Üye Olacağım | Şifremi Unuttum | Aktiv. Emailim Gelmedi Email Adresi : Şifre :  
Forum Anasayfa | Kategori Dökümü | Kurallar | Chat | Tavsiye Et | İletişim


Forumda Ara :
Diz :
Forum Hızlı Menu :
Forum >> Sgk vergi mevzuatı >> Sgk vergi mevzuatı

Konu Okunuyor
Moderatör yok Bu kategorideki ziy.sayısı1 kişi aktif Bu konuya cevap vereceğim Bu kategoride yeni konu açacağım
17 Ocak 2012 Salı Okunma :Bugün 5 Toplam 5791 Konuyu Takip Listeme ekle Bu konuya cevap vereceğim
admin (SA)
Konu-260 : %47
Mesaj-25 : %9
AFYON
Erkek Yaş:35
Mali Müşavir
Teşekkür Et İçeriğe puan ver Üyeye mesaj gönder Konuyu arkadaşına öner Üyenin tüm kayıtları

SPONSORLUK HARCAMALARININ GİDER DURUMU Puan : #32

SPORCU VE SPOR KULÜPLERİNE YAPILAN SPONSORLUK HARCAMALARI VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİLMEKTEDİR

1. Giriş:

Düzenleme ile, toplum hayatında önemli bir yere sahip olan spor ve spor kuruluşlarının ekonomik olarak desteklenmesi amaçlanmıştır.

2004 yılından önce sportif amaçlı sponsorluk harcamaları ancak reklam harcamaları kapsamında gider yazılabiliyordu. 2004 yılı içinde gelir ve kurumlar vergisi kanununa eklenen hükümlerle, sponsorluk harcamalarının amatör spor dallarında tamamının, profesyonel spor dallarında ise yüzde 50'sinin vergi matrahından indirilmesine olanak sağlandı. Öte yandan, spor kulüpleri kamuya yararlı dernek statüsüne sahipse bunlara yapılan bağışlar, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde 5'i ile sınırlı olarak vergi matrahından düşülebilir.

2004 yılında yapılan düzenlemede sponsorluk nedeniyle yapılacak ayni ve nakdi harcamalar bir bağış olarak değil, gider olarak ifade edilmiştir. Yapılan bir harcamanın ticari kazancın tespitinde gider kabul edilebilmesi için giderin ticari kazancın elde edilmesi veya idamesi (sürdürülmesi) amacıyla yapılması gerekmektedir. Ancak, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında daha sonra yapılan düzenlemede, sponsorluk harcamaları bağış indirimleri gibi beyan edilen gelirle sınırlı tutulmuştur.

Konu ile ilgili bazı terimlerim açılımı aşağıdaki gibidir;

Sponsor: Gerçek veya tüzel kişilerce, dolaylı olarak ticari fayda sağlamak veya sosyal sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla iletişim olanakları karşılığında ayni ve/veya nakdi destekte bulunmaları,

Sporcu: Federasyonlar veya İl Müdürlüklerine tescilleri yapılan ferdi veya takım sporcuları,

Gençlik ve Spor Kulübü: Genel Müdürlük, federasyonlar veya il müdürlüklerince tescilleri yapılan gençlik ve/veya spor kulüpleri,

Federasyon: Gençlik ve sporla ilgili faaliyet gösteren uluslar arası kuruluşlar ile bu kuruluşlara üye federasyon, kurum ve kuruluşları

İfade etmektedir.

2. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Yapılan Son Düzenleme:

Beyanname üzerinde yapılacak indirimler, Gelir Vergisi Kanunu’nun 89’uncu maddesinde, Kurumlar Vergisi kanunu’nun ise mükerrer 14’üncü maddesinde yer almış bulunmaktadır.

31.07.2004 tarih, 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5228 sayılı Kanun ile GVK’nın 89. maddesi yeniden düzenlenmiş, KVK’na mükerrer 14. madde eklenmiştir. GVK’nın 89. maddesinin 8 bendi ile 5520 sayılı KVK’nın mükerrer 14. maddesinin (1-e) bendine göre, “3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 14.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için %50’si” gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince beyan edilen gelirden indirilebilecektir.

Yapılan bu düzenleme ile, spor faaliyetleri için yapılan sponsorluk harcamalarının;
Amatör Spor dalları için tamamı (% 100)
Profesyonel Spor dalları için % 50’si,
Gerçek ve tüzel kişilerce beyan edilen gelirden beyanname üzerinde indirilebilecektir.

3. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği:

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan son düzenleme sonrası, konunun uygulamasına yönelik bugüne kadar Maliye Bakanlığı’nca bir tebliğ yayımlanmamış olup, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak 16.06.2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği” ne göre uygulanmaktadır.

İlgili yönetmelik en son olarak, 22.12.2005 tarih ve 26031 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile bazı değişiklikler yapılarak uygulamasına devam edilmektedir.

Yönetmeliğe göre, sponsor seçimi için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Federasyon Başkanlıkları ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri yıllık faaliyet programlarında yer alan uluslararası resmi gençlik ve spor organizasyonları ile yarım kalan tesislerin tamamlanması, yeni tesis yapımı veya mevcut tesislerin onarımları için ihtiyaç duyulan sponsorluk hizmetleri basın, yayın organları aracılığı ile ve ilan panolarında sponsorlara duyurulacak olup, birden fazla sponsorun aynı hizmet için başvurması halinde sponsorların vergi ve SSK prim borçları olmadığına ve Türk Sporuna yapmış olduğu hizmetler göz önünde bulundurulacaktır. Seçilen sponsor ile “sponsorluk sözleşmesi” yapılması ve bu sözleşmede sponsorların yükümlülükleri ve sponsora sağlanacak hak ve yükümlülüklere yer verilecektir. Sponsorluk sözleşmesi yapılan sponsorlara ayrıca “Sponsorluk Belgesi” verilir. Sponsorluk belgesinin bir örneği mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir.

Sponsorlarca yapılacak nakdi yardımlar Genel Müdürlük veya il müdürlüğünün ilgili hesaplarına yatırılır. Ayni yardımlar ise, Genel Müdürlük mevzuatına göre işlem yapılır. Sponsorluğa konu her türlü harcamalar doğrudan sponsorlarca yapılabileceği gibi genel müdürlükçe de yapılabilir. Sponsorluk konusu hizmetin sözleşme bedelini geçmemek üzere ve sponsor tarafından doğrudan harcama yapılması halinde harcama belgeleri Genel Müdürlükçe tasdik edilmek kaydıyla gider sayılır. Belgelenmeyen harcamalar gider olarak kabul edilmez.

Sponsorluk Yönetmeliğinin 13. maddesine göre gençlik ve spor klüplerine yapılan harcamaların sponsorluk harcaması kabul edilebilmesi için sponsorluk alan kulübün bağlı olduğu federasyonun liglerine veya resmi müsabakalarına katılması gerekir. Sponsorluk harcamalarına ilişkin belgeler Genel Müdürlüğün kontrol ve tasdikine tabidir. Genel Müdürlükçe tasdik edilmeyen harcamalar gider olarak kabul edilmez. Genel Müdürlükçe tasdik edilen harcamalara ilişkin belgelerin birer örneği, harcamalarda bulunan mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine gönderilir. Gençlik ve spor tesisleri için yapılacak yapım ve ikmal işleri ile belli bir tutarı aşan bakım ve onarım işlerine ilişkin harcamalar ayrıca yeminli mali müşavirlerce de tasdik edilir. Yeminli mali müşavirlerce tasdik edilecek harcama tutarı 2004 yılı için 1.000.000 YTL. olup bu tutar her yıl TEFE endeksi değişim oranı uygulanarak artırılır. [1]

4. Sponsorlardan Elde Edilecek Hizmet ve Yardımların Niteliği:

Sponsorluk alan ile sponsorlar arasında sözleşme düzenlenmesi koşulluyla; aşağıda belirtilen sponsorluk alanlarında yapılan her türlü harcama sponsorluk harcaması sayılır.

a) Genel müdürlüğün yıllık faaliyet programında yer alan ulusal veya uluslararası gençlik ve spor organizasyonları,

b) Sporcuların transfer bedelleri hariç olmak üzere spor kulüpleri ile federasyonların yıllık programlarında ulunan eğitim ve altyapı faaliyetleri gibi sporun yaygınlaşması ve sporcuların desteklenmesine yönelik resmi sportif faaliyetleri,

c) Kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimler ile gençlik ve spor kulüplerine ait gençlik ve spor tesislerinden Genel Müdürlükçe uygun görülenlerin yapımı, ikmali, bakımı ve onarımı,

d) Federasyonların veya gençlik ve spor kulüplerinin hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan spor organizasyonları ile sportif araç, gereç ve malzemelerin temini,

e) Ferdi lisanslı sporcuların, Genel Müdürlük veya federasyonlarca ferdi olarak katılanlarına izin verilen ulusal veya uluslar arası organizasyonları,

f) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile Paralimpik Komitesinin sportif faaliyetlerine ilişkin hizmetleri.

Ayrıca;

Sponsorlar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün gözetim ve denetiminde yapılan her türlü uluslararası resmi spor organizasyonları ile Genel Müdürlük tarafından yapımı ve/veya onarımı uygun görülen tesisler ile yarım kalan tesislerinin tamamlanması için ayni ve/veya nakdi yardımda bulunabilirler. Belirtilen yönetmelikte sponsorlardan sağlanacak hizmet ve yardımlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Uluslararası resmi spor organizasyonlarında organizasyonun her türlü giderini karşılamak üzere alınacak hizmetler ile sporcu ve antrenörlere yapılacak ayni ve/veya nakdi yardımlar;

a) Organizasyonun bir kısım giderlerini karşılamak üzere alınacak hizmetler, ayni ve/veya nakdi yardımlar,

b) Organizasyonun başlangıcında programlanmayan ancak, organizasyonun devamında ihtiyaç duyulan ilave hizmetler veya bu hizmetler için yapılacak ayni ve/veya nakdi yardımlar,

c) Organizasyonun yayını, tanıtımı, materyallerin hazırlanması, basımı ve yayımı gibi hizmetler veya bu amaçla yapılacak ayni ve/veya nakdi yardımlar,

d) Genel Müdürlük tarafından yapımı ve onarımı uygun görülen tesisler ile yarım kalan spor tesislerinin tamamlanması için;
Onarım, yeni inşaat ile yarım kalan ve her hangi bir yüklenicinin taahhüdünde bulunan işler için hazırlanan hak edişlere yapılacak ödemeler,
Her türlü gençlik ve spor tesislerinin yapımı, onarımı, tamamlanması, tefrişi, araç gereç malzeme ve teçhizat ve dekorasyonu için yapılacak hizmetler, ayni ve/veya nakdi yardımlar.
5. Sponsor Firmaların Yaptıkları Harcamaların Gider Kaydı ve Beyanname Üzerinde İndirimi:

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, sponsorluk harcamalarını (gider yazılan) yıllık beyannamede gösterebilmek için, harcama tutarı beyannamede önce kanunen kabul edilmeyen gider olarak ilave edilmeli, daha sonra beyanname üzerinde sponsorluk harcaması indirimi olarak gösterilmelidir. [2]

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri sponsorluk belgesi ve sözleşmesi çerçevesinde yukarıda belirtilen harcamaları belgelendirmeleri ve defterlerine kaydetmeleri halinde sponsorluk giderlerini yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde beyan ettikleri kazançla sınırlı olmak üzere indirebileceklerdir.

Bu indirim için söz konusu beyannamelerin ekinde herhangi bir belgenin ibraz zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, mükellefler defter ve belgelerini Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde tutmakla yükümlü olduklarından, herhangi bir vergi incelemesinde sırasında veya vergi idaresince istenilmesi halinde bu belgelerin ibraz edileceği tabiidir. Geçici vergi beyannameleri üzerinde de söz konusu harcamaların indirim konusu yapılması mümkün olup, bu durumda da aynı esaslar geçerlidir. [3]

6.Sonuç:

Sponsorluk harcamalarının vergi matrahından indirilebilmesi için, sponsorluk alan ile sponsor olan arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini içeren yazılı bir sözleşme yapılması ilgili yönetmelik gereği zorunludur. Sponsorluk sözleşmesinin işlemler tamamlandıktan sonra on gün içerisinde sponsorluğu alan tarafından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi şarttır.

Gelir ve kurumlar vergisi kanununa eklenen hükümlerle, sponsorluk harcamalarının amatör spor dallarında tamamının, profesyonel spor dallarında ise yüzde 50'sinin vergi matrahından indirilmesine olanak sağlanmış bulunulmaktadır. Örneğin; profesyonel spor kulübüne sponsorluk yapan bir kurumlar vergisi mükellefi yaptığı 100 bin YTL'lik ödemenin ancak yarısını vergi matrahından düşebilir. Bunun anlamı, (50.000 x 0,20=) 10 bin YTL daha az vergi ödeyecek olup, kasasından çıkan paranın %10’unu geri almış sayılacaktır. Aynı mükellef amatör spor kulübüne aynı miktarda ödemede bulunacak ise (100.000 x 0,20=) 20 bin YTL daha az vergi ödeyecek olup, kasasından çıkan paranın %20’sini geri almış sayılacaktır.

Sponsorluk harcamalarının beyanname üzerinde indiriminin mümkün olabilmesi için sponsor olunacak sporcunun veya spor kulübünün ilgili federasyona veya spor il müdürlüğüne kayıtlı (lisanslı) olması gerekmektedir. Öte yandan, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü “Sponsorluk Yönetmeliği” gereği, federasyon liglerine veya resmi müsabakalara katılmayan kulüpler veya sporcularla yapılan sponsorluk sözleşmelerin geçerliliği bulunmamakta ve dolayısıyla söz konusu kanunlar kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının beyanname üzerinde bildirilen gelirden indirilmesi mümkün olamamaktadır.

Yukarıdaki izahatlar ve yaralanma, ancak dönem sonlarında gelir veya kurumlar vergisi matrahı çıkan (kar eden) işletmeler için söz konusu olup, hesap döneminin zarar ile sonuçlanması halinde böyle bir yararlanma veya indirim söz konusu olamayacağı gibi bu tür bir harcamanın sonraki yıllarda indirimi de mümkün değildir.

Yapılan düzenlemenin taraflar için olumlu olduğu söylenebilir. Ancak, düzenlemenin uygulama usul ve esasları, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren “Sponsorluk Yönetmeliği” ne göre uygulanmaktadır. Ayrıca, Maliye Bakanlığı’nca da konu ile ilgili bir tebliğ çıkartılmasında ve mali açıdan da bazı açıklamalara ihtiyaç bulunmaktadır.

DİPNOT VE KAYNAKLAR

[1] Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak 16.06.2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sponsorluk Yönetmeliği”

[2] Sakıp ŞEKER, Yaklaşım Yayınları, Dönem Sonu İşlemleri, 1.Cilt

[3] Melek SARGIN, Gelir İdaresi Başkanlığı Şube Müdürü, Sponsorluk Harcamalarının Vergilendirilecek Kazançtan İndirimi, Vergi Dünyası, Sayı 297, Mayıs 2006


Düzenleyen Ahmet BARLAK - 16.Kasım.2011 Saat 17:34
Bu konuya 3 mesaj bırakılmış.
17 Ocak 2012 Salı Alıntı yap Bu konuya cevap vereceğim Yukarı
admin (SA)
Konu-260 : %47
Mesaj-25 : %9
AFYON
Erkek Yaş:35
Mali Müşavir
Teşekkür Et İçeriğe puan ver Üyeye mesaj gönder Üyenin tüm kayıtları

  Puan : #33

SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ (AYNİ)

Damlagöl Spor Kulübü (işbu Sözleşmede Sponsorluk Alan olarak anılacaktır) ile Destek Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (işbu Sözleşmede Sponsor olarak anılacaktır) arasında 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan 16 Haziran 2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ve aşağıdaki şartlarda işbu Sponsorluk Sözleşmesi imzalanmıştır.

Madde-1: Tarafların kanuni ünvanları ve tebligat adresleri
1.1. Sponsorluk Alanın;
Kanuni Ünvanı : Damlagöl Spor Kulübü
Adresi : Ayazağa Cad. Lunapark Yanı, Değirmencioğlu Sok. No: 16 Ayazağa/İSTANBUL
E-posta adresi : xxxxxxx@....................
Telefonu : 0 216 xxxxxxx
1.2. Sponsorun;
Kanuni Ünvanı : Destek Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adresi : Altınova Mah. İzmir Cad. No: 11 Ayvalık/BAlikeSİR
E-posta adresi : xxxxxxx@.....................
Telefonu : 0 266 xxxxxxx
1.3. Yukarıda belirtilen adresler kanuni adresler olup, değişiklik bildirimi yapılmadığı sürece bu adreslere yapılacak
tebligatlar geçerli sayılacaktır.

Madde-2: Tarafların bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası
2.1. Sponsorluk Alanın;
Vergi Dairesi : Ayvalık Vergi Dairesi Müdürlüğü (34274), BAlikeSİR
Vergi Kimlik no. : 000 000 0000
2.2. Sponsorun;
Vergi Dairesi : Yıldırım Beyazıt Vergi Dairesi (06000), ANKARA
Vergi Kimlik no. : 000 000 0000

Madde-3: Sponsorluğun konusu
Sponsorluğu alan kulübün katılacağı, İşitme Engelliler Spor Federasyonunun 2008 yılı faaliyet programında yer
alan işitme engelliler voleybol, basketbol ve masa tenisi branşlarındaki ulusal ve uluslararası yarışmalar ile
bu yarışmalara hazırlık amacıyla yapılacak her türlü giderin (sporcuların transfer bedelleri hariç)
karşılanmasına yönelik ayni sponsorluk yapılması işidir.

Madde-4: Yaklaşık sponsorluk bedeli
Sponsorluk konusu işin yaklaşık bedeli (KDV Dahil) 500.000,00 YTL (Beşyüzbin Yeni Türk Lirası)’dir.

Madde-5: Faaliyetin/işin başlama, bitiş tarihleri ve yeri
5.1. Faaliyetin/işin başlama tarihi : Sözleşme imza tarihi
5.2. Faaliyetin/işin bitiş tarihi : 31.12.2008
5.3. İşin yeri : Muhtelif

Madde-6: Sponsorluğun başlama ve bitiş tarihleri
6.1. Sponsorluğun başlama tarihi : Sözleşme imza tarihi
6.2. Sponsorluğun bitiş tarihi : 31.12.2008

Madde-7: Tarafların hakları ve mücbir sebepler dışındaki yükümlülükleri
7.1. Sponsor, işbu Sözleşmenin 3 üncü maddesinde yazılı faaliyetlerle ilgili yapılacak giderleri mevcut mevzuata
ve sponsorluk alanın isteğine uygun şekilde ayni olarak karşılamayı taahhüt eder.
7.2. Sponsorluk alan, “Destek Gıda” logosunun www.damlagöl.org.tr web sitesine konularak link verilmesini
sağlayacaktır.
7.3. Sponsorluk alan, ilgili spor branşlarında katılacağı ulusal ve uluslararası yarışmalara ilgili federasyonların
yarışma programına uygun olarak katılmakla ve yayımladığı tüm talimat ve yönetmeliklere uymakla
yükümlüdür.
7.4. Sponsorluk alan, “Destek Gıda” firmasını kulübün “resmi sponsoru” olduğunu ve sponsorun bu sıfatla tanıtım
yapmasını kabul eder.
7.5. Sponsorluk alan, sponsor firmaya işbu sözleşme ile verdiği hakları sözleşme bitiminden önce kaldıramaz.
7.6. Sponsor, sponsorluğu alan tarafın 7/2., 7/3., 7/4., 7/5. maddesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi
veya aksine bir davranışta bulunması halinde bu sözleşmeden doğan sorumluluklarını dondurma veya
durdurma hakkına sahiptir.

Madde-8: Sponsorluk iş ve işlemlerinde uyulacak hususlar
8.1. Sponsorluk alınmasında Sponsorluk Yönetmeliğinde belirtilen hükümlerin yanında ulusal ve uluslararası
federasyonların kuralları geçerlidir.
8.2. Sponsorluk iş ve işlemlerinde kamu düzenini bozucu, siyasi, etnik, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı yapan, genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, kanunlarla yasaklanmış yazı, logo, amblem ve benzeri işaretler kullanılamaz.
8.3. Sponsor, vergi ve sosyal güvenlik kuruluşlarına borcu nedeniyle takibata uğramadığını kabul ve beyan eder.
8.4. Sponsorluk konusu iş ve işlemlerin mevcut mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesinden sponsorluk alan ve
sponsor müşterek ve müteselsil sorumludur.

Madde-9: Tazminat
Sponsor mücbir sebepler dışında, işbu Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya eksik
yerine getirmesi halinde, sponsorluğu alan tarafa 100.000,00 YTL (Yüzbin Yeni Türk Lirası) tazminatı ödemeyi
taahhüt eder.

Madde-10: Sponsorun taahhüt ettiği işle ilgili üçüncü şahıslarla yaptığı veya yapacağı anlaşmalar
Sponsorun taahhüt ettiği işlerin yerine getirilmesi ile ilgili üçüncü şahıslarla yaptığı veya yapacağı
anlaşmalardan kaynaklanan zarar ve ziyanlardan sponsorluğu alan taraf sorumlu tutulamaz.

Madde-11: Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği
Her türlü vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderleri sponsor tarafından ödenecektir.

Madde-12: İhtilafların halli
İşbu Sözleşmenin uygulanması sırasında doğabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul
mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde-13: Sözleşmenin madde adedi ve imza tarihi
İşbu Sözleşme 13 (Onüç) maddeden ibaret olup, 15/02/2008 tarihinde imzalanmıştır.


Sponsorluk Alan Sponsor

Damlagöl Spor Kulübü adına Destek Gıda Mad. Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına


Ahmet VAROL Mehmet DESTEKÇİ
Kulüp Başkanı Genel Müdür


ÖNEMLİ NOT:
1) Bu sözleşme örneği, sponsorluk sözleşmesi yapacak olanlara yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
2) Sözleşmelere, mevcut mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, yukarıdaki madde başlıkları ve maddeler dışında taraflarca ihtiyaç
duyulabilecek başka madde başlıkları ve maddeler de ilave edilebilir.
3) Yukarıdaki örnek sözleşmede KIRMIZI renkte olan bölümler değişkenliğe açıktır.
4) Ayni sponsorlukta, sponsorun sponsorluk bedelini indirim konusu yapabilmesi için;
4.1. Sponsorluk konusu mal veya hizmeti şayet doğrudan kendi işletmesinden temin etmek suretiyle yerine getirmiş ise; “maliyet
bedeli”ni esas alarak fatura düzenlemesi, fatura üzerinde teslimin “sponsorluk amaçlı” olduğuna dair bir ifadeye yer vermesi,
faturanın arka yüzünün de mal veya hizmeti alana imzalatılmış olması gerekmektedir.
4.2. Sponsorluk konusu mal veya hizmeti şayet dışarıdan temin etmek suretiyle yerine getirmiş ise; alınan değerler için hizmeti
alanlarca alındı makbuzu (alındı makbuzu düzenleme yetkisine haiz olmayanlarca tutanak) düzenlenmesi, ayrıca bu değerler için sponsorlar adına düzenlenen faturaların arka yüzünün de mal veya hizmeti alana imzalatılmış olması zorunludur.
4.3. Sponsorun bağlı bulunduğu vergi dairesinden “vergi borcu” olmadığına dair bir yazı alması ve yapılan sponsorluk
sözleşmesinin bir örneğini ilgili vergi dairesine vermesi gerekmektedir.Düzenleyen Ahmet BARLAK - 16.Kasım.2011 Saat 17:33


17 Ocak 2012 Salı Alıntı yap Bu konuya cevap vereceğim Yukarı
admin (SA)
Konu-260 : %47
Mesaj-25 : %9
AFYON
Erkek Yaş:35
Mali Müşavir
Teşekkür Et İçeriğe puan ver Üyeye mesaj gönder Üyenin tüm kayıtları

  Puan : #34

SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ (NAKDİ)

Damlagöl Spor Kulübü (işbu Sözleşmede Sponsorluk Alan olarak anılacaktır) ile Destek Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (işbu Sözleşmede Sponsor olarak anılacaktır) arasında 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan 16 Haziran 2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ve aşağıdaki şartlarda işbu Sponsorluk Sözleşmesi imzalanmıştır.

Madde-1: Tarafların kanuni ünvanları ve tebligat adresleri
1.1. Sponsorluk Alanın;
Kanuni Ünvanı : Damlagöl Spor Kulübü
Adresi : Ayazağa Cad. Lunapark Yanı, Değirmencioğlu Sok. No: 16 Ayazağa/İSTANBUL
E-posta adresi : xxxxxxx@....................
Telefonu : 0 216 xxxxxxx
1.2. Sponsorun;
Kanuni Ünvanı : Destek Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adresi : Altınova Mah. İzmir Cad. No: 11 Ayvalık/BAlikeSİR
E-posta adresi : xxxxxxx@.....................
Telefonu : 0 266 xxxxxxx
1.3. Yukarıda belirtilen adresler kanuni adresler olup, değişiklik bildirimi yapılmadığı sürece bu adreslere yapılacak
tebligatlar geçerli sayılacaktır.

Madde-2: Tarafların bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası
2.1. Sponsorluk Alanın;
Vergi Dairesi : Ayvalık Vergi Dairesi Müdürlüğü (34274), BAlikeSİR
Vergi Kimlik no. : 000 000 0000
2.2. Sponsorun;
Vergi Dairesi : Yıldırım Beyazıt Vergi Dairesi (06000), ANKARA
Vergi Kimlik no. : 000 000 0000

Madde-3: Sponsorluğun konusu
Sponsorluğu alan kulübün katılacağı, İşitme Engelliler Spor Federasyonunun 2008 yılı faaliyet programında yer
alan işitme engelliler voleybol, basketbol ve masa tenisi branşlarındaki ulusal ve uluslararası yarışmalar ile
bu yarışmalara hazırlık amacıyla yapılacak her türlü giderin (sporcuların transfer bedelleri hariç)
karşılanmasına yönelik nakdi sponsorluk yapılması işidir. .

Madde-4: Sözleşme bedeli
Sponsorluk konusu işin bedeli 500.000,00 YTL (Beşyüzbin Yeni Türk Lirası)’dir.

Madde-5: Sponsorluğu alanın banka hesap numarası
Sponsor, sponsorluk bedelini; ……………. Bankası, ……………..Şubesindeki …………………… no.lu hesaba
yatıracaktır.

Madde-6: Faaliyetin/işin başlama, bitiş tarihleri ve yeri
6.1. Faaliyetin/işin başlama tarihi : Sözleşme imza tarihi
6.2. Faaliyetin/işin bitiş tarihi : 31.12.2008
6.3. İşin yeri : Muhtelif

Madde-7: Sponsorluğun başlama ve bitiş tarihleri
7.1. Sponsorluğun başlama tarihi : Sözleşme imza tarihi
7.2. Sponsorluğun bitiş tarihi : 31.12.2008

Madde-8: Tarafların hakları ve mücbir sebepler dışındaki yükümlülükleri
8.1. Sponsor, işbu sözleşmenin 4 üncü maddesinde yazılı sponsorluk bedelini sponsorluk alanın yazılı talebi ile
belirleyeceği tarihlerde ve miktarlarda yukarıda belirtilen banka hesap numarasına yatırmayı taahhüt eder. 8.2. Sponsorluk alan, “Destek Gıda” logosunun www.damlagöl.org.tr web sitesine konularak link verilmesini
sağlayacaktır.
8.3. Sponsorluk alan, ilgili spor branşlarında katılacağı ulusal ve uluslararası yarışmalara ilgili federasyonların
yarışma programına uygun olarak katılmakla ve yayımladığı tüm talimat ve yönetmeliklere uymakla
yükümlüdür.
8.4. Sponsorluk alan, “Destek Gıda” firmasını kulübün “resmi sponsoru” olduğunu ve sponsorun bu sıfatla tanıtım
yapmasını kabul eder.
8.5. Sponsorluk alan, sponsor firmaya işbu sözleşme ile verdiği hakları sözleşme bitiminden önce kaldıramaz.
değiştiremez, sponsorun bilgisi dışında başka sponsorlar ile anlaşma yapamaz.
8.6. Sponsor, sponsorluğu alan tarafın 8/2., 8/3., 8/4., 8/5. maddedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi
veya aksine bir davranışta bulunması halinde bu sözleşmeden doğan sorumluluklarını dondurma veya
durdurma hakkına sahiptir.

Madde-9: Sponsorluk iş ve işlemlerinde uyulacak hususlar
9.1. Sponsorluk alınmasında Sponsorluk Yönetmeliğinde belirtilen hükümlerin yanında ulusal ve uluslararası
federasyonların kuralları geçerlidir.
9.2. Sponsorluk iş ve işlemlerinde kamu düzenini bozucu, siyasi, etnik, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı yapan,
genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, kanunlarla yasaklanmış yazı, logo, amblem
ve benzeri işaretler kullanılamaz.
9.3. Sponsor, vergi ve sosyal güvenlik kuruluşlarına borcu nedeniyle takibata uğramadığını kabul ve beyan eder.
9.4. Sponsorluk konusu iş ve işlemlerin mevcut mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesinden sponsorluk alan ve
sponsor müşterek ve müteselsil sorumludur.

Madde-10: Tazminat
Sponsor mücbir sebepler dışında, işbu Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya eksik
yerine getirmesi halinde, sponsorluğu alan tarafa 100.000,00 YTL (Yüzbin Yeni Türk Lirası) tazminatı ödemeyi
taahhüt eder.

Madde-11: Sponsorun taahhüt ettiği işle ilgili üçüncü şahıslarla yaptığı veya yapacağı anlaşmalar
Sponsorun taahhüt ettiği işlerin yerine getirilmesi ile ilgili üçüncü şahıslarla yaptığı veya yapacağı
anlaşmalardan kaynaklanan zarar ve ziyanlardan sponsorluğu alan taraf sorumlu tutulamaz.

Madde-12: Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği
Her türlü vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderleri sponsor tarafından ödenecektir.

Madde-13: İhtilafların halli
İşbu Sözleşmenin uygulanması sırasında doğabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul
mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde-14: Sözleşmenin madde adedi ve imza tarihi
İşbu Sözleşme 14 (Ondört) maddeden ibaret olup, 15/02/2008 tarihinde imzalanmıştır.


Sponsorluk Alan Sponsor

Damlagöl Spor Kulübü adına Destek Gıda Mad. Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına


Ahmet VAROL Mehmet DESTEKÇİ
Kulüp Başkanı Genel Müdür


ÖNEMLİ NOT:
1) Bu sözleşme örneği, sponsorluk sözleşmesi yapacak olanlara yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
2) Sözleşmelere, mevcut mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, yukarıdaki madde başlıkları ve maddeler dışında taraflarca ihtiyaç
duyulabilecek başka madde başlıkları ve maddeler de ilave edilebilir.
3) Yukarıdaki örnek sözleşmede KIRMIZI renkte olan bölümler değişkenliğe açıktır.
4) Nakdi sponsorlukta, sponsorun sponsorluk bedelini indirim konusu yapabilmesi için;
4.1. Sponsorluk bedelinin sponsorluğu alanın banka hesabına yatırılması, banka dekontunda paranın “sponsorluk amacıyla”
yatırıldığına dair bir ifadeye yer verilmesi şarttır.
4.2. Sponsorun bağlı bulunduğu vergi dairesinden “vergi borcu” olmadığına dair bir yazı alması ve yapılan sponsorluk
sözleşmesinin bir örneğini ilgili vergi dairesine vermesi gerekmektedir.


Düzenleyen Ahmet BARLAK - 16.Kasım.2011 Saat 17:35


17 Ocak 2012 Salı Alıntı yap Bu konuya cevap vereceğim Yukarı
admin (SA)
Konu-260 : %47
Mesaj-25 : %9
AFYON
Erkek Yaş:35
Mali Müşavir
Teşekkür Et İçeriğe puan ver Üyeye mesaj gönder Üyenin tüm kayıtları

  Puan : #35

SPONSORLUK HARCAMALARININ VERGİSEL BOYUTU


Siyami ALTUNTAŞ
S.M.Mali Müşavir
Baş Denetçi
www.senaymm.com


1) Giriş

Gerçek ve tüzel kişilerin spora katkılarının sağlanması, var olan katkıların daha da güçlenerek artırılması, spora ve sporcuya yapılan yatırımların teşvik edilmesi, sponsorluk müessesesini ortaya çıkarmıştır.
Bir çeşit reklam gideri olan sponsorluk harcamalarının gelir-kurumlar vergisi ve KDV karşısındaki durumu ve yapılan bu harcamaların muhasebe hesaplarına intikal ettirilmesi ile kimlerin sponsor olabileceği, belge düzeni ve diğer bazı hususlar makalemizde detaylı bir şekilde irdelenmiştir.

2) Sponsorluk Nedir ?

Sponsorluk 16.06.2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği’nde ;
“Bu Yönetmelik kapsamındaki alanlara gerçek veya tüzel kişilerce, dolaylı olarak ticari fayda
sağlamak ya da sosyal sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla iletişim olanakları karşılığında ayni ve/veya nakdi destekte bulunulması” olarak tanımlanmıştır.
Aynı yönetmelikte;
Sponsorluk Alan “Bu Yönetmelik kapsamında hizmet, tesis ve faaliyetleri desteklenen kişi,
kurum ve kuruluşları”
Sponsor “Gençlik ve spor tesisleri ile organizasyonlarına, federasyonlara, gençlik ve spor
kulüplerine, sporculara; ayni ve/veya nakdi desteklerle sponsorluk yapan gerçek ve tüzel kişileri”
Reklam “Bir ürün, marka veya hizmetin çeşitli iletişim olanaklarını kullanarak ticari yönden
tanıtılmasını sağlayan gerçek veya sanal ortamdaki yazı, resim, amblem ve benzeri şekilleri”
Belge “Sponsorluk ve reklam hizmet ve işlemlerine ilişkin belgeleri”
Nakdi Destek “Sponsor tarafından sponsorluğu alana yapılan parasal ödemeyi”
Ayni Destek “Sponsorluk konusu işle ilgili sponsor tarafından yapılan belgelendirilmiş mal ve
hizmet alımlarına ilişkin harcamalar” olarak tanımlanmaktadır.

3) Sponsorluk Yapamayacak Olanlar

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği’nin 12. maddesinde yer alan kısıtlamalar aşağıdaki gibidir.
* Genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici faaliyette bulunanlar.
* Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklananlar.
* İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
* Sponsorluk yapan ancak taahhüdünü yerine getirmeyen veya eksik yerine getirenler.
* Vergi ve SSK prim borcu olanlar.

4) Sponsorluk Yapılabilecek Alanlar

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği ile gerçek ve tüzel kişilerin yapabileceği
sponsorluk alanları ,
1-Genel Müdürlüğün yıllık faaliyet programında yer alan ulusal veya uluslar arası gençlik ve spor
organizasyonları,
2-Sporcuların transfer bedelleri hariç olmak üzere spor kulüpleri ile federasyonların yıllık
programlarında bulunan eğitim ve altyapı faaliyetleri gibi sporun yaygınlaştırılması ve sporcuların
desteklenmesine yönelik resmi sportif faaliyetleri,
3-Kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimler ile spor kulüplerine ait gençlik ve spor
tesislerinden Genel Müdürlükçe uygun görülenlerin yapımı, ikmali, bakımı ve onarımı,
4-Federasyonların veya spor kulüplerinin sportif hizmet ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi için
gerekli olan spor organizasyonları ile sportif araç, gereç ve malzemelerin temini,
5-Ferdi lisanslı sporcuların, Genel Müdürlük veya federasyonlarca ferdi olarak katılmalarına izin
verilen ulusal veya uluslar arası organizasyonları,
6-Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile Paralimpik Komitesinin sportif faaliyetlerine ilişkin
hizmetleri.
olarak belirlenmiştir.
5) Sponsorluk Sözleşmesi Düzenlenmesi
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği’nin 8. maddesine göre sponsor hizmeti
alan ile sponsor arasında her iki tarafın hak ve yükümlülüklerini kapsayan yazılı bir sözleşme
yapılması gerekmektedir. Sponsorlarla sözleşme yapmaya sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum veya
kuruluş yetkilidir.
Sponsorlarla yapılacak sözleşmelerde aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekmektedir.
a) Sponsorun adı, soyadı veya kanuni unvanı,
b) Sponsorun ikametgah ve işyeri adresi,
c) Sponsorun bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası,
d) Sponsorluğun konusu,
e) Sponsorluk bedeli,
f) Faaliyetin veya tesisin yapımı, ikmali, bakımı ve onarımına ilişkin uygulama programı,
başlama-bitiş tarihleri ve yeri,
g) Sponsorluğun başlama ve bitiş tarihleri,
h) Sponsorluk alanın hak ve yükümlülükleri,
i) Sponsorun hakları ve mücbir sebepler dışındaki yükümlülükleri,
j) Sponsorun taahhüt ettiği işle ilgili olarak varsa üçüncü şahıslarla yaptığı ya da yapacağı
anlaşmalara ilişkin bilgi ve belgeler,
k) İhtiyaç duyulabilecek diğer hususlar,
l) Anlaşmazlıkların nerede ve ne şekilde çözümleneceği,
m) Sözleşmenin kaç maddeden ibaret olduğu, tarih, imza eden kişilerin adı, soyadı ve unvanı,
belirtilir.
Sponsorlara, ulusal ve uluslar arası federasyonların reklam ve sponsorlukla ilgili hükümlerine
aykırı olmamak kaydıyla; faaliyet veya tesisin isim hakkı ve her türlü reklam ve tanıtım hakları
verilebilir.
Sponsorluk sözleşmelerine veya reklam alınmasında uyulacak hususlara riayet edilmemesi halinde
sözleşme iptal edilir. Varsa idare zararının tahsili için hukuki işlem yapılır. Ayrıca bu husus Maliye
Bakanlığı ile ilgilinin bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirilir.

6) Sponsorluk Harcamaları

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği’ne göre aşağıda sayılan harcamalar
sponsor harcaması olarak kabul edilmiştir.
a) Ulaşım harcamaları,
b) İaşe ve ibate harcamaları,
c) Ödüller ve promosyon ürünleri harcamaları,
d) Reklam ve tanıtım harcamaları,
e) Kırtasiye harcamaları,
f) Sağlık ve sigorta harcamaları,
g) Malzeme, araç ve gereç alımı ile kiralama harcamaları,
h) Tesis kiralama harcamaları,
i) Genel Müdürlükçe uygun görülen organizasyonla ilgili diğer harcamalar.
1 Seri No.lu KVK Genel Tebliği’ne göre ise sponsorluk harcamaları aşağıdaki gibidir.
• Resmi spor organizasyonları için yapılan saha, salon veya tesis kira bedelleri,
• Sporcuların iaşe, seyahat ve ikamet giderleri,
• Spor malzemesi bedeli,
• Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün uygun göreceği spor tesisleri için yapılan ayni ve nakdi
harcamalar,
• Sporcuların transfer edilmesini sağlayacak bonservis bedelleri,
• Spor müsabakaları sonucuna göre sporculara veya spor adamlarına prim mahiyetinde ayni ve
nakdi ödemeler

7) Sponsorluk Harcamalarının Belgelendirilmesi

Sponsorluk harcamalarında belge düzeninde dikkat edilmesi gereken hususlar 03.04.2007 tarih ve
26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde
açıklanmıştır.
Sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum ve kuruluşlara sponsorlarca nakdi bir destekte bulunulması
ve bu desteğin de hizmeti alanlar adına açılmış bir banka hesabına yatırılmış olunması durumunda,
sponsorlara yatırılan tutarlar için bankalar tarafından verilecek makbuz veya dekontun yapılan bağışın
tevsik edici belgesi olarak kabul edilmesi gerekir. Ancak, banka dekontu veya makbuzda paranın
“sponsorluk amacıyla” yatırıldığına dair bir ifadeye yer verilmesi şarttır.
Söz konusu nakdi desteğin; sponsorluk hizmeti alanlara nakden elden teslim edilmiş olması halinde ise
hizmeti alan kişi, kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek alındı makbuzu, bağışa ilişkin tevsik edici
belge olarak kabul edilebilecektir.
Diğer taraftan, desteğin nakdi olarak değil de ayni olarak yapılmış olunması durumunda;
İşletmenin varlıklarından ayni olarak yapılan desteğin sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum ve
kuruluşlara teslim edilmesi halinde, teslimi yapılan değerler için fatura düzenlenmesi; faturada,
teslimin sponsorluk maksatlı olduğuna, teslimi yapılan değerlerin cinsi, nev’i ve miktarına ilişkin
olarak tereddüde mahal bırakmayacak bilgilere yer verilmesi; faturanın hizmeti alanlar adına

düzenlenmiş olunması; faturanın arka yüzünün de hizmeti alan kişilere veya kanuni temsilcilerine
imzalatılmış olunması,
Ayni değerlerin, mükelleflerce dışarıdan sağlanarak sponsorluk hizmeti alanlara bağışlanmış olması
durumunda da hizmeti alanlarca teslim alınacak bu değerler için alındı makbuzunun düzenlenmesi ve
makbuzda, bağışlanan kıymetlerin değerlerinin, cinsinin, miktarlarının, adedinin v.b. hususların
tereddüde mahal bırakmayacak şekilde yer alması, şarttır.
Ayrıca, bağışlanan değerlere ilişkin olarak mükellefler adına düzenlenmiş olan faturaların arka
yüzünün de yukarıda belirtilen açıklamalar dahilinde hizmeti alan kişi veya kanuni temsilcilere
imzalatılmış olması gerekmektedir.
Ancak, makbuz karşılığı olmaksızın yapılan bağış veya yardımların mükelleflerce indirim olarak
dikkate alınabilmesi mümkün değildir.
Sponsorluk Yönetmeliği kapsamında ayni ya da nakdi olarak yapılan harcamalar, kurumlar vergisi
mükelleflerince harcamanın yapıldığı yılda indirim olarak dikkate alınabilecektir.
Yukarıda kapsamı belirtilen sponsorluk harcamalarının indirimi için söz konusu beyannamelerin
ekinde herhangi bir belgenin ibraz zorunluluğu bulunmamaktadır.
Gerçek ve tüzel kişiler, süresiz bir şekilde sponsor olamayacakları gibi; bunların herhangi bir şekilde
vergi borçları da bulunmamalıdır. Bu nedenle kurumların sponsor olabilmeleri için bağlı
bulundukları vergi dairesine müracaat ederek, vergi borcu olmadığına dair bir yazı almaları ve
yapılan sponsorluk sözleşmesinin bir örneğini ilgili vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

8) Sponsorluk Harcamalarının Kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu

21.06.2006 Tarih ve 26205 Sayılı Resmi gazetede yayımlanan 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun Diğer İndirimler adlı 10. maddesinin sponsorluk harcamaları ile ilgili kısmı aynen
aşağıdaki gibidir.
“(1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca
gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır:
b) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun ile 17/6/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının sözü edilen kanunlar
uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50'si.”
Yukarıda sözü edilen maddeden de anlaşılacağı üzere yapılan sponsorluk harcamalarının amatör spor
dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için ise % 50’si kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde
ayrıca gösterilmesi şartıyla indirim konusu yapılabilecektir. Kazancın mevcut olmaması veya yetersiz
olması durumunda sponsorluk harcamalarının zarar olarak sonraki yıllara devredilmesi mümkün
değildir.
Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından yapılan sponsorluk harcamalarının harcamanın yapıldığı
tarihte muhasebe kayıtlarında gider olarak dikkate alınması gerekmektedir. Daha sonra gider olarak
dikkate alınan bu harcamalar kurum kazancının tespitinde diğer bir ifadeyle mali karın hesabında
kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır ve mali karın yeterli olması halinde
beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek suretiyle kurum kazancından indirim konusu yapılacaktır.
Bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu oluşturan mal
veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas alınır.
Kurumlar tarafından yapılan sponsorluk harcamaları, 03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde yapılan açıklamalar
çerçevesinde kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınabilecektir.
Spor sahalarına, sporcuların veya diğer ilgililerin spor giysilerinin ya da spor araç ve gereçlerinin
üzerine yazılı veya elektronik sinyaller yardımıyla sanal olarak kurumun tanıtımının yapılmasını
sağlayacak amblem, marka, isim ve benzeri işaretler konulması gibi doğrudan ticari fayda sağlayan ve
kurumun tanıtımını amaçlayan harcamalar ise reklam harcaması olarak değerlendirilecektir.
Kurumlar vergi mükellefleri gerçek kişiler Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde belirtilen
sponsorluk harcamalarını geçici vergiye esas kazançlarını tespit ederken dikkate alabileceklerdir.

9) Sponsorluk Harcamalarının Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu

06.01.1961 Tarih ve 10700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun
Diğer İndirimler adlı 89. maddesinin sponsorluk harcamaları ile ilgili kısmı aynen aşağıdaki gibidir.
“Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki
indirimler yapılabilir:
8. 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile
17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor
dalları için % 50'si.”
Gelir vergisi kanununun ilgili maddesinden anlaşılacağı üzere söz konusu indirimden sadece
ticari,zirai ve sınai bir kazancı olan değil Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi veren tüm mükellefler bu
indirimden faydalanabilecektir.
Beyan edilecek gelirin olmaması diğer bir ifadeyle zarar beyan edilmesi durumunda yapılan
sponsorluk harcamalarının indirim konusu yapılması mümkün değildir. Zarar beyan edilmesi yada
indirimin yetersiz olması durumunda yapılan sponsorluk harcamalarının daha sonraki yıllarda indirim
konusu yapılması veya zarar olarak devredilmesi mümkün değildir.
Geçici vergi mükellefleri gerçek kişiler Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinde belirtilen
sponsorluk harcamalarını geçici vergiye esas kazançlarını tespit ederken dikkate alabileceklerdir.

10) Sponsorluk Harcamalarının KDV Karşısındaki Durumu

02.11.1984 Tarih ve 18563 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi
Kanunu’nun Sosyal ve Askeri amaçlı istisnalar ile Diğer İstisnalar adlı 17. maddesinde düzenlenen
istisnalar, kısmi istisnalardır.
Katma Değer Vergisi 17/1. maddesinde sayılan kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal
teslim ve hizmet ifalarının KDV’den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.
Bir işlemin, kısmi istisna olarak katma değer vergisinden istisna edilmesi, KDVK’nin 30/a maddesi
uyarınca istisnaya konu işlem ile ilgili yüklenilen kama değer vergisinin indirim imkanını da ortadan
kaldırmaktadır.

Harcamaya konu kıymet ayni bir nitelik gösteriyorsa, kıymetin satın alınması, imali veya inşası
dolayısıyla yüklenilen ve daha önceki dönemlerde indirim konusu yapılan katma değer vergisi
tutarları, indirim katma değer vergisi tutarları içerisinden çıkarılacaktır. İndirimi mümkün bulunmayan
bu katma değer vergisi tutarları, bağışlanan iktisadi kıymetin maliyeti içinde değerlendirilerek
mükellefler tarafından duruma göre, beyanname üzerinden düşülebilecek veya gider olarak dikkate
alınacak bağış ve yardim tutarına dahil edilecektir.
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/1. maddesinde sayılanlar dışındaki kurum ve kuruluşlara yapılan
sponsorluk kapsamındaki ayni mal teslimlerinde ise maliyet veya emsal bedel üzerinden katma değer
vergisi hesaplanması ve bu mallar dolayısıyla yüklenilen vergilerinde indirim konusu yapılması
gerekmektedir.

11) Sponsorluk Harcamalarının Muhasebe Kayıtları

A) Nakdi sponsorluk harcamasına ait muhasebe kaydı :
……………………………………………./ …………………………………………..
760 01 Reklam ve Pazarlama Giderleri 100.000,00
102 01 ………..Bankası 100.0000,00
……………………………………………./ …………………………………………..
B) Ayni sponsorluk harcamasına ait muhasebe kaydı :
Sponsor olunacak kişi ve kurumlara verilmek üzere alınan malzemeler
…………………………………………./ …………………………………………..
157 01 Spor Giyim Mlz. 84.745,76
191 18 İndirilecek KDV 15.254,24
336 01 Diğer Ticari Borçlar 100.0000,00
……………………………………………./ …………………………………………..
Alınan malzemelerin sponsor olunan kişi ve kurumlara verilmesi.
…………………………………………./ …………………………………………..
760 01 Reklam ve Pazarlama Giderleri 100.000,00
157 01 Spor Giyim Mlz. 84.745,76
391 10 İlave Edilecek KDV 15.254,24
……………………………………………./ …………………………………………..
910 Sponsorluk Harcamaları 100.000,00
950 Sponsorluk Harcamaları Karşılığı 100.000,00
……………………………………………./ …………………………………………..
Yukarıdaki harcamayı gerçekleştiren mükellefin 2008 dönemi hesap bilgileri aşağıdaki gibidir.
Ticari Kazanç : 150.000,00-TL
Sponsorluk Harcaması : 100.000,00-TL

Bu firmanın Kurumlar Vergisi Matrahı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
- Kurumlar Vergisi Matrahı = Ticari Kazanç + Kanunen Kabul edilmeyen Giderler
Kurumlar Vergisi Matrahı = 150.000,00+100.000,00
Kurumlar Vergisi Matrahı = 250.000,00
- Sponsorluk harcamalarının beyanname üzerinden indirim konusu yapılması
Kurumlar Vergisi Matrahı (Mali Kar)=Kurumlar Vergisi Matrahı – Sponsorluk Harcamaları
Kurumlar Vergisi Matrahı = 250.000,00-100.000,00
Kurumlar Vergisi Matrahı = 150.000,00 TL
Yukarıda görüldüğü üzere yapılan sponsorluk harcamaları muhasebe kayıtlarında ilgili gider
hesaplarına atılmış olup daha sonra kurumlar vergisi matrahı bulunurken kanunen kabul edilmeyen
gider olarak dikkate alınmıştır. Çünkü sponsorluk harcamaları beyanname üzerinden indirim konusu
yapılması gereken bir harcama türüdür. Dolayısıyla daha sonra da kurumlar vergisi matrahından
indirim konusu yapılmıştır. Kazancın bulunmaması halinde ya da kurum kazancının yetersiz olması
durumunda, kurum kazancı kadar indirim yapılacak olup daha sonraki yıllara zarar olarak devretmesi
mümkün değildir.


12) SONUÇ

Sponsorluk harcamalarının Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınabilmesi
için 03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi
Tebliğinde belirtilen hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Kısaca özetleyecek olursak;
• Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı alınmalıdır.
• Yapılacak sponsorluk sözleşmesinde 16/6/2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliğin 8. maddesinde yer
alan hususların bulunması gerekmektedir.
• Düzenlenen sponsorluk sözleşmesi sureti vergi dairesine verilmelidir.
• Yapılacak harcama ister nakdi isterse ayni olsun muhakkak makbuz karşılığı yapılmalı ve
yukarıda değindiğimiz belge düzenine muhakkak uyulmalıdır.
Sponsorluk harcamaları beyanname üzerinden indirilmesi gereken bir harcama türü olduğundan önce
muhasebe kayıtlarına gider olarak dikkate alınmalı, daha sonra kanunen kabul edilmeyen gider olarak
matraha ilave edilmeli ve kazancın olması durumunda indirim yapılmalıdır.


Düzenleyen Ahmet BARLAK - 16.Kasım.2011 Saat 17:32[1]
Cevap yazabilirsiniz Bu konuya cevap yazabilirsiniz
*
 

Bazı istatistiksel değerler 30 dakikada bir güncellenmektedir.Güncellenmeye 8 dakika kaldı.
 Derece  Konu  Mesaj  Aldığı Teşekkür
Ahmet (SA)
Admin (SA)
Resthit
Elenor
Halil
Ahmet (SA)  %51
Admin (SA)  %47
Elenor  %0
Muzo  %0
Volkano  %0
Nick  %0
Ahmet (SA)  %84
Admin (SA)  %9
Halil  %0
Resthit  %0
Nevzo  %0
Alexi  %0
Admin (SA) 2
Ahmet (SA) 1
Kenan 0
Ahmet45 0
İlknur 0
Sigumyis 0
Bugün giriş yapanlar :
En yeni üyelerimiz :
Starvalve , Resthit , Vural , İbrahbas , Alpay , Drtycats , Destekucak , Zumrut16 , 3175 , Kiyak , Yeko , Mustafa900 , Taco , 8867120918 , Bektes ,
Bugün doğan üyelerimiz :
Bugün doğan üyemiz yok
Semboller Aktif Konular & Son Konular Diğer İstatistikler
Yeni Konu açamazsınızYeni konu Açamazsınız
Konu Açabilirsiniz Yeni konu açabilirsiniz.
Cevap yazabilirsiniz Konuya cevap yazabilirsiniz.
Konuya mesaj yazılamaz Konu kapalı konuya cevap yazamazsınız.
(M) Moderatör
(A) Admin
(SA) Son Admin
Geçmiş dönemleri kapsayacak şekilde mükellefiyet tesisi halinde geçmiş dönemlere ilişkin b
"aciz vesikası" ve "semeresizlik belgesi"ne bağlanan alacakların değersiz alacak olarak de
Yeni ttkda temsil ve imza yetkisi üzerine değerlendirme, tescilde yaşanan sorunlar
Anonim şirketin hisse devirlerine ilişkin yönetim kurulu karar örneklerinin damga v. tabi
Kooperatif üye aidatları kdvye tabi
Tüm yönleriyle fire ve zaiyatlar
Yaş şartı hariç emeklilik şartlarını yerine getirenlerin kıdem tazminatı alma durumu
Kıdem tazminati ile ilgili soru ve cevaplar
Noter vekillerinin vergilendirilmesi
Şahıs ve sermaye işletmelerinde sermaye maddesi kaydı
Ana kategori :4
Alt Kategori :14
Toplam Konu :548
Toplam Cevap :255
Online Üye :0
Misafir :6
Toplam :6

ahmetbarlak.com | ahmetbarlak3@hotmail.com | © 2015


Üye Sayımız :243 | Bugün :110 | Bugün Çoğul :2270 | Toplam Tekil :51415 | Toplam Çoğul:228105 | İp No :54.161.135.168