Üye Olacağım | Şifremi Unuttum | Aktiv. Emailim Gelmedi Email Adresi : Şifre :  
Forum Anasayfa | Kategori Dökümü | Kurallar | Chat | Tavsiye Et | İletişim


Forumda Ara :
Diz :
Forum Hızlı Menu :
Forum >> Sgk vergi mevzuatı >> Sgk vergi mevzuatı

Konu Okunuyor
Moderatör yok Bu kategorideki ziy.sayısı1 kişi aktif Bu konuya cevap vereceğim Bu kategoride yeni konu açacağım
14 Aralık 2012 Cuma Okunma :Bugün 6 Toplam 4907 Konuyu Takip Listeme ekle Bu konuya cevap vereceğim
ahmet (SA)
Konu-280 : %51
Mesaj-215 : %84
ahmet
AFYON
Erkek Yaş:35
Muhasebe
Teşekkür Et İçeriğe puan ver Üyeye mesaj gönder Konuyu arkadaşına öner Üyenin tüm kayıtları

TOPTAN ET TESLİMLERİNDE KDV ORANI Puan : #480

91 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ


E- PERAKENDE SATIŞIN TANIMI

31.12.2003 tarih ve 25333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2003/6666 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin eki I sayılı listenin sonunda yer alan ve katma değer vergisi uygulamasında öteden beri geçerli bulunan perakende teslimin tanımı 1.1.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “...teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır.” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu düzenlemeye göre, (I) sayılı listenin 1, 2, 3 ve 6 ncı sıralarında yer alan ürünleri, işletmelerinde kullanacak olan katma değer vergisi mükelleflerine tesliminde % 1 oranını uygulanacaktır. Bu kapsama girmeyen teslimler ise perakende teslim mahiyetinde olduğundan genel ( % 18 ) oranda katma değer vergisine tabi tutulacaktır. Ancak, yukarıda belirtilen mallar işletme adına alınmış görünmekle birlikte şahsi tüketim amacıyla kullanıldığının tespit edilmesi halinde eksik alınan verginin vergi ziyaı cezası uygulanmak suretiyle alıcılardan tahsil edileceği tabiidir.

Öte yandan, 2003/6666 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile daha önce (II) sayılı listenin A bölümünün 2 nci sırasında sayılan zeytin, bu liste kapsamından çıkarılmış ve (I) sayılı listenin 4 üncü sırasına dahil edilmiştir. Dolayısıyla 1.1.2004 tarihinden itibaren “zeytin”in toptan teslimleri % 1 oranında katma değer vergisine tabi olacaktır. Ancak, (I) sayılı listenin 4 üncü sırasında sayılan ürünlerin yurtiçi tüketime konu perakende safhadaki teslimlerinde % 8 oranında katma değer vergisi uygulandığından, “zeytin”in perakende satışları üzerinden % 8 oranında katma değer vergisi hesaplanmasına devam edilecektir.

31 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin A bölümü 01.01.2004 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.01.01.2004'TEN ÖNCE

Maliye Bakanlığı Özelgesi

Tarih : 13.03.1996

Sayı : B.07.0.GEL.0.5555281477/10316

Lokantalara yapılan et teslimleri toptan satış sayılacağından %1, fabrikaların yemekhanelerine yapılan et satışları ise %8 oranında KDV’ye tabidir.

Bilindiği üzere, 30.12.1995 gün ve 22509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 95/7612 sayılı Kararname ile, 92/3896 sayılı Kararname eki Karara ekli l sayılı listenin 4. sırasındaki parantez içi hükmünde yeralan ’kümes hayvanları ve’ ifadesi çıkarılmış, aynı sıranın parantez içi hükmünden sonraki kısmı ’ile küçük ve büyükbaş hayvanların etleri ve bağırsağı (bunların herhangi bir katkı maddesi kullanılarak imal edilen ürünleri hariç)’, şeklinde değiştirilmiştir.

01.01.1996 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, küçük ve büyükbaş hayvanların etleri ve bağırsağının toptan teslimlerinde %1, perakende teslimlerinde ise %8 oranında katma değer vergisi uygulanmaya başlanılmıştır.

Perakende safhadaki teslimden maksat, teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışım yapan kimseler dışındakilere satılmasıdır.

l sayılı listede yeralan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satılmak ya da satılacak ürünlerde girdi olarak kullanılmak üzere alanlara teslimi %1 oranına tabi olacaktır. Bu kapsam dışında gerçekleştirilen, yani aynen veya işlendikten

sonra satışı sözkonusu olmayan dolayısıyla nihai tüketim sonucunu işlendikten sonra satışı sözkonusu olmayan dolayısıyla nihai tüketim sonucunu doğuran ve l sayılı listenin 4. sırasında yeralan ürünlerin teslimlerinde ise %8 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır.

Buna göre, lokantalara yapılan et teslimleri nihai tüketim sonucunu doğurmadığından, bu teslimlerde %1, fabrikaların yemekhanelerine yapılan et teslimi nihai tüketim sonucunu doğurduğundan, bu teslimlerde %8 vergi oranı uygulanacaktır. Ancak, yemekhanelerin müstecir tarafından işletilmesi durumunda, müstecire yapılan et teslimlerinde ise %1 oranında katma değer vergisi uygulanacağı tabiidir.


Toptan Et Teslimlerinde KDV Oranı hk.01.01.2004'TEN SONRATarih 31/01/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.22.15.01-KDV-13-2-4
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

EDİRNE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup MüdürlüğüSayı

:

B.07.1.GİB.4.22.15.01-KDV-13-2-4

31/01/2012

Konu

:

Toptan Et Teslimlerinde KDV Oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kasap olarak faaliyette bulunduğunuz, pansiyon işletmelerine ve asfalt şirketlerine toptan et ve et ürünleri teslim ettiğiniz, bu işletmelerin de toptan olarak satın almış oldukları et ve et ürünlerini öğrencilere veya şirket çalışanlarına yemek olarak verdikleri belirtilerek, söz konusu et ve et ürünü teslimlerinize uygulanacak KDV oranı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar" ile mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak KDV oranları, ekli (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, ekli (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Kararnemeye ekli (I) sayılı listenin 3 üncü sırasında; "Buğday, bulgur, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, soya, kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates, kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytin yağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil), 20/12/2010 tarihli ve 2010/1180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 01.05 pozisyonunda yer alan hayvanlar ile 2 no.lu faslında yer alan mallar" yer almıştır.

Diğer taraftan Kararnamenin 3 üncü maddesi ile (I) sayılı listenin 3 üncü sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerine %8 oranında vergi uygulanması kararlaştırılmış, 4 üncü maddesinde de, "Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümlere göre, söz konusu Kararnameye ekli (I) sayılı listenin 3 üncü sırasında sayılan ürünlerin işletmelerinde kullanılmak üzere KDV mükellefiyeti bulunan pansiyon işletmeleri ve asfalt şirketlerine tesliminde, bu teslimler toptan teslim mahiyetinde olduğundan, %1 oranında KDV uygulanacaktır.

Öte yandan, (I) sayılı listenin 3 üncü sırasında yer almayan et ürünlerinin teslimlerinde ise toptan ve perakende ayrımı yapılmaksızın bu ürünlerin teslimi için belirlenen oranlarda KDV hesaplanacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Toptan Et Teslimlerinde KDV Oranı hk.

Tarih 14/05/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/71-85
Kapsam

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri


Sayı : B.07.1.GİB.4.26.15.01-KDV-53-2/71-85 14/05/2012
Konu : Toptan Et Teslimlerinde KDV Oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, vergi mükellefi olmayan resmi kurum ve şahıslara yapılacak toptan et teslimlerinde uygulanacak katma değer vergisi oranı hususunda bilgi istenilmektedir.
Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan teslim ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.
Aynı Kararnamenin 1/4 üncü maddesinde; "Perakende safhadaki teslimden maksat; teslim yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır." denilmiştir.
Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin "A" bölümünün I/b sırasında "TGTC nin 2 no.lu Faslında yer alan mallar" sayılmıştır. 28.11.2011 tarihinde yürürlüğe giren 2011/2466 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2 no.lu Fasılda yer alan mallar bu sıradan çıkarılarak 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listenin 3 üncü sırasına eklenmiştir.
TGTC nin 2 inci Faslında "Etler ve yenilen sakatat" tanımlanmıştır. 2 inci Fasıl kapsamında büyük ve küçükbaş hayvanların etleri ve sakatatı dahil olmak üzere tüm hayvanların etleri ve sakatatı (mide, işkembe, şirden, bağırsaklar, mesane hariç) ile kümes hayvanlarının; kemikli, kemiksiz, yağlı, yağsız çiğ et ve sakatatı, doğranmış veya kıyma haline getirilmiş, saklanmak veya muhafaza edilmek üzere; soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş, enzimlerle (paparin gibi) yumuşatılmış, ürünün karakterini değiştirmeyecek şekilde baharat ilave edilmiş, pişmeyecek şekilde haşlanmış etleri yer almaktadır.
Bu hüküm ve açıklamalara göre, anılan Kararnameye ekli (I) sayılı listenin 3 üncü sırasında sayılan malların, aynen veya işledikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlara teslimi % 1, gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunmayanlar ile diğer kişi ve kurumlara teslimi ise % 8 oranında KDV'ye tabidir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.


14 Aralık 2012 Cuma 01:26:47 tarihinde ahmet tarafından düzenlendi


Cevap yazılmadı
Cevap yazabilirsiniz Bu konuya cevap yazabilirsiniz
*
 

Bazı istatistiksel değerler 30 dakikada bir güncellenmektedir.Güncellenmeye 20 dakika kaldı.
 Derece  Konu  Mesaj  Aldığı Teşekkür
Ahmet (SA)
Admin (SA)
Resthit
Elenor
Halil
Ahmet (SA)  %51
Admin (SA)  %47
Elenor  %0
Muzo  %0
Volkano  %0
Nick  %0
Ahmet (SA)  %84
Admin (SA)  %9
Halil  %0
Resthit  %0
Nevzo  %0
Alexi  %0
Admin (SA) 2
Ahmet (SA) 1
Kenan 0
Ahmet45 0
İlknur 0
Sigumyis 0
Bugün giriş yapanlar :
En yeni üyelerimiz :
Starvalve , Resthit , Vural , İbrahbas , Alpay , Drtycats , Destekucak , Zumrut16 , 3175 , Kiyak , Yeko , Mustafa900 , Taco , 8867120918 , Bektes ,
Bugün doğan üyelerimiz :
Kazim , 1 üyemizin bugün doğum günü ;Doğum gününüz kutlu olsun.
Semboller Aktif Konular & Son Konular Diğer İstatistikler
Yeni Konu açamazsınızYeni konu Açamazsınız
Konu Açabilirsiniz Yeni konu açabilirsiniz.
Cevap yazabilirsiniz Konuya cevap yazabilirsiniz.
Konuya mesaj yazılamaz Konu kapalı konuya cevap yazamazsınız.
(M) Moderatör
(A) Admin
(SA) Son Admin
Geçmiş dönemleri kapsayacak şekilde mükellefiyet tesisi halinde geçmiş dönemlere ilişkin b
"aciz vesikası" ve "semeresizlik belgesi"ne bağlanan alacakların değersiz alacak olarak de
Yeni ttkda temsil ve imza yetkisi üzerine değerlendirme, tescilde yaşanan sorunlar
Anonim şirketin hisse devirlerine ilişkin yönetim kurulu karar örneklerinin damga v. tabi
Kooperatif üye aidatları kdvye tabi
Tüm yönleriyle fire ve zaiyatlar
Yaş şartı hariç emeklilik şartlarını yerine getirenlerin kıdem tazminatı alma durumu
Kıdem tazminati ile ilgili soru ve cevaplar
Noter vekillerinin vergilendirilmesi
Şahıs ve sermaye işletmelerinde sermaye maddesi kaydı
Ana kategori :4
Alt Kategori :14
Toplam Konu :548
Toplam Cevap :255
Online Üye :0
Misafir :3
Toplam :3

ahmetbarlak.com | ahmetbarlak3@hotmail.com | © 2015


Üye Sayımız :243 | Bugün :344 | Bugün Çoğul :3223 | Toplam Tekil :51280 | Toplam Çoğul:225471 | İp No :54.242.105.196