Üye Olacağım | Şifremi Unuttum | Aktiv. Emailim Gelmedi Email Adresi : Şifre :  
Forum Anasayfa | Kategori Dökümü | Kurallar | Chat | Tavsiye Et | İletişim


Forumda Ara :
Diz :
Forum Hızlı Menu :
Forum >> Sgk vergi mevzuatı >> Sgk vergi mevzuatı

Konu Okunuyor
Moderatör yok Bu kategorideki ziy.sayısı1 kişi aktif Bu konuya cevap vereceğim Bu kategoride yeni konu açacağım
18 Ocak 2012 Çarşamba Okunma :Bugün 25 Toplam 9100 Konuyu Takip Listeme ekle Bu konuya cevap vereceğim
admin (SA)
Konu-260 : %47
Mesaj-25 : %9
AFYON
Erkek Yaş:35
Mali Müşavir
Teşekkür Et İçeriğe puan ver Üyeye mesaj gönder Konuyu arkadaşına öner Üyenin tüm kayıtları

GEÇ GELEN FATURALAR? Puan : #167

GEÇ GELEN FATURALAR?

2008 yılına ait fatura 2009 yılında geldi;

Öncelikle faturanın içeriğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Emtia faturası yada gider faturası olup olmadığı değerlendirilmelidir. Faturanın 8.000,00 TL. üzerinde olup olmadığı değerlendirilmelidir.

1- Ba formunda durum ne olacak?

Faturanın 8000,00 TL. üzeri olması durumunda 2008/Aralık ayı Ba formu için düzeltme verilmesi gerekmektedir.

381 nolu VUKGT'inin

3.2. Düzeltme İşlemleri

Mükellefler, elektronik ortamda verdikleri bildirim formlarını onayladıktan veya kağıt ortamında bildirimde bulunduktan sonra, verdikleri bildirim formunda hata yaptıklarını belirlemeleri halinde düzeltme yapabilirler. Ancak, düzeltme bildirimi süresinden sonra verilmiş ise, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun

mükerrer 355 nci maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir. "

şeklindedir, devamını okuyunuz.2- Faturadaki Kdv İndirilebilir mi?

2008 tarihini taşıyan faturanın KDV'sini 2009 yılında indirim olarak dikkate alamazsınız.

Neden: Nitekim idare ile mükellefler arasında yaşanan uyuşmazlıklar ve davalar neticesinde kanun koyucu 3065 sayılı KDV kanunun 29'ncu maddesine 3'üncü fıkrayı ilave ederek "İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir.

3- İndirilemeyen kdv 2009 yılında gider olarak kayda alınabilir mi?

İndirim konusu yapılamayan KDV'nin gider yazılmak suretiyle gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirimi de söz konusu değildir. (KDVK. Md. 58)
Böyle bir durumda, faturadaki matrahın ilgili hesaplara ve KDV tutarının da kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayıtlara işlenmesi uygun olacaktır.

4- 2008 Yılı kurumlar vergisi beyanında gider olarak nasıl dikkate alırız?

Bahse konu giderin kdv hariç tutarı 2009 Nisan ayında verilecek 2008 yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi'nde diğer indirimler satırında indirim olarak dikkate alınabilecektir.5. Yasal Mevzuata Göre İnidirilecek Kdv’nin Gider Olarak Yazılması

KDVK'nın 58. maddesi nedeniyle tereddüt yaşayan şirketlerin sordukları sorulara cevaben İstanbul Boğaziçi Vergi Dairesi Başkanlığı KDV-29/240/8141 sayı ve 24.12.2003 tarihli muktezada,

TC. ISTANBUL VALİLİĞİ

İl Defterdarlığı

Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı

SA YI: 8K. BSK. 4.34.00. 54/02-C/KD V-29124 0-814124 ARALIK2003

İLGİ: 03.11.2003 tarihli dilekçeniz.İlgi dilekçenizde; şirketinizin 04. 11.2004 tarihinden sonra 2003/Aralık dönemine ilişkin olarak gelen satıcı faturalarını 2004 yılı kayıtlarına önceki dönem gideri olarak almayı düşündüğü dolayısıyla 25.01.2004 tarihine kadar firmanıza gelen geçmiş dönem faturalarındaki KD V’nin 2003/Aralık KDV beyannamesinden indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ile bu tarihten (25.01.2004) 30 Nisan ‘a kadar gelecek olan satıcı faturalarının KD V’nin önceki dönem gideri olarak kurumlar vergisini be yanında gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususu sorulmaktadır.Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanununun 29/1 maddesinde mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer dergisinden, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekler 34/1 maddesinde ise yurt içinden sağlanan veya ithal edilen mal veya hizmetlere ait katma değer vergisinin, alış faturası veya benzeri vesikalar üzerinden ayrıca gösterilmek ve kanuni defterler kaydedilmek suretiyle İndinilebileceği hükümleri yer almaktadır.Diğer taraftan, Kanunun 29/3. maddesi gereğince indirim hakkı, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kayıt edildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir.Konuya ilişkin olarak yayımlanan 23 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin “Vergi İndirimi» başlıklı bölümünde indirim zamanı indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kayıt edildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hükme bağlanmıştır.Yukarıda ki kurallar; indirime konu verginin fatura ve benzeri belgelerde hem ayrıca gösterilmesini, hem alış belgelerinin yasal defterlere kaydedilmiş olmasını hem de vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılının aşılmamasını gerektirmektedir.Katma Değer Vergisi Kanununun 58. maddesinde; “Mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi ile mükellefçe indirilebilecek Katma Değer Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez” hükmü yer almaktadır.Buna göre, indirim hakkı, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kayıt edildiği vergilendirme döneminde kullanılabilmektedir 2003/Aralık dönemine ilişkin olarak 2004/Ocak ayında gelen satıcı faturalarının 2004 yılı kayıtlarına kaydedilmiş olması durumunda faturada yer alan KD V’nin indirim konusu yapılması mümkün olmadığından 2003 yılı kurumlar vergisinin tespiti yönünden mahiyetine göre gider yada maliyet olarak dikkate alınabilecektir.”Görüldüğü gibi, 2003 yılı faturasının 2004 yılı yevmiye defterine —Kanunen kabul edilmeyen gider olarak — kaydedilmesi KDV indirim hakkının yok olmasına sebebiyet vermekte, ancak bu faturanın KDV dahil tutarı 2003 yılı gelir veya kurumlar vergisinin tespitinde - diğer indirim olarak göstermek veya düzeltme beyannamesi vermek suretiyle dikkate alınabilmektedir.Fakat bu uygulamanın kötüye kullanılabileceği şüphesi gerekgi bu şekilde kdv tutarının bir önceki senin kurumlar vergisi beyannamesinde gider olarak dikkate alınması kanatimizce uygun değildir.Bu konudaki tavsiyemiz özellikle büyük rakamlı faturalarda, geçmiş yıla ait fatura Aralık KDV beyannamesinin verilmesinden önce ele geçirilmesi ve kapanan yıl defterine kayıt yapılmak suretiyle Aralık KDV beyannamesinde gösterilmesidir. Aralık KDV beyannamesi verildikten sonra, fakat yıllık beyanname verilmeden önce ele geçen faturaların ise, yine kapanan yıl defterine kaydedilmesi ve Aralık KDV beyannamesi düzeltilmek suretiyle, KDV indirim hakkının korunması mümkündür.6- Muhasebe kaydı ne olacak?

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'muzun 219'uncu maddesi "Muameleler defterlere zamanında kaydedilir.

Kayıt nizamı hükümlerine uyulmaması halinde VUK 352'nci maddesinin (I) bendinin 6 fıkrası gereği 1'inci derece usulsüzlük cezası kesileceği de hüküm altına alınmıştır.

Emtia faturası ise yapılacak muhasebe kaydı.

-----------------------10/01/2009----------------------------

153- Ticari Mallar 100,00

689- İnirilemeyen Kdv 18,00

100- Kasa 118,00

------------------------ 10/01/2009-------------------------------

950- Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 18,00

951 Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Karşılıkları 18,00

-----------------------------10/01/2009------------------------------

Gider faturası ise yapılacak muhasebe kaydı.

-------------------------10/01/2009--------------------------------

770 Genel Giderler 100,00

191 İnidirilecek kdv 18,00

100 Kasa 118,00

------------------------------10/01/2009-------------------------------

681 Önceki Dönem Gider Ve Zararları 100,00

689 İndirilemeyen Kdv 18,00

770 Genel Giderler 100,00

191 İndirilecek Kdv 18,00

----------------------------10/01/2009--------------------------------

950 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 118,00

950 Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Karşılığı 118,00

--------------------------10/01/2009---------------------------------Kaynak:

213 vuk Kanunu

3065 kdv kanunu

Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı

Zeki Gündüz Dünya - 18.02.2009


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)Tarih : 23.12.2008
Sayı : B.07.1.GİB.4.16.16.02-300-08- /2218
Konu : Geç gelen ve tutarı 8.000,00-YTL.’yi geçen faturaların, fatura tarihindeki aya kayıt edilerek KDV beyannameleri ve Ba formlarına ilişkin düzeltme verilmesi halinde usulsüzlük cezası kesilip kesilmeyeceği, Ba formlarında fatura düzenleme tarihinin mi yoksa kayıtlara intikal tarihinin mi esas alınacağı hk.…………… GRUP MÜDÜRLÜĞÜNEİlgi : ………….. tarih ve …………… sayılı yazınız.İlgide kayıtlı yazınızda; …………….'e ait 13.12.2008 tarihli dilekçenin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümlerine göre değerlendirilerek, neticeden 22.12.2008 tarihine kadar bilgi verilmesi istenilmektedir.

Söz konusu dilekçenin tetkikinden; geç gelen ve tutarı 8.000,00-YTL.’yi geçen faturaların, fatura tarihindeki aya kayıt edilerek KDV beyannameleri ve Ba formlarına ilişkin düzeltme verilmesi halinde usulsüzlük cezası kesilip kesilmeyeceği, Ba formlarında fatura düzenleme tarihinin mi yoksa kayıtlara intikal tarihinin mi esas alınacağı hususlarında görüş talebinde bulunulduğu anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 362 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin I. Maddesinin 1.2. bendinde, “Bir kişi veya kurumdan yapılan katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (Yeni Türk Lirası) ve üzerindeki mal ve hizmet alımları, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; bir kişi veya kuruma yapılan katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (Yeni Türk Lirası) ve üzerindeki mal ve hizmet satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildireceklerdir.” denilmektedir.

Öte yandan, 381 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin;“1-BİLDİRİMLERİN DÖNEMİ, VERİLME ZAMANI ve HADLERİ/1.1. Bildirimlerin Dönemi ve Verilme Zamanı” başlıklı bölümünde;

“Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler 2007 takvim yılına ilişkin olarak düzenleyecekleri Ba ve Bs bildirim formlarını 2008 yılı Şubat ayı içinde vereceklerdir. Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler de, Ba ve Bs bildirim formlarını, tabi oldukları özel hesap dönemi itibariyle değil, takvim yılı itibariyle düzenleyeceklerdir.

2007 takvim yılına ilişkin bildirim formları için 362 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen hadlerin geçerli olacağı tabidir.

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere, 2008 yılı ve müteakip yıllarda düzenleyecekleri Ba ve Bs bildirim formlarını aylık dönemler halinde vermeleri hususunda zorunluluk getirilmiştir. Mükellefler bildirim formlarını aylık dönemler halinde düzenleyerek, takip eden ayın 5 nci gününden itibaren bir sonraki ayın 5 nci günü akşamına kadar vermekle yükümlüdürler (Örneğin; bir mükellef 2008 yılı Haziran ayına ait Ba-Bs bildirimlerini 05 Temmuz 2008 gününden itibaren 05 Ağustos 2008 tarihi akşamına kadar verebilecektir). Özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerin de, Ba ve Bs bildirim formlarını tabi oldukları özel hesap dönemi itibariyle değil, aylık dönemler halinde düzenlemeleri gerekmektedir.”“3-BİLDİRİMLERİN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR/ 3.2. Düzeltme İşlemleri” bölümünde de; “Mükellefler, elektronik ortamda verdikleri bildirim formlarını onayladıktan veya kağıt ortamında bildirimde bulunduktan sonra, verdikleri bildirim formunda hata yaptıklarını belirlemeleri halinde düzeltme yapabilirler. Ancak, düzeltme bildirimi süresinden sonra verilmiş ise, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 nci maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Düzeltme işleminde ilk bildirim formu tamamen iptal edilmekte ve ikinci defa verilen bildirim formu geçerli kabul edilmektedir. Bu sebeple, düzeltme yapması gereken mükelleflerin, yeni bildirim formunu, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm alım-satım bilgilerini içerecek şekilde doldurmaları gerekmektedir.

Bildirimlerin sadece bir tanesinde hata yapıldığının belirtilmesi halinde, sadece hata yapılan bildirim formunun (Form Ba veya Form Bs) düzeltilmiş haliyle bildirilmesi yeterlidir. …” açıklaması yapılmıştır.

381 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde, “Form Ba’nın doldurulmasına İlişkin Açıklamalar” bölümünde yer alan Tablo II’de ise, Dönem İçinde Kendisinden Mal ve Hizmet Satın Alınan Mükelleflere İlişkin Bilgiler,

Bir mükelleften bir aylık hesap dönemi içinde satın alınan mal ve hizmetlerin KDV hariç tutarları toplamı Maliye Bakanlığı’nca ilgili dönem için (ay olarak) belirlenen miktarı geçtiği taktirde bu mükelleften yapılmış olan alımlar bildirimin tablo II alanına; belirlenen miktarı geçmediği taktirde ise alımlar tablo III alanına yazılacaktır.”denilmektedir.

Bu itibarla, alış faturalarının, düzenlendiği tarihe ilişkin Ba bildirim formlarında gösterilmesi ve süresinden sonra gelen faturalar için söz konusu tebliğin 3.2. Düzeltme işlemleri bölümünde belirtildiği şekilde işlem tesisi gerekmektedir.

Öte yandan; 2007/8 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesinde kanuni süresinden sonra verilecek düzeltme beyannameleri ile ilgili olarak usulsüzlük cezası kesilmeyeceği ancak, beyan dışı bırakılan vergi farkı için vergi ziyaı cezasının %50 olarak kesileceği, düzeltme beyannamesinin inceleme veya takdire sevk işleminden sonra verilmesi halinde ise vergi ziyaı cezasının bir kat olarak kesileceği, düzeltme beyannamesinin pişmanlıkla verilmesi halinde ise vergi ziyaı cezasının da kesilmeyeceği açıklanmıştır.

Diğer taraftan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 29'uncu maddesinde; mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hükme bağlanmış; 23 Seri No.lu KDV Genel Tebliği'nin “ İndirim Zamanı” başlıklı (H/3) bölümünde de; indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu yıl içinde kullanılabileceği, alış ve giderlere ilişkin vesikaların kanuni süresinden sonra kayda alınması halinde de fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV'nin bu vesikaların defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabileceği açıklanmıştır.

Buna göre; katma değer vergisi yönünden indirim hakkı, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılı aşılmamak koşuluyla, fatura ve benzeri vesikaların kanuni defterlere kayıt edildiği vergilendirme döneminde kullanılabilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Düzenleyen Ahmet BARLAK - 20.Şubat.2011 Saat 13:03


22 Haziran 2012 Cuma 09:00:18 tarihinde ahmet tarafından düzenlendiBu konuya 2 mesaj bırakılmış.
18 Şubat 2012 Cumartesi Alıntı yap Bu konuya cevap vereceğim Yukarı
ahmet (SA)
Konu-280 : %51
Mesaj-215 : %84
ahmet
AFYON
Erkek Yaş:35
Muhasebe
Teşekkür Et İçeriğe puan ver Üyeye mesaj gönder Üyenin tüm kayıtları

  Puan : #314

FATURANIN İŞLETMEYE GEÇ GELMESİ VE KDV İNDİRİMİ

Tarih: 17.07.2007

GİRİŞ :

Ticari hayatta çoğu zaman mal sevkiyatı sevk irsaliyesi ile yapılmakta ve sevkiyata ilişkin fatura işletmeye daha sonra kargo ya da posta ile gönderilmektedir.

Özellikle ay sonlarında yapılan mal ticaretindeki faturaların düzenlenmesi ve alıcı firmaya ulaşması, ilgili ay kdv. Beyannamesinin verileceği tarihten sonraki bir güne rastlamakta, muhatap işletme yetkilileri arasında faturanın kayıtlara alınıp alınamayacağı yönünde tereddütler yaşanmakta ve bu tereddütler da iş hayatında verimliliği olumsuz yönde etkilemekte ve hatta idare ile firma arasında vergi ihtilaflarına neden olmaktadır.

İşletmecileri ve muhasebe mesleğini icra edenleri yakından ilgilendiren faturanın işletmeye geç gelmesi ve kdv indirimi makalemizin konusunu oluşturacaktır.


Vergi Usul Kanunu Hükümleri
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’muzun 219 ncu maddesi “Muameleler defterlere zamanında kaydedilir. Şöyle ki:

a) Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir.

b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez.

c) Günlük kasa, günlük perakende satış ve hasılat defterleri ile serbest meslek kazanç defterine muameleler günü gününe kaydedilir. “

hükmüne amirdir.

Bu madde hükmünden de anlaşılacağı üzere işlemlerin defterlere zamanında kayıt edilmesi gerekmekte olup (a) bendi gereğince işlemlerin iş hacmindeki yoğunluğa bağlı olarak 10 günlük bir gecikmeyle kayıt edilmesine müsaade edilmiştir. Yine aynı maddenin (b) bendinde ise kayıtlara ait muhasebe fişlerinin yetkili amirlerin imza ya da parafının bulunması durumunda bu fiş ve benzeri vesikaların deftere işlenmesine eşdeğer olacağı ifade edilmiştir.

Kayıt nizamı hükümlerine uyulmaması halinde VUK. 352 nci Maddesinin (I) bendinin 6 fıkrası gereği 1nci Derece Usulsüzlük Cezası kesileceği de hüküm altına alınmıştır.

Buradan anlaşılması gereken şudur:

a) Kanun 10 günlük gecikmeye ve bu kayıtların 45 gün içinde de yasal defterlere işlenmesine izin vermiştir.

b) Ancak kayıtların 10 günlük gecikme dışında da kayıt altına alınması mümkündür. Bu durumda ise kanuna aykırı hareket etmekten dolayı 1 nci derece Özel Usulsüzlük Cezası tatbik edilecektir.


Katma Değer Vergisi Kanunu Hükümleri
İşletmelerde faturanın geç gelmesine bağlı olarak indirim konusu yapılan Kdv. özellikle ilk yıllarda sürekli sancılı olmuştur. Nitekim idare ile mükellefler arasında yaşanan uyuşmazlıklar ve davalar neticesinde kanun koyucu 29 ncu maddeye 3 ncü fıkrayı ilave ederek “İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir.” Hükmünü eklemek suretiyle uygulamada rahat hareket edilmesine olanak sağlamıştır.

18 Temmuz 1986 tarih ve 19168 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 23 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği nin H Bendinin 3 ncü fıkrasında “… Mükelleflerin alış ve giderlerine ilişkin vesikaların kendi iradeleri dışındaki sebeplerle işletmeye kayıt süresi geçtikten sonra intikal etmesi halinde, ispat ve tevsik edilmek şartıyla olayın mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve vesikaların kayıt süresinden sonra kayda alınması mümkündür. Mükellefler bu suretle belgeleri kanuni sürenin geçmesinden sonra defter kayıtlarına almaları halinde de fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilen katma değer vergisi bu belgelerin kanuni defterlere kayıt edildiği vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilecektir … “ denmiş ve hemen arkasından da konunun daha iyi anlaşılması bakımından “..28 Ağustos 1986 tarihli faturanın 16 Ekim 1986 tarihinde deftere kayıt edilmesi halinde Ekim 1986, 4 Kasım 1986 tarihinde deftere kayıt edilmesi halinde de Kasım 1986 vergilendirme dönemlerinde indirim konusu yapılabilecektir…” Şeklinde örnek verilmiştir.

Nitekim idare ile mükellefler arasında yaşanan uyuşmazlıklar dava konusu haline gelmiştir. Faturanın geç işlenmesine bağlı olarak yapılan kdv. İndirimi konusu özellikle Danıştay’ın 7 inci ve 9 ncu dairelerinde çözümlenmiştir. Nitekim;

Danıştay 7 inci Dairesi

17.01.91 karar tarihli, 4021 Esas ve 130 no.lu kararında;

“ … şirketin kayıtlarında işlenmiş bulunan belgelerin sadece defterlere geç yazılması mükelleflere kanunen tanınan bu hakların ortadan kaldırılmasına neden olmayacağına….”

27.01.93 karar tarihli, 4413 Esas ve 200 no.lu kararında;

“… vergi indirimi mükellefiyete bağlı bir görev ve hak olduğundan, sadece belgelerin bütün defterlere aynı takvim yılı içinde geç yazılması, mükelleflere kanunen tanınan bu hakkın ortadan kaldırılmasına neden olmayacağına… “

hükmetmiştir.

Kdv. kanununun 29 maddesinin 3 ncü fıkrasından, bu fıkraya bağlı 23 seri nl.lu kdv. genel tebliğden ve Danıştay kararlarından da açıkça anlaşılacağı gibi; faturanın işletmeye ve/veya muhasebeye geç gelmesi, faturadaki tarihe ait beyannamenin verilmiş olmasından sonra gelmesi hali sözkonusu faturanın kayıtlara alınmasına engel değildir. Buradaki önemli kıstas, fatura hangi tarihte gelirse gelsin, takvim yılı aşılmadan önce kayıtlara alınması gerektiğidir.


Faturadaki KDV. indiriminin imkansız hale gelmesi
Özellikle Aralık dönemine ilişkin kdv. Beyannamesinin verilmesinden sonra işletmeye gelen, ya da kayıtlara alınması geciken faturadaki kdv. Nin indirim konusu yapılması mümkün değildir. İndirim konusu yapılamayan kdv. nin gider yazılmak suretiyle Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahından indirimi de sözkonusu değildir. ( KDVK. Md. 58 )

Böyle bir durumda, faturadaki matrahın ilgili hesaplara ve kdv. tutarının da kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayıtlara işlenmesi uygun olacaktır.


DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Muhasebenin Temel Kavramlarının 4 ncüsü olan Dönemsellik Kavramı her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasını esas kabul ederken aynı zamanda da hasılat, gelir ve karların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması ilkesini benimsemiştir.

İşletmelerin satılan mal ve hizmet maliyetinin kayıtlara zamanında intikal ettirmesi geçici vergi matrahının ve bu matraha bağlı olarak oluşacak dönemsel kar veya zararın doğru beyan edilmesi açısından da oldukça önemlidir.

Ancak faturanın ait olduğu aydan sonra ya da faturanın ilgili olduğu dönem kdv. Beyanının tahakkuk ettirilmesinden sonra işletmeye ulaşması halinde Kdv. Kanunu gereğince ilgili faturanın işletmeye geldiği tarihte söz konusu tebliğ uyarınca mücbir sebep sayılarak kaydı yapılacaktır.

Bu durumda, inceleme ya da ihtilaf halinde; VUK. 352 nci maddesi gereğince usulsüzlük cezasına muhatap olunacağı da akıllardan çıkarılmamalıdır.

Tebliğde de açıkça ifade edildiği üzere Aralık dönemine ait kdv beyannamesi tahakkuk ettikten sonra işletmeye gelen fatura ve benzeri evrakların kayıtlara alınması kural olarak mümkün olmamakla birlikte indirim konusu meblağın yüksek tutarlarda olması halinde ilgili döneme ait beyannamenin yeniden düzenlenerek (meslek camiamızda düzeltme beyanı olarak adlandırılmakta olan beyanname) vergi dairesi tarafından tahakkuk ettirilmesi uygun olabilir. Böyle bir durumda ilgili dönem kayıtlarının; idare tarafından incelemeye alınacağı da unutulmamalıdır.

Not: Bu makale Dünya Gazetesinde yayımlanmıştır.


27 Temmuz 2012 Cuma Alıntı yap Bu konuya cevap vereceğim Yukarı
ahmet (SA)
Konu-280 : %51
Mesaj-215 : %84
ahmet
AFYON
Erkek Yaş:35
Muhasebe
Teşekkür Et İçeriğe puan ver Üyeye mesaj gönder Üyenin tüm kayıtları

  Puan : #378


Geç gelen faturanın Ba-Bs formunda bildirilmesinde esas alınacak tarih hk.


Tarih 10/03/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.31.15.02-VUK-01-08-8
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

HATAY VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup MüdürlüğüSayı

:

B.07.1.GİB.4.31.15.02-VUK-01-08-8

10/03/2011

Konu

:

Ba-Bs Formunda dönem

Başkanlığımıza bağlı ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... T.C. Kimlik numarasında kayıtlı olduğunuz faaliyetiniz hakkında verdiğiniz ilgide kayıtlı özelge talep formunda, bazı mal alışlarınızdan dolayı adınıza düzenlenen faturaların posta yolu ile gönderildiği, elinize geç sürede ulaşan bu faturaları elinize geçtiği tarihte henüz beyanname verme süresi geçmemiş döneme ait K.D.V. beyannamesinde indirim konusu yaparak beyanlarınıza dahil ettiğinizi ve bu döneme ilişkin Ba formu ile beyan ettiğinizi, oluşan bu durum nedeniyle kayıtlı olduğunuz Vergi Dairesi Müdürlüğünce Ba formunuzda tespit edilen uyumsuzluğun giderilmesinin istenildiğini, ancak yapılacak bu düzeltmenin Vergi Usul Kanununun 355'inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilmesine neden olacağını belirterek, faturanın sonradan ulaşması durumunda, faturanın kayıtlara alındığı tarihte mi, yoksa düzenlendiği tarih itibariyle mi form Ba'ya dahil edilmesi gerektiği konusunda bilgi verilmesi talep edilmiştir.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257'nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan; 350, 362, 381 ve 396 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmiştir.

Konuyla ilgili olarak yayımlanan 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "Bildirime Konu Alış/Satışlar ve Hadler" başlıklı 1.2'nci bölümünde, "Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu,müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi,sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir." denilmektedir.

Bahse konu Tebliğin "2-Bildirimlerin Dönemi ve Verilme Süresi" başlıklı 2'nci bölümün "Dönemi" başlıklı (2.1.) bendinde; "Yükümlülük kapsamındaki mükelleflerin mal ve/veya hizmet alış/satışlarının aylık dönemler itibariyle bildirilmesi gerekmektedir.

Mal ve/veya hizmet alış/satışlarının bildirilecekleri aylık dönemler, bunlara ilişkin belgelerin düzenlenme tarihi dikkate alınarak belirlenir.", hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla; yükümlülük kapsamındaki kayıtlı olduğunuz faaliyetiniz ile ilgili olarak yaptığınız ve aylık dönemler itibariyle bildirmek zorunda olduğunuz mal ve/veya hizmet alışlarınızın bildirileceği aylık dönemin, bu alışlara ilişkin belgelerin düzenlenme tarihi dikkate alınarak belirlenmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.Vergi Dairesi Başkanı V.EK :

Özelge talep formu(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

27 Temmuz 2012 Cuma 11:09:30 tarihinde ahmet tarafından düzenlendi[1]
Cevap yazabilirsiniz Bu konuya cevap yazabilirsiniz
*
 

Bazı istatistiksel değerler 30 dakikada bir güncellenmektedir.Güncellenmeye 12 dakika kaldı.
 Derece  Konu  Mesaj  Aldığı Teşekkür
Ahmet (SA)
Admin (SA)
Resthit
Elenor
Halil
Ahmet (SA)  %51
Admin (SA)  %47
Elenor  %0
Muzo  %0
Volkano  %0
Nick  %0
Ahmet (SA)  %84
Admin (SA)  %9
Halil  %0
Resthit  %0
Nevzo  %0
Alexi  %0
Admin (SA) 2
Ahmet (SA) 1
Kenan 0
Ahmet45 0
İlknur 0
Sigumyis 0
Bugün giriş yapanlar :
En yeni üyelerimiz :
Starvalve , Resthit , Vural , İbrahbas , Alpay , Drtycats , Destekucak , Zumrut16 , 3175 , Kiyak , Yeko , Mustafa900 , Taco , 8867120918 , Bektes ,
Bugün doğan üyelerimiz :
Bugün doğan üyemiz yok
Semboller Aktif Konular & Son Konular Diğer İstatistikler
Yeni Konu açamazsınızYeni konu Açamazsınız
Konu Açabilirsiniz Yeni konu açabilirsiniz.
Cevap yazabilirsiniz Konuya cevap yazabilirsiniz.
Konuya mesaj yazılamaz Konu kapalı konuya cevap yazamazsınız.
(M) Moderatör
(A) Admin
(SA) Son Admin
Geçmiş dönemleri kapsayacak şekilde mükellefiyet tesisi halinde geçmiş dönemlere ilişkin b
"aciz vesikası" ve "semeresizlik belgesi"ne bağlanan alacakların değersiz alacak olarak de
Yeni ttkda temsil ve imza yetkisi üzerine değerlendirme, tescilde yaşanan sorunlar
Anonim şirketin hisse devirlerine ilişkin yönetim kurulu karar örneklerinin damga v. tabi
Kooperatif üye aidatları kdvye tabi
Tüm yönleriyle fire ve zaiyatlar
Yaş şartı hariç emeklilik şartlarını yerine getirenlerin kıdem tazminatı alma durumu
Kıdem tazminati ile ilgili soru ve cevaplar
Noter vekillerinin vergilendirilmesi
Şahıs ve sermaye işletmelerinde sermaye maddesi kaydı
Ana kategori :4
Alt Kategori :14
Toplam Konu :548
Toplam Cevap :255
Online Üye :0
Misafir :8
Toplam :8

ahmetbarlak.com | ahmetbarlak3@hotmail.com | © 2015


Üye Sayımız :243 | Bugün :515 | Bugün Çoğul :2701 | Toplam Tekil :52020 | Toplam Çoğul:231863 | İp No :54.161.147.106