İHRACATCI TARAFINDAN İMALATÇILARA VERİLEN YAZILARIN BİLDİRİM SÜRESİ

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Bu konuyu Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz: Facebook Twitter
İHRACATCI TARAFINDAN İMALATÇILARA VERİLEN YAZILARIN BİLDİRİM SÜRESİ
31.08.2017, 08:47,
#1
İHRACATCI TARAFINDAN İMALATÇILARA VERİLEN YAZILARIN BİLDİRİM SÜRESİ
İhraç kaydıyla teslim ettikleri malların ihraç edildiğine ilişkin imalatçılara yazı veren ihracatçıların bir aylık listeyi verecekleri süre hakkındaT.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)  
 
  TARİH : 08.09.2011 SAYI : B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-1519 KONU : İhraç kaydıyla teslim ettikleri malların ihraç edildiğine ilişkin imalatçılara yazı veren ihracatçıların bir aylık listeyi verecekleri süre hk.
İLGİ: …
İlgide kayıtlı dilekçenizde, ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin olarak 113 Seri No.lu Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Tebliğinde, imalatçılara ihraç kaydıyla teslim edilen malların ihraç edildiğine ilişkin yazı veren ihracatçıların, bir ay içerisinde bu yazıyı verdikleri imalatçılara ait bir listeyi, izleyen ayın 15. günü akşamına kadar kendilerinin bağlı bulunduğu vergi dairelerine vermeleri gerektiği, ancak, ihracatçılar tarafından söz konusu listenin bağlı olunan vergi dairesine bildirilme süresi konusunda tereddüt yaşandığı belirtilerek konu hakkında görüş istenilmektedir.
3065 sayılı KDV Kanununun;
 
  • 11/1-c maddesinde, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV'nin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı,
  • 32. maddesinde ise, bu Kanunun 11, 13, 14, 15 ve 17/4-s maddeleri kapsamına giren işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirimle giderilemeyen KDV nin bu işlemleri yapanlara iade edileceği
hükme bağlanmıştır.
99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 4. bölümünde, gümrük beyannamesi üzerinde bilgileri yer almayan imalatçıların ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan onaylı bir yazı alacakları, vergi dairelerinin gümrük beyannamesinin aslı veya noter, YMMya da gümrük idaresince onaylı örneği ile birlikte ibraz edilecek bu yazıya istinaden imalatçıların terkin ve iade işlemlerini yerine getirecekleri belirtilmiştir.
113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (G/3) bölümü ile 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 4. bölümünün sonuna eklenen paragrafa göre, imalatçılara ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların ihraç edildiğine ilişkin yazı veren ihracatçıların, bir ay içerisinde bu yazıyı verdikleri imalatçılara ait bir listeyi (bu listede asgari yazı verilen imalatçıların adı-soyadı, unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası ile adres bilgilerine yer verilecektir.), izleyen ayın 15. günü akşamına kadar kendilerinin bağlı bulunduğu vergi dairelerine vermeleri gerektiği ifade edilmiştir.
Buna göre, ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların ihraç edildiğine ilişkin imalatçılara yazı veren ihracatçıların, bir aylık dönem içerisinde bu tür yazı verdikleri imalatçılara ait bir listeyi, yazı verdikleri dönemi izleyen ayın 15. günü akşamına kadar kendilerinin bağlı bulunduğu vergi dairelerine vermeleri gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
28.08.2018, 10:01,
#2
RE: İHRACATCI TARAFINDAN İMALATÇILARA VERİLEN YAZILARIN BİLDİRİM SÜRESİ
CEZASI
ihracatçılar tarafından imalatçılara yazı vermeyi 113 nl kdv tebliği mecbur kılmıştır, yani isteğe bağlı bir durum değildir, buna bağlı olarak vd. bildirimi de mecburidir ve verilmemesi halinde bilgi vermekten kaçınma cezası uygulanacaktır diye düşünüyorum.
28.08.2018, 10:15, (Bu konu en son: 28.08.2018, 11:04 Tarihinde, Saat: {2} düzenlenmiştir. Düzenleyen: Ahmet Barlak.)
#3
RE: İHRACATCI TARAFINDAN İMALATÇILARA VERİLEN YAZILARIN BİLDİRİM SÜRESİ
CEZAYA İTİRAZ

Genelde gçb üzerinde imalatçıyı beyanı edildiği durumlar pek yaygındır. İmalatçı beyanı gçb üzerinde yapılmış ise ihracatçı firmanın yazı verme zorunluluğu yoktur.
.
"KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ
8.5. Tecil Edilecek Verginin Hesabı ve Terkini
.
.
Gümrük beyannamesi üzerinde imalatçı firma bilgilerine ilişkin kayıt bulunmaması halinde, imalatçılar ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan bir yazı alarak gümrük beyannamesi veya listesine eklerler. Bu yazıda;
- İhracata ilişkin gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısı,
- Belgeyi talep eden imalatçının; adı-soyadı veya unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası,
- İhraç kayıtlı teslim edilen mala ilişkin fatura tarihi, numarası, malın cinsi, miktarı, bedeli, KDV oranı ve hesaplanan KDV tutarı,
gösterilir.
İmalatçılara ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların ihraç edildiğine ilişkin yazı veren ihracatçılar, bir ay içerisinde bu yazıyı verdikleri imalatçılara ait bir listeyi (Bu listede en az, yazı verilen imalatçıların adı-soyadı, unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası ile adres bilgilerine yer verilir.), izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar kendilerinin bağlı bulunduğu vergi dairelerine verirler."
.
Bazı durumlarda imalatçılar beyan edilmiyor ve bu beyan edilmeme durumunda imalatçının o ihraç edilen malın imalatçısı olduğuna dair yazı ile ispatlanması ihracatçı firmalara yüklenmişti ihracatçı firmaların verdiği yazılarla daha önceki tebliğde,

sonraki çıkan tebliğde ise ihracatçılarında verdiği yazıları bir düzene sokmak ve verilen yazıların verildiği tarih itibariyle vd.sine bildirimi şart koşulmuştur. Aşağıdaki tebliğ metninden de ben bu anlamı çıkarıyorum.

" imalatçılara ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların ihraç edildiğine ilişkin yazı veren ihracatçıların, bir ay içerisinde bu yazıyı verdikleri imalatçılara ait bir listeyi (bu listede asgari yazı verilen imalatçıların adı-soyadı, unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası ile adres bilgilerine yer verilecektir.), izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar "

Yoksa tebliğde daha net açıklama yapmaları gerekirdi örneğin,
malın ihraç tarihinden itibaren ihracatçılar 1 ay içerisinde yazı vermek zorundadırlar ve bu yazıları da takip eden ayın 15.gününde kadar vd.sine bildirmeliler gibi....
28.08.2018, 11:25,
#4
RE: İHRACATCI TARAFINDAN İMALATÇILARA VERİLEN YAZILARIN BİLDİRİM SÜRESİ
KONUYA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞLER VE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN AÇIKLAMALAR

99 seri nolu kdv genel tebliği

4. İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE GÜMRÜK BEYANNAMESİNDE YER ALMASI GEREKEN İMALATÇI BİLGİLERİ
27 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/8) bölümünde yapılan açıklamalara göre, terkin işleminin yapılabilmesi için, imalatçılar tarafından ihraç edilmek üzere teslim edilen malın, ihraç edildiğini gösteren gümrük beyannamesinin vergi dairelerine ibraz edilmesi zorunludur.
Bakanlığımıza yansıyan olaylardan, gümrük beyannamesi üzerinde imalatçı firma bilgilerinin kaydedilmesine münhasır bir alan yer almadığından ihracatçılar tarafından gümrük idarelerine imalatçı isimlerinin yer aldığı listelerin ibraz edildiği, gümrük idarelerinin listedeki mükelleflerin ihraç edilen malın imalatçısı olup olmadığını tespit imkanının bulunmaması ve gümrük mevzuatında da açık bir hükmün yer almaması nedeniyle listeleri onaylamadıkları anlaşılmaktadır.
Bu husus göz önüne alınarak ihraç kaydıyla teslimlerle ilgili terkin ve iade işlemlerinde aşağıdaki şekilde hareket edilmesi uygun görülmüştür.
İmalatçılar ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan onaylı bir yazı alacaklardır. Bu yazıda;
- ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısının,
- belgeyi talep eden imalatçının; adı, soyadı veya unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, ihraç kayıtlı teslim edilen mala ilişkin fatura veya benzeri belgenin tarihi, numarası, mal veya hizmetin cinsi, miktarı, bedeli, katma değer vergisi oranı ve hesaplanan katma değer vergisi tutarının,
gösterilmesi gerekmektedir.
Vergi daireleri gümrük beyannamesinin aslı veya noter, YMM ya da gümrük idaresince onaylı örneği ile birlikte ibraz edilecek bu yazıya istinaden imalatçıların terkin ve iade işlemlerini yerine getireceklerdir.

113 seri nolu kdv genel tebliği

G. KDV GENEL TEBLİĞLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
1- 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "1.3. Limanlar ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna" bölümünün sondan üçüncü paragrafının ilk cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"İstisna kapsamındaki malların ithalat yoluyla temin edilmesi halinde ise söz konusu belge, ilgili gümrük idaresine ibraz edilecektir."
2- 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1.4.1) bölümünde yer alan "YMM tasdik raporlarında ihracat istisnasından doğan KDV alacaklarının iadesi ile ilgili limitler uygulanacaktır" cümlesi "YMM tasdik raporlarında, 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliği uyarınca belirlenen limitler uygulanacaktır." şeklinde değiştirilmiştir.
3- 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "4. İhraç kayıtlı Teslimlerde Gümrük Beyannamesinde Yer Alması Gereken İmalatçı Bilgileri" bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
"Ayrıca imalatçılara ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların ihraç edildiğine ilişkin yazı veren ihracatçıların, bir ay içerisinde bu yazıyı verdikleri imalatçılara ait bir listeyi (bu listede asgari yazı verilen imalatçıların adı-soyadı, unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası ile adres bilgilerine yer verilecektir.), izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar kendilerinin bağlı bulunduğu vergi dairelerine vermeleri gerekmektedir."


KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ
8.5. Tecil Edilecek Verginin Hesabı ve Terkini
.
Gümrük beyannamesi üzerinde imalatçı firma bilgilerine ilişkin kayıt bulunmaması halinde, imalatçılar ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan bir yazı alarak gümrük beyannamesi veya listesine eklerler. Bu yazıda;
- İhracata ilişkin gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısı,
- Belgeyi talep eden imalatçının; adı-soyadı veya unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası,
- İhraç kayıtlı teslim edilen mala ilişkin fatura tarihi, numarası, malın cinsi, miktarı, bedeli, KDV oranı ve hesaplanan KDV tutarı,
gösterilir.
İmalatçılara ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların ihraç edildiğine ilişkin yazı veren ihracatçılar, bir ay içerisinde bu yazıyı verdikleri imalatçılara ait bir listeyi (Bu listede en az, yazı verilen imalatçıların adı-soyadı, unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası ile adres bilgilerine yer verilir.), izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar kendilerinin bağlı bulunduğu vergi dairelerine verirler."


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracat Bedeline Göre İade Taleplerinde (338 İade Ahmet Barlak 0 1,050 28.11.2022, 16:10
Son Yorum: Ahmet Barlak
  KDV İADE İŞLEMLERİNDE VERGİ DAİRESİ TARAFINDAN YAPILAN YOKLAMA Ahmet Barlak 2 4,241 25.01.2022, 22:48
Son Yorum: Ahmet Barlak
  İMALATÇILARA İHRACAT FATURASININ VERİLME ZORUNLULUĞU YOK Ahmet Barlak 1 5,643 09.05.2020, 06:19
Son Yorum: Ahmet Barlak
  Kanuni süresinden sonra verilen düzeltme beyannamesinde TECİL EDİLECEK KDV BULUNMASI Ahmet Barlak 3 24,614 07.10.2016, 11:24
Son Yorum: Ahmet Barlak
  İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE FATURANIN, İHRACATCI FİRMANIN FATURA TARİHİNDEN SONRA DÜZE Muradiye Karabulut 1 13,460 29.04.2015, 10:27
Son Yorum: Muradiye Karabulut

Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi