barlak
  SANAYİ SİCİL BELGESİ OLMAYAN DÖNEMLERE AİT İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN KDV İADESİ Ahmet Barlak 5 6,934 30.05.2019, 14:16
Son Yorum: Ahmet Barlak
  KDV İADE ALACAĞINA MAHSUP YOLUYLA ÖDENEN GEÇİCİ VERGİNİN İADESİ Ahmet Barlak 1 4,862 15.05.2019, 07:49
Son Yorum: Ahmet Barlak

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi