İTHALATTA ÖDENEN KDV'NİN İNDİRİM KONUSU YAPILMASI

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Bu konuyu Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz: Facebook Twitter
İTHALATTA ÖDENEN KDV'NİN İNDİRİM KONUSU YAPILMASI
17.11.2018, 17:11, (Bu konu en son: 17.11.2018, 17:25 Tarihinde, Saat: {2} düzenlenmiştir. Düzenleyen: Ahmet Barlak.)
#1
İTHALATTA ÖDENEN KDV'NİN İNDİRİM KONUSU YAPILMASI
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

TARİH : 02.06.2008

SAYI : KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.29.4920

KONU : İthal edilen malın gümrükçe bedelinin yüksek hesaplanması halinde iade-mahsup uygulaması

……………………. ŞTİ.

3065 sayılı KDV Kanunu’nun 1/2.’nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının katma değer vergisine tabi olduğu,

Kanunun 11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetlerinin vergiden istisna edildiği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 21/a maddesinde ise; İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri, ithalatta matrahı oluşturan unsurlar arasında sayılmıştır.

Diğer taraftan, Kanunun 29/1.’nci maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini, ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen katma değer vergisini indirim konusu yapabilecekleri hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 32’nci maddesinde de; “Bu Kanunun 11, 13, 14 ve 15.’inci maddeleri uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak katma değer vergisinden indirilir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen katma değer vergisi Maliye Bakanlığı’nca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunur.” hükmü bulunmaktadır.

Yine Kanunun 34/1’inci maddesinde ise, yurt içinde sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait katma değer vergisinin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Kanunun 58’inci maddesinde; “Mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisi ile mükellefçe indirilebilecek katma değer vergisi, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, ithal edilen ve genel oranda vergi uygulanarak yurtiçinde satışı gerçekleştirilen ürünler için gümrükte ödenen KDV’nin genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılması indirimle giderilemeyen kısmın ise daha sonraki dönemlerde indirim konusu yapılmak üzere sonraki döneme devredilmesi gerekmekte olup, red ve iadesi mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca, indirimle giderilemeyen KDV sonraki döneme devredilerek daha sonraki dönemlerde indirim konusu yapılabileceğinden gider veya maliyet unsuru olarak değerlendirilmesi de mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, ithalatı gerçekleştirilen ürünlerin aynen veya işlendikten sonra ihraç edilmiş olması halinde, ithalde ödenen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iadesi mümkün olabilecektir.

Öte yandan, 39 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde ihraç edilen mallarla ilgili olarak yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen verginin ne şekilde hesaplanacağı açıklanmıştır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Başkan a.

Grup Müdür V.
17.11.2018, 17:18,
#2
RE: İthal edilen malın gümrükçe bedelinin yüksek hesaplanması halinde iade-mahsup uygula
İTHALATTA ÖDENEN KDV'NİN HANGİ DÖNEMDE İNDİRİM KONUSU YAPILACAĞI
.

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı
:

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-99
30/01/2012

Konu
:

İthalde ödenen KDV’nin hangi dönemde indirim konusu yapılacağı.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; firmanızca 19/01/2011 tarihli ithalat gümrük beyannamesi ile yurt dışından ithal edilen ayçiçeği küspesinin kalite kontrol işlemlerine tabi tutulduğu ve buna ilişkin katma değer vergisinin (KDV) teminat olarak tahsil edildiği, kontrol işlemi sonrasında gümrükten çekilen ürünün şubat ayı içerisinde yurt içinde satışının yapıldığı, ancak gümrük müdürlüğünün muhasebe işlem fişini 03/03/2011 tarihinde düzenlemesi nedeniyle, ithalde ödenen KDV nin hangi döneme ait beyannamede indirilecek KDV olarak dikkate alınması gerektiği konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

KDV Kanununun 29/1-b maddesinde; ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV nin indirim konusu yapılabileceği, 29/3 maddesinde de, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hükümlerine yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 34/1 maddesinde de; yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait katma değer vergisinin alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmesi ve bu vesikaların kanunî defterlere kaydedilmesi şartıyla indirilebileceği belirtilmiştir.

Öte yandan, Vergi Usul Kanununun 229 uncu ve müteakip maddelerinde, gelir, kurumlar veya katma değer vergisi yönünden herhangi birinden mükellefiyeti olanların düzenlemek zorunda oldukları belgeler sayılmıştır. Bu belgeler, 164 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca noter tasdikli veya Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtım Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre anlaşmalı matbaalara bastırılarak kullanılacaktır.

Söz konusu Yönetmelik uyarınca, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde tanımı yapılan teşebbüs, teşekkül, kuruluş, müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve işletmelerin tasdik mecburiyetine tabi olmaksızın Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinde sayılan belgeleri düzenleyecekleri, ancak bu kuruluşların kullanacakları belgelerin üzerine “Vergi Usul Kanunu Yönetmelik Hükümlerine Tabi Değildir.” ibaresini kaşe ile basacakları veya matbaa baskısı ile belirtecekleri açıklanmıştır.

Buna göre, gümrük müdürlüğünce düzenlenen muhasebe işlem fişi yukarıda yer alan şartları taşısa dahi Vergi Usul Kanununda sayılan belgeler yerine kullanılması mümkün bulunmadığından, söz konusu muhasebe işlem fişine dayanılarak KDV nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, yurt dışından ayçiçeği küspesi ithal işleminize ilişkin ilgili gümrük müdürlüğünce adınıza gümrük makbuzu düzenlenmesi halinde, bu gümrük makbuzunda ayrıca gösterilmiş olan KDV nin, ilgili takvim yılı aşılmamak kaydıyla kanuni deftere kaydedildiği vergilendirme döneminde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
17.11.2018, 17:25,
#3
RE: İthal edilen malın gümrükçe bedelinin yüksek hesaplanması halinde iade-mahsup uygula
Sayı: B.07.4.DEF.0.19.10.00-KDV-2010-21-24
Tarih: 23/11/2011
T.C.
ÇORUM VALİLİĞİ
Defterdarlık Gelir Müdürlüğü
Sayı :B.07.4.DEF.0.19.10.00-KDV-2010-21-24 23/11/2011
Konu : İthalatta Matrah
İlgide kayıtlı dilekçenizde, ... Vergi Dairesinde ... vergi kimlik numarasında kayıtlı bulunan şirketiniz
tarafından ithal edilen kontrplakın birim fiyatı Mayıs/2010 ayına kadar 500 $ civarında iken Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayınlanan 2010/3 No.lu İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliği ile söz konusu ürünün birimfiyatı 1100 $ olarak kıymet tespiti yapıldığı ve ithalatında bu tutar üzerinden katma değer vergisi (KDV) alındığı,oysa şirketinize maliyeti 500 $ olan ürünü 600 $ civarında satıldığı, bu durumda Gümrükte 1100 $ üzerindenödenen KDV nin indirim konusu yapıldığı, ancak müşterilerden tahsil edilen KDV düşük olduğundan devredenKDV nin sürekli yükseldiği, indirim konusu yapılamayan KDV farklarının müşterilerden mi, yoksa vergi dairesindenmi talep edileceği hususunda bilgi talep edilmektedir.
3065 sayılı KDV Kanununun,1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim vehizmetlerin KDV ye tabi olduğu,1/2 nci maddesinde; her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu,21 inci maddesinde, ithalatta verginin matrahının, ithal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olankıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halindesigorta ve navlun bedeli dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeriolduğu,29/1 inci maddesinde; mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den bukanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV yi indirebilecekleri,29/2 nci maddesinde; bir vergilendirme döneminde indirilecek KDV toplamının, mükellefin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan KDV toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki farkın sonraki dönemleredevrolunacağı ve iade edilmeyeceği ancak indirimli oranlara tabi işlemler nedeniyle yılı içinde indirilemeyen vetutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan verginin mahsuben iade olunacağı, mahsuben iadeedilemeyen verginin ise nakden iade edileceği,hükme bağlanmıştır.
Buna göre, şirketiniz tarafından ithal edilen kontrplak için Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenen birim fiyatıüzerinden ödenen KDV nin, KDV Kanununun 29 uncu maddesine göre vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplananKDV den indirimi mümkün olup, indirim konusu yapılamayan KDV nin şirketinize iade edilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Bilgilerinize rica ederim.
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge
geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi
tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi
hesaplanmayacaktır.


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  BASİT USULDEN GERÇEK USULE GEÇİŞTE YAPILMASI GEREK Ahmet Barlak 13 38,509 03.01.2019, 11:56
Son Yorum: Ahmet Barlak
  BAŞKASI ADINA DÜZENLENEN FATURANIN KDV Sİ İNDİRİM KONUSU EDİLİR Mİ? Ahmet Barlak 0 1,046 25.08.2018, 15:00
Son Yorum: Ahmet Barlak
  Yetki belgesi için ödenen tutarın kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate al Ahmet Barlak 1 2,708 10.02.2018, 15:57
Son Yorum: Ahmet Barlak
  Şirket tarafından rödovansçı adına ödenen teminat, yıllık ruhsat harcı, yıllık devle Ahmet Barlak 1 4,532 30.01.2018, 17:01
Son Yorum: Ahmet Barlak
  TAM VE KISMİ BÖLÜNME YAPILMASI GEREKENLER Ahmet Barlak 2 6,798 28.08.2017, 08:16
Son Yorum: Ahmet Barlak

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi