Üye Olacağım | Şifremi Unuttum | Aktiv. Emailim Gelmedi Email Adresi : Şifre :  
Forum Anasayfa | Kategori Dökümü | Kurallar | Chat | Tavsiye Et | İletişim


Forumda Ara :
Diz :
Forum Hızlı Menu :
Forum >> Sgk vergi mevzuatı >> Sgk vergi mevzuatı

Konu Okunuyor
Moderatör yok Bu kategorideki ziy.sayısı1 kişi aktif Bu konuya cevap vereceğim Bu kategoride yeni konu açacağım
18 Ocak 2012 Çarşamba Okunma :Bugün 97 Toplam 27083 Konuyu Takip Listeme ekle Bu konuya cevap vereceğim
admin (SA)
Konu-260 : %47
Mesaj-25 : %9
AFYON
Erkek Yaş:35
Mali Müşavir
Teşekkür Et İçeriğe puan ver Üyeye mesaj gönder Konuyu arkadaşına öner Üyenin tüm kayıtları

ADİ ORTAKLIK İŞLEMLERİ Puan : #197

Hazırlanan bilgi ve belgeler ışığında-Adi ortaklık sözleşmesi noter huzurunda hazırlanır ve ortaklar imzalar.-Şirketin yasal defterleride bu anda tasdik edilmelidir;İşletme defteri,Envanter Defteri veya Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter Defteri, tasdiki zorunlu defterlerdir.-Vergi Dairesine belgelerle müracaatla ortaklığa vergi mükellefiyeti açtırılır ve ortaklığa vergi kimlik numarası alınarak Vergi Levhası onaylatılır.

Ortakların daha önce bir mükellefiyetleri yok ise onlarada mükellefiyet açtırılır.Ortaklığın KDV ,Muhtasar gibi beyannameleri ortaklık vergi kimlik numarasından,Gelir Vergisi,Gelir Geçici Vergi ise ortakların kendi hisseleri doğrultusunda kendi vergi kimlik numaraları ile beyan edilir.-Artık şirkette kullanılmak üzere Fatura ve Sevk İrsaliyesi bastırılabilir.-Perakende satış yapılacaksa yazar kasa almak için vergi dairesinden izin yazısı alınması ve daha sonrasında alınan bu izin yazısı ile

yazar kasa alınır,ilgili servisten ayarlar yaptırıldıktan sonra vergi dairesine müracaatla Yazar Kasa Levhası alınır.-İşçi çalıştırılacaksa S.S.K ve Bölge Çalışma Müdürlüğüne müracaatla işveren dosyaları açtırılır ve çalıştırılacak işçilerin girişleri kurumlara bildirilir.-Kurulan ortaklık İlçe belediyesine müracaat ederek yaptığı işe bağlı olarak sihhi veya gayrı sıhhi işyeri ruhsatı alır,Çevre Temizlik Vergisi Mükellefiyeti ve İlan ve Reklam Vergisi Mükellefiyeti açtırır.-Kurulan ortaklık meslek gurubuna göre esnaf sanatkarlar odasına kayıt olarak veya ticaret odalarından ticaret siciline kayıt ettirilir.-Kurulan ortaklık bir sanayi şirketi ise Sanayi Odasına kaydedilir.-İthalat, İhracat İşleri yapacak ise ilgili birliğe kaydedilir.-Bağ-kur a müracaatla zorunlu bağ-kur kapsamında olan ortakların girişleri yapılır.Adi ortaklıklar

Tanımı

İki ya da daha fazla sayıda kişinin emek ve sermayelerini ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeleri durumunda ortaya çıkan ortaklıktır.

Adi ortaklık, Borçlar Kanununun 520 - 541. maddelerinde düzenlenmiştir ve tüzel kişiliğe sahip değildir.

Taraflar doğrudan doğruya bir adi şirket kurabilecekleri gibi, kanun da, Ticaret Kanununda tanımlanan ortaklıkların belirgin niteliklerini bünyesinde toplamayan şirketleri adi şirket saymıştır (Borçlar Kanunu md. 520/3.I. Bu nedenle, ticaret şirketlerinin aksine, bir ticari işletmeyi işleten adi şirketlerin ortakları bizzat tacir sayılırlar (Ticaret Kanunu m.14/1)

Adi ortaklığın sadece iç ilişkilerde geçerli olmak üzere kurulduğu durumlarda bir iç ya da hususi şirketten söz edilir.

Borçlar Kanununda adi ortaklığın kuruluşu özel olarak düzenlenmemiştir. Başka bir deyişle, iki kişi aralarında sadece sözlü olarak bir adi ortaklık kurmayı kararlaştırabilirler. Kurucu ve ortak sıfatını kazananların gerçekya da tüzel kişi olmaları önemli değildir. Yazılı şekil, zorunlu olmamakla birlikte, uyuşmazlık çıkması duıumunda bazı ispat kolaylıkları sağlaması açısından, tercih edilmektedir. Adi ortaklıkta her ortağın sermaye koyma borcu vardır. Bu sermaye nakit para, alacak, taşınır ve taşınmaz eşya ya da sadece emek olabilir. Kural olarak her ortağın sermayesi birbirine eşit olmalıdır.

Bununla birlikte sözleşme ile bunun aksi kararlaştırılabilir. Borçlar Kanunu, ortakların kendi iç ilişkilerini diledikleri gibi belirleyebilmelerini mümkün kılan ve emredici nitelikte olmayan (yedek hukuk kural niteliğinde) bir dizi kural getirmiştir. Buna göre, örneğin, ortaklar nitelikleri gereği şirkete ait olan tüm kazançları aralarında paylaştırmakla yükümlüdürler (BK m. 522). Sözleşmede aksine bir açıklık yer almadıkça, ortakların kar ve zarara katılma oranları, getirdikleri sermayenin tutarına bakılmaksızın, birbirine eşittir.

Sözleşmede ortakların yalnızca kara ya da yalnızca zarara katılma oranları gösterilmiş olabilir. Bu durumda saptanan oranlar hem zarara hem kara katılmaya uygulanır. Bir ortağın sadece kara katılması ve zararı paylaşmaması öngörülemez. Bunun tek istisnası, sermaye olarak sadece emeğini getiren ortaktır (BK m. 523).

Adi ortaklığın iç ilişkideki, yani yönetim alanındaki işlemleri, kural olarak tüm ortaklar tarafindan birlikte yürütülür. Ancak sözleşme ile ya da sonradan alınacak bir kararla yönetim görevi tek bir ortağa birden fazla ortağa ya da ortak olması gerekmeyen üçüncü bir kişiye bırakılabilir. Bu durumda da kanun (BK m. 525 /c. 2), her ortağın tek başına, yani diğer ortakların katılması olmaksızın ortaklığı yönetebileceğini hükme bağlamıştır. Fakat yönetici sıfatını taşıyan her ortak, diğer yönetici ortağın yaptığı her işleme, bunun tamamlanmasından önce itiraz etmek hakkına sahiptir. Buna karşılık, ortaklığa genel vekil atanması ve olağan (günlük) işlemler dışında kalan olağanüstü işlemler de (örneğin, yeni ortak alınması vb.) (BK m. 532) oybirliğinin sağlanması zorunludur. Esasen kanun (BK m. 524), kural olarak ortaklık kararlarının bütün ortakların oybirliğiyle alınacağını öngörmüştür.

Ortaklık sözleşmesi ile ortaklardan birine verilen yönetim yetkisi ancak haklı nedenlerin varlığı durumunda diğer ortaklar tarafindan sınırlandırılabilir ya da tümüyle kaldırılabilir. Tek başına her ortak tarafindan kullanılabilecek olan bu yetki; özellikle yönetici ortağın görevlerini aşırı biçimde savsaklaması ya da yöneticilik için gereken yeteneği yitirmesi, örneğin, hacir altına alınması durumunda söz konusu olur.

Kanun, ortaklığı yöneten ve yönetmeyen ortaklar arasındaki ilişkiyi de, sözleşmede açık bir hüküm yer almadıkça, vekalet sözleşmesi hakkındaki kurallara bağlamış ve yönetici olmadığı halde şirketin yönetimine karışan ya da kendisine tanınan yönetim yetkisini aşan ortağın vekaleti olmaksızın başkası adına hareket eden kişi sayılacağını öngörmüştür.

Yöneticilerin diğer ortaklara hesap verme yükümlülüğü de vardır. Ortak sıfatını taşısın ya da taşımasın, her yönetici en az yılda bir kez diğer ortaklara hesap vermek ve gerçekleşen kar paylarını ödemek zorundadır. Hesabı verme yükümlülüğünü biryıldan fazla bir döneme uzatan anlaşmalar geçersizdir (BK m. 530/2). Bunun gibi, yönetici olsun olmasın, her ortak ortaklığın işlemleri hakkında bilgi alabilir. Bilgi alma hakkı sözleşme ile kaldırılamaz ve ortaklık defterleri ile evrakını incelemek ise mali durum hakkında özet çıkarmayı da kapsar (BK m. 531).

Adi ortaklığın üçüncü kişilerle ilişkileri temsilciler aracılığıyla yürütülür. Temsilcilerin kimler olacağı sözleşme ile gösterilmiş bulunabilir. Böyle bir kural yoksa, BK m. 538c. 3'deki kural uyarınca yönetici olan ortaklar aynı zamanda temsilci de sayılırlar.

Üçüncü kişilerle işlem yapan bir ortak, ortaklık hesabına davranmakla birlikte, bunu açıklamamış, yani kendi adına davranmış ise işlemi yaptığı üçüncü kişiye karşı sadece kendisi alacaklı ya da borçlu olur. Buna karşılık ortaklardan biri ortaklık ya da diğer ortaklar adına üçüncü bir kişi ile işlem yapmışsa, diğer ortaklar ancak temsil hakkındaki hükümlere göre (BK m. 32 vd.) üçüncü kişinin alacaklısı ve borçlusu olurlar (BK m. 533).

Sözleşme ile aksi kararlaştırılmış bulunmadıkça, ortaklar üçüncü kişilere karşı giriştikleri taahhüt ve üstlendikleri borçlar nedeniyle zincirleme (müteselsil) olarak sorumludurlar. Adi ortaklığın tüzel kişiliği bulunmadığı için, ortaklar birinci derecede sorumludurlar. Zincirleme sorumluluğun sonucu olarak, alacaklılar ilk aşamada ortaklara başvurabilirler. Bu başvurmada herhangi bir sıra gözetilmesi de zorunlu değildir. Bir ortağın kişisel alacaklıları ise, sözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça, haklarını ancak o ortağın tasfiye payı üzerinde kullanabilirler (BK m. 534c. 2).


Adi ortaklik, sözleşmede öngörülen amacın elde edilmesi ya da bu amacı elde etmenin imkansız olduğunun anlaşılması ya da ortaklardan birinin ölmesi halinde sona erer. Ancak taraflar daha önceden ortaklardan birinin ölümü halinde ortaklığın ölen ortağın mirasçıları ile devam edeceğini kararlaştırmış bulunabilirler. Bunun gibi, ortaklardan birinin tasfiye payı hakkında cebri icra takibi yapılması, bir ortağın iflas etmesi ya da hacir altına alınması, daha önceden öngörülen sürenin dolması da sona erme nedenleridir. Kendiliğinden gerçekleşen bu sona erme halleri dışında ortaklar oybirliğiyle alacakları bir kararla da ortaklığı sona erdirebilirler.

GVK Açısından Adi Ortaklıklar

GVK uyarınca adi ortaklıklar, ortaklarından ayrı bir tüzel kişilik olarak değerlendirilmez. Bu nedenle adi ortaklıkların ortaklarının her biri gelir vergisi bakımından ayrı ayrı mükellef olarak kabul edilmiştir.

KDV Açısından Adi Ortaklıklar

Katma Değer Vergisi uygulamasında adi ortaklıklar bağımsız işletme birimleri olarak ayrı vergi mükellefiyetine sahiptir. Buna göre, adi ortaklıklarca defter tutma, belge düzenleme, muhafaza ve ibraz ödevleri ile beyanname verme ve vergi ödeme gibi mükellefiyetlerin ortaklardan ayrı olarak yerine getirilmesi, ortaklığın Katma Değer Vergisi ile ilgili hesaplarının, ortakların varsa şahsi işletmelerindeki işlemlerden ayrı yapılması gerekmektedir.

Öte yandan, adi ortaklıklarda, ortaklığın sona ermesi sonucunu doğurmayan hisse devri işlemleri Katma Değer Vergisine tabi olmayacak, ortaklığın sona ermesi sonucunu doğuran devir işlemlerinde ise vergi uygulanacaktır.

Buna göre; adi ortaklıklarda, ortaklardan biri veya bir kaçının hisselerini diğer ortaklara veya üçüncü şahıslara devretmesi, bu şekilde ortaklıktan bazı ortakların ayrılması veya ortaklığa yeni ortakların alınması halinde, mevcut adi ortaklık, ortak sayısındaki değişiklik dışında aynen devam ediyorsa, bu hisse devri işlemlerinde vergi uygulanmayacaktır.

Hisse devri işlemleri adi ortaklığın sona ermesi sonucu doğuruyor veya ortaklık, ortakların kararı ile fesh ediliyorsa, bu devir işlemlerine vergi uygulanması gerekmektedir. Vergi uygulaması aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

Ortaklardan biri veya bir kaçının hisselerinin diğer ortak veya ortaklara devredilmesi suretiyle ortaklığın sona ermesi halinde; devralan ortak veya ortakların kendi hisseleri ile satın aldıkları hisseler dikkate alınmaksızın, ortaklıkça, devralan ortak veya ortaklara teslim edilen toplam mal bedeli üzerinden Katma Değer Vergisi hesaplanacaktır. Ortaklık tarafından düzenlenecek olarak faturada ayrıca gösterilecek olan bu vergi ile ilgili dönem işlemleri ile birlikte adi ortaklığın son beyannamesine dahil edilerek beyan edilecek, devralan ortak veya ortaklar tarafından ise genel hükümler çerçevesinden indirim konusu yapılabilecektir.

-ÖRNEK

(A), (B) ve (C)’nin 1

3 hisse ile yer aldıkları (ABC) adi ortaklığı, ortakların kararı ile feshedilmektedir. Bu fesih sırasında (C) hissesini (B)’ye satmakla mallar (A) ve (B) arasında paylaşılmaktadır. Ortaklıkta teslime konu emtianın değeri 60.000.000 lira ve bu emtianın tabi olduğu vergi nispeti %12’dir. Bu durumda, adi ortaklıktan (A) adına 20.000.000 liralık, (B) adına ise 40.000.000 liralık fatura kesilerek bu faturalarda 7.200.000 lira tutarında vergi hesaplanacak ve bu vergi adi ortaklığın son beyannamesine ithal edilecektir. (A) kendi şahsi işletmesinde 20.000.000 lira üzerinden hesaplanana 2.400.000 liralık vergiyi (B) ise 40.000.000 lira üzerinden hesaplanan 4.800.000 liralık vergili indirim konusu yapabilecektir.


Katma Değer Vergisi yönünden işletme bazında değerlendirilen adi ortaklıklarda Katma Değer Vergisi beyannamesi ortaklık adına düzenlenecek ve ortaklardan birisi tarafından imzalanmak suretiyle vergi dairesine ibraz edilecek olmakla birlikte, ortakların verginin ödenmesi bakımından müteselsilen sorumluluk taşımaları nedeniyle, işlemlerde kolaylık sağlanması açısından adi ortaklık adına düzenlenecek beyannameye, ortakların adı, soyadı, adresleri ve bağlı bulundukları vergi dairelerini gösteren bir listenin eklenmesi gerekmektedir.

Ancak, ortaklık beyannamesine eklenen bu listede yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik meydana gelmediği sürece listenin her dönem beyannamesine eklenmemesi uygun görülmüştür.


Liste muhteviyatı bilgilerde değişiklik söz konusu olduğu tekdirde ise değişikliğe uygun olarak düzenlenecek listenin, değişikliğin vuku bulduğu dönem beyannamesine eklenmesinin gerektiği tabiidir.


-Adi ortaklıklarda tarhiyatın muhatabı:

KDV Md.44 uyarınca adi ortaklıklarda, verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere, ortaklardan herhangi birisi tarhiyatın muhatabı tutulmuştur.

-KDV GT 25 hükümleri:

Adi ortaklıklarda, ortaklığın sona ermesine neden olmayan hisse devri işlemleri, ortak ayrılmaları, yeni ortak alınması gibi nedenlerle Katma Değer Vergisi hesaplanmaz. Ortaklardan birinin veya bir kaçının hisselerini diğer ortaklara devretmesi nedeniyle ortaklığın sona ermesi halinde, devralan ortak veya ortakların kendi hisseleri ile satın aldıkları hisseler dikkate alınmaksızın ortaklıkça devralan ortaklara teslim edilen mal bedeli üzerinden Katma Değer Vergisi hesaplanacaktır. Ortaklıkça düzenlenecek olan faturada ayrıca gösterilecek olan bu vergi ilgili dönem işlemleri ile birlikte adi ortaklığın son beyannamesine dahil edilerek beyan edilecek, devralan ortak veya ortaklarca ise genel hükümlere göre indirim konusu yapılacaktır. Katma Değer Vergisi uygulaması bakımından işletme bazında değerlendirilen adi ortaklıklarda Katma Değer Vergisi beyannamesi ortaklık adına düzenlenecek ve ortaklardan birisi tarafından imzalanmak suretiyle vergi dairesine ibraz edilecektir. Verginin ödenmesinden ise ortakların tamamı müteselsil sorumlu olacaklardır.

KVK Açısından Adi Ortaklıklar
Adi ortaklıklar, kurumlar vergisi mükellefi değildirler. Kurumlar vergisinin uygulanmasında adi ortaklıkların yeri bulunmamaktadır.

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

•1. KURULUŞ VE ORTAKLARAşağıdaki kişiler arasında işbu sözleşmede belirtilen kayıt ve şartlarla bir adi ortaklık kurulmuştur.1.1- [.........ortağın adı ve soyadı, ikametgah adresi, uyruğu]

1.2- [.........ortağın adı ve soyadı, ikametgah adresi, uyruğu]

•2. ADİ ORTAKLIĞIN UNVANI VE MERKEZİİşbu sözleşme ile kurulan adi ortaklığın unvanı [.............................ADİ ORTAKLIĞI] olup, ortaklık merkezi [....................adres........................]'dır.•3. ADİ ORTAKLIĞIN FAALİYET KONUSU3.1- [................................konu......................................................................]

3.2- [................................konu......................................................................]

3.3- [................................konu......................................................................]

3.4- [................................konu......................................................................]

3.5- [................................konu......................................................................]•4. ADİ ORTAKLIĞIN SERMAYESİİşbu Adi Ortaklığın toplam sermayesi [............rakam ve yazı ile sermaye miktarı.......................]Yeni Türk Lirasıdır. Her bir ortağın koymuş olduğu sermaye miktarı ve hisse oranı aşağıdadır:4.1- [.........ortağın adı ve soyadı, sermaye miktarı, adi ortaklıktaki hisse oranı...............]

4.2- [.........ortağın adı ve soyadı, sermaye miktarı, adi ortaklıktaki hisse oranı...............]•5. ADİ ORTAKLIĞIN SÜRESİİşbu Adi Ortaklığın süresi [..../..../.......] tarihinden başlamak üzere [.....] yıldır.•6. ADİ ORTAKLIĞIN YÖNETİMİ VE TEMSİLİİşbu Adi Ortaklığın yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili ortaklardan [.............yönetici ortağın adı ve soyadı..............]'a verilmiştir. Yönetici ortağın Adi Ortaklığı temsilen yapacağı işlemler hukuken geçerli ve bağlayıcıdır. Yönetici ortak, ancak Adi Ortaklık'taki hisselerin 3/4'ünü temsil eden ortakların alacağı kararla değiştirilebilir.•7. ADİ ORTAKLIĞIN KARIİşbu Adi Ortaklığın faaliyetleri neticesinde elde edilecek safi kâr, tüm masraflar düşüldükten sonra kalan miktar olup, ortaklar arasında aşağıdaki oranlarda paylaştırılacaktır.6.1- [.........ortağın adı ve soyadı, kârdaki hisse oranı...............]

6.2- [.........ortağın adı ve soyadı, kârdaki hisse oranı...............]

•8. GİZLİLİK VE KAMUYA AÇIKLAMA YASAĞITaraflar, işbu sözleşmenin ifası esnasında öğrenmiş oldukları birbirlerine ait ticari sır niteliğindeki bilgilerin, bilgi almaya yetkili resmi kurumlar hariç üçüncü kişilere ifşa edilmemesi veya açıklanmaması için her türlü tedbiri alacaktır. Aksi takdirde, gizlilik yükümlülüğünü ihlal eden taraf, diğer tarafın bu yüzden uğramış olduğu zararları tazmin edecektir.•9. ADİ ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ VE FESİH HAKKIİşbu Adi Ortaklık sözleşmede belirtilen süre sonunda ya da tüm ortakların daha önceden oybirliği ile alacakları karar neticesinde sona erecektir.•10. DELİL SÖZLEŞMESİİşbu sözleşmenin uygulanmasından çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Adi Ortaklığın resmi defter ve kayıtları H.U.M.K. 287. Maddesi uyarınca geçerli, bağlayıcı ve kesin delil olacaktır.•11. TEBLİGAT ADRESLERİTarafların, işbu sözleşmede yazılı adresleri tebligat adresleridir. Bu adreslerdeki değişiklikler yazılı olarak diğer tarafa bildirilmediği takdirde, sözleşmede yazılı adreslere yapılacak tebligatlar geçerli ve bağlayıcı olacaktır.•12. DAMGA VERGİSİİşbu sözleşmenin damga vergisi Taraflarca eşit olarak ödenecektir.•13. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜİşbu sözleşme T.C. Yasalarına tabidir. İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların Taraflar arasında sulhen halledilememesi halinde, uyuşmazlıkları çözmeye [__yetkili mahkeme adı___] MahkemeleriherBelge.com ve İcra Daireleri yetkilidir.•14. SON HÜKÜMİşbu sözleşme [____] madde ve [____] ekten ibarettir.

İmzalandığı yer: [____ilin adı_______]İmza tarihi: __/___/______

[_____ORTAK ADI VE SOYADI _____] [_____ORTAK ADI VE SOYADI _____][İmza] [İmza]
………………………………………………………………I ADİ ORTAKLIĞIORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan ........................................................................... Adresinde ikamet eden ……….. ,diğer taraftan ....................................................................Adresinde ikamet eden ………………………. Aşağıdaki şartlar muvacehesinde iş bu adi ortaklık mukavelesini tanzim ve imza etmişlerdir.

Şöyleki1-ORTAKLIĞIN ÜNVANI:……………………..2-ORAKLIĞIN MERKEZİ:……………………….3-ORTAKLIĞIN TİCARİ MEŞGALES İ: İkinci maddede belirtilen adreste büfe işletmeciliği yapılacaktır.4-ORTAKLIĞIN SERMAYESİ:Ortaklığın belli bir sermayesi mevcut olmayıp ortaklar,işin

gereğince her bir ortak …………… %67 ,…………………. %33 iştirak sermaye payları oranında iştirak edeceklerdir.5-KAR VE ZARAR TAKSİMİ:Kar ve zarar ortakların koymuş oldukları sermaye oranında yani ………………………… %67 ,…………………….%33 oranında iştirak edeceklerdir.

6-ORTAKLIĞIN İDARESİ:Adi ortaklığın idaresi ortakların müşterek kararlarıyla sağlanacaktır.Ortakların şahsi borç ve taahhütleri ile tasarrufları hiçbir şekilde ortaklığı ilzam etmeyecektir.Bu tür şeylerden ortağın kendisi şahsen mesul olacaktır.

7-ORTAKIĞIN SÜRESİ VE HİSSE DEVRİ:Adi ortaklık ...................... tarihinde başlayıp 20 yıl süre ile tesis edilmiştir.Ortaklar bu sürenin bitiminden bir ay evvel birbirlerine fesih ihbarında bulunmadıkları takdirde ortaklık bir o kadar süre daha uzar.Ancak ortaklar kendi aralarında anlaşarak her zaman için ortaklığa son verebilirler.

Ortaklardan herhangi biri diğer ortağın yazılı muafakatını almadan Mevcut hisselerini ve sorumluluklarını her ne ad altında olursa olsun başkalarına devredemez.

8- İş bu mukavelenamede bahis olunmayan hususlarda Borçlar kanunu umumi hükümlerin den yararlanılacaktır.İtilaf halinde önce Üsküdar yeterli olmadığı takdirde İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

9- İş bu mukavele dört nüsha olarak hazırlanmış olup dokuz maddeden meydana gelmiştir ve ortaklarca imza altına alınmıştır.
ORTAK ORTAK

Bu konuya 2 mesaj bırakılmış.
9 Şubat 2015 Pazartesi Alıntı yap Bu konuya cevap vereceğim Yukarı
ahmet (SA)
Konu-280 : %51
Mesaj-215 : %84
ahmet
AFYON
Erkek Yaş:35
Muhasebe
Teşekkür Et İçeriğe puan ver Üyeye mesaj gönder Üyenin tüm kayıtları

  Puan : #788

Soru: Adi ortaklık tarafından yapılan bir işin diğer adi ortaklığa devriCevap: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben vergi kesintisi yapmak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin; "2.5.3.İşin bitiminde ortaya çıkan zararların durumu" başlıklı bölümünde; kurumların, dilerlerse Borçlar Kanununa göre adi ortaklık veya Kurumlar Vergisi Kanununa göre iş ortaklığı şeklinde ortaklıklar oluşturarak faaliyet gösterebilecekleri, adi ortaklıkların, kurumlar vergisi mükellefi olmamalarına rağmen katma değer vergisi mükellefi olmaları nedeniyle ayrı defter tutabilmekte oldukları, ortakların ise dönem sonlarında ortaya çıkan kâr veya zararı, ortaklıktaki hisseleri oranında paylaşarak kendi hesaplarına dahil edecekleri açıklamalarına yer verilmiştir.

Adi ortaklıklarda hisse devri yapmaksızın veya ortaklıktan ayrılmaksızın söz konusu bir işin yeni kurulan bir adi ortaklığa devredilmesi nedeniyle, devir tarihi itibariyle eski ortaklık açısından işin bittiği, yeni ortaklık açısından ise işe başlandığı kabul edilecektir.

Bu nedenle, söz konusu işin devredildiği tarihin iş bitim tarihi olarak kabul edilmesi ve bu tarih itibariyle Gelir Vergisi Kanununun 42 ve 44 üncü maddelerine göre kar/zarar tespit edilerek, ortaklar tarafından ortaklık hisseleri oranında ilgili yıl kazancı sayılarak 1-25 Nisan tarihleri arasında beyan edilmesi gerekmektedir. Bu işe ait ortaklık adına devir tarihine kadar istihkaklardan yapılan kesintilerin de ortaklık hisseleri oranında ilgili yıl beyannamesinde mahsup edileceği unutulmamalıdır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)


http://www.muhasebetr.com/sorucevap/haber_oku.php?haber_id=1629


17 Mart 2015 Salı Alıntı yap Bu konuya cevap vereceğim Yukarı
ahmet (SA)
Konu-280 : %51
Mesaj-215 : %84
ahmet
AFYON
Erkek Yaş:35
Muhasebe
Teşekkür Et İçeriğe puan ver Üyeye mesaj gönder Üyenin tüm kayıtları

  Puan : #808

Başlık Ortakları kurum olan adi ortaklıkların kesin mizan bildirimi verme yükümlülükleri hk.
Tarih 06/11/2013
Sayı 11395140-105[257-2012/VUK-1- . . .]-1748
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup MüdürlüğüSayı

:

11395140-105[257-2012/VUK-1- . . .]-1748

06/11/2013

Konu

:

Adi ortaklığın kesin mizan bildirimi verme yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, adi ortaklığınızın sadece katma değer vergisi ve muhtasar mükellefiyeti olduğu, kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmadığı belirtilerek, 403 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen kesin mizan bildirimi verme yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

Konuyla ilgili 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin 2.5.3. bölümünde adi ortaklıklarla ilgili;

"Kurumlar, dilerlerse Borçlar Kanununa göre adi ortaklık veya Kurumlar Vergisi Kanununa göre iş ortaklığı şeklinde ortaklıklar oluşturarak faaliyet gösterebilmektedirler.

Adi ortaklıklar, kurumlar vergisi mükellefi olmamalarına rağmen katma değer vergisi mükellefi olmaları nedeniyle ayrı defter tutabilmektedirler..." denilmektedir.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddeleri ile Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve izleyen dönemler için kesin mizan bildiriminin elektronik ortamdan verilmesine ilişkin 403 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğin "3.Bildirim verme zorunluluğu getirilen mükellefler" başlıklı bölümünde;

"3.1. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri elektronik ortamda kesin mizan bildirimi vermek zorundadırlar..." hükmü mevcuttur.

Bu açıklamalara göre, kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan adi ortaklığınızın kesin mizan bildirimi verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.[1]
Cevap yazabilirsiniz Bu konuya cevap yazabilirsiniz
*
 

Bazı istatistiksel değerler 30 dakikada bir güncellenmektedir.Güncellenmeye 21 dakika kaldı.
 Derece  Konu  Mesaj  Aldığı Teşekkür
Ahmet (SA)
Admin (SA)
Resthit
Elenor
Halil
Ahmet (SA)  %51
Admin (SA)  %47
Elenor  %0
Muzo  %0
Volkano  %0
Nick  %0
Ahmet (SA)  %84
Admin (SA)  %9
Halil  %0
Resthit  %0
Nevzo  %0
Alexi  %0
Admin (SA) 2
Ahmet (SA) 1
Kenan 0
Ahmet45 0
İlknur 0
Sigumyis 0
Bugün giriş yapanlar :
Ahmet (SA), Starvalve ,
En yeni üyelerimiz :
Starvalve , Resthit , Vural , İbrahbas , Alpay , Drtycats , Destekucak , Zumrut16 , 3175 , Kiyak , Yeko , Mustafa900 , Taco , 8867120918 , Bektes ,
Bugün doğan üyelerimiz :
Bugün doğan üyemiz yok
Semboller Aktif Konular & Son Konular Diğer İstatistikler
Yeni Konu açamazsınızYeni konu Açamazsınız
Konu Açabilirsiniz Yeni konu açabilirsiniz.
Cevap yazabilirsiniz Konuya cevap yazabilirsiniz.
Konuya mesaj yazılamaz Konu kapalı konuya cevap yazamazsınız.
(M) Moderatör
(A) Admin
(SA) Son Admin
Geçmiş dönemleri kapsayacak şekilde mükellefiyet tesisi halinde geçmiş dönemlere ilişkin b
"aciz vesikası" ve "semeresizlik belgesi"ne bağlanan alacakların değersiz alacak olarak de
Yeni ttkda temsil ve imza yetkisi üzerine değerlendirme, tescilde yaşanan sorunlar
Anonim şirketin hisse devirlerine ilişkin yönetim kurulu karar örneklerinin damga v. tabi
Kooperatif üye aidatları kdvye tabi
Tüm yönleriyle fire ve zaiyatlar
Yaş şartı hariç emeklilik şartlarını yerine getirenlerin kıdem tazminatı alma durumu
Kıdem tazminati ile ilgili soru ve cevaplar
Noter vekillerinin vergilendirilmesi
Şahıs ve sermaye işletmelerinde sermaye maddesi kaydı
Ana kategori :4
Alt Kategori :14
Toplam Konu :548
Toplam Cevap :255
Online Üye :0
Misafir :6
Toplam :6

ahmetbarlak.com | ahmetbarlak3@hotmail.com | © 2015


Üye Sayımız :243 | Bugün :574 | Bugün Çoğul :3047 | Toplam Tekil :49168 | Toplam Çoğul:212237 | İp No :54.166.122.65